Pazarlama (İngilizce)

“Dünya artık emek yoğun, malzeme yoğun, enerji yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.” — Peter Drucker   

Küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler toplumun bütün alanlarında bir dönüşüme neden olmuştur. Akıllı/digital sistemlerin oluşturduğu toplumları çepeçevre saran her zaman ve her yerden kolaylıkla ulaşılabilen bilgi temelli bir ağ toplumu yapılanması ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler hem tüketicilerin yaşam tarzlarını değiştirmiş hem de işletmelerin de iş yapma biçim ve modellerini de değiştirmiştir. Yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sonucu tüketici yaşam tarzları, istek ve ihtiyaçlarındaki değişim işletmelerin içinde bulunduğu pazar şartlarının da değişimine neden olmuştur. Sürekli değişen, derin ve karmaşık pazar şartları rekabetin yapısı ve niteliğini de değiştirmiştir. Ayrıca serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaretin önündeki engellerin de kaldırılması ticaret hacminin artması ve yoğun bir rekabet ortamı oluşmasına neden olmuştur. Yaşanan değişimler dinamik bir yapıya sahip olan pazarlamada üretim, ürün, satış, pazarlama ve toplumsal pazarlama gibi farklı anlayışlar ortaya çıkarmıştır. Kısacası “ne üretirsem onu satarım” düşüncesinden “toplumun tümü için değer ifade eden” ve “müşterilerle sürdürülebilir ilişki kurma” anlayışına evrilmiştir. Bu yoğun rekabet ortamında işletmeler rakiplerinden farklı ve değer yaratan stratejileri ile rekabet avantajı elde etme arayışı içerisine girmişlerdir.  Pazarlamanın dinamik yapısı ve yoğun rekabet ortamında değişimlere çok çabuk uyum sağlayacak ve rekabet üstünlüğü elde edecek olan beşeri sermaye başka bir ifadeyle pazarlama yönetici ve uzman personeli başarıyı ancak yetkinlikleri ile elde edilebilecektir.     

Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan ders programı, pazarlama, ekonomi, girişimcilik, matematik ve istatistik konularında öğrencilere kapsamlı bir donanım kazandırmaktadırPazarlama bölümü olarak, tüketici istek ve ihtiyaçlarını analiz edebilen, pazarlama karması, pazarlama iletişimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemleri, bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama araştırması, post modern pazarlama ve uluslararası pazarlama konuları ile süreçlerine hakim ve bu süreçleri yönetebilen, işletmelerin pazarlama yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacak rekabetçi, yenilikçi ve yabancı dil bilgisine sahip yönetici/uzman personel yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

Öğrencilerimizin Akademik Kazanımları 

Pazarlama bölümünde, ekonomi, pazarlama, işletme, yönetim ve organizasyon, finansal muhasebe, girişimcilik, tüketici davranışları, matematik ve istatistik gibi dersler yer almaktadır. Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan teorik derslerin yanı sıra gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler ile öğrencilerimiz;  

 • İşletmelerin farklı alanları ile ilgili problemleri çözmek için kullanacağı kavram ve teorileri edinirler. 
 • İşletmenin iç ve dış çevresi ile ilgili problemlerini değerlendirebilir ve çözüm için gerekli kaynakların nerelerden elde edilebileceğine dair araştırma becerileri kazanabilirler. 
 • Pazarlama ve işletme uygulamalarında yenilikçi, girişimci ve yaratıcı stratejiler üretebilir ve bunları analiz edebilirler. 
 • Tüketici istek ve ihtiyaçlarının analizini, pazarlama karması, pazarlama iletişimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemleri, bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama araştırması, post modern pazarlama ve uluslararası pazarlama konularında bilgi ve beceri ile süreç ve süreç yönetim yetkinliğine sahip olurlar. 
 • İşletmelerin küresel rekabet gücünün artırılabilmesi için hedef pazar seçimi, hedef pazarlara yönelik uygun mal ve hizmet ile uygun strateji seçiminde konularında bilgi sahibi olurlar.   
 • Yerel, bölgesel ve uluslararası pazarların nasıl faaliyet gösterdiğini ve bu pazarlarda hangi tür faaliyetlerin ne şekilde yürütülebileceğini öğrenirler.  
 • Ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel konuların pazarlama kapsamında alınan kararlar üzerindeki etkilerini analiz edebilirler. 
 • Pazarlama, işletme, yönetim gibi alanlarda tüm dünyadaki gelişmeleri takip edebilir ve gelişmeleri yorumlayabilirler. 
 • Simüle edilmiş öğrenme, deneyimsel etkinlikler ve disiplinler arası projeler yoluyla öğrenme gibi yöntemler uygulanarak içselleştirilecek dijital teknolojiler, yaratıcılık ve yenilik yönetimi gibi pazarlamada çağdaş bilgi ve yaklaşımlar sayesinde teorik bilgi ve becerilerini artırma ve öne çıkarma fırsatına sahip olurlar. 

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz 

 • Dinamik bir yapıya sahip olan pazarlama alanında yaşanan değişimlere çabuk uyum sağlayan, yeni pazarlama tekniklerini uygulayabilen ve yönetebilen nitelikli yönetici/uzman personel yetiştirmek, 
 • Pazarlama departmanlarının yönetsel ve operasyonel faaliyetlerine yönelik olarak nitelikli personel yetiştirmek, 
 • Nitelikli yönetici ve uzman personeli ile sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına, pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak, 
 • İşletmelerin dijital ve girişimci yetkinlikleri ile pazarlama inovasyon performansları ve pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, 
 • İşletmelerin girişimci, yenilikçi ve pazarlama odaklılık yönlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, 
 • İşletmelerin uluslararasılaşmasına rehberlik etmek, 
 • Pazarlama alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasına katkı sağlamak. 
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek. 

Mezunların Çalışma Alanları 

Pazarlama programı eğitim dilinin İngilizce olması ile mezun olan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası işletmelerin, kurum ve kuruluşların pazarlama, satış, tanıtım gibi çeşitli departmanlarında pazar araştırma, dijital pazarlama, dijital tanıtım, marka geliştirme, sosyal medya pazarlaması ve ürün geliştirme gibi alanlarda çalışabilirler. Bununla birlikte program mezunları, kendi işletmelerini kurabilecekleri gibi, uluslararası işletmelerin ilgili departmanlarını da yönetebilirler. Ayrıca özel sektörün yanı sıra kamu kurumlarında da kendi alanlarında pek çok birimde görev alabilirler. Bu bölümden mezun olanlar diğer iktisadi ve idari bilimlere ilişkin bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler. 

İş İmkânları 

Pazarlama programı ders içeriğinin küresel değişim ve yeniliklere yönelik olması ve eğitim dilinin İngilizce olması pazarlama programından mezun olan öğrencilerimizin uluslararası kurum/kuruluş ve şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmesine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimize verilen uygulamalı eğitimin OSTİM sanayi bölgesi işletmelerinde gerçekleşmesi öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş imkanı elde etmeleri açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Öğrencilerimiz, OSTİM sanayi işletmelerinin başta pazarlama departmanları ve diğer operasyonel ve yönetsel alanlarda yönetici/uzman personel olarak çalışma imkanı bulacaklardır.