Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe)

Ders İçerikleri

MAT 121 Mühendislik Matematiği I
Fonksiyonlar, limitler, süreklilik, türev ve uygulamaları, integral, temel kalkülüs teoremi, entegrasyon teknikleri ve uygulamaları, uygun olmayan integraller ve seriler, Taylor polinomları, kuvvet serileri, temel aşkın fonksiyonlar.
FZK 123 Mühendislik Fiziği I
Vektörler, translasyon kinematiği ve dinamiği, iş ve enerji, parçacık sistemi, dönme kinematiği ve dinamiği, denge, yerçekimi salınımları, dalgalar, akışkanlar mekaniği, istatistiksel mekanik, ısı ve termodinamik.
FZK 125 Mühendislik Fiziği Laboratuvarı I
 
YZL111 Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, dil işlemcileri ve kullanıcı arayüzleri dahil olmak üzere Bilgisayar sistemlerinin temellerine giriş. Algoritma ve programlamaya giriş. Programların doğruluğu ve verimliliği konusunda gayri resmi olarak düşünmek. Pratik çalışmalar için fonksiyonel bir programlama dili kullanılacaktır.
YZL 105 Bilgisayar Programlama I
C Programlama Dili tanıtımı, algoritma, Akış Şemaları, Sıralı Kontrol Komutları (if, if-else,switch), döngüler (while, do-while, for yapıları), fonksiyonlar, sıralama ve ikili arama algoritmaları, diziler (tek boyutlu-iki boyutlu) ve bu yapılara ait örnek programlar geliştirilmesi
YZL 107 Bilgisayar Programlama Laboratuvarı I
 
ENG 111 Akademik İngilizce I
Bu ders, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.
UHG 151 Üniversite Hayatına Giriş
Öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlaması için, akademik çalışmalar dışında sunulacak olan çeşitli etkinlik ve faaliyetlerden oluşan, üniversitedeki yeni ortama “keyifli” bir şekilde adapte olmayı amaçlayan bir programdır. Bu etkinlik ve faaliyetler, siz öğrencilerimizi etkin bir birey olarak, hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olabilecek, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak programlar ile destekler. Sosyo kültürel etkinliklerin yoğunlukta olduğu program sizlere haftalık “teneffüs” arası vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma gibi konularda bir farkındalık yaratmayı, mesleki eğitiminizin yanı sıra sizlerin vizyonunu geliştirerek sizi topluma ve dünyaya “faydalı” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.
ISG 101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar, Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği.
GRS 121 Girişimcilik I
Öğrencilerimiz girişimci ve proje yapıcı olabilmeleri için, işletmenin kuruluşu ve yönetimi, işletme muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, ArGe ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgileri alırlar. Hava-deniz-raylı sistemler üzerine araç projesi, otonom araçlar, otomasyon –robotik sistemler, CNC-3B Yazıcılar üzerine projelerden birini seçerler, diğer programlardan benzer proje seçen öğrencilerle işbirliği yaparak bir takım oluşturup birlikte iş yapma deneyimine başlamış olurlar.
MAT 122 Mühendislik Matematiği II
Vektör hesabı, birkaç değişkenli fonksiyonlar, yönlü türevler, gradyan, Lagrange çarpanları, çoklu integraller ve uygulamaları, değişkenlerin değişimi, koordinat sistemleri, çizgi integralleri, Green teoremi ve uygulamaları.
FZK 124 Mühendislik Fiziği II
Vektörler, translasyon kinematiği ve dinamiği, iş ve enerji, parçacık sistemi, dönme kinematiği ve dinamiği, denge, yerçekimi salınımları, dalgalar, akışkanlar mekaniği, istatistiksel mekanik, ısı ve termodinamik.
FZK 126 Mühendislik Fiziği Laboratuvarı II
 
YZL 106 Bilgisayar Programlama II (Ön Koşul Dersi YZL 105)
İşaretçiler, fonksiyonlara değer ve adres geçirme, fonksiyonları işaretçiile çağırma işlemleri,  sıralı dosya yaratma, yazma, okuma ve kayıt güncelleme işlemleri, C++ programlamaya giriş, sınıf ( Class) yapıları, genel, özel sınıf elemanları, kapsama (encapsulation) tanımı, başlık kütüphaneleri,
YZL 108 Bilgisayar Programlama Laboratuvarı II
 
MAT 201 Lineer Cebir
Matrisler, determinantlar. Doğrusal denklem sistemleri. Vektör uzayları. Taban ve boyut kavramı. Doğrusal dönüşümler. Taban değiştirme. Bir doğrusal dönüşümün tersi. Eşyapı dönüşümleri. Karakteristik denklemler, özdeğerler, özvektörler ve Jordan formu. Özdeğerlerin ve özvektörlerin hesaplanması için sayısal teknikler. İç-çarpım uzayları, dikeylik, kuadratik formlar. Normlanmış uzaylar
ENG 112 Akademik İngilizce II
Bu ders,  dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte dört dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma)  entegre becerilere dayalı bir derstir. İlgi çekici içeriği ve sistematik beceri çalışmaları ile, öğrenciler fikirlerini ifade edebilecek ve iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca bağımsız öğrenmeyi teşvik eden çalışma becerilerine güçlü bir odaklanma içerir.
UHG 152 Geleceğini İnşa Etme
Üniversite Hayatına Giriş Dersi’nin devamı olan bu ders kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini artırmaya çalışarak, yüksek nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca derste çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, öğrencilere rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu ders temel bilimlerin ülkemizde gelişmesine katkı sağlayıp, öğrencilere uygulamalı araştırmalar yapma fırsatı vererek mevcut bilgi ve fikirleri yenileyip, zenginleştirmeyi ve meslek dallarının ihtiyacı olan elemanları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.
IYE 126 İş Yeri Eğitimi I
Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın işbirliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir.
GRS 122 Girişimcilik II
Öğrencilerimizin girişimci ve yapıcı olmaları için onları gerçek iş hayatına ve dünyaya hazırlamak üzere, bu ders, iş planı hazırlama ve çizelgeleme, iş planı analizi ve iş modellemesi, maliyet hazırlama, şartname hazırlama, değerlendirme, faturalandırma, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme konularını kapsayacaktır.
MAT 202 Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Birinci basamaktan diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri. Yüksek basamaktan doğrusal diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri: Sabit katsayılı denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değişimi, kuvvet serileriyle çözüm yöntemi. Laplace dönüşümü ve girişim (convolution) yardımıyla diferansiyel denklem çözümleri. Diferansiyel Denklem Sistemleri. Çok değişkenli diferansiyel denklemler.
EEM 201 Elektrik Devreleri I
Elektrik devrelerinin temel bileşenleri ve ilkeleri: devre elemanlarının değişkenleri ve ölçüm cihazları. Kirchoff kanunları, döngü ve düğüm analizi. DC'ye ağ tepkisi, üstel ve sinüs biçimli uyarma: anahtarlama ağları, empedanslar, ağ fonksiyonları, Fourier serileri, fazör yöntemleri, gerçek ve reaktif güç, powerfactor. Transformatörler ve 3 Fazlı Sistemler.
BIL 203 Ayrık Hesaplama Yapıları
Bu dersin amacı bilgisayar bilimlerinin merkezinde matematiksel prensipler üzerine kümeler, mantık ve ispatları içerir. Ayrık matematik kavramlarını bilgisayar bilimleri problemlerine nasıl uygulayacağını öğrenir. Kümeler, denklik ilişkileri, fonksiyonlar, grafikler, ağaçlar ve standart mantık dahil hesaplamada en sık kullanılan matematiksel yapıların hesaplama uygulamalarını tanıtır.
BIL 205 Veri Yapıları ve Algoritmalar
Temel veri tipleri ve veri yapıları: Yığınlar, sıralar, bağlantılı listeler, ağaçlar ve grafikler. Arama ve sıralama algoritmaları. Depo tahsisi, çöp toplama ve sıkıştırma Dosyaların mantıksal ve fiziksel organizasyonu. Dosya işleme ve yönetimi.
BİL 207 Sayısal Tasarım I
 
YZL 209 Nesneye Dayalı Programlama
 
TUR 101 Turk Dili I
Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Ses Bilgisi, Günümüz Türkçesi, Yazma Eylemi ve Kompozisyon Bilgileri, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Bu derste, devrim kavramı, Türk devrimine yol açan faktörler ve Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları, fikir akışları, I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Anadolu geçişi ve kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Lozan Konferansı gibi konular ele alınmaktadır.
IYU 227 İş Yeri Uygulaması I
 Bu ders, İş Yeri Deneyimi I dersinin devamıdır ve öğrenciler, önceki dönemde başlattıkları iş yeri tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.
BIL 206 Veri Yapıları ve Algoritmalar
Temel veri tipleri ve veri yapıları: Yığınlar, sıralar, bağlantılı listeler, ağaçlar ve grafikler. Arama ve sıralama algoritmaları. Depo tahsisi, çöp toplama ve sıkıştırma Dosyaların mantıksal ve fiziksel organizasyonu. Dosya işleme ve yönetimi.
MAT 204 Olasılık ve İstatistik
Olasılık teorisine giriş. Rastgele değişkenler, ortalama, varyans ve moment üreten fonksiyonlar. Dağılımlar: Bernoulli, binom, uniform, Gauss, üstel, Poisson, gama. İstatistiksel kavramlara giriş. Örnekleme ve örnekleme istatistikleri. Nokta ve aralık kestirimi. Hipotez testi. Regresyon. Rastgele değişken üretme, örnekleme ve kestirimin sayısal ve hesaplamalı yönleri
BIL 202 Elektronik Mühendisliğinin Temelleri
Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim mekanizması. Yarı iletkenlerde doping; Pn kavşağı. Diyot karakteristikleri ve uygulamaları. Güç kaynakları. Bipolar bağlantı transistörünün çalışması. Transistör özellikleri, transistörün önlenmesi. JFET işlemi ve önyargı. MOSFET işlemi ve önyargı. Dijital elektroniklere giriş. Mantık aileleri: RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS ve CMOS. MSI mantığı: Çoklayıcılar, Kod Çözücüler, vb. Bellek devreleri: ROM'lar ve RAM'ler.
BIL 204 Sistem Programlama
Derleyicilere, tercümanlara, montajcılara, bağlayıcılara ve yükleyicilere genel bakış. Unix ortamı ve sistem çağrıları. Kabuk programlama. Sinyaller ve istisnalar. Yerelleştirme ve Unicode. PERL ve CGI programlama. Assembly dili programlama. Multithreading'e giriş. Giriş Grafiksel Kullanıcı Arabirimi (GUI) programlama.
TUR 102 Türk Dili II
Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Rapor-Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bu derste, Cumhuriyetin ilanı ve siyasal, sosyal, kültürel, inkılaplar, ekonomik atılımlar, Lozan Barış Antlaşması’nın çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması, yeni düzene karşı gelişen hareketler, çok partili hayat denemeleri ve sonuçları, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları, Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, Demokrat Parti dönemi ve sonrası, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri gibi konular işlenmektedir.
YZL 208 Python ile Programlama
 
IYU 228 İş Yeri Uygulaması II
 Bu ders, İş Yeri Deneyimi-I dersinin devamıdır ve öğrenciler, önceki dönemde başlattıkları iş yeri tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.
MAT 301 Sayısal Analiz ve Bilimsel Hesaplama
Sayısal yöntemler ve temel uygulamalarının bilgisayar mühendisliği bakış açısıyla tanımlanması. Sayısal yöntemlerde hata analizi ve sayısal çözümlemeleri. Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin sayısal yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi. Yaklaşıklık çözümleri ve yazılımsal uygulamaları, interpolasyon, doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modellerinin bilgisayar mühendisliğine özgü uygulamaları, MATLAB uygulamaları, lineer programlama, Monte-Carlo simülasyonları ve bilgisayar mühendisliğinden uygulanması.
MHK 301 Mühendisler için Hukuk Kavramları
 
BIL 301 Algoritma Analizi
Bilgisayar bilimi algoritmalarının analizi: Sıralama, arama, çağrı ve paralellik. Matematiksel algoritmaların analizi: oyunlar ve bulmacalar, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları.
BIL 303 İşletim Sistemleri
İşletim sistemlerinin evrimi. Çoklu programlama ve zaman paylaşımı kavramları. Kullanıcı ve program arayüzleri. Eşzamanlı işlemler, CPU zamanlaması, işlem senkronizasyonu, kritik kesit problemi. Kilitlenme önleme, kaçınma, tespit ve kurtarma. Hafıza yönetimi, takas, çoklu bölümler. Sayfalama, bölümlendirme, sanal bellek, sayfa değiştirme algoritmaları. Dosya sistemi yapıları, tahsis yöntemleri, dizin uygulaması. I/O arayüzleri, ikincil depolama yapısı. Koruma ve Güvenlik: Erişim matrisi ve hakları, yetenekleri, güvenlik sorunları. LINUX durum çalışmaları.
BİL 309 Mikroişlemciler
Mikroişlemci sistemleri: mikroişlemci (MP), bellek, giriş / çıkış, arayüz oluşturma aygıtları, veriyolu mimarisi. Veri yolu yükleri ve seviye dönüşümü, saat frekansı ve veri aktarım hızı. Keser. Genel Amaçlı programlanabilir çevresel aygıtlar, seri ve paralel giriş / çıkış, analog/dijital dönüştürücü (ADC), dijital/analog dönüştürücü (DAC). Mikroişlemci tabanlı sistemlerin tasarımı. Mikrodenetleyici cihazlar ve sistemler. 
BIL 307 Yönetim Bilişim Sistemleri
 
YZL 305 Formal Diller ve Automata
Soyut makinalar ve bu makinalara karşılık düşen biçimsel diller arecılığı ile kurulan bilgisayarların matematiksel modellerinin teorisi. Biçimsel diller, gramerler, sonlu durum makinaları, düzenli kümeler, düzenli ifadeler,sonlu durum modellerinin sınırları, itmeli otomat, bağlam duyarsız diller, Turing makinaları, etkin hesaplanabilirlik, çözülemeyen karar problemleri.
IYU 327 İşyeri Uygulaması III
Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.
BIL 302 Veri Tabanı Sistemlerine Giriş
Verilerin mantıksal organizasyonu: Verilerin varlık-ilişki modellemesi. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel modeller. Veri tanımı ve sorgu dilleri. Normal formlar ve veri tabanı tasarımı. Fiziksel tasarım ve erişim stratejileri. Güvenlik, bütünlük ve güvenilirlik. Dosya güvenliği ve basit bir sorgu dili içeren basit bir veri tabanı yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulanması.
BIL 304 Bilgisayar Ağları
Ağ katmanları ve mimarileri, referans modelleri. Fiziksel katman ve veri iletişimi sorunları. Metalik, fiber optik ve kablosuz iletim ortamı. Telefon sistemi, anahtarlama, ISDN, ATM, SDH, DSL, hücresel sistemler ve uydular. Veri bağlantı katmanı sorunları, temel ve kayan pencere protokolleri. Çoklu erişim protokolleri, yerel alan ağları, Ethernet, köprüler ve anahtarlar. Ağ katmanı sorunları, yönlendirme algoritmaları, tıkanıklık kontrolü, İnternet Protokolü, yönlendirme protokolleri. ATM ağ katmanı.
BIL 306 Yazılım Mühendisliğine Giriş
Yazılım mühendisliğine giriş kavramları. Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım geliştirme aşamaları: fizibilite çalışması, analiz, şartname, tasarım, uygulama ve test, dokümantasyon ve bakım. Araçlar, teknikler, ortamlar ve metodolojiler. Yönetim sorunları: planlama, organizasyon ve kontrol. Profesyonel etik.
BIL 308 Bilgisayar Mühendisleri için Sinyal İşleme
Kesikli ve sürekli zaman sinyallerine ve bilgisayar mühendisliği uygulamalarına sahip sistemlere giriş. Zaman-etki alanı sinyal gösterimleri, doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin dürtü tepkisi; katlama. Fourier serileri. Sinyallerin spektrum gösterimi. Fourier dönüşümü. Dijital sinyaller ve örnekleme. Yeniden yapılanma, Filtreleme, Z-dönüşüm gösterimi, ayrık Fourier dönüşümü. İşaret işleme algoritmaları. Kayan nokta ve niceleme hataları. Ses ve görüntü işlemede uygulamalarla alıştırmalar
BIL 310 Bilgisayar Organizasyonu
Transfer seviye tasarımını kaydetme. Temel bilgisayar düzeni. Öğretim setleri ve uygulamaları. Adresleme teknikleri. ALU, kablolu ve mikroprogramlanmış kontrolörler. Hafıza birimi. I/O yapıları ve kesme işlemleri. Von Neumann makinesi üzerindeki gelişmeler. Bus yapıları.
BİL 312 Web Programlama
Dinamik web sayfası hazırlamak, veritabanı tasarımı ve kullanımı, web sitesi yönetimi
IYD 328 İş Yeri Deneyimi I
Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır. 
BIL 401 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka
Yapay öğrenme sistemlerine genel bakış. Denetimli ve denetimsiz öğrenme. İstatistiksel modeller. Karar ağaçları. Kümeleme. Öznitelik ayrıştırma. Yapay sinir ağları. Pekiştirilmiş öğrenme. Örüntü tanıma uygulamaları Yapay öğrenme sistemlerine genel bakış. Denetimli ve denetimsiz öğrenme. İstatistiksel modeller. Karar ağaçları. Kümeleme. Özellik çıkarma. Yapay sinir ağları. Güçlendirme öğrenmesi. Örüntü tanıma ve veri madenciliği uygulamaları. Yapay zeka.
BIL 403 Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme
Bu ders kapsamında öğrencilere mobil sistemlere giriş, mobil işletim sistemleri ve uygulama geliştirme ortamları, mobil ağlar ve iletişim altyapıları (GSM, CDMA, 3G/WCDMA/UMTS), kısa mesafe iletişim teknolojileri (Bluetooth, WiFi), mobil sistemler için uygulama geliştirme teknikleri (Android-Java, iOS-Swift), mobil uygulama yayınlama ve dağıtma konuları sunulmaktadır.
IYD 427 İş Yeri Deneyimi II
Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır. 
BIL 400 Mezuniyet Projesi
 
IYD 428 İş Yeri Deneyimi III
 Programın son döneminde, tüm öğrenciler, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin uygun gördüğü önceden tanımlanmış ilke ve ilkelere uygun olarak, Ankara'nın tüm ilçelerinde olabilecek, bir fabrika / üretim ünitesinde uygulamalı eğitim alacaklardır. Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi ile OSTİM Kümeleri arasındaki gelişim ve iş birliği çerçevesinde iş birliği protokolü çerçevesinde Ankara'da bulunan bir fabrika / üretim biriminde staj / iş başı eğitimi yapacaklardır. Bu derste her öğrenci, staj / iş başı eğitim yaptığı fabrikada / üretim biriminde karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.