Bilgisayar Mühendisliği Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans Programı

Dersler-Ders İçerikleri


ZORUNLU DERSLER:

CENG501 İleri Bilgisayar Ağları (3-0-7,5) (Advanced Computer Networks)
TCP/IP bilgisayar ağlarında ileri teknik konular, yönlendirme prensipleri ve mekanizmaları, kablosuz bilgisayar ağları, çoklu ortam ağları, ağ güvenliği, ağ yönetimi.

 

CENG503 İleri Veritabanları (3-0-7,5) (Advanced Databases)

Veritabanı sistemleri kavramları, hareket işleme, eşzamanlılık kontrolü ve veritabanı kurtarma, nesneye yönelik ve nesne-ilişkisel veritabanları, yarı yapısal veri ve XML, paralel ve dağıtık veritabanları, ileri dağıtık veritabanları kavramları, büyük veriye giriş, geçici veritabanları.

 

CENG505 İleri Algoritma Analizi (3-0-7,5) (Advanced Algorithm Analysis)

Özyineli yapılar, master Teoremi, greedy Algoritmaları, dinamik programlama, çizge algoritmaları, geometri algoritmaları, karmaşıklık sınıfları ve NP problemler, kriptografi algoritmaları.

 

SEÇMELİ DERSLER:

CENG502 – İleri Java Programlama (3-0-7,5) (Advanced Java Programming)

Java teknolojisi, nesneye yönelik programlama, objeler, sınıflar, modülerlik, sarmalama, çokbiçimlilik, Java öğeleri ve kuraldışı durumlar, atık toplayıcısı, sınıflar, miras ve arayüzler, koleksiyon çerçeve yapısı, girdi/çıktı çerçeve yapısı, grafik arayüz çerçeve yapısı, iş parçacıkları.

CENG521 - Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama (3-0-7,5) (Object Oriented Design and Programming)

Nesne-yönelimli düşünme, soyutlama, nesneye-yönelik analiz ve tasarım kavramları ve tasarım kalıpları, tümleşik modelleme dili (TMD): giriş, modellemenin rolü, modeller ve görünümler, temel diyagramlar, temel elementler, sıralama, sınıf ve paket diyagramları, geliştirme yaşam döngüsü, Java ve TMD: sorumluluk güdümlü tasarım ve CRC Kart, sınıflar.

 

CENG522 - Siber Güvenlik (3-0-7,5) (Cyber ​​security)

Siber uzay ve siber güvenlikle ilgili temel kavramlar, siber suç, bilişim hukuku, bilgisayar hukuku ve siber hukuk, adli soruşturma ve bilgisayar, bilgi güvenliği ve kontrolü, bilgisayar ve ağ güvenliği, siber savaş, siber güvenlikte uluslararası standartlar.

 

CENG536 - İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama (3-0-7,5) (Advanced Network Based Programming)

Temel ağ konsepti, ders içeriklerinin uygulanacağı programlama dili hakkında genel bilgilendirme, izlek ve çoklu izlek, kuraldışı durumlar, soket, web soketleri, veri akışımları, dosya akışımları, hafıza girdi/çıktı akışımları, nesne akışımları, istemci ve sunucu tarafı ağ programlama, HTTP ağı, mesaj kuyruğu, senktron ve asenkron iletişim.

CENG523 - İleri İşletim Sistemleri (3-0-7,5) (Advanced Operating Systems)

İşlem zamanlamada gelişmiş konular, çok işlemcili ve gerçek zamanlı zamanlama, eş-zamanlı programlama temelleri, işlem içi iletişimine genel bakış, semaforlar ve monitörler, senkronizasyon ve iletişim, hata toleransı, işletim sistemleri konusunda güncel gelişmeler.

 

CENG541 - Makine Öğrenmesi (3-0-7,5) (Machine Learning)

Kavram öğrenmesi, karar ağaçları öğrenmesi, yapay sinir ağları, hipotezleri değerlendirme, Bayes öğrenmesi, bilişimsel öğrenme kuramı, durum-tabanlı öğrenme, genetik algoritmalar, analitik öğrenme, pekiştirme ile öğrenme.

 

CENG542 - İleri Yapay Zeka (3-0-7,5) (Advanced Artificial Intelligence)

Zeki erkinle, arama yolu ile problem çözme, yönlendirilmiş/yönlendirilmemiş arama metodları, keşfetme, kural doyumu, bilgi ve çıkarım, birinci seviye mantık ve çıkarım, makina öğrenmesi, seçimli konular: sinir ağları, doğal hesaplama.

 

CENG543 - Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler (3-0-7,5) (Current Trends in Internetwork Technologies)

Internet teknolojileri ve standartları konusunda çalışma yapan kuruluşların ve organizanyonların tarihçelerine bakış, açık ve tescilli standartlar, yaygın kullanımda olan ve kabul görmüş teknolojiler ve teknikler, geliştirilmekte olan son teknolojiler, geliştirilmekte olan son teknikler, bunların durumları, üzerinde çalışma yapan guruplarla iligili

 

CENG544 - Büyük Veri Çözümlemeleri (3-0-7,5) (Big Data Analysis)

Servis olarak altyapı (IaaS), Hadoop çerçevesi, hive altyapısı, veri görselleştirme, MapReduce modeli, NoSQL veritabanları, geniş ölçekli veri iş akışları, sınıflandırma, R kullanımı.

 

CENG545 - Sızma Testleri (3-0-7,5) (Penetration Testing)

Sızma testi kavramı, sızma testlerinde etik hususlar, sızma testi altyapısının hazırlanması, sızma testi ile ilgili yasal hususlar, port tarama, açıklık tarama, sömürme, parola saldırıları, web uygulamalarında sızma testleri, kablosuz ağlarda sızma testleri, test sonuçlarının raporlanması.

 

CENG546 - İleri Bilgisayar Mimarileri (3-0-7,5) (Advanced Computer Architectures)

Bilgisayar tasarımının temel prensipleri, komut kümelerinin prensipleri ve örnekler, ileri seviyede ardışık hesaplamalar ve paralelleştirme, hafıza hiyerarşisi yapısı, depolama sistemleri.

CENG553 - Paralel ve Öbek Hesaplama (3-0-7,5) (Parallel and Cluster Computing)

Paralel hesaplama modelleri, mimariye bağımlılık, hesaplama ve iletişim maliyetleri arasındaki denge, paralel hesaplamalarda başarım kriterleri ? hesaplama karmaşıklığı, paralel hesaplama teknikleri ? böl ve keşfet, parçalama ve boru hatlama, sıralama, arama ve matris hesaplamaları için paralel algoritmalar, paralel programlama için MPI ve OpenMP