Ekonomi Bölümü

 

 

 

Günümüzün dinamik küreselleşme süreçleri gerek günlük yaşamda gerek iş dünyasında gerekse ülke yönetiminde en basit karar alma aşamalarında bile zorlu bir öğrenme sürecini, belirli kısıtlar altında karmaşık alternatifler arasından seçim yapmayı gerektirmektedir. Özünde, karmaşık alternatifler arasından “en iyi” olanı seçmenin koşullarını ve yollarını araştıran ekonomi bilimi, tüm bu süreçleri anlama konusunda tüm dünyada giderek daha fazla önem kazanmıştır.

OSTİM Teknik Üniversitesi bu temel disiplin alanında vereceği mezunlarla gerek bölgesel gerek ulusal gerekse küresel düzeyde katma değer sunmak ve böylece ulusal ve küresel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz

  • Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, ulusal ve uluslararası para ve sermaye yönetimine ve dünya ekonomik ilişkilerine hâkim, ulusal ve uluslararası piyasalarda aranan mezunlar yetiştirmek,
  • Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilere, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
  • Alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasını sağlamak,
  • Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumun sosyal yaşamına katkıda bulunmak,
  • Uluslararası düzeydeki kamu-özel kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, dünyadaki finansal ve ekonomik sorunların çözümünün bir parçası olarak çalışmak, bu konulara yönelik politikalarının oluşturulmasında aktif rol almak,
  • Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
  • Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek.

Öğrencilerimizin Akademik Kazanımları

Ekonomi Bölümü geniş çaplı eğitim veren, İktisadi alanda öğrencilerine analitik düşünme becerileri sağlayan ve etkin karar alma sorumluluğu kazandıran bir bölüm olma özelliği taşımaktadır. Lisans programındaki öğrencilere sunulan İktisadi alandaki etkin beceriler, işletme teorileri ve problem çözme becerileri, gelecekteki iş ve kamu sektörü yönetimindeki kariyerlerini güçlendirmektedir. Ayrıca öğrencilere, yaşadığı çevrede başarılı olmaları için gerekli bilgi teknolojileri fırsatı sunmaktadır.

Ekonomi bölümünde, mikro ve makro iktisat, finans, ekonometri ve muhasebe gibi temel dersler yer almaktadır. Bu dersleri alan öğrenci iktisat ve finans gibi alanlarda temel bilgiyi almaktadır. Analitik düşünme ve teknik beceriler konusunda öğrencilerin gelişimlerini sağlamak üzere Matematik, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Araştırma Metodları gibi dersler de programda yer almaktadır. Ek olarak müfredat, öğrencilerin istedikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için uluslararası iktisat ve finansal kurumlar alanlarında ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojiler eşliğinde kullanılacaktır.

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Öğrenciler öncelikle, ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde faaliyet gösteren iktisadi kurum ve kuruluşlarda ve özel şirketlerde iş bulabilecek biçimde öğrenim görmektedir. Bununla birlikte, bu bölümden mezun olanlar diğer iktisadi ve idari bilimlere ilişkin bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler.

İş İmkânları

Ekonomi programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları niteliklerle hem özel sektörün hem de kamu sektörünün öncelikli olarak aradığı kişiler arasında yer alabilmektedirler. Ders programının küresel alandaki değişikliklere uyumlu olması ve öğretim dilinin İngilizce olması sayesinde mezunlarımız, uluslararası kurum/kuruluş ve şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (İMF), Birleşmiş Milletler (UNOPS, UNDP, vb.), Dünya Ticaret örgütü, çok uluslu şirketler ve danışmanlık büroları bunlardan birkaçıdır. Yurt içinde ise Merkez Bankası, ticari bankalar, ilgili bakanlıklar, borsa şirketleri, sivil toplum örgütleri, araştırma kuruluşları bölüm mezunlarının sıklıkla görev aldıkları yerlerdir.

Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler.