Elektronik Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi; bilgisayar destekli devre tasarım ve üretiminden, radyo tv teknolojilerine, sivil/askeri haberleşme sistemlerinden uydu haberleşme sistemlerine kadar oldukça geniş bir çalışma sahasına sahiptir.

Elektronik Teknolojisi günlük hayatta ve sanayi üretiminde ihtiyaç duyulan birçok elektronik donanım, yazılım, cihaz, sistem ve kontrol devrelerinin tasarımı, üretimi ve bakım idamesi ile ilgilenen bir alandır.

Günümüzde sanayicilerimiz ingilizce bilen Elektronik Teknolojisi Teknikerlerine şiddetle ihtiyaç duymaktadır. İngilizce bilen Elektronik Teknolojisi Teknikerlerine yurt içi ve yurt dışında hem maddi açıdan hem de kariyerlerinde kendilerini geliştirme ve yükselme açısından birçok olanaklar sağlanmaktadır. Bu kapsamda OTÜ MYO Elektronik Teknolojisi Programı öğrencilerine isteklerine bağlı olarak İngilizce hazırlık imkânı sunmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçedir.

Misyon ve Vizyon

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİSYONU

Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) köklü geçmişinden gelen deneyimi ve üniversite işbirliğiyle sanayiden, ticarete ve günlük hayattaki uygulamaları da içine alacak şekilde çok geniş bir yelpazeyi kapsayan elektronik, elektrik, kontrol ve otomasyon sektörünün ihtiyacını karşılayabilen deneyimli teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bu program sayesinde teknolojiye hakim ve yenilikleri takip etme özelliğine sahip teknik elemanların sektöre kazandırılması sağlanacaktır.

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ VİZYONU

Üçüncü nesil yenilikçi bir üniversite olarak; elektronik teknolojisi alanında teknolojik gelişmelere açık, girişimci, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyebilen, analitik düşünebilen, sanayinin içinde yetişmiş deneyimli teknik elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Farklılıklarımız

Girişimcilik

Girişimcilik karnesi ile OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti donanım bilgi ve becerisini kazandırmak hedeflenmiştir. Girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Girişimcilik karnesine ek olarak öğrencilerin ilk sınıftan itibaren gerek üniversite bünyesinde gerek firmalar bünyesindeki üretime yönelik projelerde yetenekleri dahilinde istihdam edilmesi ön görülmektedir.

Yenilikçilik

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak yenilikçi programlar bulunmaktadır. Öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

İşyeri deneyimi

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin üretim alanında dikkate değer katkılar sağlamış bir ticaret merkezi olan OSTİM yapısı bünyesinde kurulmuştur. Üretim alanında ki bu tecrübenin eğitim öğretim sürecinin başladığı ilk günden itibaren öğrencilere aktarılması öngörülmüştür. Bu yüzden uygulamalı eğitim olarak adlandırılan ve ikinci dönemden son döneme kadar yayılan bir yapıda yenilikçi ve etkin bir öğretim modeli kullanarak öğrencilerin aktif öğrenme süreçleri hızlandırılmıştır.

İkinci dönem ve sonrasında haftanın bir tam günü anlaşmalı firmalar ile gerçekleştirilecek bu eğitim modeli son dönemde bir tam dönem olacak şekilde uygulanacaktır. Bu sayede öğrenciler, mezun olmadan önce öğrendiği teorik bilgiler ve işyeri uygulamaları ile kazandığı pratik bilgileri etkin bir biçimde eşleştirebileceklerdir ve alanında yetkin bir teknik personel olmaları sağlanacaktır. Ayrıca birinci sınıftan itibaren öğrencilerin işletme ortamında yapacağı çalışmalar ve gözlemler ile ilk günden itibaren alanında sahip olacağı problem çözme yeteneğinin artırılması ön görülmüştür.

Çözüm odaklılık

Üretim sanayisinin sorunlarını yerinde gözlemleme ve çözümün bir parçası olmasını sağlayan işyeri deneyimi sayesinde çözüm odaklı bir yaklaşım ile eğitim gerçekleştirilecektir. Bu bilgiler ışığında üretim süreçlerinde ki problemlerin çözüme kavuşturulmasını veya iyileştirilmesini hedefleyen bir teknik eleman özelliği kazanacaklardır. Bu yaklaşım sadece işyeri eğitiminde değil akademik eğitim sürecinde de ön plana çıkarılacaktır. Bu sayede etkin ve sonuç odaklı bir eğitim altyapısına sahip olunacaktır.

 

ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA KATKI HEDEFLERİ

Bu program kapsamında ülkenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu alanındaki güncel üretim teknolojilerine hakim teknik elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu sayede ülkedeki katma değeri yüksek üretim süreçlerine katkı sağlanabilecektir. Ayrıca sahip olacakları bilgi ve beceriler özgün proje, fikir ve ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunabileceklerdir. Eğitim süreçlerinde kazanacakları girişimcilik projesi gibi dersler vasıtasıyla varolan üretim süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayacaklardır.

Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerine, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak, alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasını sağlamak, toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek, sosyal sorumluluk projeleri, kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumun sosyal yaşamına katkıda bulunmak, uluslararası düzeydeki kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, dünyadaki sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek başlıca katkı hedeflerimizdir.

EĞİTİM FELSEFESİ VE YÖNTEMLERİ

Yerinde öğrenme

Simulasyon tabanlı öğrenme

Deneysel çalışmalar ile öğrenme

Sektörde bulunan firmalara ait tecrübe paylaşımını hedefleyen seminerler

Literatür araştırma çıktıları

Üretim süreçlerine dahil olma ve gerçek çıktı üreten projelere katılma

Yenilikçi teknolojilere ait firmalarda staj imkanı

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

 

ÖĞRETİM ÜYESİ YAPISI

Bölümde iki adet Dr. Öğretim üyesi bulunmaktadır.

Dr. Mehmet Cem Çatalbaş

Mehmet Cem Çatalbaş, lisans derecesini 2009 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Yüksek lisans derecesini 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. 2016 yılında Ljubljana Üniversitesinde, Yapay Algı, Sistem ve Sibernetik Laboratuvarında araştırmacı akademisyen olarak görev aldı. 2017 yılında ise Paris West University Nanterre La Défense’de araştırmacı akademisyen olarak görev aldı. Doktora derecesini ise 2018 yılında Fırat Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2019 yılında OSTİM Teknik Üniversitesi’ne Doktor Öğretim Üyesi olarak katıldı. Dr. Çatalbaş’ın ilgi alanı, görüntü işleme, ses işleme, metasezgisel ve konveks optimizasyon, istatistiksel sinyal işleme, kontrol teorisi ve makine öğrenmesi şeklindedir. Bu alanlara ilişkin araştırmaları, önemli uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır ve alanında önem arz eden çeşitli uluslararası konferanslarda sunulmuştur. Katma değeri yüksek biyomedikal cihazların millileştirilmesini ve yerlileştirilmesini hedefleyen T.C. Sanayi Bakanlığı destekli çeşitli projelerde görev almıştır.

Dr. Belgin KOÇAK

Dr. Belgin KOÇAK, Lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde (2007), Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında (2016) tamamlamıştır. Ayrıca 2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fizik Öğretmenliği alanında tezsiz yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren, OSTİM Teknik Üniversitesi Elektronik Teknolojisi programında Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Çok sayıda SCI ve SCI-expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışması ve uluslararası/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları; yoğunluk fonksiyonel teorisi, yarı iletkenler, nanoteknoloji ve malzeme bilimidir.

 

İstihdam Alanları

 

 • Endüstriyel elektronik cihaz üretimi yapan fabrikalar

 • Elektronik kart üretim ve tasarımı yapan işletmeler

 • Elektronik ev aletleri teknik servisleri

 • Endüstriyel bakım onarım yapan iş yerleri

 • Görüntü ve ses sistemleri tasarım, üretim, bakım ve onarımı yapan işletmeler

 • TV ve radyo sistemleri tasarım, üretim, bakım ve onarımı yapan işletmeler

 • Güvenlik sistemleri tasarım, üretim, bakım ve onarımı yapan işletmeler

 • Haberleşme sistemleri tasarım, üretim, bakım ve onarımı yapan işletmeler

 • Elektrik motorlu makinelerin ve elektronik devrelerinin üretimini yapan fabrikalar

 • Otomotiv endüstrisi elektronik kart tasarım ve üretimi yapan işletmeler

 • Araç bakım elektronik parça servis destekleri sağlayan iş yerleri

 • Havacılık, uydu ve denizcilik haberleşme sistemleri üretim ve bakımı yapan araştırma ve geliştirme kurumları (TÜBİTAK, TAI, ASELSAN vb.)

 • Bilgisayar destekli analiz yapan şirketler

 • Otomatik kontrol ve otonom sistemlerin üretimini yapan teknoloji şirketlerinde


Akademik Kadro

 

Mehmet Cem Çatalbaş  

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Cem ÇATALBAŞ

Mehmet Cem Çatalbaş, lisans derecesini 2009 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Yüksek lisans derecesini 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. 2016 yılında Ljubljana Üniversitesinde, Yapay Algı, Sistem ve Sibernetik Laboratuvarında araştırmacı akademisyen olarak görev aldı. 2017 yılında ise Paris West University Nanterre La Défense’de araştırmacı akademisyen olarak görev aldı. Doktora derecesini ise 2018 yılında Fırat Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2019 yılında OSTİM Teknik Üniversitesi’ne Doktor Öğretim Üyesi olarak katıldı.

     
Belgin Koçak  

Dr.Öğr.Üyesi Belgin KOÇAK

Dr. Belgin KOÇAK, Lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde (2007), Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında (2016) tamamlamıştır. SCI ve SCI-expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 12 tane bilimsel çalışması bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları; yoğunluk fonksiyonel teorisi, yarı iletkenler ve malzeme bilimidir.

     
   

 

 

Dersler

SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
1. SINIF ELT 101 Doğru Akım Devre Analizi 3 0 0 3 4
1. SINIF ELT 103 Elektronik I 3 0 1 4 5
1. SINIF ELT 105 Algoritma ve Programlama 3 0 0 3 5
1. SINIF FIZ 101 Mesleki Fizik 2 0 0 2 2
1. SINIF ISG 101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 0 2 2
1. SINIF MAT 101 Mesleki Matematik 2 0 0 2 2
1. SINIF MES 121 Girişimcilik Projesi I 1 0 2 2 3
1. SINIF TUR 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2
1. SINIF UHG 151 Üniversite Hayatına Giriş 2 0 0 2 2
1. SINIF YAD 101 Mesleki İngilizce I 1 0 2 2 3
      21 0 5 24 30
               
SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
1. SINIF ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2
1. SINIF BGT 102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 0 2 2 3
1. SINIF ELT 102 Alternatif Akım Devre Analizi 2 0 1 3 3
1. SINIF ELT 104 Elektronik II 2 0 1 3 3
1. SINIF ELT 106 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı 1 0 0 1 1
1. SINIF ELT 108 Mikrodenetleyiciler 2 0 1 3 3
1. SINIF ISD 122 İşyeri Deneyimi 0 0 7 3 7
1. SINIF MES 122 Girişimcilik Projesi ll 0 0 2 1 2
1. SINIF TUR 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2
1. SINIF UHG 152 Geleceğin İnşası 1 0 0 1 1
1. SINIF YAD 102 Mesleki İngilizce II 1 0 2 2 3
      14 0 16 23 30
               
SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
2. SINIF ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
2. SINIF ELT 201 Endüstriyel Otomasyon 2 0 1 3 3
2. SINIF ELT 203 Elektrik Motorları ve Sürücüleri  2 0 1 3 3
2. SINIF ELT 205 Güç Elektroniği  3 0 0 3 3
2. SINIF ELT 207 Sayısal Tasarım  2 0 1 3 3
2. SINIF ISU 221 İşyeri Uygulaması 0 0 7 3 7
2. SINIF YAD 201 Mesleki İngilizce III 1 0 2 2 3
2. SINIF ELT SEÇ 1 Seçmeli Ders I 2 0 1 3 3
2. SINIF ELT SEÇ 2 Seçmeli Ders II 2 0 1 3 3
      16 0 14 25 30
               
SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
2. SINIF ISE 200 İşyeri Eğitimi 0 0 40 20 30
      0 0 40 20 30
               
SEÇMELİ DERS LİSTESİ
SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
2. SINIF ELT 209 Elektronik Algılayıcılar 2 0 1 3 3
2. SINIF ELT 211 Arıza Analizi 2 0 1 3 3
2. SINIF ELT 213 Optik Elektronik 2 0 1 3 3

 

Ders İçerikleri

UHG 151 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ

Öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlaması için, akademik çalışmalar dışında sunulacak olan çeşitli etkinlik ve faaliyetlerden oluşan, üniversitedeki yeni ortama “keyifli” bir şekilde adapte olmayı amaçlayan bir programdır. Bu etkinlik ve faaliyetler, siz öğrencilerimizi etkin bir birey olarak, hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olabilecek, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak programlar ile destekler. Sosyo kültürel etkinliklerin yoğunlukta olduğu program sizlere haftalık “teneffüs” arası vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma gibi konularda bir farkındalık yaratmayı, mesleki eğitiminizin yanı sıra sizlerin vizyonunu geliştirerek sizi topluma ve dünyaya “faydalı” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

UHG 151 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ

OGE 151

I.

2

2

0

2

2

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Önlisans Eğitiminin Amaçları

2

Bölüm Tanıtımları

3

Kütüphane ve Veri Ulaşım Semineri

4

Seminer (Merhamet ve Tevazu)

5

Sinema Gösterimi (Olağanüstü Gerçek Hayat Yolculuğu)

6

Türk Sanat Musikisi Konseri

7

Seminer (Lisan, Edebiyat ve Şiir Üzerine)

8

Ara Sınav

9

Tiyatro Gösterimi

10

Sinema Gösterimi (Tarih, Biyoloji, Ekoloji ve Dilbilimi üzerine)

11

Sinema Gösterimi (Tarih, Biyoloji, Ekoloji ve Dilbilimi üzerine)

12

Seminer (“İrade Yönetimi” Üzerine)

13

Seminer (Hızlı Okuma & Aktif Öğrenme)

14

Seminer (Dil, Edep ve Adap Konulu)

15

Tiyatro Gösterimi

16

Genel (Final) Sınav

 

UHG 152 GELECEĞİ İNŞA ETME

Üniversite Hayatına Giriş Dersi’nin devamı olan bu ders kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini artırmaya çalışarak, yüksek nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca derste çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, öğrencilere rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu ders temel bilimlerin ülkemizde gelişmesine katkı sağlayıp, öğrencilere uygulamalı araştırmalar yapma fırsatı vererek mevcut bilgi ve fikirleri yenileyip, zenginleştirmeyi ve meslek dallarının ihtiyacı olan elemanları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

UHG 152 GELECEĞİ İNŞA ETME

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

GELECEĞİ

İNŞA ETME

OGE 152

II.

1

1

0

1

1

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Kişilik Envanteri ve Kariyer Planlama

2

Uygulamalı İşe Alım ve Mülakat Teknikleri

3

İmaj ve İletişim

4

Aktif Öğrenme ve Aktif Öğrenme Teknikleri

5

Yaratıcı Yenilikçi Düşünme Teknikleri

6

Temel Girişimcilik/Sosyal Sorumluluk

7

Temel İşletme Yönetimi

8

Ara Sınav

9

Sanayi ve Teknoloji Tarihi/Ulusların Yükselişi/Türk Sanayi Tarihi

10

Türkiye ve Dünya Ekonomisi

11

Ar-Ge ve Yenilikçilik

12

Yapay Zekâ ve İnsanlığın Geleceği

13

Dijital Dünya ve Değişen Yönetim Anlayışı

14

Çevresel Sürdürebilirlik

15

Türk Bilim İnsanları

16

Genel (Final) Sınav

 

MES 121 GİRİŞİMCİLİK PROJESİ-I

Öğrencilerimiz girişimci ve proje yapıcı olabilmeleri için, işletmenin kuruluşu ve yönetimi, işletme muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, ArGe ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgileri alırlar. Hava-deniz-raylı sistemler üzerine araç projesi, otonom araçlar, otomasyon –robotik sistemler, CNC-3B Yazıcılar üzerine projelerden birini seçerler, diğer programlardan benzer proje seçen öğrencilerle işbirliği yaparak bir takım oluşturup birlikte iş yapma deneyimine başlamış olurlar.

MES 121 GİRİŞİMCİLİK PROJESİ-I

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

GİRİŞİMCİLİK

PROJESİ-I

MES 121

I.

3

1

2

2

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Girişimcilik ve Girişimci Karnesi

2

Proje ve Proje Destekleyiciler

3

İşletme Yönetimi

4

İşletme Muhasebesi

5

Kobiler

6

Şirket Kurma

7

Tasarım Merkezleri

8

Ara Sınav

9

Ar-Ge Merkezleri

10

Teşvikler ve Sermaye Desteği

11

Proje Tipleri – Hava Araçları

12

Proje Tipleri – Otonom Araçlar

13

Proje Tipleri – CNC Sistemleri-3B Yazıcılar

14

Proje Tipleri – Robotik Otomasyon

15

Bölümler Arası İşbirliği – Ortak Proje Girişimi

16

Genel (Final) Sınav

 

MES 122 GİRİŞİMCİLİK PROJESİ-II

Öğrencilerimizin girişimci ve maker olabilmesi için, iş planı hazırlama ve zamanlama, iş planı analiz ve iş modelleme, maliyet hazırlama, teknik şartname ve özellikler belirleme, değerlendirme, faturalandırma, inovasyondan hayata geçirme, ticarileştirme, şirketleşme yönünden topluma ve dünyaya “Girişimci” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

MES 122 GİRİŞİMCİLİK PROJESİ-II

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

GİRİŞİMCİLİK

PROJESİ-II

MES 122

II.

2

0

2

1

2

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Proje Ön Tasarım ve Süreç Tablosu

2

Proje Hazır Elemanları

3

Proje Üretim Elemanları

4

Proje Maliyeti

5

Proje İşyeri Desteği

6

Proje Genel Destekleri

7

Proje Modelleme – Analizi

8

Ara Sınav

9

Fatura Hazırlama – Enflasyonla Mücadele

10

İhale İlanı ve Şartname Hazırlama

11

İnovasyondan Ticarileştirmeye

12

Tasarım Tescil ve Patent

13

Proje Hayata Geçirme Analizi – Şirketleşme

14

Proje Sunumları

15

Proje Değerlendirme – Ödül

16

Genel (Final) Sınav

 

BİL 102 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı. Programlamaya giriş.

BİL 102 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİL 102

II.

3

1

2

2

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Bilişim teknolojileri ve Internet

2

Sistem Birimi - Sistem Yazılımları

3

Uygulama Yazılımları

4

Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle)

5

Word ile bir doküman hazırlamak

6

Bir dokümanı düzenlemek ve karakterleri biçimlemek

7

Sihirbazlar ve şablonlar

8

Ara Sınav

9

Programlama temelleri ve giriş

10

Microsoft Excel’e giriş – bir hesap tablosu yaramak

11

Hesap tablosunun biçimleme ve görünümünü düzenleme

12

Formüller ve fonksiyonlar, istatistiksel analizler

13

Grafikler ve çizelgeler

14

Power Point’e giriş ve bir sunum hazırlamak

15

Bir dia gösterisi hazırlamak

16

Genel (Final) Sınav

 

TÜR 101 TÜRK DİLİ-I

Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Ses Bilgisi, Günümüz Türkçesi, Yazma Eylemi ve Kompozisyon Bilgileri, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili

TÜR 101 TÜRK DİLİ-I

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

TÜRK DİLİ-I

TÜR 101

I.

2

2

0

2

2

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Dilin Tanımı ve Toplumsal Hayattaki Önemi

2

Dil – Düşünce İlişkisi

3

Dil – Kültür / Toplum İlişkisi

4

Dillerin Kökeni – Dünya Dilleri

5

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi

6

Türk Dilinin Tarihi

7

Türkçenin Yapısal Özellikleri

8

Ara Sınav

9

Türkçenin Fonetiği

10

Günümüz Türkçesinin Durumu

11

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Dilbilgisi Yönünden)

12

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Dilbilgisi Yönünden)

13

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Anlam Yönünden)

14

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Anlam Yönünden)

15

Bilim Dili Olarak Türkçe

16

Genel (Final) Sınav

 

TÜR 102 TÜRK DİLİ-II

Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Rapor-Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim

TÜR 102 TÜRK DİLİ-II

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

TÜRK DİLİ-II

TÜR 102

II.

3

2

0

2

2

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Yazılı Anlatımla İlgili Genel Bilgiler

2

Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan

3

Yazılı Anlatım Uygulaması

4

Bilimsel Araştırma Yazıları (Makale – Rapor – Eleştiri vs.)

5

Resmî Yazılar (Dilekçe – Özgeçmiş vs.)

6

Edebî Türler

7

Yazılı Anlatımla İlgili Genel Bilgiler

8

Ara Sınav

9

Deneme, Köşe Yazısı

10

Gezi Yazsı

11

Biyografi

12

Hikâye

13

Roman

14

Sözlü Anlatım

15

Sözlü Edebiyat

16

Genel (Final) Sınav

 

TAR 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

İnkılap/devrim kavramı, Türk inkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sebepleri,

Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları, fikir akımları, I dünya savaşı, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi ve kongreler, Türkiye büyük millet Meclisi’nin açılışı, kurtuluş savaşı, dış politika, Mudanya ateşkesi, Lozan konferansı.

TAR 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

TAR 102

II.

2

2

0

2

2

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Giriş ve dersin tanıtımı, toplumları siyasal, sosyo-ekonomik, kültürel açılardan etkileyerek farklılaştıran inkılap-devrim, ihtilal, isyan gibi kavram ve süreçlerin tanıtılıp, incelenmesi.

2

Batı modernleşmesi çizgisinde 18-19. yüzyıllarda dünyanın önemli siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerinin genel hatlarıyla değerlendirilmesi: Coğrafi Keşifler sonrasında Avrupa, burjuvanın gelişimi ve kapitalizm, Fransız Devrimi, Viyana Kongresi ve Avrupa’da siyasi ittifak dengesinin oluşturulması.

3

Genel hatlarıyla 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti sistemi ve toplum modelinin incelenerek, mevcut dünya düzeni içerisinde Osmanlı devletinin siyasi, ekonomik ve toplumsal durumunun irdelenmesi.

4

Türk İnkılabına uzanan süreç ve etkenler I: Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları çerçevesinde denge politikaları ve fikir akımları.

5

Türk İnkılabına uzanan süreç ve etkenler II: Geleneksel Osmanlı yapısının modernleşme sorunsalı içinde reform hareketleri, Jön Türker’in mücadelesi, Birinci ve İkinci Meşrutiyet.

6

Türk İnkılabına uzanan süreç ve etkenler III: 20. yüzyılın hemen başlarında emperyalizmin paylaşım mücadelesi, Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nı ortaya çıkartan şartlar.

7

İmparatorluklar çağının sona ermesi: Birinci Dünya Savaşı, savaş yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ve Ermeni Meselesi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imparatorluklar düzeninin yerine yeni bir dünya düzeni kuruluşu ve ulus-devletlere yöneliş

8

Ara Sınav

9

Mondros Ateşkesi sonrası: Osmanlı Devleti ve Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da işgallere karşı direniş hareketleri ve Kuvayı Milliye, yerel kongre iktidarları

10

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongrelere dayalı örgütlenme çalışmaları – I

11

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongrelere dayalı örgütlenme çalışmaları – II

12

TBMM’nin kuruluşuna giden Anadolu’daki örgütlenme faaliyetleri

13

1921 Anayasası, İstanbul-Ankara arasındaki iktidar mücadelesi ve Sevr Antlaşması

14

Kurtuluş Savaşı

15

Mudanya Ateşkesi

16

Genel (Final) Sınav

 

TAR 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

TAR 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

TAR 201

III.

2

2

0

2

2

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı – I

Ankara’nın başkent yapılması Cumhuriyetin ilanı Halifeliğin kaldırılması

2

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı – II (1924-1930)

3

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı – III (1931-1938)

4

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası – I (1923-1930)

5

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası – II (1931-1938)

6

Atatürk Döneminde anayasal gelişmeler ve hukuk alanında gerçekleştirilen atılımlar

7

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı, Ankara’nın başkent yapılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması

8

Ara Sınav

9

Atatürk Döneminde eğitim ve kültür alanında yaşanan gelişmeler

10

Atatürk Döneminde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler

11

Atatürk İlkeleri – I

12

Atatürk İlkeleri – II

13

Atatürk İlkeleri – III

14

Atatürk İlkeleri – IV

15

Atatürk İlkeleri – V

16

Genel (Final) Sınav

 

YAD 101 MESLEKİ İNGİLİZCE-I

Dersin içeriği; İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını (articles, tenses, imperatives, pronouns and conjunctions gibi), yaygın kullanılan kelimeleri (daily routines, animals, common verbs and transport gibi) öğretmek ve A1 seviyesine uygun okuma ve dinleme parçalarını (introducing a friend and describing people gibi) anlayabilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

YAD 101 MESLEKİ İNGİLİZCE-I

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

MESLEKİ İNGİLİZCE-I

YAD 101

I.

3

1

2

2

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Dilbilgisi: Subject Pronouns Verb “To Be” Kelime: The Alphabet, Greetings, Countries and Nationalities Okuma & Dinleme: Introducing a Friend

2

Dilbilgisi: Indefinite Articles (A/ An) Singular and Plural Nouns Demonstrative Adjectives Kelime: Days, Months, Seasons Okuma & Dinleme: Describing People

3

Dilbilgisi: Have got/ Has got Possessive Adjectives Kelime: Family Members, Occupations/ Jobs Okuma & Dinleme: Getting an ID Card

4

Dilbilgisi: There is/ There are Some/ Any/ No Kelime: Common Objects Okuma & Dinleme: Inviting Someone to the Cinema

5

Dilbilgisi: Telling the Time Kelime: Cardinal Numbers, Ordinal Numbers, Dates Okuma & Dinleme: Understanding Numbers

6

Dilbilgisi: Simple Present Tense Kelime: Daily Routines Okuma & Dinleme: Interview with a Swimmer

7

Dilbilgisi: Present Continuous Tense Present Continuous Tense Compared with the Simple Present Tense Kelime: State Verbs Okuma & Dinleme: Band Auditions

8

Ara Sınav

9

Dilbilgisi: Imperatives Making Suggestions Kelime: Weather Conditions Animals Okuma & Dinleme: A Good Night’s Sleep

10

Dilbilgisi: Object Pronouns Possessive Pronouns One/ Ones Kelime: Asking for and Giving Directions Asking about Price Okuma & Dinleme: Giving Directions

11

Dilbilgisi: Simple Past Tense Kelime: Expressions with go, get, have Okuma & Dinleme: Christopher Columbus

12

Dilbilgisi: Past Continuous Tense Kelime: Common Verbs Okuma: The Rabbit and The Turtle

13

Dilbilgisi: Conjunctions: Because, So, But, And, Also, Or Kelime: Hobbies, Sports, Interests Okuma & Dinleme: Free Time

14

Dilbilgisi: Prepositions of Time and Place Kelime: Common Places Okuma & Dinleme: Trains and Travel

15

Dilbilgisi: Articles (a/ an/ the/ Ø) Kelime: Transport Okuma & Dinleme: Tour of London

16

Genel (Final) Sınav

 

YAD 102 MESLEKİ İNGİLİZCE-II

Bilim, teknoloji, mühendislik, mühendis temel kavramları ve tanımları. Mühendislik tarihi. Mühendislik çalışma metodolojisi. Bilimsel çalışma kavramı ve basamakları. Mühendislik tasarım süreci kavramı ve basamakları. Mühendislikte problem çözme teknikleri. Mühendislik Bilimleri, Makine ve imalat Mühendisliği, Endüstri mühensiliği, sistem mühendisliği, yöneylem araştırması, bilgisayar mühendisliği, yazılım ve harita mühendisliği, metalurji ve kaynak mühendisliği, Malzeme, demir ve çelik dökümü, seramik mühendilsiği, Orman Mühendisliği mekatronik ve Otomasyon mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendilsiği, otomotiv mühendisliği alanlarında temel teknik ingilizce terimler ve kavramlar.

YAD 102 MESLEKİ İNGİLİZCE-II

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

MESLEKİ İNGİLİZCE-II

YAD 102

II.

3

1

2

2

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Bilim, teknoloji, mühendislik, mühendis temel kavramları ve tanımları.

2

Mühendislik Tarihi. Mühendislik Çalışma Metodolojisi.

3

Bilimsel Çalışma Kavramı ve Basamakları. Mühendislik Tasarım Süreci Kavramı ve Basamakları.

4

Makine ve İmalat Mühendisliği

5

Endüstri Mühensiliği, Sistem Mühendisliği,

6

Yöneylem Araştırması, Bilgisayar Mühendisliği,

7

Yazılım ve Harita mühendisliği,

8

Ara Sınav

9

Metalurji ve Kaynak Mühendisliği,

10

Malzeme, Demir ve Çelik Dökümü

11

Seramik mühendisiği, Orman Mühendisliği

12

Mekatronik ve Otomasyon mühendisliği,

13

Elektronik ve Haberleşme mühendisiği,

14

Otomotiv Mühendisliği

15

Polimer Mühendisliği

16

Genel (Final) Sınav

 

YAD 201 MESLEKİ İNGİLİZCE-III

Mühendlilik çalışma alanları: Uçak ve uzay mühendisliği, Biyoloji mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Hidro Mühendislik, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, donanım ve şebeke mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği, Savunma Sanayi, Nükleer Mühendisliği, Taşıma ve Okyanus Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Baskı ve Tersine Mühendisliği, Maden ve Jeoloji Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Tarım Mühendisliği, Bilişim ve Sınır-Güvenlik Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Gemi inşa mühendisliği, Robot ve internet mühendisliği alanlarında temel teknik ingilizce terimler ve kavramlar.

YAD 201 MESLEKİ İNGİLİZCE-III

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

MESLEKİ İNGİLİZCE-III

YAD 201

III.

3

1

2

2

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Uçak ve uzay mühendisliği

2

Biyoloji mühendisliği ve Tıp Mühendisliği

3

Hidro Mühendislik, İnşaat Mühendisliği,

4

Elektrik Mühendisliği, donanım ve şebeke mühendisliği,

5

İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği,

6

Savunma Sanayi, Nükleer Mühendisliği,

7

Uçak ve uzay mühendisliği

8

Ara Sınav

9

Taşıma ve Okyanus Mühendisliği

10

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği,

11

Baskı ve Tersine Mühendisliği,

12

Maden ve Jeoloji Mühendisliği,

13

Tekstil Mühendisliği, Tarım Mühendisliği,

14

Bilişim ve Sınır-Güvenlik Mühendisliği

15

Deniz Bilimleri ve Gemi inşa mühendisliği

16

Genel (Final) Sınav

 

ISG 101 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar, Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği.

ISG 101 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞÇİ SAĞLIĞI VE

İŞ GÜVENLİĞİ

ISG 101

I.

2

2

0

2

2

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

2

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı

4

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

5

İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

6

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler

7

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler

8

Ara Sınav

9

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri-I

10

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri-II

11

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri-III

12

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler

13

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar

14

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği-I

15

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği-II

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 101 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

Temel Kavramlar (akım, gerilim, direnç, bobin, kondansatör ve yarı iletken elemanlar), elektronik ölçü aletleri ve cihazlarının tanıtılması, elektriksel semboller ve birimler, Ohm Kanunu, Kirşof’un akım ve gerilim kanunları, seri-paralel devre çözümleri, devre analiz yöntemleri (düğüm gerilim, kaynak dönüşümleri, çevre akım, süperpozisyon yöntemleri, Thevenin ve Norton teoremleri, maksimum güç transferi yöntemi), doğru akımda kondansatörlü ve bobinli devreler.

ELT 101 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

ELT 101

1

3

3

0

3

4

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Temel Kavramlar, Elektronik Ölçü Aletleri ve Cihazları, Elektriksel Semboller ve Birimler

2

Akım, Gerilim ve Direnç

3

Ohm Kanunu, Güç ve Enerji

4

Seri Devreler ve Kirşof’un Gerilim Kanunu

5

Paralel Devreler ve Kirşof’un Akım Kanunu

6

Seri-Paralel Devreler

7

Ara Sınav

8

Düğüm Gerilim Yöntemi ve Kaynak Dönüşümleri

9

Çevre Akımları Yöntemi

10

Süperpozisyon Yöntemi

11

Thevenin Teoremi

12

Norton Teoremi

13

Maksimum Güç Transferi Teoremi

14

Doğru Akımda Kondansatörlü Devreler

15

Doğru Akımda Bobinli Devreler

16

Genel (Final) Sınav

 

FIZ 101 MESLEKİ FİZİK

Ölçme, birim sistemleri, koordinat sistemleri, vektörler, vektör cebri, kinematik (hız, yer değiştirme, ivme ve doğrusal hareket çeşitleri), dinamik (kuvvet, Newton Yasaları, sürtünme kuvveti, ağırlık ve kütle), denge (cisimlerin denge koşulları, bir kuvvetin momenti, kütle merkezi), iş-güç–enerji, enerjinin dönüşümü, enerjinin korunumu, itme-momentum, momentumun korunumu, çarpışmalar, basınç, malzemelerin özellikleri, dalgalar, elektromanyetik dalgalar, elektrostatik, elektrik alan, elektrik potansiyel, manyetizma, elektromanyetik indüksiyon.

FIZ 101 MESLEKİ FİZİK

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

MESLEKİ FİZİK

FIZ 101

1

2

2

0

2

2

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Ölçme, Fiziksel Nicelikler ve Birim Sistemleri

2

Koordinat Sistemleri ve Vektörler

3

Kinematik

4

Dinamik

5

Denge

6

İş, Güç ve Enerji

7

Ara Sınav

8

İtme ve Momentum

9

Akışkanlar Mekaniği

10

Dalgalar ve Ses

11

Malzemenin Özellikleri

12

Elektrostatik

13

Elektrik Alan ve Elektriksel Potansiyel

14

Manyetizma

15

Elektromanyetik indüksiyon

16

Genel (Final) Sınav

 

MAT 101 MESLEKİ MATEMATİK

Kümeler ve Sayılar, Özdeşlikler, Denklemler ve Eşitsizlikler, Koordinat Düzlemi Doğru ve Parabol Denklemi,

Fonksiyonlar, Matrisler, Determinantlar, Limit ve Süreklilik, Türev Kavramı ve Türev Uygulamaları, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral ve Uygulamaları, Doğrusal Denklem Sistemleri, Doğrusal Programlama ve Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Karmaşık Sayılar.

MAT 101 MESLEKİ MATEMATİK

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

MESLEKİ

MATEMATİK

MAT 101

I.

2

2

0

2

2

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Kümeler ve Sayılar

2

Özdeşlikler, Denklemler ve Eşitsizlikler

3

Koordinat Düzlemi Doğru ve Parabol Denklemi

4

Fonksiyonlar

5

Matrisler

6

Determinantlar

7

Limit ve Süreklilik

8

Ara Sınav

9

Türev Kavramı ve Türev Uygulamaları

10

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

11

Belirsiz İntegral

12

Belirli İntegral ve Uygulamaları

13

Doğrusal Denklem Sistemleri

14

Doğrusal Programlama ve Çok Değişkenli Fonksiyonlar

15

Karmaşık Sayılar

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 102 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

Alternatif akımın tanımı, özellikleri, sinüs eğrisi, saykıl, frekans, periyot, genlik, açısal hız, dalga boyu, ani değer, maksimum değer, ortalama değer, efektif değer, tepe değer, alternatif akımın vektörlerle gösterilmesi, faz farkı, empedans, reaktans, admitans, alternatif akımda direnç-bobin-kondansatör, alternatif akımda seri ve paralel devreler, alternatif akımda kompleks sayılarla işlemler, alternatif akımda devre çözüm yöntemleri (düğüm gerilim, kaynak dönüşümleri, çevre akım, süperpozisyon, Thevenin ve Norton teoremleri, maksimum güç transferi), alternatif akımda güç analizi, tek ve üç fazlı alternatif akım devrelerinde güç ve enerji.

ELT 102 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

ELT 102

2

3

2

1

3

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Alternatif akım

2

Alternatif akım değerleri ve alternatif akımın vektörlerle gösterilmesi

3

Alternatif akımda direnç, bobin ve kondansatör

4

Alternatif akımda seri RC ve RL devreleri

5

Alternatif akımda seri RLC devreleri

6

Alternatif akımda paralel RL ve RC devreleri

7

Ara Sınav

8

Alternatif akımda paralel RLC devreleri

9

Alternatif akımda seri ve paralel devrelerde rezonans

10

Alternatif akımda çevre akım, düğüm gerilim ve kaynak dönüşüm yöntemleri

11

Alternatif akımda süperpoziyon yöntemi ve Thevenin teoremi

12

Alternatif akımda Norton ve maksimum güç transferi teoremleri

13

Alternatif akımda güç analizi

14

Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji

15

Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 103 ELEKTRONİK-I

Yarı İletken Maddeler, Diyotlar, Özel Amaçlı Diyotlar, Diyot Bağlantıları ve Uygulamaları, Temel Güç Kaynağı, Transistörler, Transistörlerin Polarlandırılması, Transistörlerin Polarma Kararlılığı, Transistörlü Devre Tasarımı, Transistör Uygulamaları, Alan Etkili Transistörler (FET’LER), FET’lerde Polarma Bağlantıları, FET Uygulamaları, Güç Kontrol Elemanları ve Diğer Devre Elemanları.

ELT 103 ELEKTRONİK-I

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ELEKTRONİK-I

ELT 103

I.

3

2

1

3

4

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Yarı İletken Maddeler

2

Diyotlar

3

Özel Amaçlı Diyotlar

4

Diyot Bağlantıları ve Uygulamaları

5

Temel Güç Kaynağı

6

Transistörler

7

Transistörlerin Polarlandırılması

8

Ara Sınav

9

Transistörlerin Polarma Kararlılığı

10

Transistörlü Devre Tasarımı

11

Transistör Uygulamaları

12

Alan Etkili Transistörler (FET’LER)

13

FET’lerde Polarma Bağlantıları

14

FET Uygulamaları

15

Güç Kontrol Elemanları ve Diğer Devre Elemanları

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 104 ELEKTRONİK-II

Transistörlerin (BJT’lerin) AC Analizi, Güç Yükselteçleri, Transistörlü Yükselteç Uygulamaları, Transistörlü Yükselteçlerin Frekans Cevabı, FET’lerin AC Analizi, FET’lerin AC Uygulamaları, FET’li Yükselteçlerin Frekans Cevabı, Farksal (Diferansiyel) Yükselteçler, İşlemsel Yükselteçler, Temel İşlemsel Yükselteç Devreleri, Aktif Filtreler, Enstrumantasyon Yükselteçleri, Osilatörler, Zamanlayıcılar, Güç Kaynakları ve Gerilim Regülatörleri.

ELT 104 ELEKTRONİK-II

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ELEKTRONİK-II

ELT 104

II.

3

2

1

3

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Transistörlerin (BJT’lerin) AC Analizi

2

Güç Yükselteçleri

3

Transistörlü Yükselteç Uygulamaları

4

Transistörlü Yükselteçlerin Frekans Cevabı

5

FET’lerin AC Analizi

6

FET’lerin AC Uygulamaları

7

FET’li Yükselteçlerin Frekans Cevabı

8

Ara Sınav

9

Farksal (Diferansiyel) Yükselteçler

10

İşlemsel Yükselteçler

11

Temel İşlemsel Yükselteç Devreleri

12

Aktif Filtreler

13

Enstrumantasyon Yükselteçleri

14

Osilatörler

15

Zamanlayıcılar, Güç Kaynakları ve Gerilim Regülatörleri

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 105 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Programlamaya giriş ve algoritma kavramı, Akış şeması kavramı ve farklı problemler için akış şemalarının oluşturulması, pseudo-code tanımı ve akış şeması çıktılarının karşılaştırılması, Programlama dilleri hakkında bilgiler verilmesi (C, C++, Phyton) ve bu dillere ait uygulamaların karşılaştırılması, Aritmetik, atama, ilişkisel, mantıksal, bit tabanlı, koşullara bağlı operatörlerin kullanımına ilişkin örnekler, Artırma ve azaltma ve özel operatörlerin kullanımı ve bu operatörler ile yapılmış çeşitli uygulamaların gösterimi, Döngüler ve çeşitli döngü türlerine ait uygulamalar, Bir boyutlu diziler ve bir boyutlu dizilere ilişkin çeşitli uygulamalar, Matris yapısı ve matrislere ilişkin çeşitli uygulamalar, Pointer kavramı ve uygulamaları, Stringler ve uygulamaları, Grafik kütüphanesi uygulamaları ile geometrik çizimler, Aritmetik fonksiyonlar ve uygulamaları, Gerçek problemlerin çözümüne ilişkin çeşitli uygulamalar, Arduino ile dış ortam etkileşimli uygulamalar gerçekleştirilmesi.

ELT 105 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

ELT 105

I.

3

3

0

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Programlamaya giriş ve algoritma kavramı

2

Akış şeması kavramı ve farklı problemler için akış şemalarının oluşturulması, pseudo-code tanımı ve akış şeması çıktılarının karşılaştırılması

3

Programlama dilleri hakkında bilgiler verilmesi (C,C++,Phyton) ve bu dillere ait uygulamaların karşılaştırılması

4

Aritmetik, atama, ilişkisel, mantıksal, bit tabanlı, koşullara bağlı operatörlerin kullanımına ilişkin örnekler

5

Artırma ve azaltma ve özel operatörlerin kullanımı ve bu operatörler ile yapılmış çeşitli uygulamaların gösterimi

6

Döngüler ve çeşitli döngü türlerine ait uygulamalar

7

Ara Sınav

8

Bir boyutlu diziler ve bir boyutlu dizilere ilişkin çeşitli uygulamalar

9

Matris yapısı ve matrislere ilişkin çeşitli uygulamalar

10

Pointer kavramı ve uygulamaları

11

Stringler ve uygulamaları

12

Grafik kütüphanesi uygulamaları ile geometrik çizimler

13

Aritmetik fonksiyonlar ve uygulamaları

14

Gerçek problemlerin çözümüne ilişkin çeşitli uygulamalar.

15

Arduino ile dış ortam etkileşimli uygulamalar gerçekleştirilmesi

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI

Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı dersinde profesyonel olarak elektronikle uğraşanların devre çiziminde de tercih ettiği popüler ve yetkin programlar olan Proteus ve Ares kullanılacaktır. Proteus, ISIS ve ARES Programlarının Tanıtılması ve Uygulamalar, Otomatik Baskı Devre Çizimi.

ELT 106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI

ELT 106

II.

1

1

0

1

1

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Devre Şeması Çizim Programının İncelenmesi

2

Devre Şeması Çizim Programı Uygulamaları

3

Hat ve Bus Bağlantılarını Çizme

4

Blok Oluşturma, Blok Silme ve Blok Taşıma

5

Analog Devrelerin Simulasyonu

6

Sayısal Devrelerin Simulasyonu-I

7

Sayısal Devrelerin Simulasyonu-II

8

Ara Sınav

9

Baskı Devre Şema Çizim Programının Menülerini ve Araç Çubuklarını Kullanma

10

Baskı Devre Çizim Penceresini Hazırlama

11

Devre Elemanlarını Seçme ve Çizim Penceresine Yerleştirme

12

Devre Şema Çiziminden Baskı Devre Çizimine Otomatik Geçme İşlemini Yapma

13

Export ve İmport İşlemini Yapma, Blok Oluşturma, Blok Silme ve Blok Taşıma İşlemini Yapma

14

Baskı Devre Üzerine Yazılar Ekleme, Yazıları Silme ve Döndürme

15

Özel Alanlar İçin Adalama Metodunu Uygulama

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 108 MİKRODENETLEYİCİLER

Mikrodenetleyicilerin tarihçesi ve gelişim süreçleri, Mikrodenetleyiciler, mikroişlemciler ve mimarilerinin karşılaştırılması, Mikrodenetleyicilere ait donanım yapısı ve özellikleri, Mikrodenetleyici türleri ve temel uygulama alanları, Mikrodenetleyici programlamaya giriş ve programlayıcı arayüz kullanımı, Mikrodenetleyici ile algoritma oluşturma ve çeşitli dahili uygulamaların gerçekleştirilmesi, Mikrodenetleyicilere ilişkin sayısal giriş ve çıkışların kullanılması, Analog ve sayısal sinyal dönüşüm süreçleri ile mikrodenetleyiciler üzerinden çeşitli uygulamalar, Mikrodenetleyiciler ile sıklıkla kullanılan sensörler ve bu sensörlere ait uygulamalar, Mikrodenetleyiciler ile ortam sıcaklık ve nem ölçümü, Mikrodenetleyiciler ile hareket tespiti yapılması, Mikrodenetleyiciler ile motor kontrolü, Mikrokontrolörler ile kablosuz veri aktarım uygulamaları ve nesnelerin interneti kavramı, Mikrodenetleyiciler ve LCD ile verilerin gerçek zamanlı görselleştirilmesi.

ELT 108 MİKRODENETLEYİCİLER

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

MİKRODENETLEYİCİLER

ELT 108

2.

3

2

1

3

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Mikrodenetleyicilerin tarihçesi ve gelişim süreçleri

2

Mikrodenetleyiciler, mikroişlemciler ve mimarilerinin karşılaştırılması

3

Mikrodenetleyicilere ait donanım yapısı ve özellikleri

4

Mikrodenetleyici türleri ve temel uygulama alanları

5

Mikrodenetleyici programlamaya giriş ve programlayıcı arayüz kullanımı

6

Mikrodenetleyici ile algoritma oluşturma ve çeşitli dahili uygulamaların gerçekleştirilmesi

7

Ara Sınav

8

Mikrodenetleyicilere ilişkin sayısal giriş ve çıkışların kullanılması

9

Analog ve sayısal sinyal dönüşüm süreçleri ile mikrodenetleyiciler üzerinden çeşitli uygulamalar

10

Mikrodenetleyiciler ile sıklıkla kullanılan sensörler ve bu sensörlere ait uygulamalar

11

Mikrodenetleyiciler ile ortam sıcaklık ve nem ölçümü

12

Mikrodenetleyiciler ile hareket tespiti yapılması

13

Mikrodenetleyiciler ile motor kontrolü

14

Mikrokontrolörler ile kablosuz veri aktarım uygulamaları ve nesnelerin interneti kavramı

15

Mikrodenetleyiciler ve LCD ile verilerin gerçek zamanlı görselleştirilmesi

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 201 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

Endüstriyel otomasyon kavramı ve tarihsel süreci, Kumanda devresi elemanlarının tanıtılması ve kullanım alanları, Kumanda devresi elemanları ile temel devrelerin oluşturulması, Kumanda devresi elemanları ile motor kontrol sistemleri, PLC kavramı ve uygulama alanları, PLC programlama ve arayüz, PLC ile hafıza alanlarının kullanılması, PLC ve zamanlayıcılar, PLC ile sayıcı ve karşılaştırma işlemlerinin yapılması, PLC ile matematiksel işlemlerin gerçekleştirilmesi, PLC ile fiziksel giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, PLC ile motor sistemlerinin kontrolü, PLC ile dış ortamdan analog verilerin elde edilip yorumlanması, Endüstri 4.0 ve Endüstriyel otomasyon sistemlerinin geleceği.

ELT 201 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

ELT 201

3.

3

2

1

3

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Endüstriyel otomasyon kavramı ve tarihsel süreci

2

Kumanda devresi elemanlarının tanıtılması ve kullanım alanları

3

Kumanda devresi elemanları ile temel devrelerin oluşturulması

4

Kumanda devresi elemanları ile motor kontrol sistemleri

5

PLC kavramı ve uygulama alanları

6

PLC programlama ve arayüz

7

Ara Sınav

8

PLC ile hafıza alanlarının kullanılması

9

PLC ve zamanlayıcılar

10

PLC ile sayıcı ve karşılaştırma işlemlerinin yapılması

11

PLC ile matematiksel işlemlerin gerçekleştirilmesi

12

PLC ile fiziksel giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

13

PLC ile motor sistemlerinin kontrolü

14

PLC ile dış ortamdan analog verilerin elde edilip yorumlanması

15

Endüstri 4.0 ve Endüstriyel otomasyon sistemlerinin geleceği

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 203 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

Elektrik makinaları ile ilgili temel kavramlar, Transformatörler, Elektrik Motorlarının temel prensipleri, Doğru akım motorlarının karakteristikleri, Doğru akım motorların devre eşdeğeri ve analizi, Üç faz asenkron motorlar ve karakteristikleri, Üç faz asenkron motorda yol verme ve hız ayar yöntemleri, Tek faz asenkron motorlar ve karakteristikleri, Elektrik motor sürücüleri ve kullanım alanları, Elektrik motor sürücü devreleri ve temel bileşenleri, Motor pozisyon kontrol sistemleri, Servo ve adım motorlar, Özel elektrik motorlar ve kullanım alanları.

ELT 203 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

ELT 203

3.

3

2

1

3

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Elektrik makinaları ile ilgili temel kavramlar

2

Transformatörler

3

Elektrik Motorlarının temel prensipleri

4

Doğru akım motorlarının karakteristikleri

5

Doğru akım motorların devre eşdeğeri ve analizi

6

Doğru akım motorlarının hız kontrolü

7

Ara Sınav

8

Üç faz asenkron motorlar ve karakteristikleri

9

Üç faz asenkron motorda yol verme ve hız ayar yöntemleri

10

Tek faz asenkron motorlar ve karakteristikleri

11

Elektrik motor sürücüleri ve kullanım alanları

12

Elektrik motor sürücü devreleri ve temel bileşenleri

13

Motor pozisyon kontrol sistemleri

14

Servo ve adım motorlar

15

Özel elektrik motorlar ve kullanım alanları

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 205 GÜÇ ELEKTRONİĞİ

Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları; Kontrol ve Koruma Sisteminin Yapısı ve Lineer Güç Kaynakları; Sinyalin Tanımı ve Sinyal Generatörleri; Diyot ve SCR Güç Elemanlarının Çalışma Prensibi ve Özellikleri; BJT ve MOSFET Güç Elemanlarının Çalışma Prensibi ve Özellikleri; Triyak, GTO, MCT ve IGBT Güç Elemanlarının Çalışma Prensibi ve Özellikleri; AC-DC Dönüştürücüler (Doğrultucular); Kontrolsüz AC-DC Dönüştürücülerin İncelenmesi; Kontrollü AC-DC Dönüştürücülerin İncelenmesi; AC-DC Dönüştürücülerin Genelleştirilmiş Analizi ve AC Şebekeye Etkisi; AC-AC Dönüştürücülere (AC Kıyıcılar) Giriş ve Tek Fazlı AC-AC Dönüştürücüler; Üç Fazlı AC-AC Dönüştürücüler; AC-AC Dönüştürücülerin Genelleştirilmiş Analizi ve AC Şebekeye Etkisi.

ELT 205 GÜÇ ELEKTRONİĞİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

GÜÇ

ELEKTRONİĞİ

ELT 205

II.

3

3

0

3

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Güç Elektroniğine Giriş ve Tarihsel Gelişimi

2

Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları

3

Kontrol ve Koruma Sisteminin Yapısı ve Lineer Güç Kaynakları: Zener Diyotlu ve Regülatörlü Lineer Güç Kaynakları

4

Sinyalin Tanımı ve Sinyal Generatörleri

5

Diyot ve SCR Güç Elemanlarının Çalışma Prensibi ve Özellikleri

6

BJT ve MOSFET Güç Elemanlarının Çalışma Prensibi ve Özellikleri

7

Triyak, GTO, MCT ve IGBT Güç Elemanlarının Çalışma Prensibi ve Özellikleri

8

Ara Sınav

9

AC-DC Dönüştürücülere Giriş: Faz Kontrol Yöntemi, İki Faz İle Yarım ve Tam Dalga Tanımı, Pozitif ve Negatif Sıra veya Eleman Tanımı, Uygulama Blok Şemaları, Tek ve Üç Fazlı Gerilim Kavramı

10

Kontrolsüz AC-DC Dönüştürücülerin İncelenmesi: Yarım Dalga ve Tam Dalga Kontrolsüz Doğrultucular

11

Kontrollü AC-DC Dönüştürücülerin İncelenmesi: İki Fazlı Yarım Dalga ve Tam Dalga Kontrollü Doğrultucular

12

AC-DC Dönüştürücülerin Genelleştirilmiş Analizi ve AC Şebekeye Etkisi: Kontrol Düzeni, Çıkış Gerilimi ve Çalışma Bölgeleri ve Bir Güç Elemanının Gerilim ve Akımı, Akım Bileşenleri ve Toplam Harmonik Distorsiyonu Tanımları, Temel Akıma Bağlı Olarak Kayma ve Güç Faktörü Tanımları, Güç İfadeleri, Güç Daire Diyagramı

13

AC-AC Dönüştürücülere Giriş ve Tek Fazlı AC-AC Dönüştürücüler: Tek Fazlı Temel ve Diğer AC Kıyıcılar

14

Üç Fazlı AC-AC Dönüştürücülerin İncelenmesi

15

AC-AC Dönüştürücülerin Genelleştirilmiş Analizi ve AC Şebekeye Etkisi: Kontrol Düzeni, Çıkış Gerilimi ve Çalışma Bölgeleri ve Bir Güç Elemanının Gerilim ve Akımı

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 207 SAYISAL TASARIM

Sayı sistemleri, sayı sistemleri arası dönüşümler, binary sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri, mantıksal kapı devreleri (ve (and) kapısı, veya (or) kapısı, değil (not) kapısı, ve değil (nand) kapısı, veya değil (nor) kapısı, özel veya (exor) kapısı, özel veya değil (exnor) kapısı), Boolen matematiği, Karnough haritası (bileşimsel devreler), toplayıcı ve karşılaştırıcı, kodlayıcılar (encoders) ve kod çözücüler (decoders), veri seçiciler (multiplexer) ve dağıtıcılar (demultiplexer), Flip Flopların temel yapısı, çeşitleri ve uygulamaları.

ELT 207 SAYISAL TASARIM

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

SAYISAL TASARIM

ELT 207

3

3

2

1

3

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Sayı sistemleri

2

Sayı sistemlerinde dört işlem

3

Mantık kapı devreleri

4

Boolean matematiği

5

Boolean matematiği uygulamaları

6

Karnough haritası

7

Ara Sınav

8

Karnough haritası ile devre tasarım uygulamaları

9

Toplayıcı ve karşılaştırıcı

10

Kodlayıcılar ve kod çözücüler

11

Veri seçiciler

12

Veri dağıtıcılar

13

Flip Floplar’ın temel yapısı ve mantığı

14

Flip Floplar ile devre tasarımı uygulamaları

15

Flip Floplar ile devre tasarımı uygulamaları

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 209 ELEKTRONİK ALGILAYICILAR

Algılayıcıların Temelini Biçimlendiren Etkiler, Algılayıcıların Prensipleri ve Karakteristikleri, Algılayıcılar ve Çevresel İşleme Aygıtları Arasında Elektronik Arabirimleri, Uyarıcının Tipleri.

ELT 209 ELEKTRONİK ALGILAYICILAR

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ELEKTRONİK ALGILAYICILAR

ELT 209

III.

3

2

1

3

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Algılayıcı ve Dönüştürücülerde Veri Kazanımı

2

Algılamanın Fiziksel Prensipleri

3

Arabirim Elektronik Devreler

4

Pozisyon, Seviye ve Yer Değişimi Ölçümü

5

Canlı ve Hareket Dedektörleri

6

Hız ve İvme Ölçümü

7

Kuvvet ve Gerinim Algılayıcıları

8

Ara Sınav

9

Basınç ve Akış Algılayıcıları

10

Akustik Algılayıcılar

11

Neme Duyarlı ve Kimyasal Algılayıcılar

12

Işık ve Işınım Dedektörleri

13

Elektromanyetik Alan Dedektörleri

14

Sıcaklık Algılayıcıları

15

Güvenlik ve Yangın Dedektörleri

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 211 ARIZA ANALİZİ

Bir Sistemin Çalışma Esasları, Temel Elemanlar ve Güç Kaynakları, Elektrik Makineleri ve Kumanda Elemanları, Ölçü Aletleri, Arıza Durumları, Bakım ve Onarım, Elektrik Tesisleri Arızaları, Elektronik Devre Arızaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mevzuatlar.

ELT 211 ARIZA ANALİZİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ARIZA

ANALİZİ

ELT 211

III.

3

2

1

3

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Genel Tanımlar

2

Temel Elemanlar ve Güç Kaynakları

3

Elektrik Makineleri ve Kumanda Elemanları

4

Ölçü Aletleri

5

Avometre ve Multimetre

6

Wattmetre

7

Osiloskop

8

Ara Sınav

9

Arıza

10

Arıza Durumları

11

Bakım ve Onarım

12

Elektrik Tesisleri Arızaları

13

Elektronik Devre Arızaları

14

İş Sağlığı ve Güvenliği

15

Mevzuatlar

16

Genel (Final) Sınav

 

ELT 213 OPTİK ELEKTRONİK

Temel kuvvetler ışık ve dalgaboyu, fotodirençler (LDR), fotodiyotlar, güneş pilleri, fototransistörler, fototristörler (LASCR), yayıcılar, ışık yayan diyotlar (LED), ışıl bağlaştırıcılar/yalıtıcılar (OPTOCOUPLER/ OPTOISOLATORS), göstergeler, seziciler, lazerler, fiber optik sistemler.

ELT 213 OPTİK ELEKTRONİK

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

OPTİK ELEKTRONİK

ELT 213

3

3

2

1

3

3

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Optik Elektroniğe Giriş ve Işık

2

Fotodirençler (LDR)

3

Fotodiyotlar

4

Güneş Pilleri

5

Fototransistörler

6

Fototristörler (LASCR)

7

Ara Sınav

8

Yayıcılar

9

Işık Yayan Diyotlar (LED)

10

Işıl bağlaştırıcılar/Yalıtıcılar (OPTOCOUPLER/OPTOISOLATORS)

11

Göstergeler

12

Seziciler

13

Lazerler

14

Fiber Optik Sistemler

15

Fiber Optik Sistemler

16

Genel (Final) Sınav

 

İşyeri Deneyimi ve İşyeri Uygulaması Eğitimi: Öğrenciler haftanın bir günü OSTİM Teknik Üniversitesinin uygun gördüğü ve önceden belirlenen prensipler ve ilkeler doğrultusunda Ankara merkez ve bağlı ilçelerinde yerleşik olarak bulunan bir fabrika / üretim biriminde uygulamalı olarak iş başı eğitimini gerçekleştirecektir.

İşyeri Eğitimi: Öğrenciler 4.dönemlerinde 14 hafta suresince OSTİM Teknik Üniversitesinin uygun gördüğü ve önceden belirlenen prensipler ve ilkeler doğrultusunda başta Ankara olmak üzere tüm illerimizde yerleşik olarak bulunan bir fabrika / üretim biriminde uygulamalı olarak iş başı eğitimini gerçekleştirecektir.

Ayrıca “OSTİM Teknik Üniversitesi” ile “OSTİM Kümeleri” arasında kalkınma ve gelişme işbirliği çerçevesinde yapılan işbirliği protokolü ve belirlenen temel esaslar çerçevesinde, Ankara’da yerleşik bir fabrika / üretim biriminde uygulamalı olarak stajını/iş başı eğitimini gerçekleştirilecektir. Bu staj/iş başı eğitimi esnasında öğrenciler eş zamanlı olarak “Elektronik Teknolojisi Proje Yönetimi” dersini staj/iş başı eğitimi dersi olarak alacaklardır. Bu derste her öğrenci staj/iş başı eğitimi yaptığı fabrika / üretim biriminde karşılaşılan “Elektronik Sistemlerin Tasarım, Üretim, Montaj ve Bakım” sahalarına yönelik problem alanları ile firmanın geliştirilmesi gereken yönlerini firma ile müştereken tespit edecek, bunlara ilişkin yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri geliştirecek ve bir Elektronik Teknolojisi Programı proje fikrini oluşturarak, bu fikri tasarlayacak, geliştirecek ve uygulama alanına yansıtacaktır. Alınan bu bir proje dersi staj/iş başı eğitimi performansı içerisinde değerlendirilecektir.

İşyeri Deneyimi Dersi: Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde deneyim ve gözlem yapar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Meslek adaylarının bu derste yaptıkları görev ve etkinlikler, onlara deneyimli hamiler ve işyeri eğiticileri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel çalışma, sınırlı da olsa, kısa süreli uygulama olanağı sağlamalıdır. İşyeri deneyimi dersinde gerçekleştirilen etkinlikler, meslek adaylarına, deneyimli bir eleman olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecek deki mesleğini anlama ve mesleği oluşturan yeterlikleri kazanma yönündeki gelişmeleri, onlarla sıkı bir işbirliği içinde olan üniversite öğretim elemanları ile işinde deneyim kazanmış olan uygulama eğiticileri ve hamileri tarafından değerlendirilecektir.

 

İŞYERİ DENEYİMİ DÖNEM PLANI

Hafta

Konular

1

Dönem Planı

2

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

Çalışanın İşyerindeki Bir Günü

4

İşyerinin Kısımları

5

Malzeme

6

Ölçü Aletlerinin İncelenmesi

7

Çalışma Yöntemleri

8

Arıza Durumları

9

Tedarikciler-Müşteriler

10

Kalite kontrol

11

Bakım ve Onarım

12

Proje Hazırlama

13

Tasarım Modelleme

14

İşyeri Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

 

İşyeri Uygulaması Dersi: öğrenciler haftanın bir günü işyerinde uygulama yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında uygular. Mesleğin adayları, iş ortamını tanıma ve çalışma yerlerinde olup bitenlere tam olarak katılma olanağı bulacaklardır. İşyeri uygulaması sırasında yapılacak çalışmalar, dönem başlamadan önce ve öğrenciler ile onlara kılavuzluk yapacak uygulama eğiticileri-hamilerinin görüşleri alınarak işyerine göre planlanır. Her işyerinin eko sistemi farklı olacağından dönem planı işyerinin eko sistemini tanıdıktan sonra hazırlanır, böylece her öğrencinin haftalık programlarında değişiklikler olabilir.

 

Hafta

Konular

1

Dönem Planı

2

İşyeri Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

3

Elektronik Devre Elemanlar

4

PCB Uygulamaları

5

Gömülü Sistemler

6

Elektronik Devre Tasarımı

7

Simülasyon Teknikleri

8

Haberleşme Sistemleri

9

Güvenlik ve Görüntüleme Sistemleri

10

Kalite Kontrol

11

Bakım ve Onarım

12

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

13

Tedarikçi Firma Araştırmaları, Satınalma – Sevk ve İdare

14

İşyeri Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Ders Programı

Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00-09:50
ELT 101
Doğru Akım Devre Analizi
Dr.Belgin KOÇAK
2.Kat Derslik 215
ELT 103
Elektronik
Dr.Mehmet Cem ÇATALBAŞ
2.Kat Derslik 215
   
ELT 105
Algoritma ve Programlama
Dr.Mehmet Cem ÇATALBAŞ
Bilgisayar Lab 1
10:00-10:50
FIZ 101
Mesleki Fizik
Dr.Öğr.Gör.Belgin KOÇAK
2.Kat Derslik 217
ISG 101
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Dr.Sedef BİRİNCİ
2.Kat Derslik 216
11:00-11:50
12:00-12:50          
13:00-13:50
TUR 101
Türk Dili I
Öğr.Gör.İrem KURTULUŞ
2.Kat Derslik 217
MAT 101
Mesleki Matematik
Öğr.Gör.Nilay AKGÖNÜLLÜ
HBEM 3
YAD 101
Mesleki İngilizce I
Öğr.Gör.Sibel ÇORABATIR
HBEM Eğitim Salonu 3
MES 121
Girişimcilik Projesi I
Dr.Mehmet Cem ÇATALBAŞ
Zemin kat Amfi 25
 
14:00-14:50
UHG 151
Üniversite Hayatına Giriş
Dr.Mehmet Cem ÇATALBAŞ
Zemin kat Amfi 25
15:00-15:50    
16:00-16:50          

 

Duyurular

Bize
Sorun