PTT Lojistik Stratejisi ve Eylem Planı

Ptt-Lojistik Yönetim Sistemi (Ptt-LYS) Projesi kapsamında

OSTİM Teknik Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi tarafından hazırlanan

“PTT LOJİSTİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI”

04 Nisan 2019 tarihinde Ptt Aş. Lojistik Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

 

Küreselleşme ile birlikte ileri bilgi, teknoloji ve iletişim çağında tüm ekonomik organizasyonlar ile ekonomik kurum ve kuruluşlar kendi iş ve hizmet akış süreçleri ile yönetim modellerini yeniden gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek zorunda kalmışlardır. Bu ekonomik paradigmanın bir sonucu olarak oluşan yeni ekonomik platformda müşteri, pazar beklenti ve istekleri eskisine oranla daha üst kalite ve standartlara ulaşmış ve pazarlarda güçlü bir küresel rekabet ortamı yaratmıştır. Bu yeni eko-sistem içerisinde lojistik hizmetlerde nitelikli farklılık ve yüksek kalite yaratmak oldukça zor ve uzun süreli; süreçler, projeler, yatırımlar, girişimler ve çabalar bütünlüğünü gerekli kılmıştır.

Özellikle küresel ölçekte yüksek katma değerli, akıllı ve entegre lojistik hizmetlerin yaratılması, tasarımı ve sunulması vb. gibi kazanımlar, müşteri ve hedef pazar tatmin düzeyi üzerinde olumlu ve geniş baskı alanı oluştururken, lojistik hizmet üretenler üzerinde de farklılık alanı yaratmaktadır. Bu kazanımları elde etmede kullanılan en önemli stratejik iş araçlarından birisi toplam inovasyon, Ar-Ge ve yeni fikirleri de içerenLojistik Strateji ve Eylem Planlarıdır”.

Bu bağlamda hazırlanan PTT Lojistik Strateji ve Eylem Planının başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan; yetenek alanlarının ve ihtiyaçların tespiti, politikaların geliştirilmesi, paydaşların tanımlanması, ana ve alt faaliyet alanlarının belirlenmesi, alt proje ve faaliyetlerin ortaya konması, performans programı ile denetim ve değerlendirme ilkelerinin belirlenmesinde büyük özen gösterilmiştir. Hazırlanan PTT Lojistik Strateji ve Eylem Planında; tümden gelim ilkesi çerçevesinde ilişkisel stratejik bileşenler zinciri kurulmuş ve bu zincir küresel bir lojistik vizyon ile başlatılarak, etkili stratejilerle bitirilmiştir.

Hazırlanan PTT Lojistik Strateji ve Eylem Planı ile;

  • Yeni küresel lojistik eko-sistemin ve lojistik kültürün; yapısal, yönetsel, süreçsel ve teknolojik kazanımları entegre etmek ve uygulamak,
  • PTT Lojistiğin Lojistik 4.0 çerçevesinde dijital dönüşümünü sağlamak,
  • PTT Lojistiği yeni ekonomik paradigma altında ve stratejik yönetim çerçevesinde küresel rekabet edebilir bir konuma gelmesini sağlamak,
  • Çok katmanlı uçtan-uca küresel tedarik zinciri ağ yapısı üzerinde PTT Lojistiğin hizmet operasyonlarını maliyet etkin ve yüksek performanslı yapmasını sağlamak,
  • Lojistik Strateji ve Eylem Planında yer alan hedeflere başarıyla ulaşmak ve gerçekleştirmek için kaynak tahsisi ile bütçe performansını önceliklere ve plana göre yönlendirmek amaçlanmıştır.

 

PTT Lojistik Strateji ve Eylem Planının önümüzdeki
(2019-2023)
beş yıl boyunca ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda gerek ekonomimize gerekse lojistik sektörümüze stratejik ve taktik seviyeler ile operasyonel alanlarda büyük katma değerler ve faydalar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

İlgili Resimler
Bize
Sorun