E-Ticaret ve Pazarlama Programı

Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler


Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
GIE 151 Geleceği İnşa Etmek 1.Yarıyıl Zorunlu 2 0 2 2
Bu ders üniversite öğrencilerine kendilerini tanıma, sorumluluk alma, aktif düşünme, birlikte iş yapabilme, beceri ve yetkinliklerini geliştirme, etik algılayış, sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilgi aktarımıyla farkındalık kazandırmaya yöneliktir. Bununla birlikte, Türk bilim insanları, Türk sanat ve edebiyatı, yapay zekâ, sanayi ve teknoloji tarihi, Endüstri 4.0 ve üretimdeki dönüşüm alanlarında öğrencilere bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir. Son olarak öğrencilere özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması, gelecekteki iş fırsatlarının nasıl değerlendirileceği konularında bilgi aktarımıyla, geleceği okuma, değişimi anlama ve özgelecek oluşturma bilincini sağlamak ve bugünden geleceğe vizyon kazandırmak dersin amaçları kapsamındadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ISG 101  İş Sağlığı Güvenliği 1.Yarıyıl Zorunlu 2  2
Bu ders iş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve mevzuatı, işveren tarafından yerine getirilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve maliyetlerini,iş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri, bireysel ve organizasyonel faktörler, iş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar gibi konulara genel bir bakış sunacaktır. Bu derste öğrenciler, çeşitli iş türlerinin iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 BIL 101   Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1.Yarıyıl Zorunlu  1  1  2  3
Bu ders; öğrencilerin bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim araçları, bilgi ve iletişim araçlarının kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını, temel bilgisayar becerileri kazanmalarını, Office programlarını kullanarak amaçlarına uygun dosya ve dokümanlar hazırlayabilmelerini, elektronik tablolar oluşturarak mantıksal ve matematiksel sınamalar yapabilmelerini ve hem görsel hem de içerik açısından etkili sunumlar hazırlayabilmelerini içermektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 MAT 103  Matematik 1.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  4
Öğrencinin gerekli ve yeterli matematik alt yapısını oluşturarak matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak. Dersin konuları Temel Kavramlar, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Matrisler ve Determinatlar, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, Denklemler, Mutlak Değer, Eşitsizlikler, Oran Orantı, Fonksiyonlar, Karmaşık sayılar, Geometri.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
YAD 103   İngilizce I 1.Yarıyıl Zorunlu  1  2  2  2
Bu ders, öğrencileri başlangıç seviyesinde akademik İngilizceye giriş yapmalarını ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler, akademik metinler okuyacak, akademik dersler dinleyecek ve belli akademik konular üzerine hem yazıp hem de konuşacaklar. Öğrenciler ayrıca resmi yazışmaların, özellikle mail yazmanın, temellerine giriş yapacaklardır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 TUR 101  Türk Dili I 1.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
Öğrencilere anlama ve yazılı ifade etme ile ilgili temel becerileri kazandırmak, öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarını pekiştirmek, Türk ve dünya romanı ile tiyatrosu hakkında entelektüel birikimlerine katkı sağlamak, proje yazma ve sunu hazırlamada faydalı olacak yazma yöntem ve tekniklerini kavramalarını sağlamak, günlük hayatta iş başvurusu, iş görüşmesi gibi mesleki uygulamalarda gerekli olacak kalıp ifadelerin ve metinlerin oluşturulmasını, teknolojik ortamda Türkçenin kullanımına dair gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamaktır. Dilin ve Türk dilinin özellikleri, yazma yöntem teknikleri ve uygulamalı çalışmaları, noktalama işaretleri ve yazım kuralları, Dünya Türk romanı, tiyatrosu gibi konuları içermektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
GRS 101   Temel Girişimcilik 1.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
Dersin amacı; girişimcilik ile ilgili temel bilgileri öğrencilere aktarmak ve bu ilkeler çerçevesinde geliştirecekleri proje fikirlerini hayata geçirecek proje grupları oluşturmaktır. Dünyadaki girişimcilikle ilgili mevcut literatür öğrencilere aktarılacak ve bu da girişimciliğin küresel ekonomik sistemdeki yerini ve önemini anlamalarını sağlayacaktır. Öğrencilere iş modeli Geliştirme uygulamaları öğretilerek proje fikirlerinin netleştirilmesi ve bu proje fikrinin girişimcilik için bir değer önerisi olup olmadığının sınanması sağlanacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 101  Dijital Pazarlama 1.Yarıyıl Zorunlu  2  1  3
Bu dersin kapsamında; pazarlamaya giriş, dijital pazarlama, dijital reklamcılık, arama motoru optimizasyonu, website yönetimi, sosyal medya, ağızdan ağıza pazarlama, e posta ve sms pazarlaması, içerik pazarlama, influencer pazarlama, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik vb. kavramlar yer almaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 103  E-Ticaret 1.Yarıyıl Zorunlu  3  3  4
Bu ders ile amaçlanan, E-Ticaret Uygulamalarının öğrenciler tarafından kavranması ve iş hayatında kullanılabilecek bilgi ve bilinç düzeyini sağlanmasıdır. Dersin kapsamında; e-ticaret, e–ticaret geliştirme ve uygulama süreçleri, e–ticaret iş modellerinin sınıflandırılması, dijital pazarlama, mobil pazarlama, sosyal ticaret, sosyal ticaretin özellikleri ve sosyal alışveriş vb. kavramlar yer almaktadır
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 105  Görsel İletişim Tasarımı I 1.Yarıyıl Zorunlu  2  2  2  4
Bu derste görsel iletişim tasarımı temel ilkeleri ve tasarım sürecinin, Adobe Photoshop ve Canva programının, dijital medya ve pazarlamanın sektörel amaçları için kullanımının öğrenciye aktarılması amaçlanmıştır. Bu dersin kapsamında; Adobe Photoshop ve Canva programlarının kullanımı, grafik tasarımı, görsel iletişimde tasarım süreci, kayıt ve optimizasyon vb. konular ele alınmaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ATA 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
Uygarlık tarihine giriş, ana hatları ile antik Yunan ve Roma uygarlığı, Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışı ve Avrupa'da Orta Çağın başlaması, Ortaçağ'ın iki yüzü; Batıda skolastik karanlığa karşı Doğuda Türk- İslam Rönesansının başlaması, Aydınlanma çağı, Ana hatları ile Osmanlı kuruluşu ve yükselişi, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları, fikir akımları, I dünya savaşı,  inkılap/devrim kavramı, Türk inkılabına yol açan etkenler, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi ve kongreler, Türkiye büyük millet Meclisi’nin açılışı, kurtuluş savaşı, dış politika, Mudanya ateşkesi, Lozan konferansı
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 TUR 102  Türk Dili II 2.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
Öğrencilere anlatma ve ifade etmeyle ilgili temel becerileri kazandırmak, onların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarını pekiştirmek, Türk şiiri hakkında entelektüel birikimlerine katkı sağlamak, proje sunmak veya hazırlıklı/hazırlıksız konuşma yapmada yararlı olacak konuşma yöntem ve tekniklerini kavramasını sağlamak, onlara günlük hayatta iş başvurusu, iş görüşmesi gibi mesleki uygulamalarda gerekli olacak konuşma becerisinin kazanılmasını sağlamaktır. İletişimin temel ögeleri, ses ve nefes yönetimi, beden dilinin konuşmalarda etkin kullanımı, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar ve uygulamalı çalışmaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamalı çalışmaları anlatılacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 YAD 104  İngilizce II 2.Yarıyıl Zorunlu  1  0  2
Bu ders, öğrencilerin akademik okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirerek iş İngilizcesini tanıtmayı amaçlar. Ders, öğrencileri resmi/gayri resmi dil, iş başvuru süreci ve işle ilgili belirli terimleri öğretir. Öğrenciler birçok farklı akademik konuyla ilgili metinleri okuyacak, dersleri dinleyecek ve belirli formatlarda yazılar yazacaklardır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ISE 102  İş Yeri Eğitimi 2.Yarıyıl Zorunlu  0  2  1  2
Bu ders kapsamında, İş Yeri Uygulaması ve İş Yeri Deneyimi derslerinin başlangıcı olarak işletmelerde olacak öğrencilerin; firma organizasyonel yapısını tanıma, hizmet ve iş süreçlerini analiz etme ve tasarlama, firma ağ yapısını kurma, firma IT’sini geliştirme, mailleşme, ön yazı yazabilme gibi işletme kültürünü öğrenmeleri, kendilerini etkili ifade edebilmeleri için asansör konuşması hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca çalışacakları sektörlere özgü iş güvenliği ve bilgi güvenliği kavramlarını, firma analizinin nasıl yapılması gerektiği, proje türlerinin ne olduğu ve projelerin nasıl yazılması gerektiği anlatılacaktır. Bu dersler süresince öğrencilerin sektör çalışanları ile interaktif olarak iletişim kurması sağlanacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 GRS 102  Uygulamalı Girişimcilik 2.Yarıyıl Zorunlu  1  1  2  2
Uygulamalı Girişimcilik dersi kapsamında; öğrencilerimize girişimcilikle ilgili önceki dönemde aktarılan temel bilgiler hatırlatılarak ve bu ilkeler çerçevesinde “Tasarım Odaklı Düşünme” metodu ile geliştirecekleri proje fikirlerini hayata geçirmek için proje grupları oluşturulacaktır. Öğrencilerimize dünyada girişimcilik ile ilgili mevcut literatür aktarılarak; girişimciliğin küresel ekonomik sistemdeki yerini ve önemini anlamaları sağlanacaktır. İş Modeli Geliştirme uygulamaları öğretilip deneyimletilerek proje fikirlerini netleştirmeleri ve bu proje fikrinin girişimcilik için bir değer önerisi olup olmadığını test etmeleri sağlanacaktır. Proje fikrini girişimcilik kapsamında değerlendirip ticarileştirme ve şirketleşme konularında yol kat edebilecektir. Aynı zamanda farklı programlardan benzer proje fikrinde buluşan öğrencilerle iş birliği yaparak bir takım oluşturup birlikte bir iş yapma deneyimine başlayacaklardır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 102  Dijital Pazarlamacılık ve Sosyal Medya Yönetimi  2.Yarıyıl Zorunlu  2  1  3  4
Bu ders ile öğrencilerin; dijital reklam kanallarını ve sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanması ve bu kanallarda pazarlama stratejileri geliştirmesi için gerekli olan teknik ve stratejik bilgiyle donatılması amaçlanmıştır. Bu dersin kapsamında; reklamcılığa giriş, dijital reklamcılık, performans ölçümü, raporların okunması, bütçe optimizasyonu, reklam bütçesinin faturalandırılması vb. kavramlar yer almaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 104  Yeni Medyaya Giriş 2.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  4
Bu ders kapsamında öğrencilerin yeni medyaya ait olan kavramlarla tanıştırılması amaçlanmaktadır. Yeni Medyanın tanımı, özellikleri, geleneksel iletişim ile benzerlik ve farklılıkları ele alınacaktır. İletişim bilimlerinin (gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık) genel bir çerçevesi çizildikten sonra geleneksel alanların dijital dönüşümleri irdelenecektir. Ayrıca öğrenciler yeni medyanın toplumsal, ekonomik, hukuki, kültürel ve siyasi etkilerine ilişkin bilgi sahibi olarak güncel tartışmalara katılacaklardır. Ders kapsamında sosyal medya uygulamalarının bireysel/kurumsal kullanımları detaylı olarak incelenecektir ve öğrencilerin bu alanlarda birer içerik üreticisi olmaları yönünde destek verilecektir. Yeni medya sektöründe faaliyet gösteren sosyal medya uzmanlarının sunumlarıyla da dersler desteklenerek öğrencilerin dijital iş dünyası ile tanışmaları sağlanacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 108  Görsel İletişim Tasarımı II 2.Yarıyıl Zorunlu  2  2  3  4
Bu derste web tasarımı konusunda HTML ve CSS yazılım dilleri, Adobe Illustrator ve No-tepad++ programının, dijital medya ve pazarlamanın sektörel amaçları için kullanımının öğrenciye aktarılması amaçlanmıştır. Bu dersin kapsamında; Adobe Illustrator programlarının kullanımı, web için görsel tasarımı, HTML, CSS dilleri, mobil uyumlu tasarım yapısı vb. konuları ele alınmaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 110  Online Satış Platformları 2.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  4
Bu dersin amacı, öğrencilere; online satış platformlarının neler olduğunu, geleneksel pazarlamadan ayrılan yönlerini, farklı online satış platform panelleri ve bu panellerin kullanım yöntemlerinin temel basamaklarını öğretmektir. Bu kapsamda ders içeriğinde; online satış platformu kavramı ve özellikleri, farklı online satış platformu panelleri ve işlevsel kullanma yöntemleri, online satış platformu iletişim biçimleri vb. kavramlar yer almaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ATA 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.Yarıyıl Zorunlu  2  0  2  2
Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri. 
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
ISE 203   İş Yeri Uygulaması 3.Yarıyıl Zorunlu  2  6  5  10
Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili uygun görülen işletmelerde uygulaması, oryantasyon eğitimi, iş akışları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, iş süreçlerinin temel prensiplerini uygulamaya geçirmek, mesleki bilgisayar programlarını kullanabilmek, ilgili mevzuatlardan ve ticari belgelerden yararlanarak kendisine verilen işleri gerçekleştirebilmek, programın faaliyetleri ile ilgili problem çözebilme, fikir üretebilme ve öneriler sunabilmek.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 201  Marka Yönetimi 3.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  4
Bu ders kapsamında öğrencilerin marka ile ilgili kişilik, kimlik, değer, bağlılık, farkındalık, çağrışım ve algıya yönelik kavramları öğrenmesi ve bu kavramlarla ilgili stratejik bilgiyle donatılması amaçlanmıştır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
ETP 203   Halkla İlişkiler ve Tanıtım Politikaları 3.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  3
Bu ders ile, öğrencilere; politika belirlemenin halkla ilişkiler açısından önemini, işlevsel bir halkla ilişkiler politikasının özelliklerini ve politika belirleme sürecinin temel basamaklarını öğretmek hedeflenmiştir. Bu dersin kapsamında; halkla ilişkilerin kavramsal ve tarihsel temelleri, halkla ilişkiler çalışmalarının temel amaçları, halkla ilişkilerde politika belirleme, özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında halkla ilişkiler ve tanıtım sorunları, vb. kavramlar yer almaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 207  Ticaret ve Bilişim Hukuku 3.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  3
Bu ders ile öğrencilerin, bilişim hukuku ve e-ticaret özelindeki hukuk kavramlarını öğrenmesi ve bu kavramlarla ilgili bilgiyle donatılması amaçlanmıştır. Bu dersin kapsamında; bilişim, internet ve hukuk kavramları yer almaktadır. Kişisel verilerin korunması, insan hakları, bilişim suçları konuları, bilişim alanında suçlar ve bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerin-de arama, kopyalama ve el koyma tedbiri, 5651 sayılı kanun bağlamında internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi, E-Ticaret kanunu, fikrî ve sınai haklar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 209   İşletme Yönetimi 3.Yarıyıl Zorunlu  3  0  3  3
Bu ders kapsamında öğrencilerin temel işletmecilik kavramlarını öğrenmesi ve bu kavramlarla ilgili bilgiyle donatılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; işletme ile ilgili temel kavramlara, işletme özellik ve fonksiyonlarına, işletme kurulum aşamalarına bu dersin içeriğinde yer verilmiştir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ISE 202  İş Yeri Deneyimi  4.Yarıyıl Zorunlu  0  25  13  26
Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili uygun görülen işletmelerde 5 gün boyunca uygulamasıdır. Bu derste her öğrenci, iş başı eğitim yaptığı firmada karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 GRS 202  Sektörel Proje 4.Yarıyıl Zorunlu  0  2  2  4
Ders kapsamında alanındaki operasyonları gözlemleyen veya deneyimleyen öğrencilerin, kendi gözlem ve deneyimlerine dayalı olarak bir problemi teşhis etmeleri ve çözümüne yönelik proje fikri oluşturmaları ya da alanındaki etkililiği ve verimliliği artıracak yeni bir uygulama, süreç veya faaliyetin ortaya konularak projeye dönüştürmeleri beklenmektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 106  Dijital Metin Yazarlığı 2.Yarıyıl Seçmeli  1  1  2  4
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve gündelik hayatın her alanında kullanımı dijital dünyanın diline hâkim olmayı gerekli kılmıştır. Üretilen dijital içerikler ise ilgiyi çekmek ve devamlı kılmak için kendisini daima güncellemelidir. Dijital metinler, internet kullanıcılarının ilgisini ilk saniyelerde çekmeli ve itibarı arttırıcı bir etkiye sahip olmalıdır. Bu ders kapsamında dijital içerik üretim süreçleri detaylı bir şekilde ele alındıktan sonra, öğrencilerin kendi dijital platformları için yaratıcı, özgün ve güncel dijital içerik üretebilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 114  Web Tasarımı 2.Yarıyıl Seçmeli  1  2  4
Web tasarımı dersinin amacı pazarlama amaçları çerçevesinde hazır bir web tasarımı temasının editlenmesi, temel HTML ve CSS kodlarının tanınması, wordpress alt yapı kurulumunun sağlanması ve çeşitli içeriklerin düzenlenmesi yeteneklerinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu yetenekler günümüz E-Ticaret ve Pazarlama Uzmanlarında mutlak suretle bulunması gereken ve kampanya oluşturma süreçlerinde dijital pazarlama aktivitelerini destekleyen multidisipliner yeteneklerdir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 112  Algı ve İkna Yönetimi 2.Yarıyıl Seçmeli  2  1  2  4
Bu ders ile öğrencilere, iletişim sürecinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik algı ve ikna tekniklerinden nasıl yararlanabilecekleri, bu süreçte doğru strateji ve uygulamaları geliştirmelerine yardımcı olacak yöntemlerin aktarılması amaçlanmıştır. Bu dersin kapsamında; algı ve ikna yönetimi ile ilgili temel kavramlara, özelliklere, stratejilere yönelik kavramlara ve örneklere yer verilmiştir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 211  Girişimci Pazarlamada Vaka Analizleri 3.Yarıyıl Seçmeli  2  0  2  2
Kendi işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yeteneklere sahip olması hedeflenen öğrencilerin, kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımları kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçla, dersin kapsamında; girişimcilik ile ilgili temel kavramlara, girişimcilik özellikleri ve fonksiyonlarına ve yaşanmış örnekler / vakalara yer verilmiştir
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 213  Arama Motoru Optimizasyonu 3.Yarıyıl Seçmeli  2  0  2  2
Bu ders ile öğrencilere, arama motorlarının sıralamalarının sistemini ve işleyiş sürecini öğrencilere vermek ve bu konuda öğrencilerin strateji geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Bu dersin kapsamında; Arama motoru optimizasyonu ile ilgili temel kavramlara, özelliklere, stratejilere yönelik kavramlara ve örneklere yer verilmiştir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 215  Temel Fotoğrafçılık 3.Yarıyıl Seçmeli  1  2  2  2
Temel fotoğrafçılık dersi ile fotoğraf, fotoğraf makineleri ve fotoğrafçılık ekipman bilgilerinden faydalanıp fotoğraf çekme becerisinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu dersin kapsamında; Temel fotoğrafçılık ile ilgili temel kavramlara, fotoğraf makinesi türlerine, fotoğraf makinesi aksesuar ve objektif türlerine, ışık ve fotoğrafta ışık kullanımına, fotoğrafta kompozisyon özellikleri, fotoğrafçılık stratejilerine yönelik kavramlara ve örneklere yer verilmiştir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
 ETP 205  Müşteri İlişkileri Yönetimi 3.Yarıyıl Seçmeli  3  0  3  3
Bu dersin kapsamında; müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti, örgütsel kültür ve değişim, müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması, kültür değişimindeki engeller, müşteri odaklı değişim yönetimi, müşteriyi kazanma ve tutma, müşteri için değer yaratma, müşterilerle iletişim, iletişim modeli, ögeleri ve biçimleri, müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama, focus grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anket vb. kavramlar yer almaktadır.