İşletme (İngilizce)

Ders İçerikleri

Birinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ENG 101   Akademik İngilizce I 

Bu ders, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.

EHS 101   İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve mevzuatı, işveren tarafından yapılacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve maliyetleri, iş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri, bireysel ve örgütsel faktörler, iş sağlığı ve güvenliğinde tutulacak kayıtlar, elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda genel bir bakış sunacaktır.

EPR 121   Girişimciliğin Temelleri

Girişimci olmak ve projeler yapabilmek için öğrencilerimiz, iş kurma ve yönetme, işletme muhasebesi, iş kurma ve bu alandaki teşvikler, Ar-Ge ve tasarım merkezi faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgiler alırlar.

IUL 151   Üniversite Hayatına Giriş Öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamalarını amaçlayan, öğrencilerin üniversitenin yeni ortamına uygun bir şekilde kolayca adapte olabilmelerini amaçlayan, akademik çalışmalara ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan bir programdır. Bu etkinlikler, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif bir birey olmaları konusunda öğrencileri destekleyecektir. Sosyo-kültürel etkinliklere odaklanan program, öğrenciler için haftalık bir mola vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin vizyonunu geliştirmenin yanı sıra onları topluma ve dünyaya faydalı birer birey olarak eğitmeyi amaçlıyor. 

 

ECON 100   Ekonomiye Giriş Bu ders, öğrencilere temel ekonomi kavramları ve kuramlarına ilişkin bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Dersin ilk döneminde Mikroekonomi kuramları, ikinci döneminde ise Makroekonomi kuramları ele alınacaktır. 

 

BUS 103    İşletme Matematiği I Bu ders öğrencilere başarılı iş kariyerleri için gerekli olan matematiksel kavramları ve uygulamaları tanıtmaktadır. Dersin içeriği cebir dili, kalkülüsün temelleri, temel matematiksel işlemler, denklem çözme, fonksiyonlar, basit ve bileşik faizler ve fonksiyonun türevleridir. 

 

BUS 105

 

İşletmede Bilgisayar Uygulamaları I  Bu ders bilgisayar teknolojisi ile problem çözme becerileri arasında bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği kelime işleme uygulamaları, elektronik tablolar, sunum ve bazı paket yazılımlara giriştir. 

 

BUS 101   İşletmeciliğe Giriş

İşletmeler, içerisinde bulunduğumuz ekonomik çerçeve dahilinde, organizasyon, finans, pazarlama, personel yönetimi, üretim ve ekonomi gibi temel fonksiyonları ile önemli bir role sahiptir. Bu ders, işletmelerin temel fonksiyonları ve bu fonksiyonların birbiri ile ilişkilerine, etik, globalleşme, sosyal sorumluluk, girişimcilik gibi kavramlar ve bu kavramların işletmecilikle olan ilişkilerine odaklanmaktadır.

LAW 101 Hukuka Giriş 

Bu ders kapsamında, hak ve hukuk kavramları, hukukun amaçları, kaynakları, unsurları, kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı, hukukun uygulanması, hukuksal ilişki ve hukuki işlemler gibi temel hukuk kavramları ele alınacaktır.


 

İkinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ENG 102   Akademik İngilizce II

Bu ders, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.

EPR 122   Girişimcilik Projesi 

Öğrencilerimizin girişimci ve yapıcı olmaları için onları gerçek iş hayatına ve dünyaya hazırlamak üzere, bu ders, iş planı hazırlama ve çizelgeleme, iş planı analizi ve iş modellemesi, maliyet hazırlama, şartname hazırlama, değerlendirme, faturalandırma, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme konularını kapsayacaktır.

IUL 152   Geleceğin İnşası

Üniversite Yaşamı Dersine Giriş adlı dersin devamı olan bu ders, kariyer planlama, görüşme, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini arttırmayı ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere bilim, teknik, endüstri, yaratıcı düşünme, Ar-Ge'deki gelişmeler, rasyonel ve eleştirel düşünme, akıl yürütme yeteneği, rasyonel çözümler üretme ve gelecekteki iş fırsatlarını alacağı çeşitli seminerlerle değerlendirme konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders, ülkemizdeki temel bilimlerin gelişimine katkıda bulunmakta, öğrencilere uygulamalı araştırma yapma, mevcut bilgi ve fikirleri yenileme, meslek dallarının ihtiyaç duyduğu öğeleri zenginleştirme ve eğitme fırsatı vermektedir.

WED 124   İş Yeri Eğitimi

Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın işbirliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir.

BUS 104   İşletme Matematiği II Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın işbirliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir. 

 

BUS 106    İşletmede Bilgisayar Uygulamaları II 

 

Bu dersin amacı öğrencilere temel bilgisayar programlamanın öğretilmesi, iş ve karar verme problemlerinin çözümünde bilgisayar programlama becerisinin uygulatmaktır.  

Dersin içeriğinde algoritma oluşturmanın mantığı, temel kodlama adımları, derste kullanılacak programlama dilinin çalıma prensipleri, mantıksal işlemler, bir bilgisayar programı geliştirme adımları yer almaktadır. 

 

BUS 102

 

Psikolojiye Giriş 

Dersin amacı psikoloji disiplinine ve kavramlarına genel bir giriş yapılması ve temel psikoloji kuramları, uygulama alanları ve insanın zihinsel ve davranışsal süreçlerinin anlamlandırılması için kullanılan temel yaklaşımların öğrenilmesidir.   

LAW 201

Ticaret Hukuku

Dersin amacı, ticaret hukukunun temel kavramları; özellikle ticari işletme-esnaf işletmesi ayrımının önemi; buna bağlı olarak tacir-esnaf ayrımı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları hakkında dersi alan öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin, bu bilgileri somut olaylara uygulayabilme yeteneklerinin geliştirilmesini de sağlayabilmeyi amaçlar. 

BUS 108

  Tasarım Odaklı Girişimcilik 

Görsel-uzamsal zekanın ve çok boyutlu düşüncenin girişimcilik üzerindeki araştırmalarla kanıtlanmış olumlu etkilerine dayanan bu derste öğrencilerin temel tasarım ve çok boyutlu düşünme konusunda kendilerini geliştirmeleri ve bu becerilerini girişimcilik alanında kullanma konusunda yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır. 

 

Üçüncü Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ATA 101   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste, devrim kavramı, Türk devrimine yol açan faktörler ve Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları, fikir akışları, I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Anadolu geçişi ve kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Lozan Konferansı gibi konular ele alınmaktadır.

TUR 101   Türk Dili I

Dilin tanımı, dilin sosyal değeri, yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri, cümle bilgisi, konuşma bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım, etkili okuma ve metin analizi, bu ders kapsamında ele alınacaktır.

WAP 225   İş Yeri Uygulaması I

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.

ENG 221   İngilizce Yazma Becerileri

Bu dersin amacı, İngilizce okuma, anlama, değerlendirme, yorumlama ve yazma becerisini geliştirmektir. Aynı zamanda, öğrencilerin İngilizce teknik terim ve kelime bilgisini geliştirme, güvenilir kaynak konusunda bilinç sağlama, akademik hayata uygun, araştırmanın etik normlarına yönelik bilinç sağlama gibi konularda da öğrencilerin gelişimini amaçlamaktadır.

BUS 205   Genel Muhasebe I

Muhasebenin Tanımı, Özellikleri ve Önemi, Muhasebenin Temel Kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartları, Ticari İşlemler ve Muhasebe Temel Denklemi, Temel Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu), Hesabın Tanımı, Nitelikleri ve İşleyiş Kuralları, Hesapların Sınıflandırılması, Muhasebede Kayıt Araçları (Defterler ve Belgeler) Muhasebe Akım Şeması, Örnek Uygulamalar, Ticari Mallar Hesabının İşleyişi, Ticari Mallar Hesabının İşleyişi, Hazır Değerler Hesap Grubu, Menkul Kıymetler Hesap Grubu, Örnek Uygulamalar. 

BUS 203   İşletme İstatistiği

 

Bu ders öğrencilere istatistiğe giriş, istatistiğin temel kavramları, veri sunumu, özet ölçümler, olasılığa giriş, ayrık ve sürekli olasılık modelleri ve çıkarımsal istatistik konularını tanıtmaktadır. 

 

BUS 201

 

Yönetim ve Organizasyon

Örgütler ve örgüt kuramı, örgüt tasarımı, dış çevre ve örgütlerarası ilişkiler, örgüt yapısının ilkeleri, örgüt kültürü ve etik konular, örgütsel çatışma, güç ve politika, üretim ve hizmet teknolojileri, bilgi teknolojisi ve kontrol, örgüt büyüklüğü, yaşam döngüsü, örgütsel değişme gibi konular, bu ders kapsamında incelenmektedir.

SOCI 101

  Sosyolojiye Giriş 

Bilimsel bir disiplin olarak sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişim süreci, temel sosyoloji kuramları, toplum, sosyal yapı, sınıf, bürokrasi gibi temel kavramlar bu ders kapsamında incelenmektedir. 

EPR 221   Girişimcilik ve Sosyal Etki I 

Bu ders kapsamında öğrencilerin okul içinde ve dışında düzenlenen seminer, konferans vb. sosyal faaliyetlere katılımları teşvik edilmektedir. Ayrıca okul dışında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk (yaşlı bakımevi ziyareti vb.) etkinlikleri de bu ders kapsamında değerlendirilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her faaliyetten puan almaktadır ve dersi geçebilmek için belirlenen toplam puana ulaşmak durumundadır. 

 

Dördüncü Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ATA 102   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu derste, Cumhuriyetin ilanı ve siyasal, sosyal, kültürel, inkılaplar, ekonomik atılımlar, Lozan Barış Antlaşması’nın çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması, yeni düzene karşı gelişen hareketler, çok partili hayat denemeleri ve sonuçları, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları, Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, Demokrat Parti dönemi ve sonrası, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri gibi konular işlenmektedir.

TUR 102   Türk Dili II

Türkçe'nin yapım ekleri, Türkçe'nin çekim ekleri, kelime çeşitleri, cümle bilgisi, seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi gibi konuları içermektedir.

WAP 226   İş Yeri Uygulaması II

Bu ders, İş Yeri Uygulaması I dersinin devamı niteliğindedir ve öğrenciler, önceki dönemde almaya başladıkları iş tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

ENG 222   İş Hayatı İçin İngilizce

Bu ders ile öğrenciler, etkili metin okuma teknikleri uygulama, ikincil kaynakları analiz etme ve uygun bilgileri ayrıştırma, derinlemesine metin analizi, planlama, yazma ve plana göre değerlendirme konularında beceriler geliştirir. Paralel olarak akademik metin okuma ve yazmaya devam eden öğrenciler hem ödev hem de sınavlarda akademik yazım kurallarına uygun sebep sonuç ve tartışma kompozisyonları yazarlar. Ayrıca sınıfta sözlü olarak okudukları metinleri tartışırlar.

BUS 204   Örgütsel Davranış

Dersin amacı, öğrencilere birey, grup ve örgüt düzeyindeki davranışsal dinamiklere ilişkin temel kavramları tanıtmaktır. Ders kapsamında tutum, kişilik, değerler, karar verme, motivasyon, takım davranışları, iletişim, güç, politika, liderlik, çatışma, kültür, değişim ve stres yönetimi gibi konular ele alınacaktır. 

BUS 206   Genel Muhasebe II

Ticari Alacaklar Hesap Grubu, Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubu, Mali Duran Varlıklar Hesap Grubu, Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar, Özkaynaklar, Gelir ve Gider Hesapları, Dönemsellik Kavramı ve Muhasebe Uygulaması, Hatalar ve Düzeltme Yolları Mizanlar, Dönem Sonu İşlemleri, Dönem Sonu Finansal Tablolarının Düzenlenmesi ve Kapanış Kayıtları, Örnek Uygulamalar 

LAW 203

 

Borçlar Hukuku

Dersin amacı borçlar hukukuna ilişkin genel bir giriş yapmak ve öğrencilere borç, borç ilişkisi, borcun kaynağı, sözleşme hükümleri ve sonuçları ve borçların ifası gibi kavramlara ilişkin bilgi vermek ve bu bilgiler ışığında yorum yapma becerilerini geliştirmektir.  

BUS 202

  İş ve Meslek Ahlakı

Dersin amacı örgütlerinin iç ve dış çevreleriyle kurdukları ilişkilerde iş ahlakı ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmelerinin gerekliliği ve bunun yol, yöntem ve araçlarının öğretilmesidir. 

EPR 222

Girişimcilik ve Sosyal Etki II Bu ders kapsamında öğrencilerin okul içinde ve dışında düzenlenen seminer, konferans vb. sosyal faaliyetlere katılımları teşvik edilmektedir. Ayrıca okul dışında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk (yaşlı bakımevi ziyareti vb.) etkinlikleri de bu ders kapsamında değerlendirilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her faaliyetten puan almaktadır ve dersi geçebilmek için belirlenen toplam puana ulaşmak durumundadır.

 

Beşinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
WAP 325   İş Yeri Uygulaması III

Bu ders, İş Yeri Uygulaması II dersinin devamı niteliğindedir ve öğrenciler, önceki dönemde almaya başladıkları iş tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

BUS 303   Finansal Yönetim  

İşletme finansmanının temel kavramları, işletme içinde finansal yöneticilerin yeri, amacı, finansal analiz, finansal piyasalar, finansal kurumlar, işletme sermayesinin yönetilmesi, kısa vadeli finansal planlama, faiz piyasaları, paranın zaman değeri (problem çözümü ve uygulamalar), sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi (problem çözümü ve uygulamalar) 

MAR 100  

Pazarlama İlkeleri

Bu dersin konuları, pazarlama kavramı, pazarlamanın işletme fonksiyonlarındaki önemi, şirket ve pazarlama stratejisi, tüketici pazarları ve tüketici satın alma davranışı, örgütsel pazarlar ve örgütsel satın alma davranışı, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırmadan oluşmaktadır.
MIS 131   Yönetim Bilişim Sistemleri  Bilgi teknolojisi kavramları, hesap Tablosu, VBA programlama dili Excel/VBA işletmecilik uygulamaları gibi konulara yönelik bir derstir. Bu dersin içeriği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar ağları ve internet, sistem analizi, süreç analizi, haritalaması ve modellemesi, süreç ölçümü ve iyileştirilmesi, veri tabanı yönetimi sistemleri gibi konulardan oluşmaktadır. 

 

BUS 301   İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi dersi kapsamında İKY'nin gelişimi ve unsurları; faaliyetleri, sorumlulukları ve rolleri ; İnsan Kaynakları Bölümünün Organizasyonu; İKY Yöneticisinin Rolleri; İş Tanımı ve İş Analizi;   İnsan Kaynakları Planlaması;  Personel Temini ve Seçimi; Etik Kodlar; Oryantasyon, Eğitim ve Geliştirme; Performans ve Kariyer Yönetimi; İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, Motivasyon ve Ödüllendirme; Disiplin, Çalışma ve İşgören-İşveren İlişkileri; İş sağlığı ve iş güvenliği; Çalışan hakları;  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Sermayesi Yönetimi  ve Yetenek Yönetimi konuları ele alınır ve ele alınan örnek olaylarla öğrencilere İKY fonksiyonu ile ilgili yetkinlik kazandırılmaya çalışılır. 

BUS 305   Problem Çözme Teknikleri 

Ders kapsamında öğrencilerin iş yaşamında karşılaşabilecekleri problemleri çözmek için kullanabilecekleri yöntemler anlatılacaktır. Bu yöntemler arasında beyin fırtınası, pareto analizi, altı şapka düşünme tekniği gibi yöntemler bulunmaktadır. 

ELEC 1     Seçmeli Ders I

Öğrenci bölüm seçmeli ders havuzundan uygun dersi seçebilir. 

ELEC 2   Serbest Seçmeli Ders I (Diğer fakülte ve bölümlerden) 

Öğrenci kendi bölümü dışındaki fakülte ve bölümlerden uygun dersi seçebilir. 

EPR 321 Girişimcilik ve Sosyal Etki III Bu ders kapsamında öğrencilerin okul içinde ve dışında düzenlenen seminer, konferans vb. sosyal faaliyetlere katılımları teşvik edilmektedir. Ayrıca okul dışında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk (yaşlı bakımevi ziyareti vb.) etkinlikleri de bu ders kapsamında değerlendirilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her faaliyetten puan almaktadır ve dersi geçebilmek için belirlenen toplam puana ulaşmak durumundadır.

 

Altıncı Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
WEX 326   İş Yeri Deneyimi I

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar.

MIS 401   Proje Yönetimi   Dersin amacı dersi alan öğrencilere proje yönetimi ile ilgili kavramları tanıtmak ve öğrencilerin proje yönetim becerilerini geliştirmektir. Bu dersin kapsamında, Proje tanımı, sınıflandırılması, proje organizasyonu, proje yapı planları, programlama teknikleri, zaman-kaynak-maliyet planlaması, proje risk analizi, proje dokümantasyonu ve bilgisayar destekli proje planlaması bulunmaktadır. 

 

BUS 302   Üretim Yönetimi

Dersin amacı, üretim yönetimi alanındaki temel kavramları tanımlamak, uygun çözüm aralıklarını göstermek, bu alandaki başlıca yöntem ve araçları tanıtmak, bir mamulü elde mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktar, kalite ve zaman koşullarına uygun en düşük fiyatla üretme yöntemlerini öğretmektir.  

BUS 304   Maliyet Muhasebesi  

Maliyet Muhasebesi dersi, maliyet kavramı, maliyet muhasebesinin amaçları, maliyet muhasebesinin işletme hesap sistemindeki rolü, malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim maliyetleri gibi maliyet türleri, maliyet hesaplama yöntemleri ve maliyet sisteminin oluşturulması süreci gibi konulardan oluşmaktadır.

BUS 306 İşletme ve Ekonomi İçin Veri Analitiği

Bu ders, karar vericilerinin iş süreçlerinde kullancakları verilerin yönetimi ve analizi konularını kapsamaktadır.  Dersin teori ve uygulamanın bütünleştiği bir yapıda verilmesi tasarlanmıştır. Uygulamalı karar verme olarak ifade edilebilecek ders kapsamında öğrencilerin veri görselleştirme konusunda beceri kazanmaları sağlanmaya çalışılacak, iş zekalarının geliştirilmesi kapsamında; istatistiksel analiz, tahmin/ ekstrapolasyon, öngörücü modelleme (veri madenciliği gibi), optimizasyon ve simülasyon dahil olmak üzere çeşitli nicel yöntemler uygulamalı olarak verilecektir.

ELEC 3     Seçmeli Ders II

Öğrenci bölüm seçmeli ders havuzundan uygun dersi seçebilir. 

ELEC 4   Serbest Seçmeli Ders II (Diğer fakülte ve bölümlerden) 

Öğrenci kendi bölümü dışındaki fakülte ve bölümlerden uygun dersi seçebilir. 

EPR 322 Girişimcilik ve Sosyal Etki IV Bu ders kapsamında öğrencilerin okul içinde ve dışında düzenlenen seminer, konferans vb. sosyal faaliyetlere katılımları teşvik edilmektedir. Ayrıca okul dışında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk (yaşlı bakımevi ziyareti vb.) etkinlikleri de bu ders kapsamında değerlendirilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her faaliyetten puan almaktadır ve dersi geçebilmek için belirlenen toplam puana ulaşmak durumundadır.

 

Yedinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
WEX 425   İş Yeri Deneyimi II

Bu ders, İş Yeri Deneyimi I dersinin devamı niteliğindedir ve öğrenciler, önceki dönemde almaya başladıkları iş tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

BUS 401   Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları

Ders kapsamında işletmelerde stratejik yönetim kavramına genel bir bakış ile giriş yapılarak işletmelere genel bakış, bir işletme durumunu analiz etme için araçlar ve yöntemler, bir şirketin güç ve zayıf yönlerini analiz etme, bir strateji oluşturma, bir stratejiyi uygulama, bir stratejiyi değerlendirme, şirket etiği ve küresel şirketler için strateji değerlendirme konuları ele alınacaktır.

BUS 402   Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Ders kapsamında bilimsel araştırma süreci (araştırma sorusu belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) temel bilimsel araştırma yöntemleri (nicel ve nitel araştırma teknikleri) ve araştırma sonuçlarını raporlama aşamaları ele alınmaktadır.   

BUS 403   İşletme Dinamikleri

Bu ders kapsamında sistem düşüncesi kullanılarak gerçek hayattaki işletmelerdeki davranış örüntüleri ve bu örüntülerin örgüt içindeki ve dışındaki sistemlerle olan bağlantıları ele alınmaktadır. Dersin amacı öğrencilerin işletmeleri alt sistemlerden oluşan büyük bir sistem olarak kavramsallaştırmalarının sağlanması ve bu bağlamda işletme politikaları ve stratejilerinin değerlendirilmesidir. Ders kapsamında simülasyonlar ve vaka analizleri gibi uygulamalar gerçekleştirilecektir  

BUS 404   Yönetim Muhasebesi

Dersin amacı, planlama, kontrol ve karar verme amaçlarına yönelik olarak yöneticilere bilgi sağlama rolü çerçevesinde çeşitli muhasebe kavram ve tekniklerinin kavranmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin davranışsal ekonomiyle, sayısal uygulamalar arasındaki karşılıklı ilişkilere ve yönetim muhasebesi faaliyeti üzerinde etkili olan diğer unsurlara hakim olmaları beklenmekte, önemli bazı maliyet ve yönetim muhasebesi tekniklerini kullanma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 

ELEC 5    Seçmeli Ders III

Öğrenci bölüm seçmeli ders havuzundan uygun dersi seçebilir. 

ELEC 6   Serbest Seçmeli Ders III (Diğer fakülte ve bölümlerden) 

Öğrenci kendi bölümü dışındaki fakülte ve bölümlerden uygun dersi seçebilir. 

EPR 421   Girişimcilik ve Sosyal Etki V Bu ders kapsamında öğrencilerin okul içinde ve dışında düzenlenen seminer, konferans vb. sosyal faaliyetlere katılımları teşvik edilmektedir. Ayrıca okul dışında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk (yaşlı bakımevi ziyareti vb.) etkinlikleri de bu ders kapsamında değerlendirilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her faaliyetten puan almaktadır ve dersi geçebilmek için belirlenen toplam puana ulaşmak durumundadır.

 

Sekizinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
WEX 426   İş Yeri Deneyimi III

Programın son döneminde, tüm öğrenciler, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin uygun gördüğü önceden tanımlanmış ilke ve ilkelere uygun olarak, Ankara'nın tüm ilçelerinde olabilecek, bir fabrika / üretim ünitesinde uygulamalı eğitim alacaklardır. Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi ile OSTİM Kümeleri arasındaki gelişim ve işbirliği çerçevesinde işbirliği protokolü çerçevesinde Ankara'da bulunan bir fabrika / üretim biriminde staj / iş başı eğitimi yapacaklardır. Bu derste her öğrenci, staj / iş başı eğitim yaptığı fabrikada / üretim biriminde karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.

BUS 400   Mezuniyet Projesi

İşletmelerde her öğrenci projesini firma bazlı hazırlar, danışman öğretim elemanı firma ziyaretleri ile çalışma yönetilir. Bu ders, firmanın problemini çözecek proje çalışma sürecini içermektedir.