E-Ticaret ve Pazarlama Programı

Ders İçerikleri

 

ZORUNLU DERSLER 

Birinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
GIE 151   Geleceği İnşa Etmek Bu ders üniversite öğrencilerine kendilerini tanıma, sorumluluk alma, aktif düşünme, birlikte iş yapabilme, beceri ve yetkinliklerini geliştirme, etik algılayış, sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilgi aktarımıyla farkındalık kazandırmaya yöneliktir. Bununla birlikte, Türk bilim insanları, Türk sanat ve edebiyatı, yapay zekâ, sanayi ve teknoloji tarihi, Endüstri 4.0 ve üretimdeki dönüşüm alanlarında öğrencilere bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir. Son olarak öğrencilere özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması, gelecekteki iş fırsatlarının nasıl değerlendirileceği konularında bilgi aktarımıyla, geleceği okuma, değişimi anlama ve özgelecek oluşturma bilincini sağlamak ve bugünden geleceğe vizyon kazandırmak dersin amaçları kapsamındadır. 
ISG 101   İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi sağlığı biliminin gelişimini ve amaçlarını kavramalarını, meslek hastalıklarının temel özelliklerini ve bunlardan korunmak için alınması gereken önlemleri öğrenmelerini ve uygulayabilecek beceriler geliştirmelerini, Çalışma ortamı ve üretim sürecinde ortaya  çıkan  tehlike ve riskleri tanıyabilme ve güvenli çalışma ortamları oluşturabilme, İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu ilgilendiren yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin kapsamını ve iş yerlerindeki uygulama alanlarını kavrayabilme ve yeni yayınlanacak olan yasal düzenlemeleri izleyebilme, İş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması açısından işverenin ve işçinin yükümlülüklerinin hukuki çerçevesi,  iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan cezai sorumlulukları kavrayabilme, İşçi ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal faaliyetlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kurdukları sendikaları yasal boyutuyla tanıyabilme, Toplu iş ilişkilerini düzenleyen ‘Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun hukuki çerçevesi ve ana hatlarını kavrayabilme, İş sözleşmesine dayalı biçimde çalışanlarla çalıştıranlar  ve bunların örgütleri ile devlet arasında bu çalışmaya yönelik ilişkiyi düzenleyen kuralları öğretebilmeyi amaçlamaktadır.
BIL 101    Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bu ders ile öğrencilerin Bilgi ve iletişim Teknolojilerini temel düzeyde öğrenmelerinin yanı sıra Office programlarını kullanarak dosya oluşturma ve düzenleme, hesaplama tabloları oluşturma ve düzenleme, sunum hazırlama ve düzenleme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.  
MAT 103  Matematik Öğrencinin gerekli ve yeterli matematik alt yapısını oluşturarak matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
 YAD 103   İngilizce I  Öğrencilerin bölüm çalışmalarını yapabilmeleri için gerekli akademik becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler böylelikle Avrupa Dil Dosyası Uluslararası Dil Düzeyi ’ne göre B1* seviyesi kullanıcıları olarak bölüm derslerini kolayca takip edebileceklerdir. • Öğrencilerin yazılı ve sözlü çalışmaları ve IT (web üzerinden verilen ödevler) kullanarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve temel çalışma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.
TUR 101 Türk Dili I Türk dilini sözlü ve yazılı olarak etkili kullanabilme, düşüncelerini doğru şekilde ifade yeteneği kazandırma, topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirme. Metinler aracılıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirme ve okuma alışkanlığı kazandırma. Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulguları paylaşmak ve benzeri amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.

GRS 101

 

Temel Girişimcilik  
ETP 101   Dijital Pazarlama Bu ders kapsamında öğrencilerin dijital pazarlama kanallarını tanıması ve bu kanallarda pazarlama stratejileri geliştirmesi için gerekli olan teknik ve stratejik bilgiyle donatılması amaçlanmıştır.
ETP 103 E-Ticaret Dersin amacı E-Ticaret Uygulamalarının öğrenciler tarafından kavranması ve iş hayatında kullanılabilecek bilgi ve bilinç düzeyini sağlamaktır.
ETP 105   Görsel İletişim Tasarımı I Bu dersin amacı, Görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım ve dijital medya tasarımını içeren yaratıcı bir alandır. Bu derste görsel iletişim tasarımı temel ilkeleri ve tasarım sürecinin, Adobe Photoshop ve Canva programının, dijital medya ve pazarlamanın sektörel amaçları için kullanımının öğrenciye aktarılması amaçlanmıştır.

  

 

İkinci Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ATA 101   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Üniversite öğrencilerine Türkiye’nin yakın tarihini öğretmek. Türk İnkılabı/Devrimi, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Üniversite öğrencileri tarafından Türkiye’nin çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın taşıyıcısı olma hedef ve misyonunun benimsenmesini sağlamak.
TUR 102   Türk Dili II Türk dilini sözlü ve yazılı olarak etkili kullanabilme, düşüncelerini doğru şekilde ifade yeteneği kazandırma, topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirme. Metinler aracılıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirme ve okuma alışkanlığı kazandırma. Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulguları paylaşmak ve benzeri amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
YAD 104   İngilizce II  
ISE 102   İş Yeri Eğitimi  
GRS 102   Uygulamalı Girişimcilik  
ETP 102 Dijital Reklamcılık ve Sosyal Medya Yönetimi Bu ders kapsamında öğrencilerin dijital reklam kanallarını ve sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanması ve bu kanallarda pazarlama stratejileri geliştirmesi için gerekli olan teknik ve stratejik bilgiyle donatılması amaçlanmıştır.

ETP 104

Yeni Medyaya Giriş Bu ders kapsamında öğrencilerin yeni medyaya ait olan kavramlarla tanıştırılması amaçlanmaktadır. Yeni Medyanın tanımı, özellikleri, geleneksel iletişim ile benzerlik ve farklılıkları ele alınacaktır. İletişim bilimlerinin (gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık) genel bir çerçevesi çizildikten sonra geleneksel alanların dijital dönüşümleri irdelenecektir. Ayrıca öğrenciler yeni medyanın toplumsal, ekonomik, hukuki, kültürel ve siyasi etkilerine ilişkin bilgi sahibi olarak güncel tartışmalara katılacaklardır. Ders kapsamında sosyal medya uygulamalarının bireysel/kurumsal kullanımları detaylı olarak incelenecektir ve öğrencilerin bu alanlarda birer içerik üreticisi olmaları yönünde destek verilecektir. Yeni medya sektöründe faaliyet gösteren sosyal medya uzmanlarının sunumlarıyla da dersler desteklenerek öğrencilerin dijital iş dünyası ile tanışmaları sağlanacaktır.
ETP 108 Görsel İletişim Tasarımı II Görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım ve dijital medya tasarımını içeren yaratıcı bir alandır. Bu derste web tasarımı konusunda HTML ve CSS yazılım dilleri, Adobe Illustrator ve Notepad++ programının, dijital medya ve pazarlamanın sektörel amaçları için kullanımının öğrenciye aktarılması amaçlanmıştır.
ETP 110   Online Satış Platformları Bu dersin amacı, öğrencilere; online satış platformlarının neler olduğunu, geleneksel pazarlamadan ayrılan yönlerini, farklı online satış platform panelleri ve bu panellerin kullanım yöntemlerinin temel basamaklarını öğretmektir.
SEÇ 1   Seçmeli Ders I  

  

 

Üçüncü Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ATA 102   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Üniversite öğrencilerine Türkiye’nin yakın tarihini öğretmek. Türk İnkılabı/Devrimi, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Üniversite öğrencileri tarafından Türkiye’nin çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın taşıyıcısı olma hedef ve misyonunun benimsenmesini sağlamak.
ISE 201   İş Yeri Uygulaması  
ETP 201   Marka Yönetimi Bu ders kapsamında öğrencilerin marka ile ilgili kişilik, kimlik, değer, bağlılık, farkındalık, çağrışım ve algıya yönelik kavramları öğrenmesi ve bu kavramlarla ilgili stratejik bilgiyle donatılması amaçlanmıştır.
ETP 203   Halkla İlişkiler ve Tanıtım Politikaları Bu dersin amacı, öğrencilere; politika belirlemenin halkla ilişkiler açısından önemini, işlevsel bir halkla ilişkiler politikasının özelliklerini ve politika belirleme sürecinin temel basamaklarını öğretmektir.
ETP 207 Bilişim Hukuku Bu ders kapsamında, öğrencilerin bilişim hukuku ve e-ticaret özelindeki hukuk kavramlarını öğrenmesi ve bu kavramlarla ilgili bilgiyle donatılması amaçlanmıştır.
ETP 209    İşletme Yönetimi Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel işletmecilik kavramlarını öğrenmesi ve bu kavramlarla ilgili bilgiyle donatılması amaçlanmıştır.

ETP 2XX

 

Seçmeli Ders II  

ETP 2XX

  Seçmeli Ders III  

  

 

Dördüncü Dönem
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ISE 202   İş Yeri Deneyimi  
GRS 202   Sektörel Proje  

  

 

 

SEÇMELİ DERSLER 
Kod İzlence Ders Adı Açıklama
ETP 106 Dijital Metin Yazarlığı Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve gündelik hayatın her alanında kullanımı dijital dünyanın diline hakim olmayı gerekli kılmıştır. Üretilen dijital içerikler ise ilgiyi çekmek ve devamlı kılmak için kendisini daima güncellemelidir. Dijital metinler, internet kullanıcılarının ilgisini ilk saniyelerde çekmeli ve itibarı arttırıcı bir etkiye sahip olmalıdır. Bu ders kapsamında dijital içerik üretim süreçleri detaylı bir şekilde ele alındıktan sonra, öğrencilerin kendi dijital platformları için yaratıcı, özgün ve güncel dijital içerik üretebilmeleri hedeflenmektedir.
ETP 211 Pazarlamada Vaka Analizleri Kendi işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yeteneklere sahip olması hedeflenen öğrencilerin, kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımları kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçla alakalı ders yaşanmış örneklerle desteklenecektir.
ETP 213
Arama Motoru Optimizasyonu Arama motorlarının sıralamalarının sistemini ve işleyiş sürecini öğrencilere vermek ve bu konuda öğrencilerin strateji geliştirmelerine yardımcı olmak.
ETP 205   Müşteri İlişkileri Yönetimi Bu dersin amacı, öğrencilere; müşteri ilişkileri yönetimi çerçevesinde müşterileri kazanma, tutma ve müşteri ilişkilerini ölçme süreçlerinin yanı sıra müşteri açısından, pazarlama anlayışındaki değişmeleri, ilişkisel pazarlama stratejilerinin, müşteri ilişkilerinde başarısızlık nedenlerinin, başarı koşullarının, toplam kalite yönetiminin ana unsurlarından biri olan müşteri memnuniyeti ilkesinin öneminin kavranmasının ve müşteri memnuniyetinin arttırılması yöntemlerinin temel basamaklarını öğretmektir.