Ekonomi Bölümü

Program Yeterlilikleri

 1. Ekonomide kullanılan temel kavramları, kavramlar arasındaki ilişkileri, ekonomik teorileri, ekonominin işleyiş mekanizmalarını ve ekonomilerin zaman içindeki gelişim süreçlerini bilir.
 2. Ekonomik verileri bulmayı, elde edilen verileri gerektiğinde çeşitli bilgisayar programları kullanarak işleyebileceği ve değerlendireceği araştırma yöntemlerini bilir.
 3. Ulusal ve uluslararası makroekonomik konjonktür ve dünya ekonomik ilişkileri gibi konularda güncel gelişmeleri takip eder ve ekonomik sorunlar karşısında hangi ekonomik politikaların kullanılacağını önerebilir.
 4. Alanına dair bireysel araştırma yapma, ulaştığı sonuçları yorumlama ve teorik önermeler ile kıyaslama yetisi kazanır.
 5. Çalışmalarında kuramsal ve istatistiksel bilgiler de dahil olmak üzere ekonomi alanındaki her çeşit bilgiyi sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde analiz ederek irdeleyebilir ve yorumlayabilir.
 6. Analiz ettiği sorunlara dair çözüm önerilerini ve kanaatlerini nitel ve nicel veriler ile destekleyerek sunar, analitik bir dil kullanır ve gerektiğinde görsel ve grafiksel materyaller ile yaklaşımını destekler
 7. Ekonometrik alanda analizlere yardımcı yazılım ve programlama dillerinde ileri düzeyde beceri kazanır ve güncel yazılım ve programlama dillerine uyum sağlayabilir
 8. Ekonomiye dair teorik bilgisini ekonometrik ve istatiksel hesaplamalar ile destekler, analitik düşünme çerçevesinde yazılım ve programlama dilleri ile olguları analiz eder ve değerlendirir.
 9. Uygulama esnasında karşılaşılan beklenmeyen ve karmaşık sorunları analiz etme becerisi geliştirir, sorunu çözmek için bireysel düzeyde veya ekip içinde sorumluluk yüklenebilir ve gerektiğinde inisiyatif alabilir.
 10. Elde edilen teorik ve analitik kazanımlarını, farklı kavramsal çerçevelere uyumlaştırarak politika konularında eleştirel düşünce geliştirir ve çözümler üretebilir
 11. Küreselleşmenin getirdiği hıza, yeniliklere ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak düzeyde yaklaşımlar sergiler
 12. Girişimci bir birey olarak özgün ve yenilikçi fikirler ve çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk yüklenir.
 13. Gerçekleştirmiş olduğu teorik ve pratik çalışmalarda toplumsal sorumluluklara, etik hassasiyetlere ve hukuksal çerçeveye azami düzeyde dikkat eder.
 14. Akranları, meslektaşları, çalışma arkadaşları, çalışanları ve yöneticileri ile sağduyulu, empatik ve durumsal farkındalığı yüksek iletişim kurar.
 15. Hem anadilinde hem de en az bir yabancı dilde (İngilizce) iş arkadaşlarıyla, üst yöneticileriyle ve piyasa ile etkin bir iletişim kurar.
Chat on WhatsApp