Yazılım Mühendisliği Bölümü (İng)

Ders İçerikleri ve Bologna Bilgileri

MATH 101 Mühendislik Matematiği I

Fonksiyonlar, limitler, süreklilik, türev ve uygulamaları, integral, temel kalkülüs teoremi, entegrasyon teknikleri ve uygulamaları, uygun olmayan integraller ve seriler, Taylor polinomları, kuvvet serileri, temel aşkın fonksiyonlar.

 

PHYS 101 Mühendislik Fiziği I

Vektörler, translasyon kinematiği ve dinamiği, iş ve enerji, parçacık sistemi, dönme kinematiği ve dinamiği, denge, yerçekimi salınımları, dalgalar, akışkanlar mekaniği, istatistiksel mekanik, ısı ve termodinamik.

 

SENG 101 Yazılım Mühendisliğine Giriş

Bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, dil işlemcileri ve kullanıcı arayüzleri dahil olmak üzere Bilgisayar sistemlerinin temellerine giriş. Algoritma ve programlamaya giriş. Programların doğruluğu ve verimliliği konusunda gayri resmi olarak düşünmek. Pratik çalışmalar için fonksiyonel bir programlama dili kullanılacaktır.

 

CENG 103 Bilgisayar Programlama I(C/C++ Programlama)

C Programlama Dili tanıtımı, algoritma, Akış Şemaları, Sıralı Kontrol Komutları (if, if-else,switch), döngüler (while, do-while, for yapıları), fonksiyonlar, sıralama ve ikili arama algoritmaları, diziler (tek boyutlu-iki boyutlu) ve bu yapılara ait örnek programlar geliştirilmesi

 

ENG 101 Akademik İngilizce I

Bu ders, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.

 

IUL151 Üniversite Hayatına Giriş

Öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlaması için, akademik çalışmalar dışında sunulacak olan çeşitli etkinlik ve faaliyetlerden oluşan, üniversitedeki yeni ortama “keyifli” bir şekilde adapte olmayı amaçlayan bir programdır. Bu etkinlik ve faaliyetler, siz öğrencilerimizi etkin bir birey olarak, hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olabilecek, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak programlar ile destekler. Sosyo kültürel etkinliklerin yoğunlukta olduğu program sizlere haftalık “teneffüs” arası vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma gibi konularda bir farkındalık yaratmayı, mesleki eğitiminizin yanı sıra sizlerin vizyonunu geliştirerek sizi topluma ve dünyaya “faydalı” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

 

EHS 101 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar, Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği.

 

EPR 121 Girişimcilik Projesi I

Öğrencilerimiz girişimci ve proje yapıcı olabilmeleri için, işletmenin kuruluşu ve yönetimi, işletme muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, ArGe ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgileri alırlar. Hava-deniz-raylı sistemler üzerine araç projesi, otonom araçlar, otomasyon –robotik sistemler, CNC-3B Yazıcılar üzerine projelerden birini seçerler, diğer programlardan benzer proje seçen öğrencilerle işbirliği yaparak bir takım oluşturup birlikte iş yapma deneyimine başlamış olurlar.

 

MATH 122 Mühendislik Matematiği II

Vektör hesabı, birkaç değişkenli fonksiyonlar, yönlü türevler, gradyan, Lagrange çarpanları, çoklu integraller ve uygulamaları, değişkenlerin değişimi, koordinat sistemleri, çizgi integralleri, Green teoremi ve uygulamaları.

 

PHYS 122 Mühendislik Fiziği II

Vektörler, translasyon kinematiği ve dinamiği, iş ve enerji, parçacık sistemi, dönme kinematiği ve dinamiği, denge, yerçekimi salınımları, dalgalar, akışkanlar mekaniği, istatistiksel mekanik, ısı ve termodinamik.

 

CENG 104 Bilgisayar Programlama II (C/C++ Programlama) (Ön Koşul Dersi CENG 103)

İşaretçiler, fonksiyonlara değer ve adres geçirme, fonksiyonları işaretçiile çağırma işlemleri,  sıralı dosya yaratma, yazma, okuma ve kayıt güncelleme işlemleri, C++ programlamaya giriş, sınıf ( Class) yapıları, genel, özel sınıf elemanları, kapsama (encapsulation) tanımı, başlık kütüphaneleri,

 

ENG 102 Akademik İngilizce II

 

IUL 152 Geleceğin İnşaası

Üniversite Hayatına Giriş Dersi’nin devamı olan bu ders kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini artırmaya çalışarak, yüksek nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca derste çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, öğrencilere rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu ders temel bilimlerin ülkemizde gelişmesine katkı sağlayıp, öğrencilere uygulamalı araştırmalar yapma fırsatı vererek mevcut bilgi ve fikirleri yenileyip, zenginleştirmeyi ve meslek dallarının ihtiyacı olan elemanları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

 

IYD 124 İş Yeri Deneyimi I

 

EPR 122 Girişimcilik Projesi II

 

MATH 201 Lineer Cebir

Matrisler, determinantlar. Doğrusal denklem sistemleri. Vektör uzayları. Taban ve boyut kavramı. Doğrusal dönüşümler. Taban değiştirme. Bir doğrusal dönüşümün tersi. Eşyapı dönüşümleri. Karakteristik denklemler, özdeğerler, özvektörler ve Jordan formu. Özdeğerlerin ve özvektörlerin hesaplanması için sayısal teknikler. İç-çarpım uzayları, dikeylik, kuadratik formlar. Normlanmış uzaylar

 

SENG 203 Kesikli(Ayrık) Hesaplama Yapıları

Bu dersin amacı bilgisayar bilimlerinin merkezinde matematiksel prensipler üzerine kümeler, mantık ve ispatları içerir. Ayrık matematik kavramlarını bilgisayar bilimleri problemlerine nasıl uygulayacağını öğrenir. Kümeler, denklik ilişkileri, fonksiyonlar, grafikler, ağaçlar ve standart mantık dahil hesaplamada en sık kullanılan matematiksel yapıların hesaplama uygulamalarını tanıtır.

 

SENG 205 Veri Yapıları ve Algoritmalar

Temel veri tipleri ve veri yapıları: Yığınlar, sıralar, bağlantılı listeler, ağaçlar ve grafikler. Arama ve sıralama algoritmaları. Depo tahsisi, çöp toplama ve sıkıştırma Dosyaların mantıksal ve fiziksel organizasyonu. Dosya işleme ve yönetimi.

 

TUR 101 Turk Dili I

Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Ses Bilgisi, Günümüz Türkçesi, Yazma Eylemi ve Kompozisyon Bilgileri, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili

 

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

IYD 225 İşyeri Deneyimi II

 

MATH 202 Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Birinci basamaktan diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri. Yüksek basamaktan doğrusal diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri: Sabit katsayılı denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değişimi, kuvvet serileriyle çözüm yöntemi. Laplace dönüşümü ve girişim (convolution) yardımıyla diferansiyel denklem çözümleri. Diferansiyel Denklem Sistemleri. Çok değişkenli diferansiyel denklemler.

 

MATH 204 Olasılık ve İstatistik

Olasılık teorisine giriş. Rastgele değişkenler, ortalama, varyans ve moment üreten fonksiyonlar. Dağılımlar: Bernoulli, binom, uniform, Gauss, üstel, Poisson, gama. İstatistiksel kavramlara giriş. Örnekleme ve örnekleme istatistikleri. Nokta ve aralık kestirimi. Hipotez testi. Regresyon. Rastgele değişken üretme, örnekleme ve kestirimin sayısal ve hesaplamalı yönleri

 

SENG 202 Elektronik Mühendisliğinin Temelleri

Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim mekanizması. Yarı iletkenlerde doping; Pn kavşağı. Diyot karakteristikleri ve uygulamaları. Güç kaynakları. Bipolar bağlantı transistörünün çalışması. Transistör özellikleri, transistörün önlenmesi. JFET işlemi ve önyargı. MOSFET işlemi ve önyargı. Dijital elektroniklere giriş. Mantık aileleri: RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS ve CMOS. MSI mantığı: Çoklayıcılar, Kod Çözücüler, vb. Bellek devreleri: ROM'lar ve RAM'ler.

 

SENG 204 Sistem Programlama

Derleyicilere, tercümanlara, montajcılara, bağlayıcılara ve yükleyicilere genel bakış. Unix ortamı ve sistem çağrıları. Kabuk programlama. Sinyaller ve istisnalar. Yerelleştirme ve Unicode. PERL ve CGI programlama. Assembly dili programlama. Multithreading'e giriş. Giriş Grafiksel Kullanıcı Arabirimi (GUI) programlama.

 

TUR 102 Türk Dili II

Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Rapor-Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim

 

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

 

IYD 324 İşyeri Deneyimi III

 

MATH 301 Sayısal Analiz ve Bilimsel Hesaplama

 

SENG 301 Algoritmaların Analizi

Bilgisayar bilimi algoritmalarının analizi: Sıralama, arama, çağrı ve paralellik. Matematiksel algoritmaların analizi: oyunlar ve bulmacalar, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları.

 

SENG 303 İşletim Sistemleri

İşletim sistemlerinin evrimi. Çoklu programlama ve zaman paylaşımı kavramları. Kullanıcı ve program arayüzleri. Eşzamanlı işlemler, CPU zamanlaması, işlem senkronizasyonu, kritik kesit problemi. Kilitlenme önleme, kaçınma, tespit ve kurtarma. Hafıza yönetimi, takas, çoklu bölümler. Sayfalama, bölümlendirme, sanal bellek, sayfa değiştirme algoritmaları. Dosya sistemi yapıları, tahsis yöntemleri, dizin uygulaması. I/O arayüzleri, ikincil depolama yapısı. Koruma ve Güvenlik: Erişim matrisi ve hakları, yetenekleri, güvenlik sorunları. LINUX durum çalışmaları.

 

SENG 305 Bilgisayar Organizasyonu

Transfer seviye tasarımını kaydetme. Temel bilgisayar düzeni. Öğretim setleri ve uygulamaları. Adresleme teknikleri. ALU, kablolu ve mikroprogramlanmış kontrolörler. Hafıza birimi. I/O yapıları ve kesme işlemleri. Von Neumann makinesi üzerindeki gelişmeler. Bus yapıları.

 

SENG 307 Yönetim Bilişim Sistemleri

 

IYU 325 İşyeri Uygulaması I

 

SENG 302 Veri Tabanı Sistemlerine Giriş

Verilerin mantıksal organizasyonu: Verilerin varlık-ilişki modellemesi. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel modeller. Veri tanımı ve sorgu dilleri. Normal formlar ve veri tabanı tasarımı. Fiziksel tasarım ve erişim stratejileri. Güvenlik, bütünlük ve güvenilirlik. Dosya güvenliği ve basit bir sorgu dili içeren basit bir veri tabanı yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulanması.

 

SENG 306 Yazılım Mühendisliğine Giriş

Yazılım mühendisliğine giriş kavramları. Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım geliştirme aşamaları: fizibilite çalışması, analiz, şartname, tasarım, uygulama ve test, dokümantasyon ve bakım. Araçlar, teknikler, ortamlar ve metodolojiler. Yönetim sorunları: planlama, organizasyon ve kontrol. Profesyonel etik.

 

SENG 308 Bilgisayar Mühendisleri için Sinyal İşleme

Kesikli ve sürekli zaman sinyallerine ve bilgisayar mühendisliği uygulamalarına sahip sistemlere giriş. Zaman-etki alanı sinyal gösterimleri, doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin dürtü tepkisi; katlama. Fourier serileri. Sinyallerin spektrum gösterimi. Fourier dönüşümü. Dijital sinyaller ve örnekleme. Yeniden yapılanma, Filtreleme, Z-dönüşüm gösterimi, ayrık Fourier dönüşümü. İşaret işleme algoritmaları. Kayan nokta ve niceleme hataları. Ses ve görüntü işlemede uygulamalarla alıştırmalar

 

SENG 304 Bilgisayar Ağları

Ağ katmanları ve mimarileri, referans modelleri. Fiziksel katman ve veri iletişimi sorunları. Metalik, fiber optik ve kablosuz iletim ortamı. Telefon sistemi, anahtarlama, ISDN, ATM, SDH, DSL, hücresel sistemler ve uydular. Veri bağlantı katmanı sorunları, temel ve kayan pencere protokolleri. Çoklu erişim protokolleri, yerel alan ağları, Ethernet, köprüler ve anahtarlar. Ağ katmanı sorunları, yönlendirme algoritmaları, tıkanıklık kontrolü, İnternet Protokolü, yönlendirme protokolleri. ATM ağ katmanı.

 

IYU 326 İşyeri Uygulaması II

 

SENG SEC1 Seçmeli Ders(SENG 3XX)

 

SENG 401 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Yapay öğrenme sistemlerine genel bakış. Denetimli ve denetimsiz öğrenme. İstatistiksel modeller. Karar ağaçları. Kümeleme. Öznitelik ayrıştırma. Yapay sinir ağları. Pekiştirilmiş öğrenme. Örüntü tanıma uygulamaları Yapay öğrenme sistemlerine genel bakış. Denetimli ve denetimsiz öğrenme. İstatistiksel modeller. Karar ağaçları. Kümeleme. Özellik çıkarma. Yapay sinir ağları. Güçlendirme öğrenmesi. Örüntü tanıma ve veri madenciliği uygulamaları. Yapay zeka.

 

SENG 403 Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme

Bu ders kapsamında öğrencilere mobil sistemlere giriş, mobil işletim sistemleri ve uygulama geliştirme ortamları, mobil ağlar ve iletişim altyapıları (GSM, CDMA, 3G/WCDMA/UMTS), kısa mesafe iletişim teknolojileri (Bluetooth, WiFi), mobil sistemler için uygulama geliştirme teknikleri (Android-Java, iOS-Swift), mobil uygulama yayınlama ve dağıtma konuları sunulmaktadır.

 

IYU 425 İşyeri Uygulaması III

 

SENG SEC2 Seçmeli Ders (SENG 4XX)

 

SENG SEC3 Seçmeli Ders (SENG 4XX)

 

SENG SEC4 Seçmeli Ders (SENG 4XX)

 

SENG 412 Mezuniyet Projesi

 

IYE 400 İşyeri Eğitimi