Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Ders İçerikleri

 

ZORUNLU DERSLER

Birinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ENG 101 Akademik İngilizce

Bu ders, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.

EPR 121 Girişimciliğin Temelleri

Girişimci olmak ve projeler yapabilmek için öğrencilerimiz, iş kurma ve yönetme, işletme muhasebesi, iş kurma ve bu alandaki teşvikler, Ar-Ge ve tasarım merkezi faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgiler alırlar.

EHS 101 İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve mevzuatı, işveren tarafından yapılacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve maliyetleri, iş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri, bireysel ve örgütsel faktörler, iş sağlığı ve güvenliğinde tutulacak kayıtlar, elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda genel bir bakış sunacaktır.

IUL 151 Üniversite Hayatına Giriş

Öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamalarını amaçlayan, öğrencilerin üniversitenin yeni ortamına uygun bir şekilde kolayca adapte olabilmelerini amaçlayan, akademik çalışmalara ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan bir programdır. Bu etkinlikler, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif bir birey olmaları konusunda öğrencileri destekleyecektir. Sosyo-kültürel etkinliklere odaklanan program, öğrenciler için haftalık bir mola vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin vizyonunu geliştirmenin yanı sıra onları topluma ve dünyaya faydalı birer birey olarak eğitmeyi amaçlıyor.

MATH 103 Matematik I

 

Bu derste genel tekrar, sayılar, denklemler ve grafikler, fonksiyonlar, denklem sistemleri, lineer (veya matris) cebir, doğrusal programlama: grafik kullanımı, limit, süreklilik, türev kavramı ve türev alma teknikleri ile işletmecilere yönelik örnek problemler incelenmektedir.

MIS 111 Bilgisayar ve Programlamanın Temelleri

Bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, dil işlemcileri ve kullanıcı arayüzleri dahil olmak üzere Bilgisayar sistemlerinin temellerine giriş. Algoritma ve programlamaya giriş. Programların doğruluğu ve verimliliği konusunda gayri resmi olarak düşünmek. Pratik çalışmalar için fonksiyonel bir programlama dili kullanılacaktır. 

PSYC 101

 

Psikolojiye Giriş

Mikroekonomiye giriş dersi, iktisadın amacı, temel iktisadi kavramlar, işsizlik, enflasyon, toplam talep ve arz, tüketim, üretim, yatırım gibi büyüklükleri, GSYİH, GSMH, ulusal gelir gibi kavramları, paranın ekonomideki rolü, para ve maliye politikaları gibi konuları içermektedir.

MIS 131 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi teknolojisi kavramları, hesap Tablosu, işletmecilik uygulamaları gibi konulara yönelik bir derstir. Bu dersin içeriği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar ağları ve internet, sistem analizi, süreç analizi, haritalaması ve modellemesi, süreç ölçümü ve iyileştirilmesi, veri tabanı yönetimi sistemleri gibi konulardan oluşmaktadır.

BUS 201 Yönetim ve Organizasyon

Bu ders, yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik , neo klasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçlerini kapsamaktadır.

  

 

İkinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ENG 102 Akademik İngilizce II

Bu ders, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.

EPR 122 Girişimcilik Projesi

Öğrencilerimizin girişimci ve yapıcı olmaları için onları gerçek iş hayatına ve dünyaya hazırlamak üzere, bu ders, iş planı hazırlama ve çizelgeleme, iş planı analizi ve iş modellemesi, maliyet hazırlama, şartname hazırlama, değerlendirme, faturalandırma, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme konularını kapsayacaktır.

WED 124 İş Yeri Eğitimi 

Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi üç dönem boyunca iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın işbirliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir.

IUL 152 Geleceğin İnşası

Üniversite Yaşamı Dersine Giriş adlı dersin devamı olan bu ders, kariyer planlama, görüşme, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini arttırmayı ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere bilim, teknik, endüstri, yaratıcı düşünme, Ar-Ge'deki gelişmeler, rasyonel ve eleştirel düşünme, akıl yürütme yeteneği, rasyonel çözümler üretme ve gelecekteki iş fırsatlarını alacağı çeşitli seminerlerle değerlendirme konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders, ülkemizdeki temel bilimlerin gelişimine katkıda bulunmakta, öğrencilere uygulamalı araştırma yapma, mevcut bilgi ve fikirleri yenileme, meslek dallarının ihtiyaç duyduğu öğeleri zenginleştirme ve eğitme fırsatı vermektedir.

MATH 104 Matematik II

 

Bu derste, türevsel hesap ve türev kullanımı, üstel fonksiyonlar,  faiz kavramı, integral hesabı, tüketici ve üretici rantı, diziler ve seriler,  çok değişkenli fonksiyonlar ve optimizasyon ve bu konulara dair, öğrencilerin işletmeler üzerinden finansal hesaplamaları yapabilecek bilgiye erişmeleri hedeflenmektedir.

MIS 112 Algoritma ve Programlama

 

ECON 100 Ekonomiye Giriş

 

MIS 213 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere, çağdaş yönetim tekniklerinden Öğrenen Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Balanced Scorecard, Benchmarking, Değişim Mühendisliği, 6 Sigma vb. teknikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

  

Üçüncü Dönem
Kod   Ders Adı Açıklama
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste, devrim kavramı, Türk devrimine yol açan faktörler ve Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları, fikir akışları, I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Anadolu geçişi ve kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Lozan Konferansı gibi konular ele alınmaktadır.

TUR 101 Türk Dili I

Dilin tanımı, dilin sosyal değeri, yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri, cümle bilgisi, konuşma bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım, etkili okuma ve metin analizi, bu ders kapsamında ele alınacaktır.

WAP 225 İş Yeri Uygulaması I

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.

MIS 215 İstatistik I

Olasılık teorisine giriş, rassal değişkenler, rassal değişkenin beklenen değer vevaryansı, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ve ortak olasılık dağılımları bu dersin temel kazanımlarıdır.

MIS 231 Veri Yapıları ve Algoritmalar

Bu derste; temel veri tipleri ve veri yapıları, yığınlar, sıralar, bağlantılı listeler, ağaçlar ve grafikler, arama ve sıralama algoritmaları, depo tahsisi, çöp toplama ve sıkıştırma, dosyaların mantıksal ve fiziksel organizasyonu ve dosya işleme ve yönetimi ele alınacaktır.

BUS 200 Genel Muhasebe

Muhasebe işletmeyle ilgili mali nitelikteki olayları kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek raporlayan, analiz ve yoruma tabi tutan bir bilgi sistemi ders kapsamında gösterilmektedir. Bu ders, temel finans bilgisine sahip olan öğrencilere uzun vadeli yatırım ve finansman kararları alabilme, politika belirleyebilme, işletme finansındaki konular üzerindeki farklı teorik yaklaşımları anlama becerisini kazandırmaktır.

MAR 100 Pazarlama İlkeleri

Pazarlama kavramlarını tanıma, Pazar çeşitleri ve çevresel faktörlerini öğrenme, Pazarlama Karması unsurları olan 4p Stratejilerini anlama, değişen Pazar ortamlarının tüketici davranışlarını anlama ve yeniliklerin pazarlama faaliyetlerine etkisini anlamadır.

ITF 304 Tedarik Zinciri Yönetimi Bu ders kapsamında, işletmecilik disiplini olarak gelişen lojistik ve tedarik zinciri kavramlarını, önemini ve bunlara ait temel sorun/karar alanlarını ele almak ve incelemek mümkün olacaktır.
EPR 221 Girişimcilik ve Sosyal Etki I  

 

 

Dördüncü Dönem
Kod   Ders Adı Açıklama
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu derste, Cumhuriyetin ilanı ve siyasal, sosyal, kültürel, inkılaplar, ekonomik atılımlar, Lozan Barış Antlaşması’nın çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması, yeni düzene karşı gelişen hareketler, çok partili hayat denemeleri ve sonuçları, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları, Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, Demokrat Parti dönemi ve sonrası, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri gibi konular işlenmektedir.

TUR 102 Türk Dili II

Türkçe'nin yapım ekleri, Türkçe'nin çekim ekleri, kelime çeşitleri, cümle bilgisi, seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi gibi konuları içermektedir.

WAP 226 İş Yeri Uygulaması II

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.

MIS 216 İstatistik II

İstatistiksel kavramlara giriş. Örneklem ve örneklem istatistikleri. Nokta tahmini, güven aralıkları ve aralık tahmini. Hipotez testi. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal regresyon ve tek faktörlü varyans analizleri bu dersin temel kazanımlarıdır.

MIS 214 Bilgi Güvenliği  
MIS 202 Veri tabanı Sistemlerine Giriş

Verilerin mantıksal organizasyonu: Verilerin varlık-ilişki modellemesi. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel modeller. Veri tanımı ve sorgu dilleri. Normal formlar ve veri tabanı tasarımı. Fiziksel tasarım ve erişim stratejileri. Güvenlik, bütünlük ve güvenilirlik. Dosya güvenliği ve basit bir sorgu dili içeren basit bir veri tabanı yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulanması.

MIS 307 Sistem Analizi ve Tasarımı Öğrencilere, bilgi sistemlerini analiz edip fizibilite raporlarını çıkarma becerisini kazandırdıktan sonra veri akış diyagramları ve karar tabloları yardımıyle tasarımı tamamlayarak proje hazırlamayı öğretebilmek bu dersin temel amacıdır.
MIS 359 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları  
EPR 222 Girişimcilik ve Sosyal Etki II  

 

 

Beşinci Dönem
Kod   Ders Adı Açıklama
WAP 325 İş Yeri Uygulaması III

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.

MIS 205 Nesneye Dayalı Programlama

Bu ders kapsamında, internetin yapısı, güncel web programlama teknikleri, programlama sırasında karşılaşılan problemlere ve oluşabilecek taleplere uygun web tabanlı çözümler üretme yer almaktadır.

MIS 433 Yazılım Kalite Yönetimi

 

MIS 301 Yöneylem Araştırmasına Giriş

Yöneylem araştırmasının tarihsel gelişimi ve metodolojisi, doğrusal programlamaya giriş ve grafiksel çözüm, doğrusal programlama modelleri ve çözümlerin yorumlanması, simpleks yöntemi, duyarlılık analizi ve dualite, ulaşım, görevlendirme ve aktarma problemleri dersin genel yapısını oluşturmaktadır.

MIS 311 Kurumsal Kaynak Planlama

Bu ders kapsamında internet tabanlı işletmecilik uygulamalarının işletme fonksiyonlarına etkisi, elektronik işletme yönetimi yaklaşımı, işletmelerde veri ambarı yönetimi, elektronik veri değişimi uygulamaları, elektronik imza, elektronik ödeme, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve alt sistemleri konuları ele alınacaktır.

ECON 435 Çalışma Ekonomisi

Bu ders Büyük Verideki mevcut teknolojileri, araçları, mimarileri ve sistemlerin kullanımını kapsıyarak analitik veri üretimi, depolama, yönetim, transfer, gelen büyük verilerde derinlemesine analizi kapsar.  Çeşitli alanlarda ortaya çıkan büyük veri uygulamalarını inceleyerek, uygulama, geliştirme konularınıda kapsayarak yaygın olarak kullanılan büyük veri uygulamalarını test eder.

LAW 101 Hukuka Giriş

 

EPR 321 Girişimcilik ve Sosyal Etki III  

 

 

Altıncı Dönem
Code   Course Name Descriptions
WEX 326 İş Yeri Deneyimi I

Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın işbirliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir.

MIS 401 Proje Yönetimi

Dersin amacı dersi alan öğrencilere proje yönetimi ile ilgili kavramları tanıtmak ve öğrencilerin proje yönetim becerilerini geliştirmektir. Bu dersin kapsamında, Proje tanımı, sınıflandırılması, proje organizasyonu, proje yapı planları, programlama teknikleri, zaman-kaynak-maliyet planlaması, proje risk analizi, proje dokümantasyonu vebilgisayar destekli proje planlaması bulunmaktadır.

MIS 336 Yazılım Geliştirme Süreçleri

Bu ders kapsamında rasyonel karar verme ve uygun bilgi desteği, karar destek sistemlerinin (KDS) bileşenleri: veri, bilgi, veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgi tabanları, veri ambarları, kural/model tabanları, uzman sistem mekanizmaları ve belirsizlik faktörleri, sistem dinamikleri ve benzetişim, grup KDS, yönetici bilgi sistemleri, kullanıcı arayüz bileşenleri, KDS tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi konuları işlenecektir.

MIS 308 Veri Analizi

 

BUS 303 Finansal Yönetim

 

MIS 312 Bilişim Hukuku  
EPR 322 Girişimcilik ve Sosyal Etki IV  
ELEC 1 Seçmeli Ders I ()  
ELEC 2 Seçmeli Ders II ()  

 

 

Yedinci Dönem
Kod   Ders Adı  Açıklama
WEX 425 İş Yeri Deneyimi II

Bu ders, İş Yeri Deneyimi I dersinin devamıdır ve öğrenciler, önceki dönemde başlattıkları iş yeri tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

MIS 306 Bilgisayar Ağları

 

MIS 302 Karar Destek Sistemleri

 

MIS 437 Yazılım Testi  
MAR 401 E-Ticaret  
EPR 421 Girişimcilik ve Sosyal Etki V  
ELEC 3 Seçmeli Ders I ()  
ELEC 3 Seçmeli Ders II ()  
ELEC 3 Seçmeli Ders III ()  

 

 

Sekizinci Dönem
Kod   Ders Adı Açıklama
WEX 426 İş Yeri Deneyimi III

Programın son döneminde, tüm öğrenciler, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin uygun gördüğü önceden tanımlanmış ilke ve ilkelere uygun olarak, Ankara'nın tüm ilçelerinde olabilecek, bir fabrika / üretim ünitesinde uygulamalı eğitim alacaklardır. Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi ile OSTİM Kümeleri arasındaki gelişim ve iş birliği çerçevesinde iş birliği protokolü çerçevesinde Ankara'da bulunan bir fabrika / üretim biriminde staj / iş başı eğitimi yapacaklardır. Bu derste her öğrenci, staj / iş başı eğitim yaptığı fabrikada / üretim biriminde karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.

MIS 400 Mezuniyet Projesi

Endüstride firmalarda her öğrenci projesini firma bazlı hazırlar, danışman öğretim elemanı firma ziyaretleri ile çalışma yönetilir, firmanın problemini çözecek proje çalışma sürecini içermektedir.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 
Code   Course Name Descriptions
MIS 342 Kurumsal Mimari

Bu ders, kurumsal mimariyi oluşturan dört ana konuyu kapsamında okutulmaktadır. İş, bilgi, kullanılan sistemler ve teknolojik altyapılar kullanılarak üretilen modeller ve dokümanlar dersin çıktılarıdır.

MIS 352 İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin amacı, organizasyondaki iş ortamı çerisinde insan kaynaklarının etkin yönetim tekniklerinin anlaşılmasıdır. Bu çerçevede, örgütlerde insan fonksiyonu ve insan kaynakları yönetiminin sistemler, prosedürler ve faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi, çalışanların yönetimi sırasında etik uygulamalar gibi alanlar çerçevesinde işlevini daha iyi anlayacaklardır. Stratejik insan kaynakları yönetimi, küreselleşme, performans değerlendirme, eğitim, çalışanların motivasyonu, ödüllendirme teknikleri, değişim yönetimi ve esneklik konuları dersin kapsamı içerisinde ele alınacaktır.

     
MIS 344 Bilgisayar Arayüzleri ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İnsan Bilgisayar Etkileşimi, teknolojilerin tasarlanması ve uygulaması ile ilgilenen bir disiplindir. İnsan bilgisayar etkileşimi, insan ve bilgisayar arasındaki etkileşimi konu edinmesinden dolayı insan davranışı, psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri ve yazılım mühendisliği yanında ergonomi, grafik ve endüstriyel tasarım, sosyoloji gibi alanlarla da ilişkilidir.

YBS 372 İşletme Hukuku

İşletme hukuku dersinin amacı, işletme hukukunun genel ilkelerini, teorilerini ve etik ilkelerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.

YBS 441 Uygulama Geliştirme

Bu ders kapsamında öğrencilere mobil sistemlere giriş, mobil işletim sistemleri ve uygulama geliştirme ortamları, mobil sistemler için uygulama geliştirme teknikleri (Android-Java), mobil uygulama yayınlama ve dağıtma konuları sunulmaktadır. 

YBS 421 İş Süreçleri Yönetimi 

Bu ders kapsamında süreç iyileştirme, yeterlilik analizi, süreç yeterlilik indeksleri, bulanık mantık ve bulanık süreç yeterlilik analizi, değer akışı haritalandırma konuları işlenmektedir.

YBS 431 Kurumsal Sistemler

Ders kapsamında, Kurumsal kaynak planlaması yazılımlarının bileşenleri, gömülü iş süreçlerini tanıtarak işletmelerin gereksinimlerini nasıl karşıladıkları ve yazılım gerçekleştirme projeleri örnekler vererek anlatılacaktır.

YBS 441 BT Altyapıları

In this course, the positioning of information technologies, business processes, the relationship between business strategy and information technology strategies, and the current position of information technologies are discussed.

YBS 451 BT Denetim ve Kontrol Bu derste, bir bilişim sisteminin, kurum amaçlarına etkin bir şekilde ulaşılmasını, kaynakların verimli kullanılmasını, varlıkların korunmasını ve veri bütünlüğünün sürdürülmesini sağlayacak şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını tespit etmeye yönelik kanıt toplama ve değerlendirme süreci ele alınmaktadır.
YBS 461 BT Sistemlerinde Yenilikçilik

Bu ders, teknoloji ve teknoloji yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Teknoloji yönetimi faaliyetleri ve Teknoloji yönetimi araçları, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik Yönetimi konularını içerir.

YBS 471 BT Güvenliği ve Risk Yönetimi

Bu derste, kurumun değerlerine, kaynaklarına ve varlıklarına gelebilecek saldırılar ve ardından bu saldırıların iş akışlarına nasıl etki edeceğinin tespiti ele alınacaktır. Daha sonraki aşamada risklerin azaltılması veya risklerden kaçınılması için gerekli süreç iyileştirme çözümleri belirlenecektir.

YBS 481 Lojistik Yönetimi

Bu derste, işletme yönetiminde lojistiğin yeri, taşımacılık, depolama, tedarik zincirinin temel kavramları, planlama ve kontrol konuları ele alınacaktır.

YBS 491 Davranışsal ve Nöro İktisat

Bu derste, homo economicus varsayımı, rasyonel karar alma, karar alma sürecinde sapmalar, riskten kaçınma, belirsizlik altında risk alma, fayda, mutluluk gibi konular ele alınacaktır.

YBS 413 Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri

Bu derste, Karar verme teorisindeki temel kavramlar, karar verme problemlerinin uygulamalarla modellenmesi ve çözüm yöntemleri, karar verme metodolojisi ele alınacaktır.

YBS 423 Bilgi Güvenliği Yönetimi

Bu ders, bilgisayar sistemleri ve bilgisayar ağları ile bu yapıları kullanan uygulamalar kapsamında güvenlik kavramının ve güvenliği oluşturan unsurların incelenmesini içermektedir.

YBS 433 Yazılım Kalite Yönetimi

Bu derste, yazılım kalite ve güvencesine giriş, yazılım kalite güvencesi oluşturmak, konfigürasyon yönetimi, yazılım doğrulama, denetim ve kontrol, yazılım süreçlerinin geliştirme modelleri, yazılım test stratejileri ve test teknikleri ele alınacaktır.

YBS 443 Bilişim Konfigürasyonu Yönetimi

Bu derste, konfigürasyon yönetimine giriş, proje yönetimi açısından konfigürasyon yönetimi, konfigürasyon belirleme ve uygulama, konfigürasyon doğrulama, konfigürasyon yönetimi ile yeri yönetimi ilişkisi ele alınacaktır.

YBS 463 Örgüt Kuramı

Bu derste, örgüt kuramında önde gelen bakış açıları (olasılık, kaynak bağımlılığı, nüfus ekolojisi, kurumsal, ekonomik, yorumlayıcı, eleştirel ve post-modern yaklaşımlar) ve bu bakış açılarına yönelik süregelen çelişki ve tartışmaların incelenmesi amaçlanmaktadır.

YBS 473 Örgütsel İletişim

Bu derste, örgüt ve iletişim, iletişim kavramı ve iletişim fonksiyonları, iletişim süreci ve iletişimin unsurları, iletişim türleri ve şekilleri, iletişimin işleyiş modelleri, iletişim engelleri ve ortadan kaldırılması, örgütsel iletişim ve işleyişi, örgütsel iletişimin engelleri ele alınacaktır.

YBS 483 Çalışma Ekonomisi

Bu derste Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bilim dalının temel kavramları ve alanları ekseninde Dünya ve Türkiye´nin durumu incelenecektir. Derste ağırlıklı olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri alanının temel dersleri, aktüel konuları ve sosyo-ekonomik sorunlar ele alınacaktır.