Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

Ders İçerikleri

MATH 101  Mühendislik Matematiği-1

Fonksiyonlar, limitler, süreklilik, türev ve uygulamaları, integral, temel kalkülüs teoremi, entegrasyon teknikleri ve uygulamaları, uygun olmayan integraller ve seriler, Taylor polinomları, kuvvet serileri, temel aşkın fonksiyonlar.

 

PHYS 101  Mühendislik Fiziği-1

Vektörler, translasyon kinematiği ve dinamiği, iş ve enerji, parçacık sistemi, dönme kinematiği ve dinamiği, denge, yerçekimi salınımları, dalgalar, akışkanlar mekaniği, istatistiksel mekanik, ısı ve termodinamik.

 

CHEM 101  Mühendislik Kimyası

Atomik ve elektronik yapıya giriş, kimyasal bağ, moleküler yapı ve bağ teorileri, sıvıların, katıların ve çözeltilerin özellikleri, kimyasal denge, kinetik, termodinamik, metal kompleksler, organik bileşimler ve nükleer kimya.

 

CENG 103  Bilgisayar Programlama-I (C programlama)

C Programlama Dili tanıtımı, algoritma, Akış Şemaları, Sıralı Kontrol Komutları (if, if-else,switch), döngüler (while, do-while, for yapıları), fonksiyonlar, sıralama ve ikili arama algoritmaları, diziler (tek boyutlu-iki boyutlu) ve bu yapılara ait örnek programlar geliştirilmesi

 

IUL 151  Üniversite Hayatına Giriş

Öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlaması için, akademik çalışmalar dışında sunulacak olan çeşitli etkinlik ve faaliyetlerden oluşan, üniversitedeki yeni ortama “keyifli” bir şekilde adapte olmayı amaçlayan bir programdır. Bu etkinlik ve faaliyetler, siz öğrencilerimizi etkin bir birey olarak, hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olabilecek, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak programlar ile destekler. Sosyo kültürel etkinliklerin yoğunlukta olduğu program sizlere haftalık “teneffüs” arası vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma gibi konularda bir farkındalık yaratmayı, mesleki eğitiminizin yanı sıra sizlerin vizyonunu geliştirerek sizi topluma ve dünyaya “faydalı” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

 

ENG 101 Akademik İngilizce-1

Akademik İngilizce dersi, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisine (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) yönelik entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceriler çalışmasıyla öğrenciler, fikirlerini ifade edebilme ve iletişim yeteneklerini geliştirebilme becerilerine sahip olabileceklerdir.. Ayrıca akademik İngilizce dersi, bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine oldukça önem vermektedir.

 

EHS 101  İş Sağlığı ve İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar, Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği.

 

EPR 121  Girişimcilik Projesi-1

Öğrencilerimiz girişimci ve proje yapıcı olabilmeleri için, işletmenin kuruluşu ve yönetimi, işletme muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, ArGe ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgileri alırlar. Hava-deniz-raylı sistemler üzerine araç projesi, otonom araçlar, otomasyon –robotik sistemler, CNC-3B Yazıcılar üzerine projelerden birini seçerler, diğer programlardan benzer proje seçen öğrencilerle iş birliği yaparak bir takım oluşturup birlikte iş yapma deneyimine başlamış olurlar.

 

MATH 102  Mühendislik Matematiği-2

Vektör hesabı, birkaç değişkenli fonksiyonlar, yönlü türevler, gradyan, Lagrange çarpanları, çoklu integraller ve uygulamaları, değişkenlerin değişimi, koordinat sistemleri, çizgi integralleri, Green teoremi ve uygulamaları.

 

PHYS 102  Mühendislik Fiziği-2

Vektörler, translasyon kinematiği ve dinamiği, iş ve enerji, parçacık sistemi, dönme kinematiği ve dinamiği, denge, yerçekimi salınımları, dalgalar, akışkanlar mekaniği, istatistiksel mekanik, ısı ve termodinamik.

 

IENG 102 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş

Provide basics in materials science and nanotechnology; crystal structures, imperfections in solid structures, mechanical properties of materials, failure mechanism, nanotechnology, and nanomaterials.

 

MENG 104  Bilgisayar Destekli Teknik Resim

CAD ve 2D çizim tekniklerine giriş, 2D çizim teknikleri, El çizimi teknikleri, Ortografik projeksiyon, 3D katı modelleme (ekstrüde, kesme, matkap, döner, loft, eğik ve eğik yüzeyler, delikler, düzenleme, birleştirme), Mizanpaj oluşturma ve yardımcı görünümler , Kesitleme ilkeleri (tam, yarı, parçalanmış, döndürülmüş, kaburgalar, ağlar, hizalama), Boyutlandırma, GD&T (geometrik boyutlandırma ve tolerans), Montaj ve makine elemanları (cıvatalar, somunlar, diğer dişli elemanlar, dişliler, kamlar, kilitleme cihazlar), Montajlar ve çalışma çizimleri, yüzey gelişimi.

 

IUL 152  Geleceğin İnşası

Üniversite Hayatına Giriş Dersi’nin devamı olan bu ders kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini artırmaya çalışarak, yüksek nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca derste çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, öğrencilere rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu ders temel bilimlerin ülkemizde gelişmesine katkı sağlayıp, öğrencilere uygulamalı araştırmalar yapma fırsatı vererek mevcut bilgi ve fikirleri yenileyip, zenginleştirmeyi ve meslek dallarının ihtiyacı olan elemanları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

 

ENG 102  Akademik İngilizce-2

Akademik İngilizce dersi, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisine (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) yönelik entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceriler çalışmasıyla öğrenciler, fikirlerini ifade edebilme ve iletişim yeteneklerini geliştirebilme becerilerine sahip olabileceklerdir.. Ayrıca akademik İngilizce dersi, bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine oldukça önem vermektedir.

 

ISD 124  İş Yeri Deneyimi-1

Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın iş birliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir.

 

EPR 122  Girişimcilik Projesi-2

Dersin amacı öğrencilerin girişimci ve yapıcı olmaları için onları gerçek iş hayatına ve dünyaya hazırlamak üzere, iş planı hazırlama ve çizelgeleme, iş planı analizi ve iş modellemesi, maliyet hazırlama, şartname hazırlama, değerlendirme, faturalandırma, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme konularını uygulamalı olarak öğretmektir.  

 

MATH 201  Lineer Cebir

Matrisler, determinantlar. Doğrusal denklem sistemleri. Vektör uzayları. Taban ve boyut kavramı. Doğrusal dönüşümler. Taban değiştirme. Bir doğrusal dönüşümün tersi. Eşyapı dönüşümleri. Karakteristik denklemler, özdeğerler, özvektörler ve Jordan formu. Özdeğerlerin ve özvektörlerin hesaplanması için sayısal teknikler. İç-çarpım uzayları, dikeylik, kuadratik formlar. Normlanmış uzaylar

MSNE 201  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji I

 

MSNE 203  Termodinamik

Parçacıklar dinamiği: Doğrusal öteleme ve dairesel öteleme hareketi, Newton Kanunları, momentum ve açısal momentum metodları. İş ve enerji. Katı cisimlerin dinamiği; kinematik, Euler Kanunları, açısal momentum momentum. Katı cisimler için iş ve enerji metodları

MSNE 215  Malzeme Laboratuvarı

 

TUR 101  Türk Dili-1

Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Ses Bilgisi, Günümüz Türkçesi, Yazma Eylemi ve Kompozisyon Bilgileri, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili.

ATA 101  Atatürk İlke ve İnkilapları-1

Devrim kavramı, Türk devrimine yol açan faktörler ve Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları, fikir akışları, I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Anadolu geçişi ve kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Lozan Konferansı gibi konular ele alınmaktadır.

ISD 225  İş Yeri Deneyimi-2

İş Yeri Deneyimi-I dersinin devamıdır ve öğrenciler, önceki dönemde başlattıkları iş yeri tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

MATH 202  Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Birinci basamaktan diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri. Yüksek basamaktan doğrusal diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri: Sabit katsayılı denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değişimi, kuvvet serileriyle çözüm yöntemi. Laplace dönüşümü ve girişim (convolution) yardımıyla diferansiyel denklem çözümleri. Diferansiyel Denklem Sistemleri. Çok değişkenli diferansiyel denklemler.

MATH 204  Olasılık ve İstatistik

Olasılık teorisine giriş. Rastgele değişkenler, ortalama, varyans ve moment üreten fonksiyonlar. Dağılımlar: Bernoulli, binom, uniform, Gauss, üstel, Poisson, gama. İstatistiksel kavramlara giriş. Örnekleme ve örnekleme istatistikleri. Nokta ve aralık kestirimi. Hipotez testi. Regresyon. Rastgele değişken üretme, örnekleme ve kestirimin sayısal ve hesaplamalı yönleri

MSNE 223  Statik ve Mukavemet

 

 

MSNE 202  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji II

 

TUR 102  Türk Dili-2

Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Rapor-Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim.

ATA 102  Atatürk İlke ve İnkilapları-2

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

ISD 226  İş Yeri Deneyimi-3

İş Yeri Uygulaması-II dersinin devamıdır ve öğrenciler, önceki dönemde başlattıkları iş yeri tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

MSNE 300  Faz dengesi ve diagramları

 

MSNE 349  Nanoteknoloji  ve Nanobilim

 

MSNE 310  Gelişmiş Karakterizasyon Teknikleri

 

MSNE 311  Biyomedikal Malzemeler ve Nanobiyoteknolojiye Giriş

 

MSNE 316  Kimyasal Metalurji

 

ISU 325  İş Yeri Uygulaması-1

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.

MSNE 302  Katılaşmanın temelleri ve döküm

 

MSNE 306  Kimyasal Metalurji

 

MSNE 453  Polimer ve Seramik Malzemeler

 

MSNE 388  Tasarım I

 

MSNE 312  Mikro Nano üretim tekniklerine giriş

 

ISU 326  İş Yeri Uygulaması-2

İş Yeri Uygulaması-I dersinin devamıdır ve öğrenciler, önceki dönemde başlattıkları iş yeri tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

MSNE 488 Tasarım II

 

IENG 403 Simülasyon

 

ISU 425 İş Yeri Uygulaması-3

Programın son döneminde, tüm öğrenciler, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin uygun gördüğü önceden tanımlanmış ilke ve ilkelere uygun olarak, Ankara'nın tüm ilçelerinde olabilecek, bir fabrika / üretim ünitesinde uygulamalı eğitim alacaklardır. Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi ile OSTİM Kümeleri arasındaki gelişim ve iş birliği çerçevesinde iş birliği protokolü çerçevesinde Ankara'da bulunan bir fabrika / üretim biriminde staj / iş başı eğitimi yapacaklardır. Bu derste her öğrenci, staj / iş başı eğitim yaptığı fabrikada / üretim biriminde karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.