İşletme (İngilizce)

Ders İçerikleri

Birinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ENG 101   Akademik İngilizce

Bu ders, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.

EHS 101   İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve mevzuatı, işveren tarafından yapılacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve maliyetleri, iş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri, bireysel ve örgütsel faktörler, iş sağlığı ve güvenliğinde tutulacak kayıtlar, elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda genel bir bakış sunacaktır.

EPR 121   Girişimcilik I

Girişimci olmak ve projeler yapabilmek için öğrencilerimiz, iş kurma ve yönetme, işletme muhasebesi, iş kurma ve bu alandaki teşvikler, Ar-Ge ve tasarım merkezi faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgiler alırlar.

IUL 151   Üniversite Hayatına Giriş

Öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamalarını amaçlayan, öğrencilerin üniversitenin yeni ortamına uygun bir şekilde kolayca adapte olabilmelerini amaçlayan, akademik çalışmalara ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan bir programdır. Bu etkinlikler, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif bir birey olmaları konusunda öğrencileri destekleyecektir. Sosyo-kültürel etkinliklere odaklanan program, öğrenciler için haftalık bir mola vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin vizyonunu geliştirmenin yanı sıra onları topluma ve dünyaya faydalı birer birey olarak eğitmeyi amaçlıyor.

ECON 101   Mikroekonomiye Giriş

Mikroekonomiye giriş dersi, ekonominin amacı, temel iktisadi kavramlar, işsizlik, enflasyon, toplam talep ve arz, tüketim, üretim, yatırım gibi makroekonomik büyüklükleri, GSYİH, GSMH, ulusal gelir gibi kavramları, paranın makro ekonomideki rolü, para ve maliye politikaları gibi konuları içermektedir.

MATH 103    Matematik I

Bu derste, fonksiyonlar, integral, olasılık, olasılık dağılımları, diziler ve seriler, matris ve determinantlar, doğrusal denklem sistemleri gibi konular ve bu konulara dair, öğrencilerin işletmeler üzerinden finansal hesaplamaları yapabilecek bilgiye erişmeleri hedeflenmektedir. 

ECON 105

 

Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri

Bilimsel yönteme giriş, bir sorun çözme yolu olarak bilim, bilimi niteleyen özellikler, bilimsel tutum ve değerler, bilimsel araştırma süreci, araştırma sorununun belirlenmesi, hipotez, istatistiksel hipotez, araştırma hipotezi, alanyazın taraması, giriş ve alanyazın taramasının anlamı, alanyazın taramasının amaçları, kaynak türleri, kaynakça ve atıf yapma, evren ve örneklem, örnekleme yöntemleri, veri çözümleme teknikleri, nicel veri çözümleme teknikleri ele alınır.

BUS 101   İşletmeciliğe Giriş

İşletmeler, içerisinde bulunduğumuz ekonomik çerçeve dahilinde, organizasyon, finans, pazarlama, personel yönetimi, üretim ve ekonomi gibi temel fonksiyonları ile önemli bir role sahiptir. Bu ders, işletmelerin temel fonksiyonları ve bu fonksiyonların birbiri ile ilişkilerine, etik, globalleşme, sosyal sorumluluk, girişimcilik gibi kavramlar ve bu kavramların işletmecilikle olan ilişkilerine odaklanmaktadır.


 

İkinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ENG 102   Akademik İngilizce II

Bu ders, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.

EPR 122   Girişimcilik II

Öğrencilerimizin girişimci ve yapıcı olmaları için onları gerçek iş hayatına ve dünyaya hazırlamak üzere, bu ders, iş planı hazırlama ve çizelgeleme, iş planı analizi ve iş modellemesi, maliyet hazırlama, şartname hazırlama, değerlendirme, faturalandırma, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme konularını kapsayacaktır.

IUL 152   Geleceğin İnşaası

Üniversite Yaşamı Dersine Giriş adlı dersin devamı olan bu ders, kariyer planlama, görüşme, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini arttırmayı ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere bilim, teknik, endüstri, yaratıcı düşünme, Ar-Ge'deki gelişmeler, rasyonel ve eleştirel düşünme, akıl yürütme yeteneği, rasyonel çözümler üretme ve gelecekteki iş fırsatlarını alacağı çeşitli seminerlerle değerlendirme konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders, ülkemizdeki temel bilimlerin gelişimine katkıda bulunmakta, öğrencilere uygulamalı araştırma yapma, mevcut bilgi ve fikirleri yenileme, meslek dallarının ihtiyaç duyduğu öğeleri zenginleştirme ve eğitme fırsatı vermektedir.

WED 124   İş Yeri Eğitimi

Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın işbirliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir.

ECON 102   Makroekonomiye Giriş

Bu ders, ekonominin makro öğeleri, paranın makroekonomideki rolü, temel makroekonomik değişkenler ve ölçümleri, toplam arz ve talep eğrileri, makroekonomik modeller, para ve maliye politikaları, ödemeler dengesi gibi konuları içermektedir.

MATH 104    Matematik II

Bu derste, fonksiyonlar, integral, olasılık, olasılık dağılımları, diziler ve seriler, matris ve determinantlar, doğrusal denklem sistemleri gibi konular ve bu konulara dair, öğrencilerin işletmeler üzerinden finansal hesaplamaları yapabilecek bilgiye erişmeleri hedeflenmektedir.

ECON 106

 

Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri II

Bu derste R, Matlab, Phyton gibi bilgisayar programları ve yazılım dilleri yoluyla bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanmasında dijital kanalların kullanılma metotları edindirilir. Araştırma yöntemlerinin istatiksel veriler ile desteklenmesi ve istatiksel araçların etkin şekilde kullanımı için uygulamaya dönük ve uygulama becerisini geliştirir nitelikte bilgisayar programları kullanılmaktadır.

 

Üçüncü Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ATA 101   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste, devrim kavramı, Türk devrimine yol açan faktörler ve Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları, fikir akışları, I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Anadolu geçişi ve kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Lozan Konferansı gibi konular ele alınmaktadır.

TUR 101   Türk Dili I

Dilin tanımı, dilin sosyal değeri, yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri, cümle bilgisi, konuşma bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım, etkili okuma ve metin analizi, bu ders kapsamında ele alınacaktır.

WAP 225   İş Yeri Uygulaması I

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.

END 221   İngilizce Yazma Becerileri

Bu dersin amacı, İngilizce okuma, anlama, değerlendirme, yorumlama ve yazma becerisini geliştirmektir. Aynı zamanda, öğrencilerin İngilizce teknik terim ve kelime bilgisini geliştirme, güvenilir kaynak konusunda bilinç sağlama, akademik hayata uygun, araştırmanın etik normlarına yönelik bilinç sağlama gibi konularda da öğrencilerin gelişimini amaçlamaktadır.

BUS201   Genel Muhasebe

BUS 203   İşletme İstatistiği

İstatistiğin tanımı ve temel kavramları, veri toplama ve verilerin sınıflandırılması, betimleyici istatistikler, iki değişken arasında ilişki, korelasyon ve regresyon analizi, çapraz tablo analizleri gibi konuları temel almaktadır

BUS 201

 

Yönetim ve Organizasyon

Örgütler ve örgüt kuramı, örgüt tasarımı, dış çevre ve örgütlerarası ilişkiler, örgüt yapısının ilkeleri, örgüt kültürü ve etik konular, örgütsel çatışma, güç ve politika, üretim ve hizmet teknolojileri, bilgi teknolojisi ve kontrol, örgüt büyüklüğü, yaşam döngüsü, örgütsel değişme gibi konular, bu ders kapsamında incelenmektedir.

 

Dördüncü Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ATA 102   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu derste, Cumhuriyetin ilanı ve siyasal, sosyal, kültürel, inkılaplar, ekonomik atılımlar, Lozan Barış Antlaşması’nın çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması, yeni düzene karşı gelişen hareketler, çok partili hayat denemeleri ve sonuçları, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları, Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, Demokrat Parti dönemi ve sonrası, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri gibi konular işlenmektedir.

TUR 102   Türk Dili II

Türkçe'nin yapım ekleri, Türkçe'nin çekim ekleri, kelime çeşitleri, cümle bilgisi, seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi gibi konuları içermektedir.

WAP 226   İş Yeri Uygulaması II

Bu ders, İş Yeri Uygulaması I dersinin devamı niteliğindedir ve öğrenciler, önceki dönemde almaya başladıkları iş tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

ENG 222   İş Hayatı İçin İngilizce

Bu ders ile öğrenciler, etkili metin okuma teknikleri uygulama, ikincil kaynakları analiz etme ve uygun bilgileri ayrıştırma, derinlemesine metin analizi, planlama, yazma ve plana göre değerlendirme konularında beceriler geliştirir. Paralel olarak akademik metin okuma ve yazmaya devam eden öğrenciler hem ödev hem de sınavlarda akademik yazım kurallarına uygun sebep sonuç ve tartışma kompozisyonları yazarlar. Ayrıca sınıfta sözlü olarak okudukları metinleri tartışırlar.

BUS 204   Örgütsel Davranış

.

BUS 205   Genel Muhasebe II

.

BUS 206

 

Borçlar Hukuku

.

 

Beşinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
WAP 325   İş Yeri Uygulaması III

Bu ders, İş Yeri Uygulaması II dersinin devamı niteliğindedir ve öğrenciler, önceki dönemde almaya başladıkları iş tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

BUS 302   Finansal Yönetim  

.

MAR 201  

Pazarlama İlkeleri

Bu dersin konuları, pazarlama kavramı, pazarlamanın işletme fonksiyonlarındaki önemi, şirket ve pazarlama stratejisi, tüketici pazarları ve tüketici satın alma davranışı, örgütsel pazarlar ve örgütsel satın alma davranışı, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırmadan oluşmaktadır
YBS 401   Proje Yönetim Süreçleri

Dersin amacı dersi alan öğrencilere proje yönetimi ile ilgili kavramları tanıtmak ve öğrencilerin proje yönetim becerilerini geliştirmektir. Bu dersin kapsamında, Proje tanımı, sınıflandırılması, proje organizasyonu, proje yapı planları, programlama teknikleri, zaman-kaynak-maliyet planlaması, proje risk analizi, proje dokümantasyonu ve bilgisayar destekli proje planlaması bulunmaktadır.

BUS 301   İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi dersi kapsamında İKY'nin gelişimi ve unsurları; faaliyetleri, sorumlulukları ve rolleri ; İnsan Kaynakları Bölümünün Organizasyonu; İKY Yöneticisinin Rolleri; İş Tanımı ve İş Analizi;   İnsan Kaynakları Planlaması;  Personel Temini ve Seçimi; Etik Kodlar; Oryantasyon, Eğitim ve Geliştirme; Performans ve Kariyer Yönetimi; İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, Motivasyon ve Ödüllendirme; Disiplin, Çalışma ve İşgören-İşveren İlişkileri; İş sağlığı ve iş güvenliği; Çalışan hakları;  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Sermayesi Yönetimi  ve Yetenek Yönetimi konuları ele alınır ve ele alınan örnek olaylarla öğrencilere İKY fonksiyonu ile ilgili yetkinlik kazandırılmaya çalışılır. 

BUS 304   Ticaret Hukuku

Dersin amacı, ticaret hukukunun temel kavramları; özellikle ticari işletme-esnaf işletmesi ayrımının önemi; buna bağlı olarak tacir-esnaf ayrımı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları hakkında dersi alan öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin, bu bilgileri somut olaylara uygulayabilme yeteneklerinin geliştirilmesini de sağlayabilmeyi amaçlar.

 

Altıncı Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
WEX 326   İş Yeri Deneyimi I

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar.

MIS 131   Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi teknolojisi kavramları, hesap Tablosu, VBA programlama dili Excel/VBA işletmecilik uygulamaları gibi konulara yönelik bir derstir. Bu dersin içeriği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar ağları ve internet, sistem analizi, süreç analizi, haritalaması ve modellemesi, süreç ölçümü ve iyileştirilmesi, veri tabanı yönetimi sistemleri gibi konulardan oluşmaktadır.  

BUS 305   Üretim Yönetimi

Dersin amacı, üretim yönetimi alanındaki temel kavramları tanımlamak, uygun çözüm aralıklarını göstermek, bu alandaki başlıca yöntem ve araçları tanıtmak, bir mamulü elde mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktar, kalite ve zaman koşullarına uygun en düşük fiyatla üretme yöntemlerini öğretmektir.  

BUS 306   Maliyet Muhasebesi  

Maliyet Muhasebesi dersi, maliyet kavramı, maliyet muhasebesinin amaçları, maliyet muhasebesinin işletme hesap sistemindeki rolü, malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim maliyetleri gibi maliyet türleri, maliyet hesaplama yöntemleri ve maliyet sisteminin oluşturulması süreci gibi konulardan oluşmaktadır.

BUS 307   İşletme ve Ekonomi İçin Veri Analitiği

Bu ders, karar vericilerinin iş süreçlerinde kullancakları verilerin yönetimi ve analizi konularını kapsamaktadır.  Dersin teori ve uygulamanın bütünleştiği bir yapıda verilmesi tasarlanmıştır. Uygulamalı karar verme olarak ifade edilebilecek ders kapsamında öğrencilerin veri görselleştirme konusunda beceri kazanmaları sağlanmaya çalışılacak, iş zekalarının geliştirilmesi kapsamında; istatistiksel analiz, tahmin/ ekstrapolasyon, öngörücü modelleme (veri madenciliği gibi), optimizasyon ve simülasyon dahil olmak üzere çeşitli nicel yöntemler uygulamalı olarak verilecektir.

 

Yedinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
WEX 425   İş Yeri Deneyimi II

Bu ders, İş Yeri Deneyimi I dersinin devamı niteliğindedir ve öğrenciler, önceki dönemde almaya başladıkları iş tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

BUS 401   Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları

Ders kapsamında işletmelerde stratejik yönetim kavramına genel bir bakış ile giriş yapılarak işletmelere genel bakış, bir işletme durumunu analiz etme için araçlar ve yöntemler, bir şirketin güç ve zayıf yönlerini analiz etme, bir strateji oluşturma, bir stratejiyi uygulama, bir stratejiyi değerlendirme, şirket etiği ve küresel şirketler için strateji değerlendirme konuları ele alınacaktır.

BUS 402   Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

.

BUS 403   İşletme Dinamikleri

.

BUS 404   Yönetimsel Muhasebe

Dersin amacı, planlama, kontrol ve karar verme amaçlarına yönelik olarak yöneticilere bilgi sağlama rolü çerçevesinde çeşitli muhasebe kavram ve tekniklerinin kavranmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin davranışsal ekonomiyle, sayısal uygulamalar arasındaki karşılıklı ilişkilere ve yönetim muhasebesi faaliyeti üzerinde etkili olan diğer unsurlara hakim olmaları beklenmekte, önemli bazı maliyet ve yönetim muhasebesi tekniklerini kullanma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 

 

Sekizinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
WEX 426   İş Yeri Deneyimi III

Programın son döneminde, tüm öğrenciler, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin uygun gördüğü önceden tanımlanmış ilke ve ilkelere uygun olarak, Ankara'nın tüm ilçelerinde olabilecek, bir fabrika / üretim ünitesinde uygulamalı eğitim alacaklardır. Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi ile OSTİM Kümeleri arasındaki gelişim ve işbirliği çerçevesinde işbirliği protokolü çerçevesinde Ankara'da bulunan bir fabrika / üretim biriminde staj / iş başı eğitimi yapacaklardır. Bu derste her öğrenci, staj / iş başı eğitim yaptığı fabrikada / üretim biriminde karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.

ITF 400   Mezuniyet Projesi

İşletmelerde her öğrenci projesini firma bazlı hazırlar, danışman öğretim elemanı firma ziyaretleri ile çalışma yönetilir. Bu ders, firmanın problemini çözecek proje çalışma sürecini içermektedir.