Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, uluslararası işletmelere, kurum ve kuruluşlara, uluslararası ticari ve iktisadi sistemi temel alarak, küresel vizyona sahip, stratejik düşünen ve takım çalışmasına yatkın, girişimci uluslararası ticaret ve finans alanında üst düzey yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan ders programı, uluslararası ekonomi, işletme, ticaret, finans, pazarlama ve lojistik konularında, öğrencilere kapsamlı bir donanım kazandırmaktadır. Programın disiplinler arası yapısı, küresel pazarda, değişime kolayca adapte olabilen, stratejik kararlar alabilen, eleştirel düşünceye sahip yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin Akademik Kazanımları

Uluslararası Ticaret ve Finansman programında ekonomi, işletme, finans ve lojistik gibi dersler yer almaktadır. Bu dersleri alan öğrenci uluslararası ticaret, pazarlama, finansman gibi alanlarda temel bilgiyi almaktadır. Analitik düşünme ve teknik beceriler konusunda öğrencilerin gelişimlerini sağlamak üzere Matematik, İstatistik, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi dersler de programda yer almaktadır. Ek olarak müfredat, öğrencilerin seçtikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için uluslararası iktisat ve finansal kurumlar alanlarında ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojilerin eşliğinde kullanılacaktır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz

  • Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, uluslararası pazarlama ve sermaye yönetimine, dünya ticari ve ekonomik ilişkilerine ve ürün dolaşım faaliyetlerine hâkim, ulusal ve uluslararası piyasalarda aranan mezunlar yetiştirmek,
  • Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilere, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
  • Alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasını sağlamak,
  • Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumun sosyal yaşamına katkıda bulunmak,
  • Uluslararası düzeydeki kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, dünyadaki sosyal ve ekonomik sorunların çözümünün bir parçası olarak çalışmak, bu konulara yönelik politikalarının oluşturulmasında aktif rol almak,
  • Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
  • Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek.

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Öğrenciler öncelikle, ulusal ve uluslararası çalışan özel şirketlerde iş bulabilecek biçimde öğrenim görmektedir. Bununla birlikte, bu bölümden mezun olanlar diğer iktisadi ve idari bilimlere ilişkin bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler.

İş İmkânları

Özellikle üniversitenin fiziksel olarak yer aldığı OSTİM ve çevre bölgesinde uluslararası ticaret ve finansman mezunlarına istihdam olanakları olacaktır. Başta dış ticaret ve lojistik alanları olmak üzere firmaların değişik departmanlarında çalışma imkânı bulabilen mezunlar, kamu sektöründe de başta ilgili bakanlıklar ve kurumlar olmak üzere geniş bir istihdam imkânı bulmaktadırlar.

Mezunların çalışabileceği bazı kurum ve alanlar şu şekildedir: Ulusal ve uluslararası şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların hazine, dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak iş bulma şanslarını arttırabileceklerdir. Sigorta şirketlerinin, faktöring ve finansal kiralama şirketlerinin dış ticaret veya dış işlemler servislerinde, gümrük müşavirlikleri ve lojistik firmalarında görev alabilecekleri gibi serbest muhasebeci veya mali müşavir olarak çalışabileceklerdir. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurumu gibi) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir.

Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler.

 

Uluslararası ticaret ve finansman alanına ilgi duyan tüm öğrencileri bölümümüze bekleriz.

Dr. Öğr. Üyesi Hasibe AYSAN
Bölüm Başkanı