İşletme (İngilizce)

Bilgi Paketi

 

Bilgi paketinin tamamını indirmek için tıklayınız. 

Günümüzde yapay zeka ve dijitalleşme iş sistemlerini derin olarak etki altına almaktadır. Bu süreçte tüm örgütler yeni yönetim uygulamaları, örgüt biçimleri ve problem çözme yöntemleri ile mücadelelerinde başarılı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca örgütler girişimcilik yetenekleri ve yenilikçi uygulamaları ile dünya çapındaki yüksek rekabet ortamında hayatta kalmaya çalışmaktadırlar. 21’inci Yüzyılın örgütlerinin bu mücadelede başarıya ulaşabilmelerinde en önemli hususlardan biri insan kaynağı ve yetenekleridir. Çalışma hayatında yer alacak bireylerin sahip olmaları gereken bilgi birikimi her geçen gün artarken, çalışma yaşamındaki tempoya hızla uyum sağlayacak yaratıcı ve yenilikçi mezunlara olan ihtiyaç da önem kazanmaktadır. Bugün örgütlerin ihtiyaç duyduğu insan tipi ve bu insanların sahip olunması gereken bilgi, beceri ve yetenekler hem örgütlerin ve hem de akademinin ilgi sahasının merkezinde yer almaktadır. Üçüncü Nesil Üniversite olarak akademi camiasında yerini alan OSTİM Teknik Üniversitesinde İşletme Müfredat Programı bu kapsamda sanayi-akademi işbirliği temelinde, yenilikçi ve girişimci eğitim sistemini esas alan, teori ile uygulamayı bütünleştiren ve iş yeri deneyimi ve uygulamalarını merkeze alan bir anlayışla oluşturulmuştur. Program bu çerçevede bütünü görebilen, iş zekası ve farkındalığı yüksek, yaratıcı ve yenilikçi düşünen, problem çözme yeteneğine ve etkin yönetici özelliklerine sahip lider girişimci ruhlu mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Müfredat programı, İngilizce olarak tasarlanmış ve vaka temelli analiz yeteneğini önde tutan bir anlayışla oluşturulmuştur. İşletme Lisans Programının temel felsefesi, dünyayla bütünleşme süreci 21. yüzyılda daha da hızlanacak olan Türkiye'nin, global ve teknolojik vizyona sahip yeni kuşak yöneticilerinin yetişmesine bilimsel ve mesleki katkıda bulunmaktır.

İşletme, Lisans

Lisans

Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilir. Yurt dışı kaynaklı öğrencilerin lise mezuniyetlerinin denklik işlemleri ile birlikte yürürlükteki yüksek öğretim ve OSTİM Teknik Üniversitesi mevzuatı ile diğer mevzuat kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesini müteakip gerçekleştirilir. OSTİM Teknik Üniversitesi yurt dışı kaynaklı öğrenciler için gerekli gördüğü durumlarda yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde kendi seçme ve yerleştirme sistemini kurar.

Öğrencilerin kayıt olmalarını müteakip önceki lisans programlarında almış oldukları dersler; geçerli ve hukuki olarak belgelendirilmeleri, ders konu, kapsam ve içeriklerinin OSTİM Teknik Üniversitesinde uygulanan program/derse uygunluğu ve yeterliliği Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi ve onaylanması sonucunda kabul edilebilir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS kredilerini tamamlamış olmaları, öğrenim gördükleri programdaki tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

OSTİM Teknik Üniversitesi işletme programı temel ve giriş disiplinleri kapsamında iktisat, beşeri bilimler, psikoloji, sosyoloji, hukuk, matematik, istatistik, İngilizce ve araştırma yöntemleri derslerini kapsamaktadır. Programda özellikle iş yeri deneyimi eğitimi ile girişimcilik yoğun olarak yer almaktadır. Programda işletmenin temel disiplinleri kapsamında Yönetim, Muhasebe ve Finans, Üretim ve Pazarlama alanlarındaki dersleri kapsamaktadır. Ayrıca yürütülen işletme programı öğrencilerin ilgi alanlarına göre kendilerini yetiştirmek istedikleri; Muhasebe-Finansman, Uluslararası Ticaret, Yönetim-Liderlik-Girişimcilik, Üretim-Pazarlama ve Karar Verme alanlarından seçmeli dersleri de ihtiva etmektedir.

1. İşletme bilimi ve temel işletme faaliyetleri ile ilgili temel kavramları ve uygulamaya dönük bilgileri bilir.

2. İşletme alanındaki fikir ve kavramlar ile küresel ve yerel sorunları değerlendirir, yönetim bilgi ve uygulamalarını bilimsel ilkeler doğrultusunda nitel ve nicel uygun yöntemlerle inceler, analiz eder, verileri yorumlar, sentezler ve işletme sorunlarına çözümler üretir.

3. Öngörülemeyen karmaşık işletme problemlerini çözmede disiplinler arası bir takımın üyesi olarak sorumluluk alır, farklı fonksiyon ve disiplinlerdeki takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisi gösterir, proje faaliyetlerini etkin olarak yürütür.

4. Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanında bağımsız çalışmalar yürütebilir.

5. Çalıştığı kurum için amaç ve hedefler belirler, temel problemleri algılar ve çözer, işletmenin iç ve dış ortamını analiz eder, gelişmeleri değerlendirir, sürekli gelişimi destekler ve yenilikçi stratejiler ortaya koyar.

6. Lider olarak örgütte çalışanların gelişimlerine yönelik faaliyetleri yönetme becerisine sahip olur,  kararlar alır ve uygular.

7. Girişimcilik yeteneğine sahip olur, bir işletme tasarlayıp yönetebilir, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği teşvik edebilir.

8. Yaşam boyu öğrenme faaliyetini sürdürür, kişisel olarak kendini geliştirebilir, bir üst düzey eğitim programlarını takip eder.

9. Etkin iletişim kurma becerisine sahip bir birey olarak paydaşlarını toplumsal sorumluluk bilinci ile bilgilendirir, duygu, düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak paylaşır, meslektaşlarının davranışlarını ve psikolojilerini anlar.

10. Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanır.

11. İngilizceyi etkin olarak kullanarak işletme ve yönetim bilimleri alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir, okuyabilir, yazabilir, konuşabilir ve meslektaşları ile profesyonel yetkinlikte yabancı dilde iletişim kurabilir.

12. Her türlü faaliyetinde hukuka uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine ve iş ahlakına sahip olur ve toplumsal değerlere uygun davranır.

13. Çağın işletme sorunlarının farkındadır, işletmenin disiplinler arası kapsamının farkındadır ve bunları analiz edebilir, İşletme ve yönetim bilimlerinin bu sorunlara evrensel, çevresel, hukuk, sağlık, sosyal, güvenlik, küreselleşme ve toplumsal boyutlarında etkilerini anlama yetkinliğine sahiptir.

14. Araştırma önerisinde bulunur, araştırma tasarlayabilir, araştırma raporu hazırlayıp sunabilir.

15. İş ve bireysel zamanını yönetebilir, görevlerinin gereklerini zamanında yerine getirebilir.

16. Sivil toplum kuruluşlarında, özel sektörde ve kamu kuruluşlarında çalışabilecek mesleki yetkinliğe sahiptir.

İşletme lisans programından mezun olanlar kamu ve özel sektörlerin yanında sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca kendi işletmelerini kurabilecek yetkinliğe sahip olan mezunlar finans, İnsan kaynakları, iş geliştirme, muhasebe, iç denetim, strateji ve yönetim, üretim ve pazarlama satın alma ve eğitim bölümlerinde çalışabileceklerdir. Mezunlar kamuda A sınıfı kadrolarda istihdam edilebilirler. Ayrıca mezunlar danışmanlık yeteneğine sahip olarak ilgili danışmanlık firmalarında da görev alabilirler. Mezunlar akademik olarak devam etmek istemeleri halinde üniversitelerde akademik kadrolarda da görev yapabilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler işletme başlatma olmak üzere beşeri ve sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.

1. Yarıyıl (Güz)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

ENG 101

Akademik İngilizce I

3

0

0

3

3

EHS 101

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

0

2

2

EPR 121

Girişimciliğin Temelleri

0

2

0

1

2

IUL 151

Üniversite Hayatına Giriş

2

0

0

2

2

ECON 100

Ekonomiye Giriş

3

1

0

3

4

BUS 103

İşletme Matematiği I

3

0

0

3

5

BUS 105

İşletmede Bilgisayar Uygulamaları I

2

1

0

3

5

BUS 101

İşletmeciliğe Giriş

3

0

0

3

4

LAW 101

Hukuka Giriş

3

0

0

3

3

 

 

24

0

0

24

30

2. Yarıyıl (Bahar)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

ENG 102

Akademik İngilizce II

3

0

0

3

3

EPR 122

Girişimcilik Projesi

0

2

0

1

1

IUL 152

Geleceğin İnşası

1

0

0

1

1

WED 124

İş Yeri Eğitimi

0

6

0

3

4

BUS 104

İşletme Matematiği II

3

0

0

3

5

BUS 106

İşletmede Bilgisayar Uygulamaları II

2

1

0

3

5

PSYC 101

Psikolojiye Giriş

2

0

0

3

3

LAW 201

Ticaret Hukuku

3

0

0

3

4

BUS 108

Tasarım Odaklı Girişimcilik

3

0

0

3

4

 

 

17

9

0

23

30

3. Yarıyıl (Güz)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

ATA 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

0

2

2

TUR 101

Türk Dili I

2

0

0

2

2

WAP 225

İş Yeri Uygulaması I

0

6

0

3

4

ENG 221

İngilizce Yazma Becerileri

1

2

0

2

4

BUS 205

Genel Muhasebe-I

3

1

0

3

5

BUS 203

İşletme İstatistiği

3

0

0

3

5

BUS 201

Yönetim ve Organizasyon

3

0

0

3

5

SOCI 101

Sosyolojiye Giriş

3

0

0

3

3

EPR 221

Girişimcilik ve Sosyal Etki I

0

0

0

0

0

 

 

17

9

0

21

30

4. Yarıyıl (Bahar)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

ATA 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

0

2

2

TUR 102

Türk Dili II

2

0

0

2

2

WAP 226

İş Yeri Uygulaması II

0

6

0

3

4

ENG 222

İş Hayatı İçin İngilizce

1

2

0

2

4

BUS 204

Örgütsel Davranış

3

0

0

3

5

BUS 205

Genel Muhasebe-II

3

1

0

3

5

BUS 206

Borçlar Hukuku

3

0

0

3

5

BUS 202

İş ve Meslek Ahlakı

3

0

0

3

3

EPR 222

Girişimcilik ve Sosyal Etki II

0

0

0

0

0

 

 

17

9

0

21

30

5. Yarıyıl (Güz)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

WAP 325

İş Yeri Uygulaması III

0

6

0

3

4

BUS 303

Finansal Yönetim

3

0

0

3

4

MAR 100

Pazarlama İlkeleri

3

0

0

3

4

MIS 131

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

0

0

3

4

BUS 301

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

0

3

3

BUS 305

Problem Çözme Teknikleri

3

0

0

3

3

ELEC 1

Seçmeli Ders I

3

0

0

3

4

ELEC 2

Serbest Seçmeli Ders I (Diğer fakülte ve bölümlerden)

3

0

0

3

4

EPR 321

Girişimcilik ve Sosyal Etki III

0

0

0

0

0

 

 

21

6

0

24

30

6. Yarıyıl (Bahar)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

WEX 326

İş Yeri Deneyimi I

0

6

0

3

4

BUS 302

Üretim Yönetimi

3

0

0

3

4

MIS 401

Proje Yönetimi

3

0

0

3

4

BUS 304

Maliyet Muhasebesi

3

0

0

3

5

BUS 306

İşletme ve Ekonomi için Veri Analitiği

3

0

0

3

5

ELEC 3

Seçmeli Ders II

3

0

0

3

4

ELEC 4

Serbest Seçmeli Ders II (Diğer fakülte ve bölümlerden)

3

0

0

3

4

EPR 322

Girişimcilik ve Sosyal Etki IV

0

0

0

0

0

 

 

18

6

0

21

30

7. Yarıyıl (Güz)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

WEX 425

İş Yeri Deneyimi II

0

6

0

3

4

BUS 401

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları

3

2

0

3

5

BUS 402

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3

1

0

3

4

BUS 403

İşletme Dinamikleri

3

0

0

3

4

BUS 404

Yönetim Muhasebesi

3

0

0

3

5

ELEC 5

Seçmeli Ders III

3

0

0

3

4

ELEC 6

Serbest Seçmeli Ders II (Diğer fakülte ve bölümlerden)

3

0

0

3

4

EPR 421

Girişimcilik ve Sosyal Etki V

0

0

0

0

0

 

 

18

6

0

21

30

8. Yarıyıl (Bahar)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

WEX 426

İş Yeri Deneyimi III

0

30

0

15

22

BUS 400

Mezuniyet Projesi

0

10

0

5

8

 

 

0

40

0

20

30

 

SEÇMELİ DERSLER (MUHASEBE-FİNANS-BANKA-HUKUK ALANI)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

BUS 411

Denetim

3

0

0

3

4

BUS 412

Uluslararası Finans

3

0

0

3

4

BUS 413

Yatırım Analizi ve Porföy Yönetimi

3

0

0

3

4

BUS 311

Şirketler Muhasebesi

3

0

0

3

4

LAW 204

Vergi Hukuku

3

0

0

3

4

BUS 312

Finansal Tablolar Analizi

3

0

0

3

4

LAW 205

İş Hukuku

3

0

0

3

4

BUS 313

Türev Piyasalar ve Araçlar

3

0

0

3

4

BUS 314

Finansal Simülasyon

3

0

0

3

4

BUS 415

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

3

0

0

3

4

LAW 206

Uluslararası Ticaret Hukuku

3

0

0

3

4

BUS 315

Dış Ticaret Muhasebesi

3 0 0 3 4

SEÇMELİ DERSLER (6. YARIYIL-BAHAR DÖNEMİ)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

BUS 510

Örgüt Kuramı

3

0

0

3

4

BUS 515

İşletme Simülasyonu

3

0

0

3

4

BUS 516

İşletmelerde İletişim

3

0

0

3

4

BUS 521

Yöneylem Araştırması-I

3

0

0

3

4

BUS 505

Şirketler Muhasebesi

3

0

0

3

4

BUS 507

Finansal Tablolar Analizi

3

0

0

3

4

BUS 508

Finansal Muhasebe

3

0

0

3

4

ITF 307

Uluslararası İşletmecilik

3

0

0

3

4

SEÇMELİ DERSLER (7. YARIYIL-GÜZ DÖNEMİ)

Kod

Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

BUS 509

Yönetim ve Organizasyon Kuramları

3

0

0

3

4

BUS 511

İşletmelerde Liderlik

3

0

0

3

4

BUS 513

Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim ve Gönüllülük

3

0

0

3

4

BUS 514

Uygulamalı Örgüt Geliştirme

3

0

0

3

4

BUS 517

Sürdürülebilir İşletme Uygulamaları

3

0

0

3

4

BUS 519

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

3

0

0

3

4

MAR 305

Nöropazarlama

3

0

0

3

4

BUS 520

İşletmelerde Vaka Analizi

3

0

0

3

4

BUS 522

Yöneylem Araştırması-II

3

0

0

3

4

YBS 491

Davranışsal ve Nöro İktisat

3

0

0

3

4

ITF 403

Uluslararası Satış ve Müzakere Yöntemleri

3

0

0

3

4

ITF 405

Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar

3

0

0

3

4

BUS 502

Uluslararası Finans

3

0

0

3

4

BUS 504

Dijital Varlıklar ve Kripto Paralar

3

0

0

3

4

T: Teorik Ders Saati
U: Uygulama Saati
K: Kredi
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

Semester I (Winter)

Code

Course Name

T

A

L

C

ECTS

ENG 101

Academic English I

3

0

0

3

3

EHS 101

Occupational Health and Safety

2

0

0

2

2

EPR 121

Entrepreneurship I

0

2

0

1

2

IUL 151

Introduction to University Life

2

0

0

2

2

ECON 101

Introduction to Microeconomics

3

1

0

3

7

MATH 103

Mathematics I

3

0

0

3

6

ECON 105

Research Methods with Computer Applications I

2

1

0

3

4

BUS 101

Introduction to Business

3

0

0

3

4

 

 

18

4

0

20

30

Semester II (Spring)

Code

Course Name

T

A

L

C

ECTS

ENG 102

Academic English II

3

0

0

3

3

EPR 122

Entrepreneurship II

0

2

0

1

1

IUL 152

Building the Future

1

0

0

1

1

WED 124

Workplace Education

0

7

0

3

7

ECON 102

Introduction to Macroeconomics

3

1

0

3

7

MATH 104

Mathematics II

3

0

0

3

6

ECON 106

Research Methods with Computer Applications II

2

1

0

3

5

 

 

12

11

0

17

30

Semester III (Winter)

Code

Course Name

T

A

L

C

ECTS

ATA 101

Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I

2

0

0

2

2

TUR 101

Turkish I

2

0

0

2

2

WAP 225

Workplace Application I

0

7

0

3

7

ENG 221

English Writing Skills

1

2

0

2

4

BUS 202

General Accounting I

3

1

0

3

5

BUS 203

Business Statistics

2

1

0

3

5

BUS 201

Management and Organization

3

0

0

3

5

 

 

13

11

0

18

30

Semester IV (Spring)

Code

Course Name

T

A

L

C

ECTS

ATA 102

Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II

2

0

0

2

2

TUR 102

Turkish II

2

0

0

2

2

WAP 226

Workplace Application II

0

7

0

3

7

ENG 222

English for Business Life

1

2

0

2

4

BUS 204

Organizational Behavior

3

0

0

3

5

BUS 205

General Accounting II

3

1

0

3

5

BUS 206

Obligations Law

3

0

0

3

5

 

 

14

10

0

18

30

Semester V (Winter)

Code

Course Name

T

A

L

C

ECTS

WAP 325

Workplace Application III

0

7

0

3

7

BUS 302

Financial Management

3

0

0

3

4

MAR 201

Principles of Marketing

3

0

0

3

4

MIS 131

Management Information Systems

3

0

0

3

4

BUS 301

Human Resources Management

3

0

0

3

4

BUS 304

Commercial Law

3

0

0

3

4

ELEC 1

Elective I

3

0

0

3

3

 

 

18

7

0

21

30

Semester VI (Spring)

Code

Course Name

T

A

L

C

ECTS

WEX 326

Workplace Experience I

0

7

0

3

7

BUS 305

Production Management

3

0

0

3

4

YBS 401

Project Management Processes

3

0

0

3

4

BUS 306

Cost Accounting

3

1

0

3

6

BUS 307

Data Analytics for Business and Economics

3

0

0

3

5

ELEC 2

Elective II

3

0

0

3

4

 

 

15

8

0

18

30

Semester VII (Winter)

Code

Course Name

T

A

L

C

ECTS

WEX 425

Workplace Experience II

0

7

0

3

7

BUS 401

Strategic Management and Business Policy

3

2

0

3

5

BUS 402

Research Methods in Social Sciences

3

1

0

3

4

BUS 403

Business Dynamics

3

0

0

3

5

BUS 404

Managerial Accounting

3

0

0

3

5

ELEC 2

Elective III

3

0

0

3

4

 

 

15

10

0

18

30

Semester VIII (Spring)

Code

Course Name

T

A

L

C

ECTS

WEX 426

Workplace Experience III

0

30

0

15

22

BUS 400

Graduation Project

0

10

0

5

8

 

 

0

40

0

20

30

 

ELECTIVE COURSES (SEMESTER V -FALL)

Code

Course Name

T

A

C

L

ECTS

BUS 501

Audit

3

0

0

3

3

BUS 503

Investment Analysis and Porfolio Management

3

0

0

3

3

BUS 506

Tax law

3

0

0

3

3

BUS 512

Work and Business Ethics

3

0

0

3

3

BUS 518

Entrepreneurial Practices

3

0

0

3

3

MAR 314

Sociology Of Work

3

0

0

3

3

MAR 411

Supply Chain Management

3

0

0

3

3

MAR 302

Consumer Behavior

3

0

0

3

3

MAR 412

Innovation and Technology Management

3

0

0

3

3

MAR 401

E-commerce and Digital Marketing

3

0

0

3

3

MAR 414

Competition Management

3

0

0

3

3

ELECTIVE COURSES (SEMESTER VI -SPRING)

Code

Course Name

T

A

C

L

ECTS

BUS 510

Organization Theory

3

0

0

3

4

BUS 515

Business Simulation

3

0

0

3

4

BUS 516

Business Communication

3

0

0

3

4

BUS 521

Operations Research-I

3

0

0

3

4

BUS 505

Company Accounting

3

0

0

3

4

BUS 507

Financial Statements Analysis

3

0

0

3

4

BUS 508

Financial accounting

3

0

0

3

4

ITF 307

International Business

3

0

0

3

4

ELECTIVE COURSES (SEMESTER VII - FALL)

Code

Course Name

T

A

C

L

ECTS

BUS 509

Management and Organization Theories

3

0

0

3

4

BUS 511

Business Leadership

3

0

0

3

4

BUS 513

Management and Volunteering in Non-Governmental Organizations

3

0

0

3

4

BUS 514

Applied Organization Development

3

0

0

3

4

BUS 517

Sustainable Business Practices

3

0

0

3

4

BUS 519

Contemporary Management Approaches

3

0

0

3

4

MAR 305

Neuromarketing

3

0

0

3

4

BUS 520

Case Analysis in Business

3

0

0

3

4

BUS 522

Operations Research-II

3

0

0

3

4

YBS 491

Behavioral and neuro economics

3

0

0

3

4

ITF 403

International Sales and Negotiation

3

0

0

3

4

ITF 405

International Financial Markets and Institutions

3

0

0

3

4

BUS 502

International Finance

3

0

0

3

4

BUS 504

Digital assets and Cryptocurrencies

3

0

0

3

4

T: Therotical Course Hour
A: Applicxation Course Hour
C: Credits

L: Laboratory
ECTS: European Credit Transfer System

Öğretim elemanları; çeşitli değerlendirme yöntemlerini kullanarak öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirirler. Ostim Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Lisans Yönetmeliği’ne göre DC ve DD koşullu geçerken, FD, FF ve NA harf notu alanlar dersten başarısız sayılırlar. Başarı Notu Katsayıları aşağıda sunulduğu gibidir.

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı
(100 üzerinden)

Statü

AA

4

90-100

Geçer

BA

3,5

85-89

Geçer

BB

3

80-84

Geçer

CB

2,5

70-79

Geçer

CC

2

60-69

Geçer

DC

1,5

50-59

Koşullu Geçer

DD

1

45-49

Koşullu Geçer

FD

0,5

35-44

Başarısız

FF

0

0-34

Başarısız

NA

0

0

Başarısız

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin programda belirtilen tüm derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının en az 4,00 kredi üzerinden 2,00 olması, en az 240 AKTS kredisi sağlaması gereklidir.

Tam zamanlı

Program Sorumlusu
Doç. Dr. Hamide Özyürek
E-mail:[email protected]

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Araş.Gör. Zeynep Baysal
E-mail:[email protected]

 

Ders Kodu

Dersin Adı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Toplam

Oran

WEX 426

İş Yeri Deneyimi III

5

4

4

5

4

4

3

4

4

2

 

3

3

4

5

5

59

49

BUS 403

İşletme Dinamikleri

5

5

5

3

5

4

3

4

3

4

 

1

5

4

1

2

54

45

BUS 400

Mezuniyet Projesi

5

5

5

4

2

3

3

3

3

2

 

1

3

5

1

2

47

39

WEX 425

İş Yeri Deneyimi II

4

2

3

4

3

3

2

3

3

2

 

3

2

3

4

4

45

37

BUS 206

Genel Muhasebe II

5

4

3

5

2

2

 

2

 

4

 

4

3

3

 

5

42

35

BUS 404

Yönetim Muhasebesi

4

3

3

5

3

5

2

 

 

 

 

4

3

4

 

4

40

33

BUS 205

Genel Muhasebe II

4

3

2

5

2

2

 

2

 

4

 

4

3

3

 

5

39

32

BUS 304

Maliyet Muhasebesi  

4

3

3

4

3

2

 

 

 

4

 

3

3

3

 

5

37

31

WEX 326

İş Yeri Deneyimi I

3

3

2

3

2

2

2

3

2

2

 

2

2

2

3

3

36

30

BUS 303

Finansal Yönetim  

5

3

2

4

5

3

2

 

 

 

 

 

5

3

 

4

36

30

BUS 401

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları

4

3

3

1

5

3

2

2

2

 

 

 

3

3

 

1

32

27

BUS 302

Üretim Yönetimi

4

2

5

2

3

3

 

 

 

5

 

 

4

 

 

4

32

27

BUS 402

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

2

4

4

 

2

2

1

2

1

4

 

 

4

5

 

 

31

26

WAP 325

İş Yeri Uygulaması III

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

 

2

1

1

3

3

30

25

BUS 306

İşletme ve Ekonomi İçin Veri Analitiği

3

3

3

 

2

3

1

1

1

4

 

 

4

4

 

 

29

24

BUS 305

Problem Çözme Teknikleri

4

5

4

 

5

2

 

 

2

 

 

 

5

2

 

 

29

24

BUS 103

İşletme Matematiği I

4

5

4

4

4

 

 

1

 

 

 

 

3

4

 

 

29

24

BUS 104

İşletme Matematiği II

4

5

4

4

4

 

 

1

 

 

 

 

3

4

 

 

29

24

MIS 401

Proje Yönetimi

2

3

5

2

2

2

1

2

1

1

 

 

2

3

1

 

27

22

BUS 101

İşletmeciliğe Giriş

5

3

2

1

1

1

2

1

1

 

 

1

4

1

1

2

26

22

BUS 203

İşletme İstatistiği

4

5

3

 

5

1

 

 

 

3

 

 

3

2

 

 

26

22

BUS 106

İşletmede Bilgisayar Uygulamaları II

3

2

 

1

2

 

 

2

 

5

 

 

 

5

2

3

25

21

BUS 105

İşletmede Bilgisayar Uygulamaları I

3

2

 

1

2

 

 

2

 

5

 

 

 

5

2

3

25

21

WAP 226

İş Yeri Uygulaması II

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

 

1

1

1

2

2

24

20

PSYC 101

Psikolojiye Giriş

0

 

1

1

3

4

 

5

5

 

 

2

 

 

1

 

22

18

WED 124

İş Yeri Eğitimi

5

2

5

1

1

 

1

1

1

1

 

1

 

 

1

1

21

17

IUL 152

Geleceğin İnşası

0

 

 

 

4

2

5

3

1

 

 

1

2

 

1

1

20

17

EPR 121

Girişimciliğin Temelleri

1

1

 

2

1

1

5

1

1

 

 

 

2

1

1

2

19

16

EPR 122

Girişimcilik Projesi

1

1

 

2

1

1

5

1

1

 

 

 

2

1

1

2

19

16

WAP 225

İş Yeri Uygulaması I

2

2

1

2

1

 

1

1

 

2

 

1

 

1

2

2

18

15

ECON 100

Ekonomiye Giriş

4

3

1

5

1

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

18

15

MAR 100

Pazarlama İlkeleri

5

 

3

 

2

2

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

17

14

BUS 301

İnsan Kaynakları Yönetimi

4

2

1

 

 

2

 

 

5

 

 

1

1

 

 

 

16

13

BUS 202

İş ve Meslek Ahlakı

1

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

5

2

 

 

 

15

12

BUS 204

Örgütsel Davranış

4

2

1

 

 

2

 

 

2

 

 

1

1

 

1

1

15

12

MIS 131

Yönetim Bilişim Sistemleri

2

2

1

 

2

2

1

1

1

1

 

 

1

1

 

 

15

12

BUS 108

Tasarım Odaklı Girişimcilik

4

2

3

 

 

 

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

15

12

LAW 201

Ticaret Hukuku

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

15

12

BUS 201

Yönetim ve Organizasyon

4

1

 

 

1

1

1

 

1

 

 

1

1

1

1

1

14

12

SOCI 101

Sosyolojiye Giriş

 

 

 

 

 

1

 

 

5

 

 

3

5

 

 

 

14

12

ENG 101

Akademik İngilizce I

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

5

 

1

1

 

3

13

11

ENG 102

Akademik İngilizce II

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

5

 

1

1

 

3

13

11

END 221

İngilizce Yazma Becerileri

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

5

 

1

1

 

3

13

11

ENG 222

İş Hayatı İçin İngilizce

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

5

 

1

1

 

3

13

11

LAW 23

Borçlar Hukuku

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

13

11

LAW 101

Hukuka Giriş

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

5

4

 

 

 

12

10

EHS 101

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

1

 

 

1

 

1

2

 

 

2

1

 

1

1

12

10

IUL 151

Üniversite Hayatına Giriş

 

 

 

2

1

 

1

2

1

 

 

1

1

 

2

1

12

10

 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı

Program Yeterlilikleri

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)

1

X

  

 

 

 

  

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

 

X

X 

  

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 X

 

 

2

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 X

 

 

X 

X 

 

 

YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1

 

X

X 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

X 

 

 

 X

2

 

 

X

 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

3

 

 

X 

X 

X 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)

1

 

X

X 

X 

X

 

 

  X

 

 

  

 

X

 

 

 

2

 

 

 

X 

X 

 

 X

X 

 

 

 

 

X

 

 X

 

YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

1

 

 

 X

 

 

X

 

 

X

 X

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

  

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

3

 

X 

 

 

 

 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)

1

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X

3

       

X

 

X

                 

4

 

X

X

 

X

             

X

     

5

                       

X

   

X