Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası ticaret ve finans bölümü, uluslararası iktisadi sistemi temel alarak küresel vizyona sahip, stratejik düşünen ve takım çalışmasına yatkın girişimci uluslararası ticaret ve finans uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan ders programı uluslararası ekonomi, işletme, ticaret, finans ve pazarlama konularında öğrencilere kapsamlı bir donanım kazandırmaktadır.

Bölüm Derslerinin Kazandıracağı Teknik Bilgiler Nelerdir?

  • Uluslararası ticaret, finans ve lojistik konusunda gerekli tüm bilgiler
  • Uluslararası ticaret ve finansman alanındaki problemlere bilgisayar destekli yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin yeterli bilgi
  • Problemleri saptayan, çözüm öneren, hedef belirleyebilen uzmanlık özellikleri
  • Çok paydaşlı-çok disiplinli ulusal/uluslararası projelerde ekip üyesi veya yönetici olarak yer alacak proje yönetimi bilgisi
  • Uluslararası ticaret ve finansın tüm katmanlarındaki iç paydaşları ve dış paydaşlar ile etkileşimde olacak tüm kanalları kullanabilecek iletişim bilgisi
  • Stratejik yönetim ve analitik düşünme becerilerini kullanarak işletmenin dış ticaret ve finans kararları vermesini sağlayacak bilgiler
  • Dış ticaret ve finansın disiplinler arası yapısına ve stratejilerini oluşturan farklı disiplinlere ilişkin teorik ve pratik bilgisi
  • Makro ve mikro iktisadı yorumlayabilme ve bu doğrultuda kararlar alabilme
  • Uzman bir uluslararası işletmeci olarak hareket edebilme

Öğrenciler OSTİMTECH Uluslararası Ticaret ve Finansman Programını Neden Tercih Etmeli?

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar yapmış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Bu amaçla öğrenciler ilk yıldan itibaren protokol yapılan işletmelere zimmetlenecektir. Birinci sınıftan itibaren İşletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin uluslararası ticaret ve finans birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

Bu uygulama iki nedenle önemlidir. Birinci nedeni; öğrencilerin teorik bilginin hemen ardından uygulamalı eğitim alması, aldığı bilgiyi pekiştirecek ve gelecekte iş hayatındaki geçiş sürecini kolay atlatacaktır. İkinci neden; işletmelerde dört yıl vakit geçiren öğrenciler, mezuniyet sonrasında iş bulma konusunda daha donanımlı ve süreçlere vakıf olduklarından iş bulmakta zorlanmayacaklardır. İş ararken sadece üniversitedeki hocalarının referansı değil, uygulamalı eğitim aldıkları işletmelerin yöneticilerinin ve eğitmenlerinin referansından da yararlanacaklardır. 

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünü Okurken Öğrencilerimizin Kazanımları Nelerdir?

Uluslararası Ticaret ve Finansman programında ekonomi, işletme, finans ve hukuk dersleri yer almaktadır. Bu dersleri alan öğrenci uluslararası ticaret, pazarlama, finansman gibi alanlarda temel bilgiyi almaktadır. Uygarlıklar Tarihi, Psikoloji, Sosyoloji ve diğer üniversite faaliyetlerine ilişkin zorunlu ve seçmeli derslerle öğrenciler temel sosyal bilimler konusunda akademik yetkinliklerini geliştirebilecektir. Analitik düşünme ve teknik beceriler konusunda öğrencilerin gelişimlerini sağlamak üzere Matematik, İstatistik, Bilişim Teknolojileri ve Programlama gibi dersler de programda yer almaktadır. Ek olarak, müfredat, öğrencilerin seçtikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için uluslararası iktisat ve finansal kurumlar alanlarında ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojilerin eşliğinde kullanılacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Programdan mezun olanlar özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Mezunlar öncelikle ulusal ve uluslararası çalışan özel şirketlerde iş bulabilecek şekilde eğitilmektedir. Bununla birlikte, bu bölümden mezun olanlar iktisat, işletme ve dengi bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nün iş imkânları nelerdir?

Özellikle üniversitenin fiziksel olarak yer aldığı OSTİM ve çevre bölgesinde uluslararası ticaret ve finansman mezunlarına istihdam olanakları olacaktır. Başta dış ticaret ve lojistik alanları olmak üzere firmaların değişik departmanlarında çalışma imkânı bulabilen mezunlar, kamu sektöründe de başta ilgili bakanlıklar ve kurumlar olmak üzere geniş bir istihdam imkanı bulmaktadırlar.

Mezunların çalışabileceği bazı kurum ve alanlar şu şekildedir: Ulusal ve uluslararası şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak iş bulma şanslarını arttırabileceklerdir. Sigorta şirketlerinin, faktöring ve finansal kiralama şirketlerinin dış ticaret veya dış işlemler servislerinde, gümrükleme şirketleri ve lojistik firmalarında görev alabilecekleri gibi serbest muhasebeci veya mali müşavir olarak çalışabileceklerdir. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurumu gibi) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir.

Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler.

Akademik Kadro

 Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK

 

Prof. Dr. Abuzer PINAR

Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1990 yılında tamamladı. Yüksek Lisans derecesini Leicester Üniversitesi Kamu Ekonomisi Anabilim Dalından, Doktora derecesini Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümünden aldı. Doktora sonrası TÜBA desteği ile Göteborg üniversitesinde çalışmalar yaptı. 2003 yılında Doçent, 2009 yılında profesör unvanı aldı. Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi ve Kamu Muhasebe Standartları Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu İİBF Denklik Kurulu üyeliklerinde bulunan Prof. Pınar, maliye politikası, para politikası ve uluslararası iktisat alanlarında çalışmaktadır. Vergi yapısı, kamu harcamaları, bankacılık sektörünün vergilendirilmesi, para politikası, uluslararası mali sistem ve yabancı yatırımlar alanında başta Economic Journal, European Journal of Political Economy, Public Choice, İşletme ve Finans, ODTÜ Gelişme Dergisi gibi dergiler olmak üzere çok sayıda makale yayınlamıştır. Maliye Politikası ve Uluslararası Finansal Sistem konusunda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

 

Dr. Hasibe AYSAN

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü 2003 yılında birincilikle bitirmiştir. 2003-2012 yılları arasında bankacılık sektöründe uluslararası ticaret ve kambiyo, ülke kredileri ve teminat mektupları, yurtiçi krediler alanlarını tecrübe ettiği profesyonel çalışma hayatı esnasında İstanbul’da yüksek lisansını tamamlamıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında doktorasını 2019 yılında tamamlayan Aysan, doktora eğitiminde örgüt kuramları, meşruiyet ve meşrulaşma süreçleri, profesyonel bölünme ve işletmecilik tarihi alanlarında çalışmalar yapmıştır.

 

Bahire Neşe ERBİL

Dersler

Dersin Adı

İşletmeciliğe Giriş

İktisada Giriş I

İşletme Matematiği I

İşletmelerde Bilgi Teknolojileri

Uluslararası Ticaret İngilizcesi I

Türkçe II

Hukuka Giriş

İktisada Giriş II

İşletme Matematiği II

İşletme İstatistiği I

Uluslararası Ticaret İngilizcesi II

Türkçe II

Hukuka Giriş

İşletme İstatistiği II

Finansal Muhasebe I

Örgütsel Davranış

Uygarlıklar Tarihi

İngilizce Yazma Becerileri

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Pazarlamanın Temelleri I

Finansal Muhasebe II

Organizasyon Teorisi

Yönetim Bilgi Sistemleri

İş Hayatı İçin İngilizce

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Lojistik ve Tedarik Zinciri

Uluslararası İktisat.

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Finans

Uluslararası Reklamcılık

Uluslararası Ticaret Hukuku

Girişimcilik

Uluslararası Vergilendirme

Uluslararası İşletmecilik

 

Duyurular