Ekonomi Bölümü

Ders İçerikleri

 

ZORUNLU DERSLER

I. Yarıyıl
Ders Kodu İzlence Ders Adı (TR) Ders İçeriği

İzlenceler

2021-2022

İzlenceler

2022-2023

İzlenceler

2023-2024

 

ENG 101

 

 

Akademik İngilizce I

İngilizce okuma, yazma, konuşma ve eleştirel düşünme gibi becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste öğrencilerin güncel ve felsefi metinler okuyarak metni anlamaları, farklı metinlerdeki fikirler arasında bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri araştırma projelerinde kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi farklı sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet, analiz ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki iddialarını destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, özgün, ikna edici metinler yazmayı ve bunları etkili sunum teknikleri kullanarak sözlü olarak da ifade edebilmeyi öğreneceklerdir.

 

EHS 101

  İş Sağlığı ve Güvenliği Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve mevzuatı, işveren tarafından yapılacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve maliyetleri, iş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri, bireysel ve örgütsel faktörler, iş sağlığı ve güvenliğinde tutulacak kayıtlar, elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda genel bir bakış sunacaktır.    

EPR 121

  Girişimciliğin Temelleri
Girişimci olmak ve projeler yapabilmek için öğrencilerimiz, iş kurma ve yönetme, işletme muhasebesi, iş kurma ve bu alandaki teşvikler, Ar - Ge ve tasarım merkezi faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgiler alırlar.  

IUL 151

  Üniversite Hayatına Giriş Öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamalarını amaçlayan, öğrencilerin üniversitenin yeni ortamına uygun bir şekilde kolayca adapte olabilmelerini amaçlayan, akademik çalışmalara ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan bir programdır. Bu etkinlikler, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif bir birey olmaları konusunda öğrencileri destekleyecektir. Sosyo-kültürel etkinliklere odaklanan program, öğrenciler için haftalık bir mola vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin vizyonunu geliştirmenin yanı sıra onları topluma ve dünyaya faydalı birer birey olarak eğitmeyi amaçlıyor.    

MIS 131

  Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgi teknolojisi kavramları, hesap Tablosu, VBA programlama dili Excel/VBA işletmecilik uygulamaları gibi konulara yönelik bir derstir. Bu dersin içeriği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar ağları ve internet, sistem analizi, süreç analizi, haritalaması ve modellemesi, süreç ölçümü ve iyileştirilmesi, veri tabanı yönetimi sistemleri gibi konulardan oluşmaktadır.

MATH 103

  Matematik I

Ders, ekonomik analizlerde kullanılmak üzere Calculus’un temellerinin öğretilmesini hedeflemektedir. Konu başlıkları fonksiyonlar ve modeller, limit ve türev, diferansiyel kurallar, integral, integral uygulamaları ve tekniklerini içermektedir. Dersin amacı, öğrencinin matematiksel işlemleri ekonomik analizle bütünleştirmesini sağlamak ve öğrencinin matematikten faydalanarak nicel araştırma yetkinliklerini geliştirmektir.

ECON 101

  Mikroekonomiye Giriş

Dersin amacı tüketiciler, üreticiler ve hükümetler gibi başlıca karar alıcıların davranışları ve farklı piyasaların ve sanayilerin işleyişini ayrı ayrı inceleyerek öğrencilere mikroekonomi alanındaki temel bilgileri vermektedir. Derste temel mikroekonomik kavramlar, arz ve talep teorisi, tüketici teorisi, firma teorisi, mal ve faktör piyasalarının işleyişi, çeşitli piyasa yapıları, bölüşüm teorisi, piyasaların başarısızlığı ve hükumetlerin rolü konuları ele alınmaktadır.

ECON 105

  Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri I

Ders, araştırmada kullanılan temel kavramları ve bilimsel sosyal araştırma yöntemlerini ve yaklaşımlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Örnekleme teknikleri, araştırma tasarımları ve analiz teknikleri üzerine tartışmalara yer verilmektedir. Ayrıca bu derste, istatistiktik uygulamalarının dünyayı anlamamıza nasıl yardımcı olabileceği vurgulanarak, istatistiksel akıl yürütme ve düşünme tanıtılmaktadır. Konular arasında verilerin sayısal ve grafiksel özetleri, veri toplama ve deneysel tasarım, olasılık, hipotez testi, güven aralıkları, korelasyon ve regresyon yer almaktadır. Öğrencilerin istatistiksel kavramları verilere uygulamayı öğrenerek, Excel, R ve Gretl uygulamalarıyla gerçek problemler hakkında sonuçlar elde etmeleri hedeflenmektedir.

 

 

 

II. Yarıyıl
 Ders Kodu 
İzlence Ders Adı (TR) Ders İçeriği

İzlenceler

2021-2022

İzlenceler

2022-2023

İzlenceler

2023-2024

ENG 102   Akademik İngilizce II İngilizce okuma, yazma, konuşma ve eleştirel düşünme gibi becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste öğrencilerin güncel ve felsefi metinler okuyarak metni anlamaları, farklı metinlerdeki fikirler arasında bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri araştırma projelerinde kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi farklı sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet, analiz ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki iddialarını destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, özgün, ikna edici metinler yazmayı ve bunları etkili sunum teknikleri kullanarak sözlü olarak da ifade edebilmeyi öğreneceklerdir.  
EPR 122   Girişimcilik Projesi
Öğrencilerimizin girişimci ve yapıcı olmaları için onları gerçek iş hayatına ve dünyaya hazırlamak üzere, bu ders, iş planı hazırlama ve çizelgeleme, iş planı analizi ve iş modellemesi, maliyet hazırlama, şartname hazırlama, değerlendirme, faturalandırma, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme konularını kapsayacaktır.    
IUL 152   Geleceğin İnşası Üniversite Yaşamı Dersine Giriş adlı dersin devamı olan bu ders, kariyer planlama, görüşme, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini arttırmayı ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere bilim, teknik, endüstri, yaratıcı düşünme, Ar - Ge'deki gelişmeler, rasyonel ve eleştirel düşünme, akıl yürütme yeteneği, rasyonel çözümler üretme ve gelecekteki iş fırsatlarını alacağı çeşitli seminerlerle değerlendirme konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders, ülkemizdeki temel bilimlerin gelişimine katkıda bulunmakta, öğrencilere uygulamalı araştırma yapma, mevcut bilgi ve fikirleri yenileme, meslek dallarının ihtiyaç duyduğu öğeleri zenginleştirme ve eğitme fırsatı vermektedir.    
WED 124   İş Yeri Eğitimi Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın işbirliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir.    
MATH 104   Matematik II

Bu ders, Calculus konusunda daha derinlemesine bilgi içermektedir. Diferansiyel denklemler, parametrik denklemler ve polar koordinatlar, zaman aralıkları ve seriler, vektörler ve alan geometrisi, vektör fonksiyonlar, kısmı türevler, çoklu integral, vektör calculus ve ikinci dereceden diferansiyel denklemler işlenecek konu başlıkları olarak belirlenmiştir. Dersin amacı, öğrencilerin nicel araştırma yetkinliklerinde derinleşmesini ve bunların matematiksal iktisadi analizde kullanılmasını sağlamaktır.

 
ECON 102   Makroekonomiye Giriş

Derste temel makroekonomik kavramlar, makroekonomik büyüklükler ve ortalamalar, ulusal gelir hesapları, milli gelir teorisi, maliye politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ticaret ve finans konuları ele alınmaktadır.  Dersin amacı öğrencilere makroekonomik teori ve politikayı çok iyi anlayabilmeleri için gerekli beceri ve araçları kazandırmak, böylece başlıca makroekonomik olayları, özellikle enflasyon, işsizlik, düşük gelir, düşük üretim, yavaş büyüme ve ulusal borç gibi başlıca makroekonomik sorunları temel ekonomik analiz araçlarını kullanarak anlayıp açıklayabilmelerini ve bu  tür sorunlara çözüm önerebilmelerini sağlamaktır.

 
ECON 106   Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri II

Dersin amacı öğrencilere istatistiksel yöntemler kullanarak araştırma yapmanın ilke ve pratiklerini tanıtmaktır. Konular arasında çoklu regresyon, varyans analizi yöntemleri ve çoklu regresyon ile model oluşturma yer almaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler, ekonomide bir araştırma sorusunun nasıl geliştirileceğini ve araştırılacağını öğrenebilecek ve uygulamalarla Excel, R, Gretl, Python ve MATLAB programları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 

 

 


 

 

2.Sınıf

III. Yarıyıl
Ders Kodu  İzlence Ders Adı (TR) Ders İçerikleri

İzlenceler

2021-2022

İzlenceler

2022-2023

İzlenceler

2023-2024

ATA 101   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Bu derste, devrim kavramı, Türk devrimine yol açan faktörler ve Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları, fikir akışları, I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Anadolu geçişi ve kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Lozan Konferansı gibi konular ele alınmaktadır.      
TUR 101   Türk Dili I Dilin tanımı, dilin sosyal değeri, yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri, cümle bilgisi, konuşma bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım, etkili okuma ve metin analizi, bu ders kapsamında ele alınacaktır      
TLF 101 Yabancılar için Türk Dili I        
WAP 225 İş Yeri Uygulaması I Bu ders, İş Yeri Eğitimi dersinin devamıdır ve öğrenciler, önceki dönemde başlattıkları iş yeri tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.
ENG 221
 
İngilizce Yazma Becerileri Bu dersin amacı, İngilizce okuma, anlama, değerlendirme, yorumlama ve yazma becerisini geliştirmektir. Aynı zamanda, öğrencilerin İngilizce teknik terim ve kelime bilgisini geliştirme, güvenilir kaynak konusunda bilinç sağlama, akademik hayata uygun, araştırmanın etik normlarına yönelik bilinç sağlama gibi konularda da öğrencilerin gelişimini amaçlamaktadır.      
ECON 201   Mikroekonomi

Dersin amacı, mikroekonominin temel kavramları ve metotları öğretilmek suretiyle öğrencilerin bu araçları kendi başlarına uygulayarak ekonomik problemlere çözüm bulmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, öncelikle mikroekonominin temel kavramları öğretilmekte ve bu kavramların uygulamalarına ilişkin somut örnekler verilmektedir. Bu ders, tüketiciler, üreticiler ve hükümet gibi karar vericilerin davranışlarına ve piyasaların işleyişine odaklanmak suretiyle mikroekonominin anlaşılmasını sağlamaktadır. Derste kapsanan başlıca konular; piyasa, bütçe kısıtlaması, tüketici tercihleri, fayda fonksiyonu, optimal seçim, tüketici talebi, piyasa talebi, piyasa dengesi, kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, maliyet eğrileri ile tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasalardır.

 
ECON 203   İstatistik I

Bu ders, İstatistiğin temel kuralarını R, E-Views ve Microsoft Office Excel programlarını kullanarak, ampirik ekonomik örneklerle birlikte öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında, istatistiğin temel kavramları, tanımlayıcı istatistik ölçüleri, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme dağılımı, hipotez testleri ve basit regresyon analizi yer almaktadır.

ECON 205   İktisat Tarihi

Bu dersin amacı, ekonomik süreçleri ve kurumları; üretim, bölüşüm ve tüketimdeki değişimleri; farklı dönemlerdeki üretim etkenlerinin kendilerine özgü gelişimlerini tarihsel bakış açısıyla öğrencilere tanıtmaktır. Ayrıca, geçen yüzyıllarda Batı Avrupa’da gelişen ve dünyaya yayılan sermaye bağımlı üretim tarzı da bu tarihsel bakış açısıyla incelenecektir. Bu ders, ekonomi tarihini sosyal bilimlerin bir dalı olarak ele alırken, ekonomi ve tarih bilimlerinin bakış açılarıyla anlatılacaktır. Tarihsel metot ve kavramlar, ekonomi bilimi ve ekonomide ardı ardına gelişen olaylarla bağdaştırılırken, ekonomideki çeşitli kurumların geçirdiği değişimlere de gerekli vurgular yapılacaktır. Böylece, bu bilimsel yaklaşımlar sayesinde öğrenciler bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyedeki güncel ekonomik gelişmeleri tarihsel bakış açılarıyla karşılaştırmalı olarak analiz etme yetisine sahip olacaklardır.

 

 

 

 

 

IV. Yarıyıl
Ders Kodu  İzlence Ders Adı (TR) Ders İçerikleri

İzlenceler

2021-2022

 İzlenceler

2022-2023

İzlenceler

2023-2024

ATA 102   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Bu derste, Cumhuriyetin ilanı ve siyasal, sosyal, kültürel, inkılaplar, ekonomik atılımlar, Lozan Barış Antlaşması’nın çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması, yeni düzene karşı gelişen hareketler, çok partili hayat denemeleri ve sonuçları, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları, Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, Demokrat Parti dönemi ve sonrası, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri gibi konular işlenmektedir.      
TUR 102   Türk Dili II Türkçe'nin yapım ekleri, Türkçe'nin çekim ekleri, kelime çeşitleri, cümle bilgisi, seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi gibi konuları içermektedir.      
TLF 102 Yabancılar içim Türk Dili II      
WAP 226 İş Yeri Uygulaması II Bu ders, İş Yeri Eğitimi dersinin devamıdır ve öğrenciler, önceki dönemde başlattıkları iş yeri tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

 
ECON 202 Makroekonomi

Bu dersin amacı ekonominin bütününün hareketlerini analiz etmek ve öğrencilerin makroekonominin temel analiz araçlarını kullanabilecek hale gelmelerini sağlamaktır. Bu ders, ekonomilerin istihdam, üretim ve büyüme seviyelerinin nasıl belirlendiğinin detaylı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu derste, milli geli hesapları, ekonomik büyüme, toplam arz ve toplam talep, işsizlik, enflasyon, para ve maliye politikaları ve IS-LM modeli konuları ayrıntılı biçimde incelenmektedir.

 
ECON 204   İstatistik II

Bu ders, İstatistik I dersini takip etmekte ve çeşitli istatistiksel yöntemlerin temel kurallarını ve uygulamasını genişletmektedir. Dersin içeriği hipotez testleri ve tahmini, basit ve çoklu regresyonlar, ki-kare dağılım uygulamaları, varyans analizi, doğrusal korelasyon ve regresyon, parametrik olmayan istatistikler ve kalite yönetimi konularını kapsamaktadır. Ayrıca bu ders, konuları R, Jamovi, JASP, E-Views, SPSS ve Microsoft Office Excel programlarını kullanarak, ampirik ekonomik örneklerle birlikte öğretmeyi amaçlamaktadır.

 
ECON 206   İktisadi Düşünceler Tarihi Bu dersin amacı, öğrencilerin zaman içinde değişen ve gelişen ekonomi biliminin mantığını algılamalarını sağlamaktır. Bu derste tarihsel gerçeklik ile ekonomi teorileri arasındaki karşılıklı ilişkilerin güncel hayata yansımalarının anlaşılmasına öncelik verilmiş olup, antik Yunan uygarlığından Ortaçağa ve oradan da 21. yüzyıla kadar uzanan ekonomik düşünceler tarihinin ve ekonomi biliminde yer alan farklı teorilerin tarihsel gelişiminin bir mantık çerçevesinde anlaşılması sağlanacaktır. Bu nedenle, ekonomi bilimine teorik açıdan ilk katkıda bulunan uygarlıklardan biri olan antik Yunan düşünürlerinden Ortaçağ skolastik düşünürlerine ve kapitalist üretim tarzı öncesi merkantilist düşünürlere uzanan geniş ama ardı ardına gelen ve birbirleri ile ilintili bir tarihsel süreç izlenecektir. Sonrasında da sırasıyla, A. Smith, R. Malthus, D. Ricardo, K. Marx, J.M. Keynes gibi düşünürlerin katkıda bulunduğu kapitalist üretim tarzı döneminin modern ekonomik teorileri ile devam edilecektir. Ayrıca, bu düşünürlerin temellerini attığı rasyonalist ekonomi, faydacı ekonomi, klasik ekonomi, neo-klasik ekonomi gibi çeşitli modern ekonomi teorileri de tarihsel sıralama gözetilerek öğrencilere aktarılacaktır.  
ECON 216   Kamu Maliyesi Bu ders, devletin ekonomiye müdahalesini ve devletin ekonomideki rolünü, devletin harcama programları ile vergilendirme sistemlerinin vatandaşların ve toplumun refahı ve davranışları üzerindeki etkisini öğretmeyi hedeflemektedir. Ders küresel sorunlar da dahil olmak üzere güncel mali politika tartışmalarına da odaklanmakta, kamu maliyesi alanındaki bir dizi konunun tartışılması ile birlikte kamu harcama, gelir ve finansman programlarının etkisini değerlendirmek için geliştirilen basit ampirik yöntemlerin kullanımını da içermektedir. Derste işlenen kamu maliyesi konularında uygulamalı çalışmalar da yapılmaktadır.

 

 

 


 

3. Sınıf

V. Yarıyıl
Ders Kodu  İzlence Ders Adı (TR) Ders İçerikleri

İzlenceler

2021-2022

İzlenceler

2022-2023

İzlenceler

2023-2024

WAP 325   İş Yeri Uygulaması III Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.  
ECON 301   Ekonometriye Giriş I

Bu ders öğrencilerin ekonometri ile ilgili temel kavramları, bir ekonometrik model kurmayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı öğrenmelerini amaçlamaktadır. R, E-Views ve STATA programlarını kullanarak temel kavramların pekiştirilmesi ve uygulamalı analizlerin yapılması da dersin içeriğinde yer almaktadır. Ders kapsamında ekonometrinin temel prensipleri, basit ve çoklu regresyon analizleri ve bunların yorumlanması konuları üzerinde durulacaktır.

 
ECON 303   Uluslararası Ekonomi I

Bu dersin amacı uluslararası ticaretin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda öncelikle uluslararası ekonomideki reel işlemler analiz edilmektedir. Bu derste, karşılaştırmalı üstünlükler, Ricardo modeli, spesifik faktör teorisi, Heckscher-Ohlin modeli, standart ticaret modeli, ölçek ekonomileri, işgücü verimliliği, ticaret polikası araçları ve gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikaları konuları incelenmektedir.

 
ECON 305 Para Teorisi ve Politikası

Dersin amacı, para teorisinin temel kavramlarını ve para politikası ile finansal sistemin temel aktivitelerini ve fonksiyonlarını sunmaktır. Bu bağlamda, para talebi ve para arzı, merkez bankalarının görev ve sorumlukları ile sahip oldukları politika araçları, merkez bankası ve ticari bankaların bilançoları ve etkileşimleri, para politikasının finansal piyasalara etkisi, faiz oranının belirlenmesi, enflasyon ve parasal aktarım mekanizması detaylı olarak işlenmektedir.

   

 

 

 

VI. Yarıyıl
Ders Kodu  İzlence Ders Adı (TR) Ders İçerikleri

İzlenceler

2021-2022

İzlenceler

2022-2023

İzlenceler

2023-2024

WEX 326 İş Yeri Deneyimi I Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.    
ECON 302   Ekonometriye Giriş II

Bu ders, Ekonometri I dersini takip etmekte ve ekonometrik yöntemlerin temel kurallarını ve uygulamasını genişletmektedir. Dersin içeriği modellerin katsayılarının ve diğer çıktılarının analizi ve yorumlanması, çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans, otokorelasyon sorunları, niteliksel tepki regresyon modelleri, panel veri modelleri ve zaman serisi tahminleri konularını kapsamaktadır. Ayrıca bu ders, konuları R, Stata, ve E-Views programlarını kullanarak, ampirik ekonomik örneklerle birlikte öğretmeyi amaçlamaktadır.

   
ECON 304 Uluslararası Ekonomi II
Bu dersin amacı, uluslararası parasal analizin veya uluslararası finansın temel kavramlarını incelemektir. Uluslararası parasal analiz, uluslararası ekonominin para tarafına odaklanmaktadır. Döviz kurlarındaki değişiklikler uluslararası ekonominin merkezinde yer almaktadır. Döviz kurları, farklı ülkelerin fiyatlarını karşılaştırılabilir bir duruma dönüştürmemizi sağlamaktadır. Bu ders döviz kurları, döviz piyasası, parite koşulları, uluslararası para sistemi, uluslararası finansal piyasalar ve ödemeler dengesi konularına yoğunlaşarak uluslararası finansın anlaşılmasını sağlamaktadır.    
BUS 200 Genel Muhasebe Bu dersin amacı, öğrencilere finansal işlemlerin kaydedilmesi, raporlanması ve analizi de dahil olmak üzere muhasebe ilkeleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamaktır. Ders, öğrencileri finansal tabloları analiz etmek ve yorumlamak, muhasebe bilgilerini karar vermek için kullanmak ve genel iş ve finans ortamında muhasebenin rolünü anlamak için gerekli becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.    

 


4. Sınıf

VII. Yarıyıl
Ders Kodu  İzlence Ders Adı (TR) Ders İçerikleri

İzlenceler

2021-2022

İzlenceler

2022-2023

İzlenceler

2023-2024

WEX 425   İş Yeri Deneyimi II Henüz bilgi girilmedi    
ECON 401   Türkiye Ekonomisi Cumhuriyet öncesi dönemden ve cumhuriyet Türkiye’sinin ilk yıllarından günümüze kadar süren iktisadi olayların ele alındığı derstir. Bu ders kapsamında yükselen batı ekonomisi karşısında endüstriyel politikalar ile direnme ve değişim çabaları; genç Cumhuriyet’in kalkınma için uyguladığı sanayi politikaları (I. Sanayi Planı, II. Sanayi Planı, İzmir İktisat Kongresi) ve sonrasonda uygulanan liberal, karma, devletçi politikalar ile Türkiye’nin iktisadi tarihsel süreci işlenmektedir. Bu ders kapsamında son 100 yıllık Türkiye iktisat tarihinin genel akışınına dair temel bilgiler verilmektedir.  

 

VIII. Yarıyıl
Ders Kodu  İzlence Ders Adı (TR) Ders İçerikleri

İzlenceler

2021-2022

İzlenceler

2022-2023

İzlenceler

2023-2024

WEX 426   İş Yeri Deneyimi III Programın son döneminde, tüm öğrenciler, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin uygun gördüğü önceden tanımlanmış ilke ve ilkelere uygun olarak, Ankara'nın tüm ilçelerinde olabilecek, bir fabrika / üretim ünitesinde uygulamalı eğitim alacaklardır. Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi ile OSTİM Kümeleri arasındaki gelişim ve işbirliği çerçevesinde işbirliği protokolü çerçevesinde Ankara'da bulunan bir fabrika / üretim biriminde staj / iş başı eğitimi yapacaklardır. Bu derste her öğrenci, staj / iş başı eğitim yaptığı fabrikada / üretim biriminde karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.      
ECON 400   Mezuniyet Projesi Henüz bilgi girilmedi.      

 

 

 


 

SEÇMELİ DERSLER

 

Sınıf Dönem Ders Kodu Ders Adı  Ders İçeriği

İzlenceler

2021-2022

İzlenceler

2022-2023

İzlenceler

2023-2024

3.Sınıf 5,6 ECON 335 Çalışma Ekonomisi      
3.,4.S. 5,6,7 ECON 310 Tarım Ekonomisi

Tarım ve gıda sektörünün üretimden tüketimine kadar tüm süreçlerin ele alındığı bir derstir. Tarımsal üretimde arz ve talep analizleri, tüketici davranışları, hükümet müdahaleleri ve tarımsal fiyat mekanizmaları bakımından gerek gelişmekte olan ülkeler gerekse gelişmiş ülkelerde tarım sektöründeki yapısal politikalar ve uygulama süreçleri incelenecektir. Bunu yaparken, kırsal alanlardaki değişen sosyo-ekonomik yapı ve iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkileri küresel ve bölgesel düzlemde değerlendirilecektir.

   
3.,4.S. 5,6,7 ECON 331 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar  

Dersin amacı öğrencilere uluslararası ekonomik kuruluşların, felsefeleri, küresel ekonomik sistem içinde üstlendikleri roller, ilgi alanlarına giren konular ve yaptıkları aktiviteleri  ile.

İlk bölümde Bretton Woods ve Post-Bretton Woods sisteminin mim ilgili kapsamlı bilgiler vermektir. Buna ilaveten, bu kuruluşların 21. Yüzyılın şartlarında karşı karşıya kaldıkları zorluklar da dersin cevap aradığı temel konulardan olacaktır. Ders 3 ana bölümden oluşmaktadırarisi ve bu dönemde kurulan ana kuruluşlar tartışılacaktır. İkinci  üçüncü bölümlerde ise sırasıyla bölgesel kalkınma bankaları ve uluslararası yatırım bankaları incelenecektir.

     
3.,4.S. 5,6,7 ECON 425 Küresel Ekonomik Göstergeler ve Sorunlar        
3.,4.S. 5,6,7 ECON 429 Oyun Teorisi        
3.,4.S. 5,6,7 ECON 437 Kent Ekonomisi        
3.,4.S. 5,6,7 ECON 443 Sağlık Ekonomisi        
3.,4.S. 5,6,7 ECON 445 Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi        
3.,4.S. 5,6,7 ECON 441 Kalkınma Ekonomisi        
3.,4.S. 5,6,7 ECON 449 Banka ve Mali Kuruluşlar        
3.,4.S. 5,6,7 ECON 465 Küresel Sermaye Piyasaları        
3.,4.S. 5,6,7 ECON 455 Teknolojik Gelişme ve Endüstriyel Politikalar      
3.,4.S. 5,6,7 ECON 435 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma  

Bu ders, öğrencilerin enerji, çevre ve doğal kaynak ekonomisini öğrenmelerini sağlamayı ve modern çevre konularına güncel bir bakış açısı yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında enerji ve ekonomik kalkınma kavramları, kirlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, küresel çevre eğilimleri, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma kavramları teorik vurgu ve güncel durum örnekleri ile tartışılmaktadır.

   
4.Sınıf 7 ECON 407 Davranışsal Ekonomi        
4.Sınıf 7 ECON 409 Kurumsal Ekonomi        
4.Sınıf 7 ECON 417 Büyüme Teorileri        
4.Sınıf 7 ECON 415 Enerji Dengeleri ve Küresel Enerji Görünümü Bu ders, temel enerji kavramlarının tanımlanması, enerji verilerinin gösterilmesi, başlıca aktörlerin enerji politikaları, küresel talep ve tüketim tahminleri, enerji politikalarındaki tarihsel dönüşümlerin incelenmesi, öğrencinin enerji piyasalarının nasıl işlediğini ve bölgesel farklılıkları anlamasına yardımcı olmak, bölgesel bazda arz/talep dengesinde sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerjiden fosil yakıtlara dönüşüm konularına odaklanmaktadır. Ders boyunca, bazı belirli bölge ve ülkelerden vakalar incelenecektir. Ayrıca, enerji konularına ilişkin dış politikalara odaklanarak küresel ve güncel küresel krizler incelenecektir.    
4.Sınıf 7 ECON 475 Büyük Veri ve Ekonomik Modelleme      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat on WhatsApp