Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı

2021-2023 Dönemi Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler


Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 GIE 151  Geleceği İnşa Etmek 1.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2
 Bu ders üniversite öğrencilerine kendilerini tanıma, sorumluluk alma, aktif düşünme, birlikte iş yapabilme, beceri ve yetkinliklerini geliştirme, etik algılayış, sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilgi aktarımıyla farkındalık kazandırmaya yöneliktir. Bununla birlikte, Türk bilim insanları, Türk sanat ve edebiyatı, yapay zekâ, sanayi ve teknoloji tarihi, Endüstri 4.0 ve üretimdeki dönüşüm alanlarında öğrencilere bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir. Son olarak öğrencilere özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması, gelecekteki iş fırsatlarının nasıl değerlendirileceği konularında bilgi aktarımıyla, geleceği okuma, değişimi anlama ve özgelecek oluşturma bilincini sağlamak ve bugünden geleceğe vizyon kazandırmak dersin amaçları kapsamındadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ISG 101  İş Sağlığı Güvenliği 1.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
 Bu ders iş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve mevzuatı, işveren tarafından yerine getirilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve maliyetlerini,iş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri, bireysel ve organizasyonel faktörler, iş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar gibi konulara genel bir bakış sunacaktır. Bu derste öğrenciler, çeşitli iş türlerinin iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 BIL 101  Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1.Yarıyıl Zorunlu  1  1  2  3
 Bu ders; öğrencilerin bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim araçları, bilgi ve iletişim araçlarının kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını, temel bilgisayar becerileri kazanmalarını, Office programlarını kullanarak amaçlarına uygun dosya ve dokümanlar hazırlayabilmelerini, elektronik tablolar oluşturarak mantıksal ve matematiksel sınamalar yapabilmelerini ve hem görsel hem de içerik açısından etkili sunumlar hazırlayabilmelerini içermektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 MAT 103  Matematik 1.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  4
 Öğrencinin gerekli ve yeterli matematik alt yapısını oluşturarak matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak. Dersin konuları Temel Kavramlar, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Matrisler ve Determinatlar, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, Denklemler, Mutlak Değer, Eşitsizlikler, Oran Orantı, Fonksiyonlar, Karmaşık sayılar, Geometri. 
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 YAD 103  İngilizce I 1.Yarıyıl Zorunlu  1  2  2  2
 Bu ders, öğrencileri başlangıç seviyesinde akademik İngilizceye giriş yapmalarını ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler, akademik metinler okuyacak, akademik dersler dinleyecek ve belli akademik konular üzerine hem yazıp hem de konuşacaklar. Öğrenciler ayrıca resmi yazışmaların, özellikle mail yazmanın, temellerine giriş yapacaklardır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 TUR 101  Türk Dili I 1.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
 Öğrencilere anlama ve yazılı ifade etme ile ilgili temel becerileri kazandırmak, öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarını pekiştirmek, Türk ve dünya romanı ile tiyatrosu hakkında entelektüel birikimlerine katkı sağlamak, proje yazma ve sunu hazırlamada faydalı olacak yazma yöntem ve tekniklerini kavramalarını sağlamak, günlük hayatta iş başvurusu, iş görüşmesi gibi mesleki uygulamalarda gerekli olacak kalıp ifadelerin ve metinlerin oluşturulmasını, teknolojik ortamda Türkçenin kullanımına dair gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamaktır. Dilin ve Türk dilinin özellikleri, yazma yöntem teknikleri ve uygulamalı çalışmaları, noktalama işaretleri ve yazım kuralları, Dünya Türk romanı, tiyatrosu gibi konuları içermektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 GRS 101  Temel Girişimcilik 1.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
 Dersin amacı; girişimcilik ile ilgili temel bilgileri öğrencilere aktarmak ve bu ilkeler çerçevesinde geliştirecekleri proje fikirlerini hayata geçirecek proje grupları oluşturmaktır. Dünyadaki girişimcilikle ilgili mevcut literatür öğrencilere aktarılacak ve bu da girişimciliğin küresel ekonomik sistemdeki yerini ve önemini anlamalarını sağlayacaktır. Öğrencilere iş modeli Geliştirme uygulamaları öğretilerek proje fikirlerinin netleştirilmesi ve bu proje fikrinin girişimcilik için bir değer önerisi olup olmadığının sınanması sağlanacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 FIZ 101  Fizik 1.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
 Bu derste öğrenciler fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenerek bu bilgileri kendi mesleki alan derslerinde uygulama becerisi kazanırlar. Dersin konuları ölçme, birim sistemleri ve fiziksel büyüklükler, koordinat sistemleri, vektörel işlemler, kinematik, hareketin dinamik incelenmesi, katı cisimlerin statik dengesi, iş, enerji ve güç, enerjinin korunumu, itme ve momentum, momentumun korunumu, elektrostatik, elektrik alan ve potansiyel, manyetizma, elektromanyetik indüksiyondur.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 103 Temel Elektrik-Elektronik 1.Yarıyıl Zorunlu  3  1  3  4
 Bu dersin ana amacı, elektronik ölçü aletleri ve cihazlarının tanıtılması, devre analizinde temel kavramlar (akım, gerilim, direnç, bobin, kondansatör ve yarı iletken elemanlar), elektriksel semboller ve birimler, Ohm Kanunu, Kirşof’un akım ve gerilim kanunları, seri-paralel devre çözümleri, devre analiz yöntemleri (düğüm gerilim, kaynak dönüşümleri, çevre akım, süperpozisyon yöntemleri, Thevenin ve
Norton teoremleri, maksimum güç transferi yöntemi), doğru akımda kondansatörlü ve bobinli devreler hakkında bilgi vermektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 101 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 1.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  4
 Bu dersin ana amacı öğrencilerin, elektrikli ve hibrid taşıtlar hakkında bilgi sahibi yapmak ve bu taşıtlar da kullanılan elektrik, elektronik sistemlerini öğrenmesini sağlamaktır. Böylece öğrenciler hibrid ve elektrikli taşıtların modellenmesi, analiz ve kontrol tekniklerini öğrenmektedir. Bu dersin içeriği; hibrid ve elektrikli taşıt elamanları, hibrid ve elektrikli taşıt çeşitleri ve çalışma prensipleri, hibrid ve elektrikli araçların bileşenleri ve performans analizleri, alternatif enerji kaynakları ve gaz emisyonları, hibrid ve elektrikli taşıtların modellenmesi.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 MAK 109 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1.Yarıyıl Zorunlu  2  1  3  3
 Bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarının endüstrideki yerinin kıvranılması, endüstride yoğun olarak kullanılan AUTOCAD programı ile 2D model çizim ve tasarım becerisinin kazanılarak, bu programı kullanma kabiliyetinin geliştirilmesidir. Bu dersin amacı Bilgisayar Destekli Çizimin anlamı ve kapsamı, bilgisayarların evrimi, tasarlama, çizim, modelleme işlemlerinde yararlanılan yeni bilgisayar yazılım ve donatımların tanıtılması ve bu alandaki uygulamalar yardımıyla ürün tasarım yol ve yöntemlerinin verilmesidir. AUTOCAD programının kullanım alanlarını kavrayarak, endüstride bilgisayar destekli tasarımın yeri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bir ürünün detaylarını 2 boyutlu olarak bilgisayar destekli tasarım programı aracılığı ile görselleştirebilecektir. Ürünlerin görünüş ve kesitlerini bilgisayar ortamında çizebilecektir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
 Uygarlık tarihine giriş, ana hatları ile antik Yunan ve Roma uygarlığı, Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışı ve Avrupa'da Orta Çağın başlaması, Ortaçağ'ın iki yüzü; Batıda skolastik karanlığa karşı Doğuda Türk- İslam Rönesansının başlaması, Aydınlanma çağı, Ana hatları ile Osmanlı kuruluşu ve yükselişi, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları, fikir akımları, I dünya savaşı,  inkılap/devrim kavramı, Türk inkılabına yol açan etkenler, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi ve kongreler, Türkiye büyük millet Meclisi’nin açılışı, kurtuluş savaşı, dış politika, Mudanya ateşkesi, Lozan konferansı
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 TUR 102  Türk Dili II 2.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2
 Öğrencilere anlatma ve ifade etmeyle ilgili temel becerileri kazandırmak, onların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarını pekiştirmek, Türk şiiri hakkında entelektüel birikimlerine katkı sağlamak, proje sunmak veya hazırlıklı/hazırlıksız konuşma yapmada yararlı olacak konuşma yöntem ve tekniklerini kavramasını sağlamak, onlara günlük hayatta iş başvurusu, iş görüşmesi gibi mesleki uygulamalarda gerekli olacak konuşma becerisinin kazanılmasını sağlamaktır. İletişimin temel ögeleri, ses ve nefes yönetimi, beden dilinin konuşmalarda etkin kullanımı, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar ve uygulamalı çalışmaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamalı çalışmaları anlatılacaktır
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 YAD 104  İngilizce II 2.Yarıyıl Zorunlu  1  2  2  2
 Bu ders, öğrencilerin akademik okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirerek iş İngilizcesini tanıtmayı amaçlar. Ders, öğrencileri resmi/gayri resmi dil, iş başvuru süreci ve işle ilgili belirli terimleri öğretir. Öğrenciler birçok farklı akademik konuyla ilgili metinleri okuyacak, dersleri dinleyecek ve belirli formatlarda yazılar yazacaklardır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ISE 102  İş Yeri Eğitimi 2.Yarıyıl Zorunlu  0  1  2
 Bu ders kapsamında, İş Yeri Uygulaması ve İş Yeri Deneyimi derslerinin başlangıcı olarak işletmelerde olacak öğrencilerin; firma organizasyonel yapısını tanıma, hizmet ve iş süreçlerini analiz etme ve tasarlama, firma ağ yapısını kurma, firma IT’sini geliştirme, mailleşme, ön yazı yazabilme gibi işletme kültürünü öğrenmeleri, kendilerini etkili ifade edebilmeleri için asansör konuşması hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca çalışacakları sektörlere özgü iş güvenliği ve bilgi güvenliği kavramlarını, firma analizinin nasıl yapılması gerektiği, proje türlerinin ne olduğu ve projelerin nasıl yazılması gerektiği anlatılacaktır. Bu dersler süresince öğrencilerin sektör çalışanları ile interaktif olarak iletişim kurması sağlanacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
GRS 102   Uygulamalı Girişimcilik 2.Yarıyıl Zorunlu  1  1  2  2
 Uygulamalı Girişimcilik dersi kapsamında; öğrencilerimize girişimcilikle ilgili önceki dönemde aktarılan temel bilgiler hatırlatılarak ve bu ilkeler çerçevesinde “Tasarım Odaklı Düşünme” metodu ile geliştirecekleri proje fikirlerini hayata geçirmek için proje grupları oluşturulacaktır. Öğrencilerimize dünyada girişimcilik ile ilgili mevcut literatür aktarılarak; girişimciliğin küresel ekonomik sistemdeki yerini ve önemini anlamaları sağlanacaktır. İş Modeli Geliştirme uygulamaları öğretilip deneyimletilerek proje fikirlerini netleştirmeleri ve bu proje fikrinin girişimcilik için bir değer önerisi olup olmadığını test etmeleri sağlanacaktır. Proje fikrini girişimcilik kapsamında değerlendirip ticarileştirme ve şirketleşme konularında yol kat edebilecektir. Aynı zamanda farklı programlardan benzer proje fikrinde buluşan öğrencilerle iş birliği yaparak bir takım oluşturup birlikte bir iş yapma deneyimine başlayacaklardır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 106 İçten Yanmalı Motorlar 2.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  3
 Bu dersin ana amacı öğrencilerin, içten yanmalı motorları öğrenmesini sağlamaktır. Öğrenciler motor parçalarını tanıyarak çalışma prensiblerini bu ders sayesinde öğreneceklerdir. Böylelikle yanma sistemleri, soğutma sistemleri, yakıtlar, bakım konularında teorik bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 110  Güç Aktarma Organları 2.Yarıyıl Zorunlu 2  1  3  3
 Bu ders kapsamında, öğrenciler güç aktarma organlarını tanırlar. Akedemik ve teorik bilgiler sayesinde güç aktarma organlarında kullanılan parçalar ve sensörlerin fonksiyonlarını öğrenerek bakım ve onarımlarını kolaylıkla yapabilirler.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 112 Malzeme ve İmalat Teknolojileri 2.Yarıyıl Zorunlu  2  1  3  3
 Bu ders; malzeme seçimi ve muayenesinde yetkinlik kazandırılması, imalat teknolojileri ve genel kavramlar hakkında güncel bilgilerin edinilmesi amaçlanmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Malzeme ve İmalat Teknolojileri dersi 2 bölümde ele alınacaktır. Malzeme Bölünde; teknik alanda kullanılan malzemeler (metaller, seramikler, polimerler, kompozitler ve ileri malzemeler) tanıtılması, bu malzemelerin atomik yapıları, katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramları, ilgili malzemelerin mekanik özeliklerini etkileyen faktörler ve bu mekanik özellikleri olumsuz etkileyen hasarlar, ayrıca malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek için yapılan deneyler ve standartları detaylı olarak ele alınmaktadır. İmalat Teknolojileri Dersi kapsamında; Temel imalat yöntemleri (döküm, kaynak, talaşlı imalat) İmalat Teknolojileri Bölünde; Talaşlı İmalat ve döküm, eğeme, lehim ve kaynak gibi talaşsız imalat usulleri ve bu imalat yöntemleri esnasında oluşabilecek hatalar detaylı olarak anlatılmaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 122 Batarya Teknolojileri 2.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  4
 Bu dersin amacı, hibrid elektrikli araçlarda kullanılan başta Lityum-iyon hücreleri olmak üzere; hücre yapısını ve eşdeğer devre modelleri ile pil paketlerinin simüle edilmesini, şarj durumunun tahmin edilmesini, pil sağlık durumu tespit algoritmalarını ve arıza tespitlerini öğrenmektir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 118 Otomotiv Elektroniği 2.Yarıyıl Seçmeli  3  0  3  3
  Bu ders kapsamında, yarıiletken malzemelerin temel özelliklerini izah etmek, yarıiletken malzeme çeşitleri arasındaki ilişkileri incelemek, yarıiletken devre elemanların iletim durumunu ve koşullarını göstermek, diyot ve transistörlü devrelerin DC analizini öğretmek, elektronik benzetim programlarının kullanılmasını göstermek amaçlanmaktadır. Yarıiletken malzemelerin akabinde, elektrik kablolama şemaları, elektrik tesisatı konnektörleri, devre diyagnozu, röleler, aydınlatma sistemi diyagnozu konularını öğrenmek hedeflenmektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 120 Bilgisayar Destekli Tasarım 2.Yarıyıl Seçmeli  3  0  3  3
 Bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarının endüstrideki yerinin kıvranılması, endüstride yoğun olarak kullanılan SOLIDWORKS programı ile katı model çizim ve tasarım becerisinin kazanılarak, bu programı kullanma kabiliyetinin geliştirilmesidir. Bu ders Bilgisayar Destekli Tasarımın anlamı ve kapsamı, bilgisayarların evrimi, tasarlama, çizim, modelleme işlemlerinde yararlanılan yeni bilgisayar yazılım ve donatımların tanıtılması ve bu alandaki uygulamalar yardımıyla ürün tasarım yol ve yöntemlerinin verilmesini içermektedir. Ders kapsamında SOLIDWORKS programının kullanım alanlarını kavrayarak, endüstride bilgisayar destekli tasarımın yeri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bilgisayar ortamında endüstri standartlarına uygun formatta teknik çizim paftası hazırlayabilecektir. Bilgisayar programında hazırlamış olduğu bir çizim paftasını uygun formatta baskı alarak dağıtıma hazır hale getirebilecektir. Bir ürünün detaylarını 3 boyutlu olarak bilgisayar destekli tasarım programı aracılığı ile görselleştirebilecektir. Ürünlerin görünüş ve kesitlerini bilgisayar ortamında çizebilecektir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ELT 116  Algoritma ve Programlama 2.Yarıyıl Zorunlu  2  1  3  4
 Programlamaya giriş ve algoritma kavramı, Akış şeması kavramı ve farklı problemler için akış şemalarının oluşturulması, pseudo-code tanımı ve akış şeması çıktılarının karşılaştırılması, Programlama dilleri hakkında bilgiler verilmesi (C, C++, Phyton) ve bu dillere ait uygulamaların karşılaştırılması, Aritmetik, atama, ilişkisel, mantıksal, bit tabanlı, koşullara bağlı operatörlerin kullanımına ilişkin örnekler, Artırma ve azaltma ve özel operatörlerin kullanımı ve bu operatörler ile yapılmış çeşitli uygulamaların gösterimi, Döngüler ve çeşitli döngü türlerine ait uygulamalar, Bir boyutlu diziler ve bir boyutlu dizilere ilişkin çeşitli uygulamalar, Matris yapısı ve matrislere ilişkin çeşitli uygulamalar, Pointer kavramı ve uygulamaları, Stringler ve uygulamaları, Grafik kütüphanesi uygulamaları ile geometrik çizimler, Aritmetik fonksiyonlar ve uygulamaları, Gerçek problemlerin çözümüne ilişkin çeşitli uygulamalar, Arduino ile dış ortam etkileşimli uygulamalar gerçekleştirilmesi.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
 Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri. 
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ISE 203  İş Yeri Uygulaması 3.Yarıyıl Zorunlu  0  6  5  10
 Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili uygun görülen işletmelerde uygulaması, oryantasyon eğitimi, iş akışları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, iş süreçlerinin temel prensiplerini uygulamaya geçirmek, mesleki bilgisayar programlarını kullanabilmek, ilgili mevzuatlardan ve ticari belgelerden yararlanarak kendisine verilen işleri gerçekleştirebilmek, programın faaliyetleri ile ilgili problem çözebilme, fikir üretebilme ve öneriler sunabilmek.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 227  Güç Elektroniği 3.Yarıyıl Seçmeli  3  0  3
 Dersin amacı; öğrencilere güç elektroniğinin temel prensipleri ve güç elektroniği temel elemanları hakkında bilgi verilmesidir. Snubber devre tasarımı, sürme devreleri, AC kıyıcı devreleri, tek fazlı ve üç fazlı kontrollü/kontrolsüz doğrultucu devrelerin değişik yük koşullarında çalışması, DC kıyıcı devreleri konularında temel bilgilerin aktarılmasıdır. Ayrıca tek fazlı inverterler ve inverter analizi ve frekans/gerilim kontrolü için metotlar öğretilerek öğrencinin teknik ve mesleki anlamda kendini gelişmesini sağlamaktır. Bunun yanında inverter için harmonik analizin yapılması ve modülasyon indeksi ile frekans oranının hesaplanabilmesinin anlatılmasıdır. Ayrıca öğrenciye ticari PWM üretimi öğretilerek ülkemizde ve dünyada gelişen mevcut teknolojileri takip etmesi sağlanacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ELT 207 Mikrodenetleyiciler 3.Yarıyıl Zorunlu  2  1  3  4
 Bu dersin içeriği; Mikrodenetleyicilerin tarihçesi ve gelişim süreçleri, Mikrodenetleyiciler, mikroişlemciler ve mimarilerinin karşılaştırılması, Mikrodenetleyicilere ait donanım yapısı ve özellikleri, Mikrodenetleyici türleri ve temel uygulama alanları, Mikrodenetleyici programlamaya giriş ve programlayıcı arayüz kullanımı, Mikrodenetleyici ile algoritma oluşturma ve çeşitli dahili uygulamaların gerçekleştirilmesi, Mikrodenetleyicilere ilişkin sayısal giriş ve çıkışların kullanılması, Analog ve sayısal sinyal dönüşüm süreçleri ile mikrodenetleyiciler üzerinden çeşitli uygulamalar, Mikrodenetleyiciler ile sıklıkla kullanılan sensörler ve bu sensörlere ait uygulamalar, Mikrodenetleyiciler ile ortam sıcaklık ve nem ölçümü, Mikrodenetleyiciler ile hareket tespiti yapılması, Mikrodenetleyiciler ile motor kontrolü, Mikrokontrolörler ile kablosuz veri aktarım uygulamaları ve nesnelerin interneti kavramı, Mikrodenetleyiciler ve LCD ile verilerin gerçek zamanlı görselleştirilmesi.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 229 Elektrikli Araçlarda Elektrik Motor ve Sürücüleri  3.Yarıyıl Seçmeli  3  0  3  4
 Bu derste, DA, AA, gölge kutuplu ve üniversal, relüktans ve servo motorların devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; elektrik makinalarının temelleri, elektrik motorlarının parçaları ve çalışma prensipleri, doğru akım motorlarının yapıları, çalıştırılmaları ve karakteristikleri, doğru akım motorlarında hız ayarı ve hız kontrol sürücüleri, asenkron motorlarının yapıları, çalıştırılmaları ve karakteristikleri, asenkron motora yol verme yöntemleri, AA motor sürücüleri ve çalışma prensipleri, adım motorları ve sürücüleri, fırçasız da motorları ve sürücüleri, relüktans motorları ve sürücüleri, gölge kutuplu ve üniversal motorlar, servo motorlar ve servo sürücüler, sürücü kontrol teknikleri, skaler ve vektörel kontrol
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 231 Araç Haberleşme Teknolojileri 3.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  4
 Günümüz taşıtlarında yaygın olarak kullanılan Can, FlexRay haberleşmesi başta olmak üzere, seri haberleşme yapısı, I2C ve SPI haberleşmesi ders kapsamında ele alınacaktır. Haberleşme protokolleri mikrodenetleyici tabanlı örneklendirilerek öğrencilerin haberleşme iletişim yapısını tam olarak algılaması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; taşıtların haberleşme ağı gereksinimleri, Taşıtların haberleşme ağı yapısı, Seri haberleşme, SPI Haberleşme, I2C Haberleşme, CAN Haberleşme, FlexRay haberleşme protokolleri
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 219 Otonom ve İleri Sürüş Destek Sistemleri  3.Yarıyıl Seçmeli  3  0  3  3
 Günümüzde, araçlarda ve transport sistemlerinde güvenlik ile ilgili artan talepler doğrultusunda yeni yaklaşımlar ortaya konmaktadır. Bu çalışmaların içinde otonom araçlar ve uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Her geçen gün daha fazla önem kazanan ve yaygınlaşan otonom araç uygulamaları geleceğin araçları olarak tanımlanmaktadır. Bu dersin amacı,  otonom araçlar ve yapay zeka uygulamaları ile ilgili günümüzde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek, simülatör üzerinde öğrencilerin sensor tabanlı uygulamalar geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 221 Sayısal Tasarım 3.Yarıyıl Seçmeli  3  0  3  3
 Bu dersin amacı, mantık devre ve sistemleri kullanarak öğrencilerin dijital elektroniğin prensiplerini kavramasını sağlamak, bir entegrenin iç yapısında kullanılan mantık devrelerini ve kapıları tanımaktır. Bu dersin içeriği; Sayı sistemleri, sayı sistemleri arası dönüşümler, binary sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri, mantıksal kapı devreleri (ve (and) kapısı, veya (or) kapısı, değil (not) kapısı, ve değil (nand) kapısı, veya değil (nor) kapısı, özel veya (exor) kapısı, özel veya değil (exnor) kapısı), Boolean matematiği, Karnaugh haritası (bileşimsel devreler), toplayıcı ve karşılaştırıcı, kodlayıcılar (encoders) ve kod çözücüler (decoders), veri seçiciler (multiplexer) ve dağıtıcılar (demultiplexer), Flip Flopların temel yapısı, çeşitleri ve uygulamaları.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 223 Emisyon Kontrol Teknikleri 3.Yarıyıl Seçmeli  3  0  3  3
 Bu dersin amacı öğrencilere taşıt kaynaklı kirleticilerin neler olduğunu bilme, bu kirleticilerin taşıttaki kaynaklarını ve bunların azaltılmasını sağlayacak taşıt teknolojilerini kavrama, emisyonların insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin farkında olma becerisi kazandırmak, öğrencilerde var olan çevre duyarlılığını geliştirmektir. Bu dersin içeriği; Dersin Tanıtımı, Temel kavramlar, Motorlu taşıtlar ve çevre koruma ilişkisi, İçten yanmalı motorların özellikleri, Motorlu araçların periyodik kontrol gerekliliği, Egzoz emisyonları, Emisyon ölçümü, Buji ateşlemeli motorlarda farklı çalışma şartlarının emisyonlara etkileri, Dizel motorlu taşıtlarda farklı çalışma şartlarının emisyonlara etkileri EU yasası (Binek ve hafif ticari araçlar için), Motorlu taşıtlarda emisyonları azaltıcı sistemler, Katalitik konvertörler ve partikül filtreleri, Karter havalandırma sistemi, EGR Sistemi ve emisyonlara etkileri, Karbon kanister, Egzoz gazı ölçme sistemleri.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 HET 225 Motor Test Tekniği 3.Yarıyıl Seçmeli  3  0  3  3
 Dersin amacı, öğrencilerin günümüz taşıtlarında kullanılmakta olan içten yanmalı motorların çalışma prensiplerini, sistemlerini, sistemleri oluşturan elemanları kavramalarını sağlamak, test ve ayarlama karakteristiklerinin önemini vurgulamak ve analiz yapmalarını sağlamaktır. Dersin içeriği; Dersin Tanıtımı, Temel kavramlar, Motorlu taşıtlar ve çevre koruma ilişkisi İçten yanmalı motorların özellikleri, Motorlu araçların periyodik kontrol gerekliliği, Motor Sistemlerinin Fiziki Kontrolleri, Soğutma ve Yağlama Sistemleri, Ateşleme Sistemi ve Kontrolleri, Yakıt Enjeksiyon Sistemi, ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi), Kompresyon Testi, Silindir Kaçak Test Cihazı, Egzoz Emisyonları ve Kontrolleri, Katalitik Konvertörler, Supap Mekanizmaları, Değişken Supap Zamanlaması, Diagnostik Test Cihazı ile Yapılan Kontroller, Selenoid Valfın Kontrolleri, Sensörün Kontrolleri, Yağlama Hattında Yapılan Kontroller ve Arıza Kodları, ECU Hafızasındaki Arızaları Silinmesi, Parçaları ECU’ya Tanıtmak, Araç Gösterge Sistemleri ve Kontrolleri, Motor Testleri (Güç, Moment, Yakıt Tüketimi, Hava Tüketimi, Özgül Yakıt Tüketimi, Volümetrik Verim, Termik Verim), Taşıt testleri.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ISE 202  İş Yeri Deneyimi  4.Yarıyıl Zorunlu  0  25  13  26
 Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili uygun görülen işletmelerde 5 gün boyunca uygulamasıdır. Bu derste her öğrenci, iş başı eğitim yaptığı firmada karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 GRS 202  Sektörel Proje 4.Yarıyıl Zorunlu  0  2  2  4
 Ders kapsamında alanındaki operasyonları gözlemleyen veya deneyimleyen öğrencilerin, kendi gözlem ve deneyimlerine dayalı olarak bir problemi teşhis etmeleri ve çözümüne yönelik proje fikri oluşturmaları ya da alanındaki etkililiği ve verimliliği artıracak yeni bir uygulama, süreç veya faaliyetin ortaya konularak projeye dönüştürmeleri beklenmektedir.Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız. 
Chat on WhatsApp