Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce Programı)

Ders İçerikleri

 

 

ZORUNLU DERSLER

Birinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ENG 101 Akademik İngilizce I

Bu ders, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.

EPR 121 Girişimciliğin Temelleri

Girişimci olmak ve projeler yapabilmek için öğrencilerimiz, iş kurma ve yönetme, işletme muhasebesi, iş kurma ve bu alandaki teşvikler, Ar-Ge ve tasarım merkezi faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgiler alırlar.

EHS 101 İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve mevzuatı, işveren tarafından yapılacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve maliyetleri, iş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri, bireysel ve örgütsel faktörler, iş sağlığı ve güvenliğinde tutulacak kayıtlar, elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda genel bir bakış sunacaktır.

IUL 151 Üniversite Hayatına Giriş

Öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamalarını amaçlayan, öğrencilerin üniversitenin yeni ortamına uygun bir şekilde kolayca adapte olabilmelerini amaçlayan, akademik çalışmalara ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan bir programdır. Bu etkinlikler, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif bir birey olmaları konusunda öğrencileri destekleyecektir. Sosyo-kültürel etkinliklere odaklanan program, öğrenciler için haftalık bir mola vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin vizyonunu geliştirmenin yanı sıra onları topluma ve dünyaya faydalı birer birey olarak eğitmeyi amaçlıyor.

MATH 103 Matematik I

 

Bu derste genel tekrar, sayılar, denklemler ve grafikler, fonksiyonlar, denklem sistemleri, lineer (veya matris) cebir, doğrusal programlama: grafik kullanımı, limit, süreklilik, türev kavramı ve türev alma teknikleri ile işletmecilere yönelik örnek problemler incelenmektedir.

MIS 111 Bilgisayar ve Programlamanın Temelleri

Bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, dil işlemcileri ve kullanıcı arayüzleri dahil olmak üzere Bilgisayar sistemlerinin temellerine giriş. Algoritma ve programlamaya giriş. Programların doğruluğu ve verimliliği konusunda gayri resmi olarak düşünmek. Pratik çalışmalar için fonksiyonel bir programlama dili kullanılacaktır. 

PSYC 101

 

Psikolojiye Giriş

Mikroekonomiye giriş dersi, iktisadın amacı, temel iktisadi kavramlar, işsizlik, enflasyon, toplam talep ve arz, tüketim, üretim, yatırım gibi büyüklükleri, GSYİH, GSMH, ulusal gelir gibi kavramları, paranın ekonomideki rolü, para ve maliye politikaları gibi konuları içermektedir.

MIS 131 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi teknolojisi kavramları, hesap Tablosu, işletmecilik uygulamaları gibi konulara yönelik bir derstir. Bu dersin içeriği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar ağları ve internet, sistem analizi, süreç analizi, haritalaması ve modellemesi, süreç ölçümü ve iyileştirilmesi, veri tabanı yönetimi sistemleri gibi konulardan oluşmaktadır.

BUS 201 Yönetim ve Organizasyon

Bu ders, yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik , neo klasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçlerini kapsamaktadır.

  

 

İkinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ENG 102 Akademik İngilizce II

Bu ders, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.

EPR 122 Girişimcilik Projesi

Öğrencilerimizin girişimci ve yapıcı olmaları için onları gerçek iş hayatına ve dünyaya hazırlamak üzere, bu ders, iş planı hazırlama ve çizelgeleme, iş planı analizi ve iş modellemesi, maliyet hazırlama, şartname hazırlama, değerlendirme, faturalandırma, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme konularını kapsayacaktır.

WED 124 İşyeri Eğitimi 

Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi üç dönem boyunca iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın işbirliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir.

IUL 152 Geleceğin İnşası

Üniversite Yaşamı Dersine Giriş adlı dersin devamı olan bu ders, kariyer planlama, görüşme, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini arttırmayı ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere bilim, teknik, endüstri, yaratıcı düşünme, Ar-Ge'deki gelişmeler, rasyonel ve eleştirel düşünme, akıl yürütme yeteneği, rasyonel çözümler üretme ve gelecekteki iş fırsatlarını alacağı çeşitli seminerlerle değerlendirme konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders, ülkemizdeki temel bilimlerin gelişimine katkıda bulunmakta, öğrencilere uygulamalı araştırma yapma, mevcut bilgi ve fikirleri yenileme, meslek dallarının ihtiyaç duyduğu öğeleri zenginleştirme ve eğitme fırsatı vermektedir.

MATH 104 Matematik II

 

Bu derste, türevsel hesap ve türev kullanımı, üstel fonksiyonlar,  faiz kavramı, integral hesabı, tüketici ve üretici rantı, diziler ve seriler,  çok değişkenli fonksiyonlar ve optimizasyon ve bu konulara dair, öğrencilerin işletmeler üzerinden finansal hesaplamaları yapabilecek bilgiye erişmeleri hedeflenmektedir.

MIS 112 Algoritma ve Programlama

Bu ders; öğrencilerin temel algoritma ve problem çözme yapıları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bir problemle karşılaştıklarında bu temel yapıları kullanarak algoritmalar tasarlayabilme ve bu algoritmaları yapısal bir programlama dili ile gerçekleştirebilme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. 

ECON 100 Ekonomiye Giriş

Bu dersin kapsamında; öğrenciler iktisat teorileri (mikro iktisat) ve iktisat politikaları (makro iktisat)’na ilişkin bilgi düzeyinde eğitim alacaklardır.

MIS 213 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere, çağdaş yönetim tekniklerinden Öğrenen Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Balanced Scorecard, Benchmarking, Değişim Mühendisliği, 6 Sigma vb. teknikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

  

Üçüncü Dönem
Kod   Ders Adı Açıklama
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste, devrim kavramı, Türk devrimine yol açan faktörler ve Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları, fikir akışları, I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Anadolu geçişi ve kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Lozan Konferansı gibi konular ele alınmaktadır.

TUR 101 Türk Dili I

Dilin tanımı, dilin sosyal değeri, yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri, cümle bilgisi, konuşma bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım, etkili okuma ve metin analizi, bu ders kapsamında ele alınacaktır.

WAP 225 İşyeri Uygulaması I

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.

MIS 215 İstatistik I

Olasılık teorisine giriş, rassal değişkenler, rassal değişkenin beklenen değer vevaryansı, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ve ortak olasılık dağılımları bu dersin temel kazanımlarıdır.

MIS 231 Veri Yapıları ve Algoritmalar

Bu derste; temel veri tipleri ve veri yapıları, yığınlar, sıralar, bağlantılı listeler, ağaçlar ve grafikler, arama ve sıralama algoritmaları, depo tahsisi, çöp toplama ve sıkıştırma, dosyaların mantıksal ve fiziksel organizasyonu ve dosya işleme ve yönetimi ele alınacaktır.

BUS 200 Genel Muhasebe

Muhasebe işletmeyle ilgili mali nitelikteki olayları kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek raporlayan, analiz ve yoruma tabi tutan bir bilgi sistemi ders kapsamında gösterilmektedir. Bu ders, temel finans bilgisine sahip olan öğrencilere uzun vadeli yatırım ve finansman kararları alabilme, politika belirleyebilme, işletme finansındaki konular üzerindeki farklı teorik yaklaşımları anlama becerisini kazandırmaktır.

MAR 100 Pazarlama İlkeleri

Pazarlama kavramlarını tanıma, Pazar çeşitleri ve çevresel faktörlerini öğrenme, Pazarlama Karması unsurları olan 4p Stratejilerini anlama, değişen Pazar ortamlarının tüketici davranışlarını anlama ve yeniliklerin pazarlama faaliyetlerine etkisini anlamadır.

ITF 304 Tedarik Zinciri Yönetimi Bu ders kapsamında, işletmecilik disiplini olarak gelişen lojistik ve tedarik zinciri kavramlarını, önemini ve bunlara ait temel sorun/karar alanlarını ele almak ve incelemek mümkün olacaktır.
EPR 221 Girişimcilik ve Sosyal Etki I

Bu ders sosyal girişimcilik, girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramları kapsamında konferans, seminer ve projeleri içerecek, sosyal sorumluluk kapsamında çeşitli vakıf ve derneklere ziyaretler yapılacaktır. Bu çalışmalar sonucunda bir problemin ele alınarak iş planına aktarılması ve ardından sunum ve rapor olarak teslim edilmesi beklenir.

 

 

Dördüncü Dönem
Kod   Ders Adı Açıklama
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu derste, Cumhuriyetin ilanı ve siyasal, sosyal, kültürel, inkılaplar, ekonomik atılımlar, Lozan Barış Antlaşması’nın çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması, yeni düzene karşı gelişen hareketler, çok partili hayat denemeleri ve sonuçları, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları, Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, Demokrat Parti dönemi ve sonrası, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri gibi konular işlenmektedir.

TUR 102 Türk Dili II

Türkçe'nin yapım ekleri, Türkçe'nin çekim ekleri, kelime çeşitleri, cümle bilgisi, seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi gibi konuları içermektedir.

WAP 226 İşyeri Uygulaması II

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.

MIS 216 İstatistik II

İstatistiksel kavramlara giriş. Örneklem ve örneklem istatistikleri. Nokta tahmini, güven aralıkları ve aralık tahmini. Hipotez testi. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal regresyon ve tek faktörlü varyans analizleri bu dersin temel kazanımlarıdır.

MIS 214 Bilgi Güvenliği Bu ders: bilgi güvenliğine giriş, bilgi güvenliğinin (IS) tarihçesi, güvenlik nedir, temel bilgi güvenliği seviyeleri, bilginin kritik özellikleri, giriş düzeyinde IS uygulamasına yaklaşım ile başlayacaktır. Bu iki haftalık bölüm, öğrencilerin bilgilerini genişletmek için IS almaya hazır olup olmadıklarını anlamayı amaçlamaktadır. Daha sonra kurs gerçek kısma atlanacak ve IS yönetimine temel oluşturmak için güvenlik sistemi geliştirme yaşam döngüsü tanıtılacaktır. Daha sonra IS'de güvenlik ihtiyacı, teknik arızalar ve hatalar, yasal, etik ve mesleki konular öğretilecektir. Yedinci haftalarda ana konu risk yönetimi olacak. Sekizinci hafta ara sınav içindir. Dokuzuncu haftaya kadar, IS'nin planlanması ve uygulanması, güvenlik personeli ve IS bakımı öğretilecektir. 
MIS 202 Veritabanı Sistemlerine Giriş

Verilerin mantıksal organizasyonu: Verilerin varlık-ilişki modellemesi. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel modeller. Veri tanımı ve sorgu dilleri. Normal formlar ve veri tabanı tasarımı. Fiziksel tasarım ve erişim stratejileri. Güvenlik, bütünlük ve güvenilirlik. Dosya güvenliği ve basit bir sorgu dili içeren basit bir veri tabanı yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulanması.

MIS 307 Sistem Analizi ve Tasarımı Öğrencilere, bilgi sistemlerini analiz edip fizibilite raporlarını çıkarma becerisini kazandırdıktan sonra veri akış diyagramları ve karar tabloları yardımıyle tasarımı tamamlayarak proje hazırlamayı öğretebilmek bu dersin temel amacıdır.
MIS 359 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası dersi, öğrencilere stratejik yönetim ve yönetsel politika kavramları, teknikleri ve metodolojileri hakkında bir anlayış geliştirme, veri toplamak ve analiz etmek için gerekli kavramsal ve analitik becerileri geliştirme, rasyonel ve stratejik kararlar alma ve daha önce öğrenilen ve birikmiş bilgileri vaka analizleri yoluyla karmaşık iş problemleriyle başa çıkmak için bütünleştirme ve uygulama fırsatı sunmak üzere tasarlanmıştır. 
EPR 222 Girişimcilik ve Sosyal Etki II

Bu ders sosyal girişimcilik, girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramları kapsamında konferans, seminer ve projeleri içerecek, sosyal sorumluluk kapsamında çeşitli vakıf ve derneklere ziyaretler yapılacaktır. Bu çalışmalar sonucunda bir problemin ele alınarak iş planına aktarılması ve ardından sunum ve rapor olarak teslim edilmesi beklenir.

 

 

Beşinci Dönem
Kod   Ders Adı Açıklama
WAP 325 İşyeri Uygulaması III

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.

MIS 205 Nesneye Dayalı Programlama Bu ders, nesneye yönelik programlama kavramlarını öğrenmek isteyenler için tasarlanmıştır. Bu ders, nesneler, sınıflar, protokoller, sıralama, kalıtım, sarma, çok biçimlilik, kodun tekrar kullanımı, beraber çalışma gibi temel kavramları kapsar.

 

MIS 433 Yazılım Kalite Yönetimi

Bu ders, giriş düzeyinde yazılım kalitesi ve yazılım kalitesi faktörleri ve zorluklarına giriş ile başlayacaktır. Bu üç haftalık bölüm, öğrencilerin bilgilerini genişletmek için SQM (Yazılım Kalite Yönetimi) almaya hazır olup olmadıklarını anlamayı amaçlamaktadır. Daha sonra ders gerçek kısma atlanacak ve SQ yönetimine temel oluşturmak için SQA süreci uygulama faaliyetleri, yazılım kalitesinin maliyeti, uygunluk için ürün kalite güvencesi faaliyetleri tanıtılacaktır. Sekizinci hafta ara sınav içindir. Dokuzuncu hafta itibariyle, ürün kalite metrikleri, süreç kalite güvence faaliyetleri, yedi temel kalite aracını yazılım geliştirmede uygulama ve müşteri memnuniyetini ölçme ve analiz etme öğretilecektir. 

MIS 301 Yöneylem Araştırması

Yöneylem araştırmasının tarihsel gelişimi ve metodolojisi, doğrusal programlamaya giriş ve grafiksel çözüm, doğrusal programlama modelleri ve çözümlerin yorumlanması, simpleks yöntemi, duyarlılık analizi ve dualite, ulaşım, görevlendirme ve aktarma problemleri dersin genel yapısını oluşturmaktadır.

MIS 311 Kurumsal Kaynak Planlama

Bu ders kapsamında internet tabanlı işletmecilik uygulamalarının işletme fonksiyonlarına etkisi, elektronik işletme yönetimi yaklaşımı, işletmelerde veri ambarı yönetimi, elektronik veri değişimi uygulamaları, elektronik imza, elektronik ödeme, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve alt sistemleri konuları ele alınacaktır.

ECON 335 Çalışma Ekonomisi

Bu ders Büyük Verideki mevcut teknolojileri, araçları, mimarileri ve sistemlerin kullanımını kapsıyarak analitik veri üretimi, depolama, yönetim, transfer, gelen büyük verilerde derinlemesine analizi kapsar.  Çeşitli alanlarda ortaya çıkan büyük veri uygulamalarını inceleyerek, uygulama, geliştirme konularınıda kapsayarak yaygın olarak kullanılan büyük veri uygulamalarını test eder.

LAW 101 Hukuka Giriş

Sosyal düzen ve hukuk, haklar, yaptırımlar, adalet ve hakkaniyet, uyuşmazlık, hukukun dalları, hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, gerçek ve tüzel kişiler, fiil ehliyeti gibi hukukun temel kavramlarını kapsamaktadır.

EPR 321 Girişimcilik ve Sosyal Etki III

Bu ders sosyal girişimcilik, girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramları kapsamında konferans, seminer ve projeleri içerecek, sosyal sorumluluk kapsamında çeşitli vakıf ve derneklere ziyaretler yapılacaktır. Bu çalışmalar sonucunda bir problemin ele alınarak iş planına aktarılması ve ardından sunum ve rapor olarak teslim edilmesi beklenir.

 

 

Altıncı Dönem
Code   Course Name Descriptions
WEX 326 İşyeri Deneyimi I

Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın işbirliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir.

MIS 401 Proje Yönetimi

Dersin amacı dersi alan öğrencilere proje yönetimi ile ilgili kavramları tanıtmak ve öğrencilerin proje yönetim becerilerini geliştirmektir. Bu dersin kapsamında, Proje tanımı, sınıflandırılması, proje organizasyonu, proje yapı planları, programlama teknikleri, zaman-kaynak-maliyet planlaması, proje risk analizi, proje dokümantasyonu vebilgisayar destekli proje planlaması bulunmaktadır.

MIS 336 Yazılım Geliştirme Süreçleri

Bu ders kapsamında rasyonel karar verme ve uygun bilgi desteği, karar destek sistemlerinin (KDS) bileşenleri: veri, bilgi, veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgi tabanları, veri ambarları, kural/model tabanları, uzman sistem mekanizmaları ve belirsizlik faktörleri, sistem dinamikleri ve benzetişim, grup KDS, yönetici bilgi sistemleri, kullanıcı arayüz bileşenleri, KDS tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi konuları işlenecektir.

MIS 308 Veri Analizi

Bu ders, temel Python uygulamaları ve istatistik ve olasılığın temelleri üzerine tartışmalar içerir.  Ders ayrıca, İstatistik ile dünyayı anlamaya yardımcı olabilecek istatistiksel akıl yürütmeyi de tanıtmaktadır. Konular arasında temel Python uygulamaları, açıklayıcı veri analizi, verilerin görselleştirilmesi, denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi yer almaktadır. İstatistiksel kavramları verilere uygulama ve Jupyter Notebook uygulamaları ile gerçek dünyadaki problemler hakkında sonuçlara ulaşma hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. 

BUS 303 Finansal Yönetim

Bu ders, kurumsal finans ve sermaye piyasalarını inceleyerek, yönetsel kararların finansal yönlerini vurgulamaktadır. Ders, reel ve finansal varlıkların değerlemesi, risk yönetimi ve finansal türevler, risk ve beklenen getiri arasındaki denge ve kurumsal finansman ve temettü politikası dahil olmak üzere finansın tüm alanlarına değinmektedir. Ders, yönetsel kararlara rehberlik etmeye yardımcı olmak için ampirik araştırmalara büyük ölçüde dayanmaktadır. Ayrıca, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı, kurumsal finansman kaynakları, temettü politikası, finansal risk yönetimi, standart risk ve getiri teorileri ve varlıkların değerlemesi tanıtılmaktadır. 

MIS 312 Bilişim Hukuku

Dersin amacını gerçekleştirmek üzere dersler multidisipliner bir yapıda düzenlenmiştir. Bir yandan bilişim alanındaki teknik gelişmelerin kapsamı, boyutu ve etkileri konusunda bilgi edinilir iken diğer yandan bu alandaki gelişimin hukuk sistemine etkisi incelenmektedir. Teknik ve hukuki sorunlar hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi için değerlendirmeler yapılmaktadır.

EPR 322 Girişimcilik ve Sosyal Etki IV Bu ders sosyal girişimcilik, girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramları kapsamında konferans, seminer ve projeleri içerecek, sosyal sorumluluk kapsamında çeşitli vakıf ve derneklere ziyaretler yapılacaktır. Bu çalışmalar sonucunda bir problemin ele alınarak iş planına aktarılması ve ardından sunum ve rapor olarak teslim edilmesi beklenir.
ELEC 1   Seçmeli Ders I ()  
ELEC 2   Seçmeli Ders II ()  

 

 

Yedinci Dönem
Kod   Ders Adı  Açıklama
WEX 425 İşyeri Deneyimi II

Bu ders, İş Yeri Deneyimi I dersinin devamıdır ve öğrenciler, önceki dönemde başlattıkları iş yeri tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

MIS 306 Bilgisayar Ağları

 

Ağ teknolojileri kavramına giriş; OSI referans modeli, TCP/IP protokolünü kullanarak iletişim, katman 2'deki cihazlar (anahtarlar) ve Katman 3'te çalışan yönlendiriciler tanıtılır. 3'üncü katmandaki cihazlar öğretildikten sonra WAN (geniş alan ağı) ve yönlendirme teknolojileri öğretilir. Ağ, ağ sorun giderme ve ağ güvenliği konularını analiz eder.

MIS 302 Karar Destek Sistemleri

Bu dersin amacı; öğrencilerin bir karar destek sisteminin aşamalarını bilmelerini, karar verme sürecini anlamalarını, çok kriterli karar verme tekniklerini kullanarak modellemelerini, iş zekası ve iş analitiği bileşenlerini anlayarak iş analitiği uygulamaları geliştirmelerini sağlamaktır. 

MIS 437 Yazılım Testi Bu ders, yazılım test süreci ve yazılım test tekniklerine genel bir bakış ve giriş düzeyinde test odaklı geliştirme ile başlayacaktır. Bu üç haftalık bölüm, öğrencilerin bilgilerini genişletmek için yazılım testine girmeye hazır olup olmadıklarını anlamayı amaçlamaktadır. Daha sonra dersin ana kısmına geçilecek ve temel bir yazılım testi yapmak için test senaryosu tasarımı, birim testi ve web testi tanıtılacaktır. Sekizinci hafta ara sınav içindir. Dokuzuncu hafta itibariyle regresyon testi, sistem testi, entegrasyon testi, kabul testi ve mobil uygulama testi öğretilecektir. 
MAR 401 E-Ticaret

Mar 401 dersi, dersin tanıtılması, ders izlencesinde yer alan temel başlıklara dair bilgi paylaşımı, kaynakların tanıtılması gibi temel bir giriş ile başlayacaktır. İlerleyen haftalarda E-ticaret tanımı, tarihçesi, türleri, dijitalleşme, e-ticaret uygulamaları ve uluslararası e-ticaret konuları, ardından vize sınavı ve vizeyi takiben dijital pazarlamaya giriş, temel kavramları, dijital pazarlama planlaması ve stratejileri, yeni ekonomik düzen, internet ve pazarlama, sosyal medya pazarlaması gibi konuların ardından son olarak dijital pazarlamada markalama konusu işlenecektir.

EPR 421 Girişimcilik ve Sosyal Etki V Bu ders sosyal girişimcilik, girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramları kapsamında konferans, seminer ve projeleri içerecek, sosyal sorumluluk kapsamında çeşitli vakıf ve derneklere ziyaretler yapılacaktır. Bu çalışmalar sonucunda bir problemin ele alınarak iş planına aktarılması ve ardından sunum ve rapor olarak teslim edilmesi beklenir.
ELEC 3   Seçmeli Ders I ()  
ELEC 3   Seçmeli Ders II ()  
ELEC 3   Seçmeli Ders III ()  

 

 

Sekizinci Dönem
Kod   Ders Adı Açıklama
WEX 426 İşyeri Deneyimi III

Programın son döneminde, tüm öğrenciler, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin uygun gördüğü önceden tanımlanmış ilke ve ilkelere uygun olarak, Ankara'nın tüm ilçelerinde olabilecek, bir fabrika / üretim ünitesinde uygulamalı eğitim alacaklardır. Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi ile OSTİM Kümeleri arasındaki gelişim ve iş birliği çerçevesinde iş birliği protokolü çerçevesinde Ankara'da bulunan bir fabrika / üretim biriminde staj / iş başı eğitimi yapacaklardır. Bu derste her öğrenci, staj / iş başı eğitim yaptığı fabrikada / üretim biriminde karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.

MIS 400 Mezuniyet Projesi

Endüstride firmalarda her öğrenci projesini firma bazlı hazırlar, danışman öğretim elemanı firma ziyaretleri ile çalışma yönetilir, firmanın problemini çözecek proje çalışma sürecini içermektedir.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 
Code   Course Name Descriptions
MIS 342 Kurumsal Mimari

Bu ders, kurumsal mimariyi oluşturan dört ana konuyu kapsamında okutulmaktadır. İş, bilgi, kullanılan sistemler ve teknolojik altyapılar kullanılarak üretilen modeller ve dokümanlar dersin çıktılarıdır.

MIS 352 İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin amacı, organizasyondaki iş ortamı çerisinde insan kaynaklarının etkin yönetim tekniklerinin anlaşılmasıdır. Bu çerçevede, örgütlerde insan fonksiyonu ve insan kaynakları yönetiminin sistemler, prosedürler ve faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi, çalışanların yönetimi sırasında etik uygulamalar gibi alanlar çerçevesinde işlevini daha iyi anlayacaklardır. Stratejik insan kaynakları yönetimi, küreselleşme, performans değerlendirme, eğitim, çalışanların motivasyonu, ödüllendirme teknikleri, değişim yönetimi ve esneklik konuları dersin kapsamı içerisinde ele alınacaktır.

MIS 344 Bilgisayar Arayüzleri ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İnsan Bilgisayar Etkileşimi, teknolojilerin tasarlanması ve uygulaması ile ilgilenen bir disiplindir. İnsan bilgisayar etkileşimi, insan ve bilgisayar arasındaki etkileşimi konu edinmesinden dolayı insan davranışı, psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri ve yazılım mühendisliği yanında ergonomi, grafik ve endüstriyel tasarım, sosyoloji gibi alanlarla da ilişkilidir.

MIS 346 Yapay Zeka

Bu ders öğrenciyi yapay zeka ile tanıştırır. Bilgi, öğrenme ve katmanlar gibi kavramları tanıtır. Konular, durum uzayı arama, sezgisel arama, bilgi gösterimi, analiz, kısıt tatmin problemleri, meta-mantık programlama, meta-yorumlayıcılar ve tümevarımsal mantık programlama gibi konuları kapsayarak ilerler. Daha sonra, derin öğrenme ve takviyeli öğrenme gibi ilgili konulara değinilmiştir. Son olarak, bu konuların uygulanabilirliği örnek problemler üzerinde tartışılmaktadır.

MIS 348 Mobil Uygulama Geliştirme

Bu ders, öğrencilerin mobil platformlara ne kadar aşina olduklarının ölçüleceği mobil işletim sistemleri ve mobil platformların incelenmesiyle başlayacak. İlerleyen haftalarda arayüz tasarımının ve kullanıcı deneyiminin önemi öğrencilere aktarılacak ve arayüzler bu bilgiler dikkate alınarak tasarlanacaktır.

MIS 372 İşletme Hukuku

İşletme hukuku dersinin amacı, işletme hukukunun genel ilkelerini, teorilerini ve etik ilkelerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.

MIS 447 Makine Öğrenmesi

Bu derste makine öğrenimi tanıtıldıktan sonra, öğrenme stratejileri ile denetimli ve denetimsiz öğrenme anlatılacaktır. Daha sonra öğrencilere regresyon, yapay sinir ağları, kümeleme algoritmaları, destek vektör makineleri ve karar ağaçları ve makine öğrenmesi yöntemleri öğretilecektir.

MIS 445 Web Programlama 

Web Programlamaya Giriş, İnteraktif Web sayfaları, İnternette bilgi sorgulama, İnternette sohbet, alışveriş ve üyelik kaydı, Web Sunucu' ya gerekli programların yüklenmesi sunucu programının kurulumu, Form ve script bağlantısı, Metin kutusu, kontrol kutusu, radyo düğme, düğmeler ve menüler, Internet programlama dilleri, Yapısal farklılıklar, karşılaştırma, atama, Döngü ve dizi uygulamaları, Java uygulamaları, değişkenler ve sabitler, Veritabanları ve veritabanı sorgulama, Veritabanı bağlantıları, Etkileşimli web sayfaları yönetimi.

MIS 403 Siber Güvenlik

Bu ders; siber güvenliğe giriş ve temel kavramlar, bilgisayar güvenliğinin tarihsel gelişimi, fiziksel güvenlik ve siber güvenlik, tehdit, güvenlik açığı ve saldırı kavramları, network ve internet güvenliği, siber aktörler ve saldırı yöntemleri, siber savunma yöntemleri, saldırı tespiti ve karşılık verme, kinetik savaş ve siber savaş, mobil ve sosyal medya ortamlarında güvenlik, kişisel ve kurumsal veri güvenliği yönetimi, kritik bilgi sistemleri ve ülke güvenliği, bilişim mevzuatı ve hukuku boyutu, siber güvenliğin ekonomiye etkisi, siber güvenlikte insan faktörü ve etik konularından oluşmaktadır.

MIS 449 Büyük Veri

Bu ders, büyük veri problemlerini çözmek için Karar Ağaçları ve Random Forrest gibi algoritmaların uygulanmasını içerir. Ders ayrıca Zaman Serisi problemlerini çözmek için kullanılan ortak tahmin algoritmalarına odaklanmaktadır. Derin Öğrenmede yer alan çeşitli kavramlara vurgu yapılacak, Feed-Forward, Evrişimli ve Grafik Sinir Ağlarının kullanım bulduğu problemler hakkında bilgi edinilecek ve derin öğrenme algoritmalarının nasıl ve nerede uygulanacağını anlayacaktır. Ek olarak, geleneksel tahmin ve öneri sistemleri arasındaki fark tanıtılmaktadır. 

MIS 455 Blokzincir Teknolojisi ve Kripto Paralar

Blockchain, internetten sonra hayatın her alanını değiştirecek bir sonraki devrim niteliğindeki teknoloji olarak kabul ediliyor. Bu ders, blockchain teknolojisinin temel yapı taşlarının yanı sıra kripto para birimleri, sabit paralar, merkezi olmayan finans ve token (NFT'ler) uygulamalarını tanıtacaktır.

MIS 471 Risk Yönetimi

Risk Süreçleri ve Uygulamaları; Risk Yönetimi ve Uygulamaları, Risk Kavramları, Risk Yönetim Yapısı. Risk Yönetimi Teknikleri; Uzman Görüşmeleri, Toplantıları Planlama: Risk Yönetim Planı, Risk Uygulama Metodolojisi, Dokümantasyon İncelemeleri, Analoji Karşılaştırmaları, Plan Değerlendirmesi, Delphi Tekniği, Beyin Fırtınası, Crawford Kaydırma Yöntemi (CSM), SWOT Analizi, Kontrol Listeleri, Risk Dağılımı Yapısı, Temel Neden Tespiti ve Analizi, Risk Kayıtları/Tabloları, Proje Şablonları, Varsayım Analizi, Karar Analizi: Beklenen Parasal Değer, Tahmin İlişkileri, Ağ Analizi (PERT hariç), PERT, Diğer Grafik Teknikleri, Değerlendirme Şemaları.

MIS 461 Ar-Ge Yönetimi

Bu ders, Ar-Ge'nin tanımı ve tarihçesi, Ar-Ge yönetiminin kurumsal, iş ve teknoloji stratejisi oluşturma süreçlerine bağlanması, kaynak tahsis sürecinin yönetilmesi, Ar-Ge yatırım kararları, risk yönetimi, Ar-Ge etkinliğinin ölçülmesi, bilim/ticaret arayüzünün yönetimi, firmalar arası Ar-Ge, değişen teknoloji trendlerinin yönetimi, Ar-Ge portföy planlaması ve Ar-Ge den beklenen çıktılar konularını içermektedir.  

MIS 443 Bilişim Konfigürasyon Yönetimi Konfigürasyon Yönetimi (CM), bu ürün ve sistemlerin konfigürasyonlarını başlatma, değiştirme ve izleme süreçlerinin kontrolü yoluyla, ürünlerin ve sistemlerin bütünlüğünü oluşturmaya ve sürdürmeye odaklanan bir dizi faaliyetten oluşur. Bu derste öğrenci, CM'nin teorik olarak anlaşılmasının ardından, piyasada sıklıkla kullanılan ücretsiz ürünlerden biri olan Ansible platformunu kavrayabilecek ve uygulayabilecektir. 
MIS 451 Yazılım Süreç Yönetimi

Bu ders, yazılım süreci olgunluğunu anlamak için giriş ile başlayacaktır. Bu iki haftalık yazılım olgunluk çerçevesini, yazılım süreç değişikliği ilkelerini, yazılım süreç değerlendirmesini, başlangıç ​​sürecini, tekrarlanabilir süreci, tanımlanan süreci, yönetilen süreci, optimizasyon sürecini ve süreç referansını anlamayı amaçlar. Daha sonra ders gerçek kısma atlanacak ve proje süreci uygulama faaliyetleri, geleneksel yazılım yönetimi, agile geçiş, eski yol ve yeni yol. Yaşam döngüsü aşamaları ve süreç ürünleri mühendislik ve üretim aşamaları, başlangıç ​​aşaması, detaylandırma aşaması, yapım aşaması, geçiş aşaması, yapı setleri, yönetim yapıları, mühendislik ürünleri ve pragmatik eserler, model tabanlı yazılım mimarileri. Ardından, öğrenciler akışlarını ve sürecin kontrol noktalarını öğreneceklerdir. Sekizinci hafta ara sınav içindir. Dokuzuncu hafta itibariyle süreç bazlı proje organizasyonları, süreç yönetimi araçları öğretilecektir. Dönem sonunda tüm öğrenciler becerilerini bir sunumla sergileyeceklerdir. 

MIS 417 Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri

Bu dersin amacı, öğrencilere karar verme ilkelerini ve kısıtlanmış/çoklu kriterlerin temellerini tanıtmak, çok kriterli optimizasyon problemlerinin çözüm yöntemlerini öğretmektir. 

MIS 425 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

Bu ders, teknoloji ve yenilik yönetiminin temel kavramlarına, bunların ekonomi ve organizasyonel çevre ile ilişkilerine ve yönetim ve organizasyonlar üzerindeki genel etkilerine bir giriş ve anlayış sağlar. Bu ders, öğrencileri Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi alanının temaları ve konuları hakkında araştırma yapmak için gerekli kavramsal çerçeveler ve analitik araçlarla donatacaktır. Bu ders hem küçük hem de büyük firmaların teknoloji ve inovasyon yönetimi yoluyla rekabetçi pazarlarda nasıl rekabet edebileceklerini analiz edecektir.

MIS 453 İş Analizi

Yeni veya geliştirilmiş yenilikçi süreçlerini desteklemek için çeşitli analizi teknikleri, becerileri ve bilgileri kullanma. Yerleşik analizi uygulamalarına, zaman çizelgelerine ve proje hedeflerine göre süreçleri ve modelleri geliştme ve belgeleme. Bir sisteminde değişikliği desteklemek için uygun analizi tekniklerini ve belgeleri kullanarak gereksinimler ve mevcut sistemler arasındaki boşlukları kapatmak için stratejiler geliştirme. Yerleşik ölçütleri ve kanıta dayalı karar verme tekniklerini kullanarak iyileştirmelerine yönelik çözümleri değerlendirme. Teknik ve bilgilerini çeşitli paydaşlara iletmek için bir proje yönetimi yaklaşımı kullanma. 

MIS 491 Davranışsal ve Nöro İktisat

Bu ders, davranışsal iktisadın temel ilke ve teorilerine giriş, klasik iktisadi varsayımların geçerli olmadığı durumlarda analiz, karar davranışları teorisi, seçim tercihi, zaman tutarsızlığı, sosyal tercihler, hakkaniyet gibi konuları kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere finans ve ekonomi alanında davranışsal ve nöro-ekonomi kavramını tanıtılacaktır.

MIS 463 Örgüt Kuramı

Bu derste örgütler ve örgüt kuramı, strateji, örgüt tasarımı ve etkililik, örgüt yapısının temelleri, örgütün dış çevresi, örgütler arası ilişkiler, örgütsel çatışma, güç ve politika, örgütsel tasarımda güncel gelişmeler çalışılmaktadır. Ders kapsamında örgütleri anlamaya yönelik olarak geliştirilen tüm yaklaşımlar değerlendirmektedir. Derste tüm örgüt kuramlarının temel söylemleri birbirbirleriyle karşılaştırmak üzere incelenmektedir.

MIS 204 Örgütsel Davranış

Ders, örgütsel davranışa giriş ve örgütsel davranışın iş ortamındaki insan davranışlarını anlamadaki önemi ile başlar. Konular; algıyı etkileyen faktörler, algı ile bireysel karar verme arasındaki bağlantı, motivasyon teorileri, çalışanların davranışlarını anlamak için motivasyon teorilerinin uygulanması, etkili takımlar yaratmanın ipuçları, bireyleri takım oyuncularına dönüştürmeyi, işlevler arası takımlar, sanal takımlar ve kendi kendini organize eden takımlar gibi çeşitli takım tiplerini anlamayı içerir.

ITF 422 Uygulamalı Sektör Analizi

Sektör analizi nedir, analiz nasıl yapılır, analiz yaparken nelere dikkat edilir, rapor nasıl hazırlanır, raporun içeriği neler olmalı ve öğrenci mezun olduğunda bu analizi her firmaya yapabilmelidir. Ayrıca derste yapılacak sunumlar ile sunum tekniğinin geliştirilmesi, konuşma gücünün arttırılması gibi bilgiler verilecektir. Genellikle bu tür analizleri gerçekleştirmek için kullanılan farklı metodolojiler ve araçlardan en yaygın kullanılanlardan bahsedeceğiz.

MIS XXX Bilişim Teknolojileri Yazılım ve Donanım

Dersin kapsamı; veri ve programların kodlanması, sistem donanım organizasyonu ve işletim sistemlerine odaklanan telekomünikasyon ve bilgisayar sistemleri donanımı ve yazılımının ilkeleri ve uygulaması. 

MIS XXX Bulut Bilişimin İlkeleri

Bulut bilişimin ana kavramlarını, temel teknolojilerini, güçlü yönlerini, sınırlamalarını ve son teknoloji bulut bilişim için olası uygulamaları ifade edebilecektir. Bulut dağıtım ve dağıtım modelleri de dahil olmak üzere bulut bilişimin mimarisini ve altyapısını tanımlayabilecektir.

MIS XXX Unix Araçları

Öğrenciler, işletim sisteminde komutları ve betikleri nasıl programlayacaklarını ve kullanacaklarını uygulamalı olarak öğrenecekler ve UNIX ortamına aşina olacaklardır. Kurs, modern işletim sistemleri hakkında bilgi ve ön koşul olarak programlamanın temellerinde pratik beceri gerektirir. Öğrencilerden dönem projesinin bir parçası olarak uygun teknik kodlama becerilerini geliştirmek için bir senaryo programlama projesi sunmaları istenecektir.