Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte bu teknolojilerin hammaddesi, girdisi ve çıktısı olan bilginin güvenliği önem kazanmıştır. Her geçen gün daha fazla bilgi dijital ortamlarda işlenmekte, hizmete sunulmakta, taşınabilmekte ve arşivlenmektedir. Ostim Teknik Üniversitesi MYO Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programında verilecek olan eğitim programı günümüz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilgisayar bilgisinin yanı sıra, tüm sektörlere bilgi güvenliği çözümleri geliştirmek ve bilgisayar sistemleri alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek yeni yetenekleri bilişim dünyasına kazandırmak üzere hazırlanmıştır.

Bilgisayar ağları ve internet kullanımının hızla artması ve artmaya devam ediyor olması, aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların teknolojiye ve bilgiye bağımlı olması bilgi güvenliğini yaşamsal öneme taşımıştır. Bilgi güvenliğinin bir kurumsal yönetim unsuru olması ve bilgi teknolojileri güvenliği, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, iş sürekliliği ile yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgili olması ve böylece çalışanlara, iş ortaklarına, müşterilere ve topluma yönelik çeşitli yükümlülükleri desteklemesi nedeniyle de önceliğinin yüksek olması gerektiği oldukça açıktır.

Programın öğretim dili Türkçedir.

Bölüm derslerinin kazandıracağı teknik bilgiler nelerdir?

Bilginin elde edilmesi, depolanması ve yetkisi olan kişilerce erişilip kullanılmasını sağlayacak teknik donanımı kazanacaklardır. Bilgi güvenliği stratejileri, güvenlik duvarı uygulamaları, veri sızıntısı önleme yöntemleri, verilerin depolanması ve yedeklenmesi işlemleri öğrenilecek bilgiler arasındadır.

Öğrenciler OSTİMTECH Bilgi Güvenliği Teknolojisi programını neden tercih etmeli?

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde öğrenciler iş dünyası ile içi içe olan öğretim elemanlarıyla, yeni teknolojileri kullanarak güncel bilgilerle eğitim alma fırsatını bulacaklar. Öğrenciler siber güvenlik laboratuvarında teorik bilgileri pratik yaparak pekiştirebilecekler. Programdan mezun olduklarında doğrudan kurumlara fayda sağlamaya hazır hale gelecekler. Bu sayede arayan değil aranan mezun olacaklar.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü’nü okurken öğrencilerimizin kazanımları nelerdir?

Program, öğrencilere bir kurumdaki en değerli varlıklardan biri olan bilgiyi koruma ve yönetme eğitimi sağlamaktadır. Mezunların, bilgi güvenliğinin teknik yönlerini anlayarak yönetim ve politika geliştirme becerilerini geliştirmesine imkan tanır. Programda mezunların bilgi güvenliği anlayışı ve kurum içindeki sonuçları ile birlikte eleştirel düşünme, liderlik ve yönetim becerilerini de bir arada edinmesi gerçekleştirilecektir.

 1. Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risklerin giderilmesi,
 2. Güvenli bilgi sistemlerinin tanınması, analizi, tasarımı ve yönetimi,
 3. Endüstri ve platform güvenliği için araçlar ve kaynakların kullanımı,
 4. Siber güvenlik ve veri ihlal olayların teşhis ve müdahalesi,
 5. Bilgi güvenliği yönetim sistemleri ve standartları,
 6. Bilgi güvenliği denetim sistemleri ve standartları,
 7. Adli bilişim disiplin ve uygulamaları.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü mezunlarının çalışma alanları nelerdir?

Mezunlarımız, aldıkları eğitim ile bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanan pek çok iş sahasında özellikle aşağıda gösterilen ana uygulama alanlarında çalışma imkanı bulabileceklerdir;

 1. Kurumsal bilgi güvenlik sistemlerinin analizi, tasarımı ve uygulanması,
 2. Bilgi güvenliği yönetim standartlarının uygulanması, denetimi ve belgelendirilmesi,
 3. Bilgi sistemlerinin güvenlik zafiyetlerinin tespiti ve güçlendirilmesi,
 4. Kurumsal bilgi sistemlerinin kurulması ve yönetimi,
 5. Yazılım geliştirme faaliyetlerinin bilgi güvenliği açısından tasarımı ve denetimi. 

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programının iş imkanları nelerdir?

Kişisel ve kurumsal verilerin yoğun olarak kullanıldığı pek çok sektörde bilgi güvenliğine yönelik alt yapıların tasarımı, kuruluşu, işletilmesi, denetim ve yönetimi konuları başta olmak üzere aşağıda gösterilen kurumlar ve iş sahalarında program mezunlarına yönelik büyüyen istihdam talebi bulunmaktadır.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları
 2. Silahlı Kuvvetler
 3. Bilişim ve iletişim hizmetleri veren kurum ve kuruluşlar
 4. Finansal kurumlar ve kuruluşlar
 5. Eğitim kurumları
 6. Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
 7. Yazılım ve donanım tasarım ve üretimi yapan kurum ve kuruluşlar

Misyon ve Vizyon

BİLGİ GÜVENLİĞİ PROGRAMI MİSYONU

Bilgi güvenliği alanında teknik yeterlilik ile birlikte pratik becerilere de sahip mezunlar yetiştirerek, öncelikle ülkemizde bilgi güvenliği alanında kurumlara ekonomik çözümler üretebilecek mezunları yetiştirmek.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ PROGRAMI VİZYONU

Programın mezunlarının kendi işini kurabilecek yeterliliğe sahip, kurumların bilgi güvenliği ihtiyaçlarını rakip firmalardan daha hızlı, daha kaliteli ve daha ekonomik olarak çözebilecek şekilde yetiştirmek ve diğer üniversitelerin yetişmeye çalıştığı program olmak.

Farklılıklarımız

Girişimcilik

Girişimcilik karnesi ile OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti donanım bilgi ve becerisini kazandırmak hedeflenmiştir. Girişimcilik karnesi uygulaması tamamen gönüllülük esasına dayanan fakat tüm öğrencilerin katılması önerilen bir uygulamadır. Bu sayede öğrenciler sadece bir kurumun çalışanı olma hedefiyle değil, kendi işini kurma hedefiyle eğitimlerini sürdüreceklerdir. Kendi işini kurma özgüvenine sahip çalışan hangi kurumda çalışırsa çalışsın daha faydalı olacaktır.

Yenilikçilik

Bilgi Güvenliği programının eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak yenilikçi programlar bulunmaktadır. Öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

İşyeri deneyimi

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin üretim alanında dikkate değer katkılar sağlamış bir ticaret merkezi olan OSTİM yapısı bünyesinde kurulmuştur. Üretim alanındaki bu tecrübenin eğitim öğretim sürecinin başladığı ilk günden itibaren öğrencilere aktarılması öngörülmüştür. Bu yüzden uygulamalı eğitim olarak adlandırılan ve ikinci dönemden son döneme kadar yayılan bir yapıda yenilikçi ve etkin bir öğretim modeli kullanarak öğrencilerin aktif öğrenme süreçleri hızlandırılmıştır.

İkinci dönem ve sonrasında haftanın bir tam günü anlaşmalı firmalar ile gerçekleştirilecek bu eğitim modeli son dönemde bir tam dönem olacak şekilde uygulanacaktır. Bu sayede öğrenciler, mezun olmadan önce öğrendiği teorik bilgiler ve işyeri uygulamaları ile kazandığı pratik bilgileri etkin bir biçimde eşleştirebileceklerdir ve alanında yetkin bir teknik personel olmaları sağlanacaktır. Ayrıca birinci sınıftan itibaren öğrencilerin işletme ortamında yapacağı çalışmalar ve gözlemler ile ilk günden itibaren alanında sahip olacağı problem çözme yeteneğinin artırılması ön görülmüştür.

Çözüm odaklılık

Üretim sanayisinin sorunlarını yerinde gözlemleme ve çözümün bir parçası olmasını sağlayan işyeri deneyimi sayesinde çözüm odaklı bir yaklaşım ile eğitim gerçekleştirilecektir. Bu bilgiler ışığında üretim süreçlerindeki problemlerin çözüme kavuşturulmasını veya iyileştirilmesini hedefleyen bir teknik eleman özelliği kazanacaklardır. Bu yaklaşım sadece işyeri eğitiminde değil akademik eğitim sürecinde de ön plana çıkarılacaktır. Bu sayede etkin ve sonuç odaklı bir eğitim altyapısına sahip olunacaktır.

ÜLKEMİZE KATKI HEDEFLERİ

Bu program kapsamında ülkenin ihtiyaç duyduğu alanındaki güncel üretim teknolojilerine hakim teknik elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu sayede ülkedeki katma değeri yüksek üretim süreçlerine katkı sağlanabilecektir. Ayrıca sahip olacakları bilgi ve beceriler özgün proje, fikir ve ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunabileceklerdir. Eğitim süreçlerinde kazanacakları girişimcilik projesi gibi dersler vasıtasıyla varolan üretim süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayacaklardır.

Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerine, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak, alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasını sağlamak, toplumun farklı kesimleriyle işbirliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek, sosyal sorumluluk projeleri, kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumun sosyal yaşamına katkıda bulunmak, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, ülkemizdeki sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek başlıca katkı hedeflerimizdir.

Eğitim Felsefesi ve Yöntemleri

Yerinde öğrenme

Simülasyon tabanlı öğrenme

Deneysel çalışmalar ile öğrenme

Sektörde bulunan firmalara ait tecrübe paylaşımını hedefleyen seminerler

Literatür araştırma çıktıları

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

 

Akademik Kadro

 

Levent Emmungil  

Dr.Öğr.Üyesi Levent EMMUNGİL

2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde lisans öğrenimini tamamlamış, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümünde sırasıyla 2004 ve 2009 yıllarında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır.

Önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde Yönetim Bilgi Sistemleri, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Eğitim, Web Programlama, Açık Kaynak İşletim Sistemi, Sunucu İşletim Sistemi, Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Bakım Onarımı, Bilgisayar Ağları, Kablosuz Ağlar, Bilgisayar Grafiği Tasarımı derslerini yürütmüştür. Ayrıca özel sektörde teknoloji danışmanlığı hizmeti vermiştir.

Türkiye’nin ilk resmi elektronik kitabı olan Bilgisayar Donanımı kitabını yazmıştır. Bilgi Teknolojileri kaynaklarının verimli kullanılması, teknoloji harcamalarının düşürülmesi ve internet destekli eğitim alanlarında uzmanlaşmıştır.

 

 

 
     
     
Hasan Turgut     

Öğr.Gör. Atilla Hasan TURGUT

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’den 1987’de mezun oldu. 1992’de ODTÜ İşletme Bölümünde yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Halen ODTÜ İşletme Bölümünde Finans Doktorası çalışmasına devam etmektedir. İş hayatına 1988 yılında ASELSAN’da mühendis olarak başladı. Sırasıyla; Başarı Elektronik’te Bilgi Sistemleri Müdürü, Birleşmiş Milletler adına Sağlık Bakanlığında Bilişim Teknolojileri Danışmanı, Cybersoft ve Kunt Elektronik’te Proje Yöneticisi olarak görev yaptı. 2010’dan itibaren bağımsız danışman olarak, 2012’dan itibaren de kurucu ortak olarak HYT Yönetim ve Danışmanlık firmasında yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2018’den bu yana OSTİM Teknik Üniversitesinde Bilgi Yönetim Daire Başkanı ve Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. İyi seviyede İngilizce, Almanca, Rusça ve Azerbaycan dillerini bilmektedir.

 

 

Dersler

SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
1. SINIF BGT 101 Bilgi Güvenliği Kavramına Giriş 2 0 0 2 4
1. SINIF BGT 103 Bilgi Teknolojileri Donanımları 1 0 2 2 4
1. SINIF BGT 105 Internet ve Internet Teknolojileri 1 0 2 2 4
1. SINIF BGT 107 Yazılım Geliştirme Teknolojileri I 1 0 2 2 4
1. SINIF ISG 101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 0 2 2
1. SINIF MAT 101 Mesleki Matematik 2 0 0 2 2
1. SINIF MES 121 Girişimcilik Projesi I 1 0 2 2 3
1. SINIF TUR 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2
1. SINIF UHG 151 Üniversite Hayatına Giriş 2 0 0 2 2
1. SINIF YAD 101 Mesleki İngilizce I 1 0 2 2 3
      15 0 10 20 30
               
SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
1. SINIF ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2
1. SINIF BGT 102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 0 2 2 3
1. SINIF BGT 104 İşletim Sistemleri 1 0 2 2 5
1. SINIF BGT 106 Yazılım Geliştirme Teknolojileri II 1 0 2 2 5
1. SINIF ISD 122 İşyeri Deneyimi 0 0 7 3 7
1. SINIF MES 122 Girişimcilik Projesi ll 0 0 2 1 2
1. SINIF TUR 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2
1. SINIF UHG 152 Geleceğin İnşası 1 0 0 1 1
1. SINIF YAD 102 Mesleki İngilizce II 1 0 2 2 3
      9 0 17 17 30
               
SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
2. SINIF ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
2. SINIF BGT 201 Sosyal Mühendislik ve Güvenlik Yönetimi 3 0 0 3 4
2. SINIF BGT 203 Bilgisayar Ağları 2 0 1 3 5
2. SINIF BGT 205 Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri 3 0 0 3 4
2. SINIF BGT 207 Güvenlik Duvarı Çözümleri 2 0 1 3 5
2. SINIF ISU 221 İşyeri Uygulaması 0 0 7 3 7
2. SINIF YAD 201 Mesleki İngilizce III 1 0 2 2 3
      13 0 11 19 30
               
SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
2. SINIF ISE 200 İşyeri Eğitimi 0 0 40 20 30
      0 0 40 20 30

 

Ders İçerikleri

BGT101 Bilgi Güvenliği Kavramına Giriş

Bilgi Güvenliği Unsurları, Temel güvenlik kavramları, Bilgisayar ve Bilgi Güvenlik Sistemleri, Sosyal Ağlar, Siber Tehditler, Sosyal Ağ Analizi, Uygulamalar, Protokoller, Denetimler, Sistemler, Politikalar Hakkında Bilgi Vermek, Casus Yazılımlar, Kötücül Yazılımlar ve Türleri alınabilecek Tedbirler, Veri güvenliğini tehdit eden unsurlar, Şifreleme yöntemleri ve teknikleri, güvenliği tehdit eden saldırılar ve korunma yöntemleri

 

BGT101 BİLGİ GÜVENLİĞİ KAVRAMINA GİRİŞ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgi Güvenliği Kavramına Giriş

BGT101

I

3

3

0

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Bilgi Güvenliği Unsurları

2

Temel güvenlik kavramları

3

Bilgisayar ve Bilgi Güvenlik Sistemleri

4

Sosyal Ağlar

5

Siber Tehditler

6

Sosyal Ağ Analizi

7

Uygulamalar

8

Ara Sınav

9

Veri güvenliğini tehdit eden unsurlar

10

Protokoller

11

Denetim Sistemleri

12

Bilişim Politikaları Hakkında Bilgi Vermek

13

Casus Yazılımlar

14

Şifreleme yöntemleri ve teknikleri

15

Güvenliği tehdit eden saldırılar ve korunma yöntemleri

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT103 Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı

 

BGT103 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Giriş

BGT103

I

3

3

0

 

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Bilişim teknolojileri ve Internet

2

Sistem Birimi - Sistem Yazılımları

3

Uygulama Yazılımları

4

Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle)

5

Word ile bir doküman hazırlamak

6

Bir dokümanı düzenlemek ve karakterleri biçimlemek

7

Sihirbazlar ve şablonlar

8

Ara Sınav

9

Programlama temelleri ve giriş

10

Microsoft Excel’e giriş – bir hesap tablosu yaramak

11

Hesap tablosunun biçimleme ve görünümünü düzenleme

12

Formüller ve fonksiyonlar, istatistiksel analizler

13

Grafikler ve çizelgeler

14

Power Point’e giriş ve bir sunum hazırlamak

15

Bir dia gösterisi hazırlamak

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT105 İnternet ve İnternet Teknolojileri - 1

İnternet, İnternet tarihçesi, Ağ ve Bağlantı yapıları, Web Tasarım İlkeleri, Web Kavramı ve HTML´e Giriş, HTML Komutları, Eklentiler ve DHTML (Dynamic HTML), CSS (Cascaded Style Sheets), JavaScript.

 

BGT105 İNTERNET VE İNTERNET TEKNOLOJİLERİ - 1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

İnternet ve İnternet Teknolojileri - 1

BGT105

I

3

2

1

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Internet ve Teknolojisi

2

İnternet Tarihçesi

3

Web gelişim aşamaları

4

Ağ ve Bağlantı yapıları

5

Web Tasarım İlkeleri

6

Web

7

HTML

8

Ara Sınav

9

Programlama temelleri ve giriş

10

Web Kodlama Teknikleri

11

Web Kodlama Teknikleri

12

Eklentiler ve DHTML (Dynamic HTML)

13

CSS (Cascaded Style Sheets)

14

JavaScript

15

İnternet Teknolojisi ve Özel hayat

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT107 Yazılım Geliştirme Teknolojileri - 1

Yazılım Nedir, Yazılım Geliştirme Aşamaları, Süreçler, Proje Yönetimi, İşletim Sistemleri, İşletim Sistemleri Kurulumları, Sistem ve Denetim Masası Özellikleri, Ofis yazılımları, Diğer Uygulamalar

 

BGT107 YAZILIM GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ - 1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Yazılım Geliştirme Teknolojileri - 1

BGT107

I

3

2

1

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Yazılım Nedir, Tarihçesi

2

Yazılım Geliştirme Aşamaları

3

Süreçler

4

Proje Yönetimi

5

İşletim Sistemleri

6

İşletim Sistemleri Kurulumları

7

Donanım Sürücüleri

8

Ara Sınav

9

İşletim Sistemlerinin Karşılaştırılması

10

Sistem ve Denetim Masası Özellikleri

11

Ofis Yazılımları

12

Özel Yazılımlar

13

Güvenlik Yazılımları

14

Uygulama Yazılımları

15

Yazılım Güvenlik Hataları

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT102 İşletim Sistemleri Uygulama ve Yönetimi

İşletim Sistemi ve Yapısı Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi, Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri, Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı, Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, İnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri, Kaynak İşletim Sistemi Editörleri, Program Kurma ve Güncelleme, Kabuk İşlemleri, Dosya ve Dizin Paylaşımı

 

BGT102 İŞLETİM SİSTEMLERİ UYGULAMA VE YÖNETİMİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

İşletim Sistemleri Uygulama ve Yönetimi

BGT102

II

3

1

2

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

İşletim Sistemi

2

İşletim Sistemi Yapısı

3

Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi

4

Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri

5

Dosya Sistemi

6

Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı

7

Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları

8

Ara Sınav

9

Kaynak İşletim Sistemi Editörleri

10

Sistem ve Denetim Masası Özellikleri

11

Kabuk İşlemleri

12

Dizin Paylaşımı

13

Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları

14

Bellek Yönetimi

15

İş Sıralama

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT106 İnternet ve İnternet Teknolojileri - 2

Switch ve Routing cihazlarının çalışma prensipleri, Temel kavramlar, Yönetilebilir switch cihazlarına giriş, Swith cihazına bağlantı türleri, Komut satırı arayüzü, Kullanıcı ve şifre ayarlamaları. Switch cihazıyla ilgili temel konfigürasyonlar, Temel Port işlemleri, temel komutlar, Spanning Tree Protokolü ve konfigürasyonu. Metin ve Görünüm Etiketleri; Bağlantı (Köprü) Oluşturma; Tablo İşlemleri; Formlar; Çerçeveler; Çoklu Ortam Araçları; Stil Şablonu(CSS) Temelleri; Stil Şablonu (CSS) Özellikleri; Stil Şablonu(CSS) Özellikleri Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri; Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri; Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri.

 

BGT106 İNTERNET VE İNTERNET TEKNOLOJİLERİ - 2

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

İnternet ve İnternet Teknolojileri - 2

BGT106

II

3

1

2

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Ağ Teknolojisi Nedir

2

Teknoloji Elemanlarının Tanıtımı

3

Switch Kullanımı

4

Swith cihazına bağlantı türleri

5

Ağ Takip sistemleri

6

Web Şablonları

7

HTML ve Form

8

Ara Sınav

9

Uzak Bağlantı Kavramı

10

Veri Tabanı oluşturmak

11

Web Kodlama Teknikleri

12

Web formları

13

Veri aktarmak

14

Web Sunucu Kurulumu

15

Farklı sektörlere proje sunmak

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT108 Yazılım Geliştirme Teknolojileri - 2

Modüler programlama tasarımına yaklaşımlar, nesne temel kavramları: Sınıflar ve varlıklar, tekli ve çoklu kalıtım, nesne hiyerarşileri ve nesne tabanlı program geliştirme. Nesneye dayalı gereksinimler ve tasarım ilkeleri, teknikler ve modelleme notasyonları. Nesneye dayalı modelleme teknikleri, atik işlemler ve tasarım modellerinin koda dönüştürülmesi, modelleme ve yazılım geliştirme uygulamaları, bileşen tabanlı yazılım geliştirme ve yazılım mimarileri. Uygulama geliştirme.

BGT108 YAZILIM GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ - 2

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Yazılım Geliştirme Teknolojileri - 2

BGT108

II

3

1

2

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Programlamaya Giriş

2

Obje ve Sınıf Kavramı

3

Metod Çağrı

4

Data Yapıları

5

Listeler

6

Kalıtım

7

Çokbiçimlilik

8

Ara Sınav

9

Dosya Giriş ve Çıkış

10

Grafik Arayüzü Tasarımı

11

Veri Tabanı İlişkilendirme

12

Arayüz VT İlişkisi

13

Veri aktarmak

14

Proje Tasarımı

15

Farklı sektörlere Proje sunmak

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT201 Sosyal Mühendislik ve Güvenlik Yönetimi

Bilişim Güvenliği Kavramı, Bilişim Güvenliği Alt Dalları, Ağ Güvenliği, Sistem Güvenliği, Veritabanı ve Uygulama Güvenliği, Güvenlik Testlerinin Yasal Durumu, Yasal Bir Test İçin Gereksinimler, Hizmet Talep Eden Firma Tarafını İlgilendiren Hususlar, Güvenlik Testlerinde Bilgi Toplama, Aktif Bilgi Toplama, Pasif Bilgi Toplama, Internete Açık Servisler Üzerinden Bilgi Toplama, Güvenlik Modelleri ve Mimarileri, Acil Müdahale Ve İhlal Yönetimi, Operasyonel Güvenlik, İş Devamlılığı, Çevre Güvenliğinin Sağlanması, Bilgi Güvenliği Sertifikasyonları.

BGT201 SOSYAL MÜHENDİSLİK VE GÜVENLİK YÖNETİMİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Sosyal Mühendislik ve Güvenlik Yönetimi

BGT201

III

3

3

0

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Sosyal Mühendislik

2

Örnek Sosyal Mühendislik Olayları

3

Bilgi Güvenliği Kavramı

4

Ağ ve Sistem Güvenliği

5

VT Güvenliği

6

Güvenlik Kuruluşları ve Kanunlar

7

Bilgi Toplama

8

Ara Sınav

9

Acil Müdahale Ve İhlal Yönetimi

10

Operasyonel Güvenlik

11

İş Devamlılığı

12

Çevre Güvenliği

13

Sosyal Mühendislik Güvenlik Yönetimi İlişkisi

14

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

15

Bilgi Güvenliği Sertifikasyonları

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT203 Bilişim ve İletişim Teknolojileri Donanımları - 1

Statik (Durgun) Elektriğe Karşı Önlemler, Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Bilgisayar Kasasının, Güç Gereksinimi, Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi, Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri, Disk Sürücüleri, Donanım Kartları, Çevre Birimleri, BIOS, Hata Mesajları.

BGT203 BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DONANIMLARI - 1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Donanımları - 1

BGT203

III

3

2

1

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Statik (Durgun) Elektriğe Karşı Önlemler

2

Elektriğe Karşı Önlemler

3

Donanım Malzemelerinin Özellikleri

4

BT Donanımları

5

PC Kasası

6

Güç Gereksinimi

7

Anakart

8

Ara Sınav

9

İşlemci Bellek Birimleri

10

Sürücüler

11

Çevre Birimleri

12

BIOS

13

Hata Mesajları

14

Donanımlar Arası Bağlantılar

15

Donanımın bütün olarak incelenmesi

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT205 Bilgi Güvenliği Ulusal ve Uluslararası Hukuk

Bilgisayarların çeşitli saldırılara karşı korunmasını bilme, Bilgisayar ağlarının saldırılara karşı korunmasının kavrayabilme Bilgi hırsızlığına karşı mücadeleyi bilme, Ulusal bilgisayar güvenlik sistemlerinin ayırdında olma, Bilgisayar güvenliği konusunda uluslararası gelişmeleri bilme, Bilgisayar ve ağları güvenliği konusunda kamu ve özel sektör işbirliğini kavrama, İnternete bağlı bilgisayarların güvenliğini bilme, Kimlik hırsızlığına karşı tedbirlerin ayırdında olma, Bilişim Kanunları, Siber ve Bilişim Suçları

 

BGT205 BİLGİ GÜVENLİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgi Güvenliği Ulusal ve Uluslararası Hukuk

BGT205

III

3

3

0

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Bilişim Hukuku Kavramı

2

Bilişim, İnternet, hukuk

3

Kişisel Verilerin Korunması

4

Bilişim Hukuku Organizasyonları

5

Bilişim Suçları

6

5651 Sayılı kanun

7

Bilişim Kanunları

8

Ara Sınav

9

Bilişim Kanunları

10

Bilişim Ortamında Fikrî ve Sınai Haklar

11

Bilgisayar Olaylarına Müdahale

12

Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi

13

Siber Suçlar

14

Ulusal ve Uluslararası Bilişim Örnekleri

15

Ulusal ve Uluslararası Bilişim Örnekleri

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT207 Bilgi Güvenliği ve Kötücül Yazılımlar

Bilgi Güvenliği, temel ilkeler, virüs, casus yazılım, solucan, korsan yazılım, güvenli olmayan yazılım, korsan müzik, korsan film, telif hakkı. Kötücül Yazılım Sınıflandırması ve Kötücül Yazılımların Özellikleri, Virüsler ve Solucanlar, Kabuk Programlama, Dinamik Analiz Teknikleri (Süreç İzleme, Wireshark), Statik Analiz Teknikleri (File Fingerprinting, Virus Tarama, Packer Detection), İşletim Sistemlerinde Kötücül Yazılım Analizi, Mobil Cihazlarda Kötücül Yazılım.

BGT207 BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KÖTÜCÜL YAZILIMLAR

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgi Güvenliği ve Kötücül Yazılımlar

BGT207

III

3

2

1

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Bilgi Güvenliği

2

Virüs, Casus Yazılım

3

Solucan, korsan Yazılım

4

Güvenli olmayan Yazılım

5

Telif Hakkı

6

Kötücül Yazılım Sınıflandırması

7

Kötücül Yazılımların Özellikleri

8

Ara Sınav

9

İşletim Sistemlerinde Kötücül Yazılım Analizi

10

Statik Analiz Teknikleri

11

Forensic Kavramı

12

Mobil Cihazlarda Kötücül Yazılım.

13

Adli Bilişim Teknikleri

14

Adli Bilişim Araçları

15

Yazılım Bilişim Güvenliği Önemi

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT209 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları

Bilgi Güvenliği, Bilgi güvenliği yönetimi, standartlar, ISO 27001, Türk Standartları Enstitüsü, İşletmelerde BGYS Yönetimi, Kamuda BGYS Yönetimi, BGYS Kurulumu, İşletme Yönetimi ile BGYS İlişkisi.

 

BGT209 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları

BGT209

III

3

2

1

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Bilgi Güvenliği

2

Bilgi Güvenliği Yönetimi Nedir

3

Türk standartlar Enstitüsü

4

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

5

ISO 27001

6

ISO 27002

7

Farkındalık

8

Ara Sınav

9

İşletmelerde BGYS Yönetimi

10

Kamuda BGYS Yönetimi

11

BGYS Kurulumu

12

İşletme Yönetimi ile BGYS İlişkisi

13

BGYS Denetim Sistemi ve Sertifikası

14

BGYS Kanunu Desteği

15

Türkiye ve Avrupa’da Bilgi Yönetim Sistemi Yaklaşımları

16

Genel (Final) Sınav

 

BGT202 Veri Tabanı Sistemleri ve Bilgi Güvenliği

Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak Görünüm Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak, Transaction İşlemleri Yapmak, İndeks Sorguları Yazmak.

 

BGT202 VERİ TABANI SİSTEMLERİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Veri Tabanı Sistemleri ve Bilgi Güvenliği

BGT202

IV

3

2

1

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Veri Tabanı

2

Normalizasyon

3

Veri Tabanı Kurmak

4

Veri Tabanı Araçları

5

Tablo Oluşturmak

6

Sorgu oluşturmak

7

Sorgulama Dili SQL Kullanımı

8

Ara Sınav

9

Tablo ilişkileri

10

Sorgu Hazırlama

11

Tetikleme Kavrama

12

Tetikleme Sorgusu

13

Veri Tabanı Yönetimi

14

Transaction Kavramı

15

Uygulamalarda VT Çalışması

16

Genel (Final) Sınav

 

 

BGT204 Bilişim ve İletişim Teknolojileri Donanımları - 2

Geniş alan ağları hakkında bilgi edinme ve uygulama hazırlamak, X25, Frame Relay kavramları hakkında bilgi edinmek, saldırı tespit sistemleri, ağ denetim sistemlerini incelemek

 

BGT204 BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DONANIMLARI - 2

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Donanımları - 2

BGT204

IV

3

2

1

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Geniş Alan Ağları

2

Veri İletişim Kavramı

3

Veri İletişim Şekilleri

4

Asenkron iletişim

5

Senkron iletişim

6

GAA Bağlantı türleri

7

GAA Bağlantı türleri

8

Ara Sınav

9

Bağlantı standartları

10

X25

11

Frame Relay

12

Türkiyede Ağ Örnekleri

13

İnternet ve İntranet ağlarının tasarlanması yönetim

14

Saldırı Tespit Sistemleri

15

Ağ Denetim Sistemleri

16

Genel (Final) Sınav

 

 

BGT206 Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Etkileşimde bulunulan araçlar, etkileşimde bulunulan ortamlar, veri iletişim yolları, zararlı yazılımlar ve türevleri, antivirüs programları, zararlı yazılımlardan korunma yolları, Kişisel veri, kişisel verilerin korunması

 

BGT206 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

BGT206

III

3

3

0

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Etkileşimde bulunulan araçlar

2

Etkileşimde bulunulan ortamlar

3

Veri iletişim yolları

4

İletişim Kavramı

5

İletişimin Kuralları

6

Zararlı yazılımlar ve türevleri

7

Antivirüs programları,

8

Ara Sınav

9

Zararlı yazılımlardan korunma yolları

10

Kişisel Veri

11

Kişisel verilerin korunması

12

Kişisel verilerin korunması kanunu

13

Siber Güvenlik Teknolojisi

14

Virüsler ile Kişisel veri ilişkisi

15

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin uygulama örnekleri

16

Genel (Final) Sınav

 

 

BGT208 Kötücül Yazılımlarla Mücadele Sistemleri

Kötücül (Malware)Yazılım Kavramı, Virüslerin özellikleri, Truva atının özellikleri, Solucanların özellikleri, Kötücül Yazılımların tarihsel Gelişimi, Arka Kapılar (Backdoor), Mesaj Sağanakları (Spams), Korunmasızlık Sömürücüleri (Exploits), Güncel Kötücül Yazılımlar, Şifre Yakalayıcı (Capture) ve Kırıcı (Cracker).

BGT208 KÖTÜCÜL YAZILIMLARLA MÜCADELE SİSTEMLERİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Kötücül Yazılımlarla Mücadele Sistemleri

BGT208

IV

3

1

2

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Kötücül (Malware)Yazılım Kavramı

2

Virüslerin özellikleri

3

Truva atının özellikleri

4

Solucanların özellikleri

5

Kötücül Yazılımların tarihsel Gelişimi

6

Arka Kapılar (Backdoor)

7

Mesaj Sağanakları (Spams)

8

Ara Sınav

9

Korunmasızlık Sömürücüleri (Exploits)

10

Güncel Kötücül Yazılımlar

11

Reklâm Yazılım (Adware)

12

Parazit Yazılım (Parasiteware)

13

Hırsız Yazılım (Thiefware)

14

Bot Ağı (Botnet)

15

Şifre Yakalayıcı (Capture) ve Kırıcı (Cracker)

16

Genel (Final) Sınav

 

 

BGT210 Bilgi Güvenliği Denetim Sistemleri ve Standartları

Bilgi Sistemleri Denetimi, COBIT (The Control Objectives for Information and related Technology), ISO/IEC 27000 Standart Serisi, COSO (Committee of Sponsoring Organizations), ITAF (The Information Technology Assurance Framework), ITIL (Information Technologies Infrastructure Library), Bilgi sistemleri denetiminde izlenmesi gereken adımlar, Denetim fonksiyonu, Denetim süreçleri, Denetim Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Dünyada BS Denetimi, Türkiye’de BS Denetimi.

 

BGT210 BİLGİ GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI

Ders Adı

Ders Kodu

Dönem

Saat

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgi Güvenliği Denetim Sistemleri ve Standartları

BGT210

IV

3

2

1

3

5

Haftalık Konular

Hafta

Konular

1

Bilgi Sistemleri Denetimi

2

COBIT

3

ISO/IEC 27000 Standart Serisi

4

COSO

5

ITAF

6

ITIL

7

Bilgi sistemleri denetiminde izlenmesi gereken adımlar

8

Ara Sınav

9

Denetim fonksiyonu

10

Denetim Süreçleri

11

Denetim Çalışmalarının Değerlendirilmesi

12

Dünyada BS Denetimi

13

Türkiye’de BS Denetimi

14

Şemsiye Denetim Sistemleri

15

Denetim Sistemleri Raporlaması

16

Genel (Final) Sınav

Ders Programı

Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00-09:50
BGT 103
Bilgi Teknolojileri Donanımları
Dr.Öğr.Üyesi Levent EMMUNGİL
Bilgisayar Lab 2 (225 nolu derslik)
YAD 101
Mesleki İngilizce I
Öğr.Gör.Sibel ÇORABATIR
HBEM Eğitim Salonu 3
 
BGT 107
Yazılım Geliştirme Teknolojileri I
Hakan YILDIRIM
Bilgisayar Lab 2 (225 nolu derslik)
 
10:00-10:50  
BGT 105
İnternet ve İnternet Teknolojileri
Öğr.Gör.Doğuş YÜKSEL
Bilgisayar Lab 2 (225 nolu derslik)
11:00-11:50  
12:00-12:50        
13:00-13:50
MAT 101
Mesleki Matematik
Öğr.Gör.Nilay AKGÖNÜLLÜ
2.Kat Derslik 216
ISG 101
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Dr.Sedef BİRİNCİ
2.Kat Derslik 217
 
MES 121
Girişimcilik Projesi I
Dr.Öğr.Üyesi Levent EMMUNGİL
Zemin kat Amfi 25
 
14:00-14:50  
UHG 151
Üniversite Hayatına Giriş
Dr.Öğr.Üyesi Levent EMMUNGİL
Zemin kat Amfi 25
15:00-15:50
TUR 101
Türk Dili I
Öğr.Gör.İrem KURTULUŞ
2.Kat Derslik 216
BGT 101
Bilgi Güvenliği Kavramına Giriş
Öğr.Gör.Hasan TURGUT
2.Kat Derslik 215
 
16:00-16:50      

 

Duyurular

Bize
Sorun