Ekonomi Bölümü

Bilgi Paketi

 

Bilgi paketinin tamamını indirmek için tıklayınız

Günümüzün dinamik küreselleşme süreçleri gerek günlük yaşamda gerek iş dünyasında gerekse ülke yönetiminde en basit karar alma aşamalarında bile zorlu bir öğrenme sürecini, belirli kısıtlar altında karmaşık alternatifler arasından seçim yapmayı gerektirmektedir. Özünde, karmaşık alternatifler arasından “en iyi” olanı seçmenin koşullarını ve yollarını araştıran ekonomi bilimi, tüm bu süreçleri anlama konusunda tüm dünyada giderek daha fazla önem kazanmıştır.

OSTİM Teknik Üniversitesi bu temel disiplin alanında vereceği mezunlarla gerek bölgesel gerek ulusal gerekse küresel düzeyde katma değer sunmak ve böylece ulusal ve küresel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ekonomi bölümünde, mikro ve makro iktisat, finans, ekonometri ve muhasebe gibi temel dersler yer almaktadır. Bu dersleri alan öğrenci iktisat ve finans gibi alanlarda temel bilgiyi almaktadır. Analitik düşünme ve teknik beceriler konusunda öğrencilerin gelişimlerini sağlamak üzere Matematik, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Araştırma Metodları gibi dersler de programda yer almaktadır. Ek olarak müfredat, öğrencilerin istedikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için uluslararası iktisat ve finansal kurumlar alanlarında ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojiler eşliğinde kullanılacaktır.

Ekonomi, Lisans

Lisans

Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilir. Yurt dışı kaynaklı öğrencilerin lise mezuniyetlerinin denklik işlemleri ile birlikte yürürlükteki yüksek öğretim ve OSTİM Teknik Üniversitesi mevzuatı ile diğer mevzuat kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesini müteakip gerçekleştirilir. OSTİM Teknik Üniversitesi yurt dışı kaynaklı öğrenciler için gerekli gördüğü durumlarda yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde kendi seçme ve yerleştirme sistemini kurar.

Öğrencilerin kayıt olmalarını müteakip önceki lisans programlarında almış oldukları dersler; geçerli ve hukuki olarak belgelendirilmeleri, ders konu, kapsam ve içeriklerinin OSTİM Teknik Üniversitesinde uygulanan program/derse uygunluğu ve yeterliliği Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi ve onaylanması sonucunda kabul edilebilir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS kredilerini tamamlamış olmaları, öğrenim gördükleri programdaki tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

OSTİM Teknik Üniversitesi ekonomi programı temel ve giriş disiplinleri kapsamında iktisat, beşeri bilimler, hukuk, matematik, istatistik, İngilizce ve araştırma yöntemleri derslerini kapsamaktadır. Programda özellikle iş yeri deneyimi eğitimi ile girişimcilik yoğun olarak yer almaktadır. Programda ekonominin temel disiplinleri kapsamında mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri, istatistik, iktisat tarihi ve kamu maliyesi gibi teorik ve pratik alanlardaki dersleri kapsamaktadır. Ayrıca yürütülen ekonomi programı öğrencilerin ilgi alanlarına göre kendilerini yetiştirmek istedikleri; büyüme teorileri, uluslararası iktisat, çevre ekonomisi, ekonomi politikası, kent ekonomisi, oyun teorisi gibi politika üretme ve karar alma kabiliyeti kazandıran alanlardan seçmeli dersleri de ihtiva etmektedir.

 1. Ekonomide kullanılan temel kavramları, kavramlar arasındaki ilişkileri, ekonomik teorileri, ekonominin işleyiş mekanizmalarını ve ekonomilerin zaman içindeki gelişim süreçlerini bilir.
 2. Ekonomik verileri bulmayı, elde edilen verileri gerektiğinde çeşitli bilgisayar programları kullanarak işleyebileceği ve değerlendireceği araştırma yöntemlerini bilir.
 3. Ulusal ve uluslararası makroekonomik konjonktür ve dünya ekonomik ilişkileri gibi konularda güncel gelişmeleri takip eder ve ekonomik sorunlar karşısında hangi ekonomik politikaların kullanılacağını önerebilir.
 4. Alanına dair bireysel araştırma yapma, ulaştığı sonuçları yorumlama ve teorik önermeler ile kıyaslama yetisi kazanır.
 5. Çalışmalarında kuramsal ve istatistiksel bilgiler de dahil olmak üzere ekonomi alanındaki her çeşit bilgiyi sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde analiz ederek irdeleyebilir ve yorumlayabilir.
 6. Analiz ettiği sorunlara dair çözüm önerilerini ve kanaatlerini nitel ve nicel veriler ile destekleyerek sunar, analitik bir dil kullanır ve gerektiğinde görsel ve grafiksel materyaller ile yaklaşımını destekler
 7. Ekonometrik alanda analizlere yardımcı yazılım ve programlama dillerinde ileri düzeyde beceri kazanır ve güncel yazılım ve programlama dillerine uyum sağlayabilir
 8. Ekonomiye dair teorik bilgisini ekonometrik ve istatiksel hesaplamalar ile destekler, analitik düşünme çerçevesinde yazılım ve programlama dilleri ile olguları analiz eder ve değerlendirir.
 9. Uygulama esnasında karşılaşılan beklenmeyen ve karmaşık sorunları analiz etme becerisi geliştirir, sorunu çözmek için bireysel düzeyde veya ekip içinde sorumluluk yüklenebilir ve gerektiğinde inisiyatif alabilir.
 10. Elde edilen teorik ve analitik kazanımlarını, farklı kavramsal çerçevelere uyumlaştırarak politika konularında eleştirel düşünce geliştirir ve çözümler üretebilir
 11. Küreselleşmenin getirdiği hıza, yeniliklere ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak düzeyde yaklaşımlar sergiler
 12. Girişimci bir birey olarak özgün ve yenilikçi fikirler ve çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk yüklenir.
 13. Gerçekleştirmiş olduğu teorik ve pratik çalışmalarda toplumsal sorumluluklara, etik hassasiyetlere ve hukuksal çerçeveye azami düzeyde dikkat eder.
 14. Akranları, meslektaşları, çalışma arkadaşları, çalışanları ve yöneticileri ile sağduyulu, empatik ve durumsal farkındalığı yüksek iletişim kurar.
 15. Hem anadilinde hem de en az bir yabancı dilde (İngilizce) iş arkadaşlarıyla, üst yöneticileriyle ve piyasa ile etkin bir iletişim kurar.

 

Ekonomi programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları niteliklerle hem özel sektörün hem de kamu sektörünün öncelikli olarak aradığı kişiler arasında yer alabilmektedirler. Ders programının küresel alandaki değişikliklere uyumlu olması ve öğretim dilinin İngilizce olması sayesinde mezunlarımız, uluslararası kurum/kuruluş ve şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (İMF), Birleşmiş Milletler (UNOPS, UNDP, vb.), Dünya Ticaret örgütü, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, çok uluslu şirketler ve danışmanlık büroları bunlardan birkaçıdır. Yurt içinde ise Merkez Bankası, ticari bankalar, ilgili bakanlıklar, borsa şirketleri, sivil toplum örgütleri, araştırma kuruluşları bölüm mezunlarının sıklıkla görev aldıkları yerlerdir.

 

Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler.

 

Programdan mezun olan öğrenciler ekonomi başta olmak üzere beşeri ve sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.

Birinci Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
ENG 101 Akademik İngilizce I 3 0 0 3 3
EHS 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 2
EPR 121 Girişimcilik I 0 2 0 1 2
IUL 151 Üniversite Hayatına Giriş 2 0 0 2 2
MIS 131 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 0 3 4
MATH 103 Matematik I 3 0 0 3 6
ECON 101 Mikroekonomiye Giriş 3 1 0 3 7
ECON 105 Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri I 2 1 0 3 4
    18 4 0 20 30

 İkinci Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
ENG 102 Akademik İngilizce II 3 0 0 3 3
EPR 122 Girişimcilik II 0 2 0 1 1
IUL 152 Geleceğin İnşası 1 0 0 1 1
WED 124 İş Yeri Eğitimi 0 7 0 3 7
MATH 104 Matematik II 3 0 0 3 6
ECON 102 Makroekonomiye Giriş 3 1 0 3 7
ECON 106 Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri II 2 1 0 3 5
    12 11 0 17 30

 Üçüncü Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2
TUR 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2
WAP 225 İş Yeri Uygulaması I 0 7 0 3 7
ENG 221 İngilizce Yazma Becerileri 1 2 0 2 4
ECON 201 Mikroekonomi 3 0 0 3 6
ECON 203 İstatistik I 2 1 0 3 5
ECON 205 İktisat Tarihi 3 0 0 3 4
    13 10 0 18 30

Dördüncü Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
TUR 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2
WAP 226 İş Yeri Uygulaması II 0 7 0 3 7
ECON 202 Makroekonomi 3 0 0 3 6
ECON 204 İstatistik II 2 1 0 3 5
ECON 206 İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 0 3 4
ECON 216 Kamu Maliyesi 3 0 0 3 4
    15 8 0 19 30

Beşinci Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
WAP 325 İş Yeri Uygulaması III 0 7 0 3 7
ECON 301 Ekonometriye Giriş I 2 1 0 3 6
ECON 303 Uluslararası Ekonomi (Ticaret) 3 0 0 3 6
ECON 305 Para Teorisi ve Politikası 3 0 0 3 6
ELEC 1 Seçmeli Ders I (ECON 3xx veya XXX xxx) 3 0 0 3 5
    11 8 0 15 30

 Altıncı Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
WEX 326 İş Yeri Deneyimi I 0 7 0 3 7
ECON 302 Ekonometriye Giriş II 2 1 0 3 6
ECON 304 Uluslararası Ekonomi (Finans) 3 0 0 3 6
ELEC 2 Seçmeli Ders II (ECON 3xx veya XXX xxx) 3 0 0 3 6
ELEC 3 Seçmeli Ders III (ECON 3xx veya XXX xxx) 3 0 0 3 5
    11 8 0 15 30

 Yedinci Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
WEX 425 İş Yeri Deneyimi II 0 7 0 3 7
ECON 401 Türkiye Ekonomisi 3 1 0 3 7
ELEC 4 Seçmeli Ders IV (ECON 4xx veya XXX xxx) 3 0 0 3 6
ELEC 5 Seçmeli Ders V (ECON 4xx veya XXX xxx) 3 0 0 3 5
ELEC 6 Seçmeli Ders VI (ECON 4xx veya XXX xxx) 4 0 0 3 5
    13 8 0 15 30

Sekizinci Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
WEX 426 İş Yeri Deneyimi III 0 30 0 15 22
ECON 400 Mezuniyet Projesi 0 10 0 5 8
    0 40 0 20 30

 

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı (TR)

Teori

Uyg.

Lab.

Kredi

AKTS

ECON 306

Büyüme Teorileri

3

0

0

3

6

ECON 308

Enerji ve Çevre Politikları

3

0

0

3

6

ECON 310

Tarım Ekonomisi

3

0

0

3

6

ECON 311

Temel Hukuk Prensipleri

3

0

0

3

5

ECON 312

Borçlar Hukuku

3

0

0

3

5

ECON 415

Ekonomik Modelleme

3

0

0

3

6

ECON 455

Teknolojik Gelişme ve Endüstriyel Politikalar

3

0

0

3

6

ECON 465

Küresel Sermaye Piyasaları

3

0

0

3

6

ECON 455

Ticaret Hukuku

3

0

0

3

5

ECON 475

Büyük Veri

3

0

0

3

6

ITF 203

Finansal Muhasebe

2

1

0

3

5

ITF 204

Yönetimsel Muhasebe

2

1

0

3

5

ECON 423

Ekonomi Politikası

3

0

0

3

5

ECON 425

Proje Döngüsü Yönetimi

3

0

0

3

5

ECON 427

Elektronik Haberleşme Mevzuatı

3

0

0

3

5

ECON 429

Oyun Teorisi

3

0

0

3

5

ECON 435

Çalışma Ekonomisi

3

0

0

3

5

ECON 437

Kent Ekonomisi

3

0

0

3

5

ECON 443

Sağlık Ekonomisi

3

0

0

3

5

ECON 445

Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi

3

0

0

3

5

ECON 447

Kurumsal Yönetişimle İlgili Finansal Sorunlar

3

0

0

3

5

ECON 431

Uluslararası Mali Kuruluşlar

3

0

0

3

5

ECON 433

Etkili İletişim

3

0

0

3

5

ECON 439

Sermaye Piyasası Mevzuatı

3

0

0

3

5

ECON 441

Ekonomik Kalkınma

3

0

0

3

5

ECON 449

Banka ve Mali Kuruluşlar

3

0

0

3

5

ECON 451

Finansal Yönetim

3

0

0

3

5

ECON 453

Menkul Kıymetlerin Teknik Analizi ve Portföy Yönetimi

3

0

0

3

5

 

T: Teorik Ders Saati

U: Uygulama Saati

K: Kredi

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

First Semester

Code Course Name Theory App. Lab. Credit ECTS
ENG 101 Academic English I 3 0 0 3 3
EHS 101 Occupational Health and Safety 2 0 0 2 2
EPR 121 Entrepreneurship I 0 2 0 1 2
IUL 151 Introduction to University Life 2 0 0 2 2
MIS 131 Management Information Systems 3 0 0 3 4
MATH 103 Mathematics I 3 0 0 3 6
ECON 101 Introduction to Microeconomics 3 1 0 3 7
ECON 105 Research Methods with Computer Applications I 2 1 0 3 4
    18 4 0 20 30

Second Semester

Code Course Name Theory App. Lab. Credit ECTS
ENG 102 Academic English II 3 0 0 3 3
EPR 122 Entrepreneurship II 0 2 0 1 1
IUL 152 Building the Future 1 0 0 1 1
WED 124 Workplace Education 0 7 0 3 7
MATH 104 Mathematics II 3 0 0 3 6
ECON 102 Introduction to Macroeconomics 3 1 0 3 7
ECON 106 Research Methods with Computer Applications II 2 1 0 3 5
    12 11 0 17 30

 Third Semester

Code Course Name Theory App. Lab. Credit ECTS
ATA 101 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I 2 0 0 2 2
TUR 101 Turkish I 2 0 0 2 2
WAP 225 Workplace Application I 0 7 0 3 7
ENG 221 English Writing Skills 1 2 0 2 4
ECON 201 Microeconomics 3 0 0 3 6
ECON 203 Statistics I 2 1 0 3 5
ECON 205 Economic History 3 0 0 3 4
    13 10 0 18 30

Fourth Semester

Code Course Name Theory App. Lab. Credit ECTS
ATA 102 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II 2 0 0 2 2
TUR 102 Turkish II 2 0 0 2 2
WAP 226 Workplace Application II 0 7 0 3 7
ECON 202 Macroeconomics 3 0 0 3 6
ECON 204 Statistics II 2 1 0 3 5
ECON 206 History of Economic Thought 3 0 0 3 4
ECON 216 Public Finance 3 0 0 3 4
    15 8 0 19 30

Fifth Semester

Code Course Name Theory App. Lab. Credit ECTS
WAP 325 Workplace Application III 0 7 0 3 7
ECON 301 Introduction to Econometrics I 2 1 0 3 6
ECON 303 International Economcs (Trade) 3 0 0 3 6
ECON 305 Monetary Theory and Policy 3 0 0 3 6
ELEC 1 Elective Course I (ECON 3xx or XXX xxx) 3 0 0 3 5
    11 8 0 15 30

Sixth Semester

Code Ders Adı (EN) Theory App. Lab. Credit ECTS
WEX 326 Workplace Experience I 0 7 0 3 7
ECON 302 Introduction to Econometrics II 2 1 0 3 6
ECON 304 International Econonmics (Finance) 3 0 0 3 6
ELEC 2 Elective Course II (ECON 3xx or XXX xxx) 3 0 0 3 6
ELEC 3 Elective Course III (ECON 3xx or XXX xxx) 3 0 0 3 5
    11 8 0 15 30

Seventh Semester

Code Course Name Theory App. Lab. Credit ECTS
WEX 425 Workplace Experience II 0 7 0 3 7
ECON 401 Turkish Economy 3 1 0 3 7
ELEC 4 Elective Course IV (ECON 4xx or XXX xxx) 3 0 0 3 6
ELEC 5 Elective Course V (ECON 4xx or XXX xxx) 3 0 0 3 5
ELEC 6 Elective Course VI (ECON 4xx or XXX xxx) 4 0 0 3 5
    13 8 0 15 30

Eight Semester

Code Course Name Theory App. Lab. Credit ECTS
WEX 426 Workplace Experience III 0 30 0 15 22
ECON 400 Graduation Project 0 10 0 5 8
    0 40 0 20 30

 

ELECTIVE COURSES

Code Course Name Theory App. Lab. Credit ECTS
ECON 306 Growth Theory 3 0 0 3 6
ECON 308 Energy and Environment Policies 3 0 0 3 6
ECON 310 Agricultural Economics 3 0 0 3 6
ECON 311 Fundamental Legal Principles 3 0 0 3 5
ECON 312 Law of Obligations 3 0 0 3 5
ECON 415 Economic Modeling 3 0 0 3 6
ECON 455 Technological Development and Industrial Policies 3 0 0 3 6
ECON 465 Global Capital Markets 3 0 0 3 6
ECON 455 Commercial Law 3 0 0 3 5
ECON 475 Big Data 3 0 0 3 6
ITF 203 Financial Accounting 2 1 0 3 5
ITF 204 Managerial Accounting 2 1 0 3 5
ECON 423 Economic Policy 3 0 0 3 5
ECON 425 Project Cycle Management 3 0 0 3 5
ECON 427 Elektronic Communication Regulation 3 0 0 3 5
ECON 429 Game Theory 3 0 0 3 5
ECON 435 Labour Economics 3 0 0 3 5
ECON 437 Urban Economy 3 0 0 3 5
ECON 443 Health Economy 3 0 0 3 5
ECON 445 European Economic Integration 3 0 0 3 5
ECON 447 Financial Issues on Corporate Governance 3 0 0 3 5
ECON 431 International Financial Institutions 3 0 0 3 5
ECON 433 Effective Communication 3 0 0 3 5
ECON 439 Capital Market Legislation 3 0 0 3 5
ECON 441 Economic Development 3 0 0 3 5
ECON 449 Banks and Financial Institutions 3 0 0 3 5
ECON 451 Financial Management 3 0 0 3 5
ECON 453 Technical Analysis of Securities and Portfolio Management 3 0 0 3 5

 

T: Theoretical Course Hour

A: Application Course Hour

C: Credits

L: Laboratory

ECTS: European Credit Transfer System

 

Öğretim elemanları; çeşitli değerlendirme yöntemlerini kullanarak öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirirler. Ostim Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Lisans Yönetmeliği’ne göre DC ve DD koşullu geçerken, FD, FF ve NA harf notu alanlar dersten başarısız sayılırlar. Başarı Notu Katsayıları aşağıda sunulduğu gibidir.

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı
(100 üzerinden)

Statü

AA

4

90-100

Geçer

BA

3,5

85-89

Geçer

BB

3

80-84

Geçer

CB

2,5

70-79

Geçer

CC

2

60-69

Geçer

DC

1,5

50-59

Koşullu Geçer

DD

1

45-49

Koşullu Geçer

FD

0,5

35-44

Başarısız

FF

0

0-34

Başarısız

NA

0

0

Başarısız

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin programda belirtilen tüm derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının en az 4,00 kredi üzerinden 2,00 olması, en az 240 AKTS kredisi sağlaması gereklidir.

Tam zamanlı

Program Sorumlusu
Prof.Dr. Aylin Ege
E-mail: [email protected]

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Araş.Gör. Huzeyfe Erkam Candan
E-mail:[email protected]

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam Oran (%)
ECON 400 Mezuniyet Projesi 1 4 3 3 4 5 2 3 4 4 1 4 1     39 52
ECON 216 Kamu Maliyesi 5 4 5 4 4 3       5           30 40
ECON 302 Ekonometriye Giriş II 1 5   1 5 5 5 5               27 36
ECON 201 Mikroekonomi 5 3 3 4 5 2   2   2           26 35
ECON 202 Makroekonomi 5 3 5   3 2 1 2   2 3         26 35
ECON 106 Bilgisayar Uygulamalı
Araştırma Yöntemleri II
  5   2 4 4 5 4 1             25 33
WEX 426 İş Yeri Deneyimi III                 4   4 5 4 5 3 25 33
WAP 226 İş Yeri Uygulaması II                 4   4 5 4 5 3 25 33
WAP 325 İş Yeri Uygulaması III                 4   4 5 4 5 3 25 33
WEX 326 İş Yeri Deneyimi I                 3   4 5 4 5 3 24 32
WEX 425 İş Yeri Deneyimi II                 3   4 5 4 5 3 24 32
WAP 225 İş Yeri Uygulaması I                 3   4 5 4 5 3 24 32
ECON 105 Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri I   5   2 4 4 4 3 1             23 31
ECON 204 İstatistik II 3 4   3 5 4 4                 23 31
WED 124 İş Yeri Eğitimi                 2   3 5 4 5 3 22 29
ECON 301 Ekonometriye Giriş I 1 4   1 4 4 4 4               22 29
ECON 102 Makroekonomiye Giriş 5 2 5   3 2 1 1   1 1         21 28
ECON 101 Mikroekonomiye Giriş 5 1 2 3 4 1   1   2           19 25
MATH 104 Matematik II   2   3 5 5 1 2 1             19 25
MATH 103 Matematik I   2   3 5 5 1 1 1             18 24
ECON 203 İstatistik I 1 3   2 4 4 1                 15 20
ECON 305 Para Teorisi ve Politikası 3   3 3 2         3 1         15 20
ECON 304 Uluslararası Ekonomi (Finans) 1 1 4   3         2 3         14 19
ENG 102 Akademik İngilizce II   4 1 2 1 2   3             1 14 19
MIS 131 Yönetim Bilişim Sistemleri   1     2 5 3 1 1             13 17
ECON 303 Uluslararası Ekonomi (Ticaret) 1   4   3         2 3         13 17
EPR 122 Girişimcilik II                   2 2 5   3   12 16
ENG 101 Akademik İngilizce I     1 1   1 1             1 5 10 13
ENG 221 İngilizce Yazma Becerileri       1   1 1             2 5 10 13
ECON 206 İktisadi Düşünceler Tarihi 3   4 2             1         10 13
IUL 152 Geleceğin İnşası                     1 1 3 3 1 9 12
EPR 121 Girişimcilik I                 2   1 4       7 9
IUL 151 Üniversite Hayatına Giriş                 1   1 1 2 1 1 7 9
ECON 205 İktisat Tarihi 3   2   2                     7 9
ECON 401 Türkiye Ekonomisi 2   2             1           5 7
EHS 101 İş Sağlığı ve Güvenliği                         3     3 4

 

    Program Yeterlilikleri
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Akademik Ağırlıklı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1 x x     x                    
2 x                            
3 x   x   x                    
4                              
5   x x                        
6   x   x                      
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1     x x     x x x            
2 x     x     x                
3         x   x x              
4     x         x   x          
5                              
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1                 x            
2       x         x            
3                 x            
4                              
5                         x x  
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1 x x x x x     x   x          
2 x       x                    
3     x         x x x x        
4             x       x        
5                              
6                              
7                 x            
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1           x                  
2   x       x     x x          
3           x     x x   x     x
4                         x   x
5                       x x    
6                             x
7   x       x         x     x  
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1                         x    
2                         x    
3             x       x x      
4                   x